مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا (033 و الیت) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 1392 در قالب طرح کرت‌های دوبار خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل دو رقم سویا، عامل فرعی در دو سطح، تلقیح و عدم تلقیح با نیتروکسین و عامل فرعی در فرعی شامل هشت سطح محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی از جمله روی، آهن، منگنز، روی + آهن، روی + منگنز، منگنز + آهن و روی+ آهن+ منگنز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته و عملکرد اقتصادی دانه به‌صورت معنی‌داری تحت تاثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی قرار گرفتند و در مورد شاخص‌های برداشت و عملکرد بیولوژیک اثرات متقابل سه‌گانه (رقم، باکتری و محلول‌پاشی) در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد. در بین اجزای عملکرد بیشترین همبستگی با ضریب همبستگی (**8/0 = r) بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه مشاهده شده است. همچنین اثرات متقابل تیمارها ( رقم، تلقیح و عدم تلقیح باکتری و محلول‌پاشی) در میزان پروتئین دانه نقش داشت و اختلاف معنی‌داری را نسبت به شاهد نشان داد. درمورد میزان روغن دانه نیز مشاهده شد که اثرات متقابل رقم × باکتری و همچنین اثر ساده محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی معنی‌دار شد. در مورد شاخص‌های رشدی، شاخص سطح برگ، سرعت جذب خالص، سرعت رشد محصول، دوام سطح برگ و سرعت رشد نسبی اثرات متقابل سه‌گانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد.

کلمات کلیدی: سویا، کود بیولوژیک، ازتوباکتر، آزوسپریلیوم

 

 

 

 

 

Contents فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات

فصل دوم: بررسی منابع. .

2-1- باکتری‌های افزاینده رشد   21

2- 2- تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر گیاهان   22

2-2-1- افزایش رشد گیاه   22

2-2-2- اثر بر جوانه زنی   23

2-2-3- تغذیه عناصر غذایی   23

2-2-4- افزایش مقاومت به تنش های محیطی   24

2-2-5- تاثیر بر میکروارگانیسم های دیگر خاک   25

2-3- محلول پاشی   25

2-3-1- کاربرد روی   26

2-3-2- کاربرد آهن   27

2-3-3- کاربرد منگنز   28

2-3-4- کاربرد همزمان عناصر   28

3- 1- محل انجام آزمایش   30

3- 2- نمونه برداری و تجزیه شیمیایی خاک   30

3-2-1- نیتروژن خاک   .

3-2-2- فسفر خاک   30

3-2-3- پتانسیم تبادلی خاک   31

3-2-4- عناصر کم مصرف   31

3-3- تعیین بافت خاک   31

3-4- طرح آماری   31

3-4-1- تیمارهای مورد استفاده   32

3-4-1-1- عامل اصلی   32

3-4-1-2- عامل فرعی   32

3-4-1-3- عامل فرعی فرعی   32

3-5- اجرای طرح   32

3-5-1- نحوی تیمار کود زیستیو محلول پاشی عناصر کم مصرف   33

3-6- آماده سازی زمین و کشت بذر   33

3-7- عملیات داشت   33

3-7-1- آبیاری   33

3-7-2‌-واکاری   33

3-7-3- تنک کردن   34

3-7-4- مبارزه با علف های هرز و آفات   34

3-8‌- نمونه برداری و اندازه گیری مورد بررسی صفات   34

3-8-1- نمونه برداری جهت تعیین صفات   34

3-8-2- نمونه برداری در برداشت نهایی   35

3-8-3- اندازه گیری روغن دانه   35

3-8-4- اندازه گیری پروتئین دانه   35

3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها   35

4-3-1 درصد پروتئین   53

4-3-2 درصد روغن   55

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری   57

5-1-شاخص سطح برگ (LAI)   58

5-2-سرعت رشد محصول (CGR)   58

5-3-سرعت رشد نسبی (RGR)   59

5-4-سرعت جذب خالص (NAR)   59

5-2- عملکرد دانه   60

5-3- عملکرد بیولوژیک   60

5-4- شاخص برداشت   61

5-5- تعداد غلاف در بوته   61

5-6-تعداد دانه در بوته   62

5-7- وزن هزار دانه   62

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل4-2 پاسخ شاخص برداشت رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر  38

شکل4-3 پاسخ دوام سطح برگ رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر  39

شکل 4-4 پاسخ دوام سطح برگ رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 40

شکل4-5 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 41

شکل 4-6 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 41

شکل4-7 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 42

شکل4-8 پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 43

شکل4-9 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. .

شکل4-10 پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 44

شکل4-11 پاسخ عملکرد دانه به اثر ساده محلول پاشی. 47

شکل 4-13 پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم الیت به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر. 48

شکل4-14 پاسخ شاخص برداشت در رقم 033 به اثرات متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 49

شکل 4-15 پاسخ شاخص برداشت در رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 50

شکل 4-6‌1پاسخ تعداد غلاف در بوته به اثر ساده محلول پاشی. 51

شکل4-17 پاسخ تعداد دانه در بوته به اثر ساده محلول پاشی عناصر. 51

شکل4-18 پاسخ وزن هزار دانه به محلول پاشی عناصر. 52

شکل 4-19 پاسخ میزان پروتئین رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر. 54

شکل4-20 پاسخ میزان پروتئین رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر. 54

شکل 4-21 مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم، باکنری بر صفت درصد روغن  55

شکل4-22 مقایسه میانگین اثر ساده محلول پاشی بر صفت درصد روغن. 56

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1- میانگین نتایج تجزیه خاک مزرعه قبل ازا جرای آزمایش. .

جدول 4-1: تجزیه واریانس شاخص‌های رشدی در دو رقم سویا. 37

جدول (4-3) ضریب همبستگی شاخص‌های رشدی با عملکرد دانه (96= (n. 44

جدول 4-3: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفت‌های وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته. 45

جدول 4-4: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه. 46

جدول 4-5 ضریب همبستگی عملکرد و اجزا عملکرد (96n=).. 52

جدول 4-4: تجزیه واریانس اثرات متقابل رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفات کیفی   53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

سویا Merr.] [Glycine Max (L.) یکی از دانه‌های روغنی و از مهم‌ترین گیاهان خانواده لگومینوز محسوب می‌‌شود و در آب و هوای گرم و در مناطق استوایی ونیمه استوایی کاشته می‌شود. این گونه گیاهی، احتمالاًحدود دو هزار سال قبل، در مناطق شمال چین اهلی شده است. اهمیت آن بخاطر پروتئین و روغن بالای دانه آن است (فتحی،1378).پروتئین آن با گوشت و فرآورده‌های لبنی و تخم مرغ قابل مقایسه بوده و به همین دلیل یکی از گیاهان ممتاز قرن بیستم لقب گرفته است (کوچکی، 1373).

پیشرفت و توسعه در بخش کشاورزی مستلزم مراحل گوناگون و مرتبط با هم می‌باشد. محقق، مروج و کشاورز به عنوان بخشی از نظام دانش و اطلاعات کشاورزی می‌باشند و نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا می‌نمایند. در کشور ما قبل از هر چیز باید پذیرفت که هر گونه تحول در بخش کشاورزی نیازمند تحول در فرایند تولید و انتقال تکنولوژی می‌باشد در غیر این صورت هیچ گونه تغییر اساسی و اصولی در بخش کشاورزی حاصل نخواهد شد (علیپور، 1386).

از آنجایی که توانایی تولید غذا یکی از عوامل اصلی توسعه جوامع بشری است توسعه اقتصادی جامعه نوین بستگی به گیاهان زراعی دارد زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای مصرف انسان مورد نیاز می‌باشد. با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه‌ای در طی 30 سال گذشته در تولید گیاهان زراعی بدست آمده، با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل آن‌‌‌هاست. عملکرد بالقوه تنها با بهره گرفتن از ارقام پر محصول در شرایط مدیریتی ایده ال و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد. یکی از راه های دستیابی به عملکرد بالاتر، تأمین مقادیر کافی عناصر معدنی برای گیاهان زراعی است (فتحی، 1378). برای گیاهانی مانند سویا که با اتکا به همزیستی با باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن مولکولی، بدون نیار به مصرف کودهای شیمیایی بالاترین بازده محصول را داشته باشند، استفاده از این توان ذاتی، به لحاظ جنبه‌های مفید اقتصادی و زیست محیطی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود (اسدی رحمانی و همکاران، 1381). با توجه به هزینه زیاد برای تولید کودها و هچنین مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، لزوم تجدید نظر در روش‌های افزایش تولید ضروری است.

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت‌هایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهاده‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد ومنجر به کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل‌ها می‌گردد. مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کود‌های شیمیایی، انرژی وهزینه‌های تولید و مصرف آن‌ ها از مهمترین مسائل جهان امروز است. یکی از راهکارهای تولید بهینه محصول و حفظ سلامت محیط زیست فراهم سازی شرایط لازم وضرورت استفاده بیشتر از میکروارگانیسم‌های خاکزی می‌باشد (الکساندراتوس، 2003). در نظام های کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی از اهمیت ویژه‌ای در افزایش تولید و حفظ حاصلخیزی خاک برخوردار است و باکتری‌های افزاینده رشد به عنوان یکی از میکروارگانیسم‌های مفید خاکزی از مهمترین کودهای زیستی محسوب می‌شوند (حمیدی و همکاران،1386). این باکتری‌ها از طریق سنتز هورمون‌های محرک رشد گیاه باعث ایجاد مقاومت سیستمیک نسبت به دامنه وسیعی از استرس‌های محیطی می شوند (روستا و همکاران، 1388).

تغذیه برگی به عنوان یک تامین کننده تکمیلی عناصر کم مصرف و پر مصرف، هورمون‌های گیاهی، محرک‌های رشد و سایر عناصر مفید استفاده شده است() . تاثیر کود دهی برگی در افزایش محصول، مقاومت به بیماری‌ها و آفات و بهبود مقاومت به خشکی و نیز افزایش کیفیت محصول مشاهده شده است. پاسخ گیاه به کود دهی برگی بستگی به گونه گیاه، شکل کود، غلظت کود، دفعات کاربرد کود و مرحله رشدی گیاه دارد() . ترکیب کودی مورد استفاده در کود دهی برگی معمولاً بر اساس مرحله رشدی گیاه یا میوه تنظیم می‌شود . کود دهی برگی هم چنین برای کمک به گیاه در ترمیم شوک های ناشی از انتقال از مرحله نشایی ،آسیب تگرگ و سایر عوارض ناشی از شرایط آب وهوایی سخت بکار برده می‌شود. در هر حال این میزان تاثیر معمولاً در شرایط واقعی قابل دسترسی نیست. اغلب عدم موفقیت در تغذیه برگی ناشی از عدم توجه به اصول کاربرد برگی کود است. سایر دلایل عدم موفقیت شامل استفاده از ترکیب نادرست یا ترکیب درست در زمان نامناسب است. تصمیم گیری درباره مواد مورد استفاده در محلول‌پاشی برگی ونیز مرحله رشدی گیاه برای محلول‌پاشی به همان اندازه که یک علم بشمار می‌رود یک هنر نیز هست. بدلیل آسیب پذیری نتایج تحقیقات و آزمایشات کاربرد مزرعه‌ای تغذیه برگی، اظهار نظر روی مفید بودن آن هم در سیستم کشاورزی مرسوم وهم در سیستم‌های جایگزین متغیر است. یکی از مزایای تبلیغ شده درباره کود دهی برگی ، بالا بردن امکان جذب مواد مغذی از خاک می‌باشد. این تفکر از آن‌جا ناشی شده که کود دهی برگی موجب می‌شود گیاه مواد قندی و سایر مواد مترشحه بیشتری را از طریق ریشه به ریزوسفر ترشح کند. جمعیت میکرو ارگانیزم‌ها ی مفید در منطقه ریشه بواسطه افزایش دسترسی به این مواد مترشحه زیاد می‌شود. در طی این چرخه همراه با افزایش فعالیت‌های بیولوژیکـ، دسترسی به مواد مغذی، کنترل کننده‌های بیوشیمیایی بیماری‌ها و ویتامین ها و نیز سایر فاکتورهای مفید برای گیاه نیز زیاد می‌شود. این یک دلیل اساسی و منطقی برای تفکر استفاده از روش کوددهی برگی درکشاورزی ارگانیک در مقابل فلسفه “تغذیه خاک نه تغذیه گیاه” می‌باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :49

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.