زیست شناسی

دانلود پایان نامه بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :سلولی تکوینی

عنوان : بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته زیست شناسی

گرایش سلولی تکوینی

عنوان

بررسی اثر عصاره آبی- الکلی پروپولیس ایرانی برساختار
و تکامل تخمدان نوزادان موش صحرایی متعاقب استرس

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حمیدرضا ثامنی

 

استادان مشاور

جناب آقای دکتر شیروی

جناب آقای دکتر بندگی

 

آبان ماه 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : مقدمات وکلیات تحقیق…………………………………………………………………………… 2

1-1 بافت شناسی تخمدان……………………………………………………………………………………… 2

1-2 تعریف استرس……………………………………………………………………………………………… 5

1-3 استرس و گلوکوکورتیکوئید ها………………………………………………………………………….. 5

1-4 استرس های دوران بارداری……………………………………………………………………………… 6

1-5 انواع استرس………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 علائم استرس……………………………………………………………………………………………….. 7

1-7 اثرات استرس……………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-1 اثر استرس بر روی تخمدان………………………………………………………………………….. 8

1-8 استرس اکسیداتیو………………………………………………………………………………………… 10

1-8-1 ارتباط بین استرس اکسیداتیو و عملکرد تخمدان……………………………………………… 13

1-9 تعریف پروپولیس……………………………………………………………………………………….. 15

1-9-1 ترکیبات پروپولیس………………………………………………………………………………….. 16

1-9-2 تاثیر بره موم بر روی اینترفرون ها……………………………………………………………….. 18

1-9-3 مصارف بره موم………………………………………………………………………………………. 18

1-10 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………… 19

1-10-1 اهداف………………………………………………………………………………………………… 20

1-10-2 فرضیات ……………………………………………………………………………………………. 21

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………. 23

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………… 28

3-1 تهیه و تزریق عصاره پروپولیس به حیواانات……………………………………………………….. 28

3-1-1 تهیه عصاره آبی – الکلی پروپولیس……………………………………………………………… 28

3-2 حیوانات آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………… 31

3-2-1 گرو های مورد مطالعه در این طرح……………………………………………………………… 31

3-3 نمونه گیری………………………………………………………………………………………………… 32

3-4 روش سنجش هورمونی………………………………………………………………………………… 33

3-5 روش بافت شناسی و شمارش فولیکول ها………………………………………………………… 34

3-5-1 روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین……………………………………………………… 34

3-5-2 روش رنگ آمیزیPAS…………………………………………………………………………….. 36

3-6 روش ارزیابی آپوپتوز(مرگ برنامه ریزی شده سلول)……………………………………………. 37

3-6-1 روش کار …………………………………………………………………………………………….. 38

3-6-2 نتیجه رنگ آمیزی تانل……………………………………………………………………………… 39

فصل چهارم: نتایج………………………………………………………………………………………………. 41

4-1 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر وزن بدن و وزن تخمدان نوزادان…………. 41

4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر سطح سرمی کورتیکوسترون……………….. 42

4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر سطح سرمی 17بتا- استرادیول……………. 43

4-4 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد و قطر اووسیت و تعداد انواع
فولیکولهای تخمدانی نوزادان…………………………………………………………………………………. 44

4-5 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد فولیکولهای آترتیک تخمدان ………. 45

4-6 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر قطر اووسیت………………………………….. 46

4-7 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد اووسیت………………………………… 47

4-8 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس بر تعداد سلولهای گرانولوزای تانل مثبت ….. 54

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………… 61

5-1 بحث……………………………………………………………………………………………………….. 61

5-1-1 یافته‎های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………. 61

5-1-2 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر وزن بدن و وزن تخمدان
موشهای صحرایی……………………………………………………………………………………………….. 62

5-1-3 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر سطح 17- بتا استرادیول…….. 64

5-1-4 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر تعداد انواع فولیکولهای
تخمدانی و فرایند آترزی فولیکولی…………………………………………………………………………. 65

5-1-5 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر تعداد و قطر اووسیت………… 66

5-1-6 اثر استرس مزمن دوران نوزادی و عصاره پروپولیس بر فرایند مرگ برنامه ریزی شده
(آپوپتوزیس) سلولهای گرانولوزا……………………………………………………………………………. 67

5-2 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 69

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 70

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 71

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………….. 78

فهرست جدول ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 4-1 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر وزن بدن حیوان……………… 41

جدول4-2 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر تعداد و قطر اووسیت……….. 45

جدول 4-3 اثر استرس پس از تولد و عصاره پروپولیس ایرانی بر میانگین تعداد فولیکول ها…. 46

فهرست نمودار ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار 4-1 اثر پروپولیس بر سطح سرمی کورتیکوسترون(نانوگرم/میلی لیتر) نوزادان موش های
صحرایی تحت استرس دوری از مادر…………………………………………………………………….. 42

نمودار 4-2 اثر پروپولیس بر سطح سرمی 17بتا- استرادیول(نانوگرم/میلی لیتر) نوزادان موش های
صحرایی تحت استرس دوری از مادر……………………………………………………………………… 43

نمودار 4-3 اثر پروپولیس بر قطر اووسیت (میکرومتر) نوزادان موش های صحرایی
تحت استرس دوری از مادر………………………………………………………………………………….. 46

نمودار 4-4 اثر پروپولیس بر تعداد اووسیت(در 022/0 میلیمتر مربع سطح تخمدان) نوزادان
موش های صحرایی تحت استرس دوری از مادر……………………………………………………….. 47

نمودار 4-5 اثر پروپولیس بر تعداد سلولهای گرانولوزای تانل مثبت تخمدان نوزادان
موش های صحرایی تحت استرس دوری از مادر………………………………………………………. 54

فهرست شکل ها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

شکل1-1 بافت های تخمدانی…………………………………………………………………………………. 4

شکل1-2 انواع فولیکول ها در مقطع تخمدان، بزرگنمایی ×٤۰…………………………………………. 4

شکل3-1 پروپولیس…………………………………………………………………………………………… 30

شکل3-2 تزریق پروپولیس…………………………………………………………………………………… 32

شکل3-3نمونه گیری از بافت تخمدان…………………………………………………………………….. 33

شکل3-4 خون گیری از ناحیه قلب………………………………………………………………………… 34

شکل4-1 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه سالم………………………………………………. 49

شکل4-2 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه سالم………………………………………………. 50

شکل 4-3 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه استرس+پروپولیس 50……………………… 51

شکل 4-4 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه استرس+پروپولیس 100……………………. 52

شکل 4-5 تصویر تخمدان موش صحرایی در گروه استرس+پروپولیس 200……………………. 53

شکل 4-6 گروه سالم با رنگ آمیزی TUNEL  ………………………………………………………… 56

شکل 4-7 گروه استرس با رنگ آمیزی TUNEL  …………………………………………………….. 57

شکل 4-8 گروه استرس + پروپولیس 50 با رنگ آمیزی TUNEL  ………………………………. 58

شکل 4-9 گروه استرس + پروپولیس100 با رنگ آمیزی TUNEL  ……………………………… 59

شکل 4-10 گروه استرس + پروپولیس200 با رنگ آمیزی TUNEL  ……………………………. 60

 

چکیده فارسی

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره آبی – الکلی پروپولیس بر تغییرات ساختاری
و تکاملی تخمدان موش صحرائی به دنبال استرس دوران نوزادی می باشد.

روش بررسی: تعداد 48 سر موش صحرایی ماده با سن 15 روز و میانگین وزنی 20-15 گرم تهیه و به طور تصادفی به شش گروه هشت تایی تقسیم شدند. کلیه آزمایش ها از روز 15 بعد از تولد شروع و در روز 21 بعد از تولد پایان یافتند. گروه اول (کنترل منفی) شامل نوزادان 21 روزه بدون هرگونه مداخله، گروه دوم (کنترل مثبت) شامل نوزادانی که در طی دوره کنار مادرشان بودند و به صورت روزانه 1/0 میلی لیتر محلول سالین دریافت کردند، گروه سوم (گروه استرس) شامل موش هایی که روزانه شش ساعت در طی دوره
از مادرشان جدا شدند، گروه چهارم، پنجم و ششم شامل موش هایی هستند که علاوه براسترس دوری
از مادر روزانه به ترتیب به میزان mg/kg 50 ،100و 200 عصاره پروپولیس دریافت کرده اند. 24 ساعت بعد از آخرین تزریق تحت بیهوشی عمیق، خون گیری برای اندازه گیری سطح کورتیکوسترون و 17 -بتااسترادیول انجام شد و سپس تخمدانها خارج شده و بعد از ثابت سازی و آماده سازی، برشهای تهیه شده با روش های H&E، PAS و Tunel رنگ آمیزی شدند. مقاطع با بهره گرفتن از میکروسکوپ نوری مجهز به نرم افزار آنالیز تصاویر بافتی، فولیکولها سالم و اترتیک، اووسیت و سلولهای گرانولوزا  هیستومورفومتری شدند.

یافته ها: استرس دوری از مادر باعث افزایش سطح کورتیکوسترون و کاهش سطح 17- بتا استرادیول سرم خون نوزادان گردید. استفاده از عصاره آبی– الکلی پروپولیس باعث کاهش سطح کورتیکواسترون و افزایش 17- بتا استرادیول سرم خون نوزادان به دنبال استرس شد. همچنین عصاره پروپولیس از کاهش تعداد انواع فولیکول های تخمدان و اووسیت، کاهش قطر اووسیت و افزایش تعداد فولیکول های آترتیک و سلولهای گرانولوزای آپوپتوتیک تخمدان به دنبال استرس جلوگیری کرد.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عصاره آبی– الکلی پروپولیس ایرانی بطور قابل ملاحظه ای از تغییرات ساختاری و تکاملی تخمدان نوزادان موش صحرائی به دنبال استرس جلوگیری می کند. این اثر احتمالاً ناشی از وجود ترکیباتی مثل پلی فنلها و فلاونوئیدها در پروپولیس با توان آنتی اکسیدانی بالا می باشد.

واژگان کلیدی: پروپولیس، استرس دوران نوزادی، تخمدان، کورتیکواسترون، 17- بتا استرادیول.

فصل اول: مقدمات و کلیات تحقیق

1-1. بافت شناسی تخمدان

هر تخمدان توسط اپی تلیوم ساده مکعبی به نام اپی تلیوم زایا[1] که امتدادی از مزوتلیوم بر روی کپسولی از جنس بافت همبند متراکم (تونیکا آلبوژینه) است دربر گرفته شده است. بیشترین بخش تخمدان را منطقه قشری آن تشکیل می دهد که یک بافت همبند پرسلول [2] است  و فولیکولهای تخمدانی [3] فراوانی دارد. داخلی ترین قسمت تخمدان منطقه مرکزی [4] آن است که از بافت همبند سست و رگهای خونی که از طریق مزانتر آویزان کننده تخمدان به آن وارد شده اند ، تشکیل شده است (شکل 1-1). بین منطقه قشری و مرکزی مرز مشخصی وجود ندارد.

هر فولیکول تخمدان از یک اووسیت که با یک یا چند لایه سلولهای اپی تلیالی احاطه
شده اند، تشکیل می شود. در انسان فولیکول هایی که در زمان زندگی رویانی تشکیل شده اند، فولیکول بدوی [5] نامیده می شوند که شامل یک اووسیت اولیه همراه با یک لایه سلول فولیکولی پهن است. این فولیکولها در نواحی سطحی منطقه قشری تخمدان دیده می شوند. اووسیت درون فولیکول بدوی سلول کروی شکلی است که در حدود ۲۵ میکرومتر قطر دارد (مسشر، جان کوئیرا[6] 2013). در جوندگانی مثل موش صحرایی (موش سفید بزرگ آزمایشگاهی، رت) فرایند تشکیل فولیکولهای بدوی بعد از تولد و طی روزهای اول تا سوم پس از تولد اتفاق می افتد. فولیکولهای بدوی بلافاصله پس از طی روند رشد و تمایز خود، منجر به تشکیل فولیکول های اولیه می شوند (مکگی[7] 2000 و گویگون[8] 2003).

با آغاز  بلوغ در هر ماه همزمان با آزاد شدن هورمون محرکه فولیکولی [9] که از هیپوفیز ترشح
می شود، گروه کوچکی از فولیکولهای بدوی فرایندی به نام رشد فولیکولی را آغاز می کنند.
این روند شامل رشد اووسیت ، تکثیر و تغییر سلولهای فولیکولی و تکثیر و تمایز فیبروبلاست های داربست احاطه کننده هر فولیکول است.

تحت تأثیر FSH  یک اووسیت به سرعت در خلال اولین بخش رشد فولیکولی رشد کرده و به حداکثر قطر خود یعنی حدود ۱۲۰ میکرومتر می رسد. سلولهای فولیکولی نیز تکثیر شده و شکل مکعبی پیدا می کنند و کم کم فولیکول دارای حفره شده و فولیکول ثانویه یا آنترال [10] را
می سازد. در این شرایط سلولهای اپی تلیالی فولیکولی اطراف فولیکول تکثیر شده و اپی تلیوم چندلایه ای به نام گرانولوزا [11] را می سازند. همزمان  با نزدیکتر شدن نیمه سیکل که آنتروم بزرگتر می شود، گروهی از سلولهای گرانولوزا به نام تاج شعاعی [12] اووسیت را در بر می گیرند و با آن ارتباطات سلولی پیدا می کنند. در این زمان فولیکول را  فولیکول غالب یا گراآف [13]
می نامند که آماده ی تخمک گذاری است . در مقطعی از تخمدان که در نیمه ی سیکل تهیه شده باشد انواع این فولیکول ها دیده می شوند (شکل1-2) (مسشر، جان کوئیرا 2013).

تعداد صفحه : 92

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.