تربیت بدنی

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه انگیزه های اصلی شركت در ورزش همگانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : بررسی و مقایسه انگیزه های اصلی شركت در ورزش همگانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1) مقدمه

امروزه تمرینات و رقابت های ورزشی از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار می گیرد و ورزشكاران به عنوان عناصر اصلی رقابت در مركز این توجه قرار دارند. آنها از جنبه های گوناگون فیزیولوژیك، مهارتی و آمادگی جسمانی در جهت رسیدن به حداكثر عملكرد و توانایی ورزشی مورد بررسی قرار گرفته اند. از طرف دیگر، روان شناسان ورزش نیز ورزشكاران را از بعد ذهنی، روانی و رفتاری در بوته آزمایش قرار داده اند. دراین زمینه، موضوع انگیزه از وسعت و گستردگی زیادی برخوردار است و از حدود بیش از یک قرن پیش به صورت نظریه های مختلف، توصیف انگیزه های بیرونی و درونی در جهت دهی رفتار و عملكرد آدمی مطرح شده است]10 [.

در زمینه ورزش نیز انگیزش ورزشكاران برای شركت در فعالیت ها و رقابت های ورزشی از جنبه های زیادی بررسی شده است؛ برخی از روان شناسان ورزش، ابعاد انگیزش ورزشكاران و سایر شركت كنندگان در فعالیت‌های ورزشی را با عنوان جهت گیری ورزشی در فعالیت،‌ تمرین ‌و‌رقابت طبقه بندی وتوصیف كرده‌اند. با شناخت این ابعاد در ورزشكاران، می توان میزان انگیزش، تمایل و آمادگی افراد را برای شركت در رقابت ها و فعالیت های ورزشی جهت دهی كرد. این موضوع حتی در توسعه مهارت های روانی ورزشكاران، شناسایی نقاط ضعف و قوت روانی یا تقویت و آماده سازی افراد برای رشته های ورزشی یا اجرای مهارت‌های خاص و عملكرد ورزشی در موقعیت های مختلف رقابت، بسیار مهم و ضروری است]41 [.

موضوع انگیزش با مفاهیم اساسی دیگری مانند شخصیت، برانگیختگی، استرس، اضطراب در یادگیری و اجرای انواع مهارت های ورزشی پیوند خورده است. در این زمینه از نظریه سائق كلارك هال[1] و شاگردش اسپنس، قانون یركیز- دادسون[2] یا فرضیه ی U وارونه[3]، انواع و فرایند استرس و اضطراب یا تفاوت های فردی (شخصیت) ورزشكار و نوع تكلیف یا مهارت در ارتباط با موقعیت های ورزشی استفاده گردید ]2 [.در زمینه روان شناسی اجتماعی نیز موضوع انگیزش با چند مفهوم اساسی مانند تقویت اجتماعی، تسهیل اجتماعی، انگیزه پیشرفت، تدوین هدف و غیره پیوند خورد. روان شناسان ورزشی دیگری از جمله رابرتز، اسمیت، اسمول، اسنایدر و اسپرایتزر، اتكینسون و غیره نقش تقویتی انگیزش و تأثیر عوامل اجتماعی را در مشاركت ورزشی توسعه دادند. این تحقیقات، به شناسایی دو بعد انگیزه‌های درونی و بیرونی منجر شد]2 [. در حال حاضر نیز، شناسایی و بررسی انگیزه شركت افراد در فعالیت های تفریحی و رقابت های ورزشی با جهت گیری رفتاری بررسی می شود.

تحقیق حاضر، انگیزه افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و قهرمانی را بررسی و مقایسه كرده است. هریک از این انگیزه ها، ماهیت درونی و بیرونی دارد و بخشی از انگیزه های اجتماعی ورزشكاران را تشكیل می دهد. البته ممكن است اهمیت یا اولویت این انگیزه ها در سطوح مختلف ورزشی متفاوت باشد؛ ولی برای درك متقابل ورزشكار- مربی و جهت دهی عملكرد آنان ضروری است.

1-2) بیان مسأله

شناخت اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش همگانی و قهرمانی بسیار مهم است این شناخت می تواند برای مدیریت  بخش ورزش همگانی و قهرمانی در سازمان های مختلف اجتماعی و اقشار کارمندان، جوانان، باز نشستگان، زنان و غیره، شرایط و امکانات مناسبی را فراهم کند بررسی نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که در جامعه ما افراد با انگیزه های متفاوتی در فعالیت های تفریحی و ورزشی و قهرمانی شرکت می کنند. شناخت انگیزه ورزشی در ورزشكاران می تواند روشن كننده حقایق بسیاری باشد. آیا انگیزه ورزشی كودكان و بزرگسالان در رقابت یكسان است یا نه؟ آیا انگیزه ورزشی دختران و پسران متفاوت است؟ آیا انگیزه ورزشی ورزشكاران با توجه به رشته ورزشی تغییر می یابد؟ آیا رشته تحصیلی ورزشكاران، در انگیزه ورزشی آنها اثرگذار است؟ پاسخ به این سئوالات با بررسی ابعاد انگیزه ورزشی روی نمونه های مختلف، امكان پذیر است. ]6 [.

انگیزش در ورزش قهرمانی نیز، یكی از مباحث مهم در ورزش محسوب می شود؛ زیرا تلاش و فعالیتهای هر ورزشكار برای موفقیت، به میزان انگیزش او بستگی دارد. مطالعه انگیزش و رفتار مربوط به آن جستجویی برای یافتن پاسخ به سؤالات پیچیده و مهم در مورد طبیعت انسان است. انگیزش كلید انجام هركاری اعم از ورزش ، تجارت و هر تلاش مهم و مبارزه جویانه دیگر است. انگیزش باید در ارتباط با عوامل گوناگون باشد كه رفتار را تحریک و كنترل می نماید]10 [. شاید اصلی ترین سؤال در مورد شركت در ورزش این باشد كه آیا فرد، ورزشكار یا ورزش دوست متولد می شود یا اینكه علاقه به ورزش در او به وسیله محیط و اجتماعی ایجاد می شود. آنچه كه به عنوان مساله اصلی این پژوهش مطرح می شود این ست كه افراد با چه انگیزه هایی به فعالیتهای تفریحی ورزش و رقابتی می پردازند؟ همچنین بیشتر تحقیقات انجام گرفته در زمینه فواید جسمانی، روانی و حرکت ورزشی، مستمر و متمرکز بوده است، در صورتی که انگیزه های افراد از شركت در ورزش های همگانی و رقابتی از این جنبه کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا محقق در صدد است تا ابتدا انگیزه های افراد از شركت در فعالیتهای ورزشی رقابتی و فعالتهای ورزشی تفریحی را بررسی ، سپس تفاوت بین انگیزه های این دو گروه را بررسی نماید.

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

عوامل مثبت و منفی بسیاری روی اجرای ورزشكاران اثر می گذارد و برآیند این عوامل،‌ انگیزه افراد را از شركت در رقابت شكل می‌دهد. جهت گیری ورزشی ورزشكاران نیز براساس این انگیزه ها، متغیر و متفاوت است. ورزشكارانی كه فقط برای پیروز شدن و كسب نتیجه به میدان رقابت پا می‌گذارند با آنهایی كه با هدف گرایی مشخصی از قبیل : كسب تجربه، بهبود مهارت، سرگرمی، لذت وغیره به رقابت می پردازند، انگیزه ورزشی متفاوتی دارند و این انگیزه تأثیر خود را در نتیجه رقابت و عملكرد ورزشكاران نشان می‌دهد]3 [.

شناخت این موضوع در امر هدایت، رهبری و مدیریت تیم های ورزشی و تعامل با ورزشكاران اهمیت بسیاری دارد. لازمه پیشرفت برای تمام تیم های ورزشی و مربیان بزرگ، آگاهی از وضعیت انگیزش ورزشكاران و كنترل آن است. برخی مربیان مهم ترین ملاك در انتخاب بازیكن را قدرت شخصیت او می دانند؛ چون اگر رقابت طلبی و میل به پیروزی ورزشكار بالا باشد، هیچ گاه در رقابت با حریف كم كاری نمی كند و نمی خواهد تسلیم و مغلوب حریف باشد، حتی اگر از نظر مهارتی پایین تر باشد. به نظر می رسد میل به پیروزی و برنده شدن در ورزشكار نیز او را به سمت تلاش و كار سخت هدایت می كند. بنابراین مربیان باید این انگیزه ها را بشناسند و آنها را در موقعیت های مختلف ورزشی،‌ اصلاح و جهت دهی كنند]10[.

اگر مربیان بتوانند این انگیزه ها را در ورزشكاران بشناسند و آنها را تقویت یا تعدیل كنند و به آنها جهت  خاصی بدهند به موفقیت و پیشرفت بیشتری دست می یابند.

1-5) اهداف تحقیق

1-5-1) هدف كلی: هدف كلی از این تحقیق بررسی و مقایسه انگیزه های اصلی شركت در ورزش قهرمانی و همگانی مردم شهر رشت می باشد.

1-5-2) اهداف اختصاصی:

  1. تعیین اولویت انگیزه های ورزشكاران قهرمان
  2. تعیین اولویت انگیزه های شركت كنندگان در ورزش همگانی
  3. . مقایسه اولویت انگیزه های شركت كنندگان در ورزش قهرمانی و همگانی
  4. مقایسه اولویت انگیزه های ورزشكاران زن و مرد قهرمان
  5. مقایسه اولویت انگیزه های شركت كنندگان زن و مرد در ورزش همگانی

1-4) فرضیات تحقیق

  1. بین اولویت انگیزه های ورزشكاران قهرمان تفاوت معنی داری وجود دارد.
  2. بین اولویت انگیزه های شركت كنندگان در ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  3. بین اولویت انگیزه های ورزشكاران قهرمانی و همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  4. بین اولویت انگیزه های ورزشكاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.
  5. بین اولویت انگیزه های شركت كنندگان زن و مرد در ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

1-6) محدودیت های تحقیق

1-6-1- محدودیت های خارج از کنترل محقق

الف- ویژگی هایی همچون وضعیت اجتماعی، فرهنگی، نژادی و غیره ممکن است در پاسخ آزمودنی ها اثر گذارده باشد.

ب- ممكن است تعداد سوالات و خستگی ورزشكاران بر جواب آنها تاثیر سوء بگذارد

ج-  ممكن است برداشت ورزشكاران با برداشت مورد نظر ما متفاوت باشد.

 

 

1-6-2- محدودیت هایی که اعمال شد

الف) شرکت کنندگان در ورزش همگانی، فقط به فضاهای روباز شهر رشت محدود شده است. ب) ورزشکاران قهرمان شامل کسانی بودند که در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1387 حضور داشتند.

ج) شرایط تکمیل پرسشنامه برای همه آزمودنی ها یکسان بود.

1-7) واژه ها و اصطلاحات تحقیق

انگیزش: براساس یک تعریف، انگیزش عبارت است  از مكانیسم های درونی و بیرونی كه ضمن برانگیختن رفتار،‌ آن را هدایت می كند. دراین تحقیق انگیزه به عنوان محرك شركت در ورزش، استمرار مشاركت ورزشی و اثرگذاری بر عملكرد ورزشكار در نظر گرفته شده است ]45[.

رقابت: از نظر طراحان این پرسشنامه در تحقیق اصلی، میل به تلاش برای موفقیت در رقابت، میل به شركت جدی در ورزش، دستیابی به تسلط ورزشی و مهارت در ورزش و میل به مسابقه نشانگر رقابت طلبی یا رقابت جویی فرد است كه برجسته ترین بعد انگیزه ورزشی ورزشكاران است]27[.

افراد شرکت کننده در ورزش همگانی: در این تحقیق به کسانی گفته می شود که حداقل یک روز در هفته و بطور منظم به فعالیت های بدنی و تمرینات ورزشی در پارک ها و فضاهای روباز می پردازند]25.[

ورزشکار قهرمان: در این تحقیق ورزشکار به کسی اطلاق می شود که دارای یک عنوان قهرمانی در سطح استانی یا کشوری باشد]26.[

آمادگی: عبارتست از توانایی تحمل کارهای بدنی، مقاوم بودن در برابر فشارهای ناشی از کار و فعالیتهای جسمانی، تاب آوردن در برابر شرایط جسمانی که فرد فاقد آن تحت چنین شرایطی دوام نمی آورد  از پا می افتد]6.[

انرژی اجتماعی: منظور از انرژی اجتماعی در این تحقیق،  میزان تمایل به بودن در کنار دوستان، دوری از تنهایی و آشنایی با افراد جدید می باشد]6.[  .

لذت: لذت در لغت، به معنی شادمانی کردن و سبکی و چالاکی می باشد ]26.[ و منظور از لذت در این تحقیق احساس آرامش، احساس توانایی، شادی و دوری از مشکلات زندگی در نظر گرفته شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.