مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:مدیریت پرورش و تولید طیور

عنوان:بررسی عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته مدیریت پرورش وتولید طیور

عنوان

بررسی عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران

استاد راهنما

دکتر سیدعبداله حسینی

استاد مشاور

دکتر اکبر یعقوبفر

تابستان 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول 2

کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- وضعیت صنعت طیور در ایران و استان تهران 4

1-3- موضوع مورد تحقیق 4

1-4- مسئله اساسی تحقیق 4

1-5- فرضیه های تحقیق 5

1-6- اهداف تحقیق 5

فصل دوم 7

مروری برپژوهش‌های انجام شده 7

2-1- مقدمه 8

2-1-1- تولید گوشت مرغ در جهان 8

2-1-2-مصرف سرانه گوشت طیور در جهان 8

2-1-3- وضعیت طیور گوشتی ایران 9

2-1-4- وضعیت مصرف گوشت مرغ در كشور 9

2-1-5- وضعیت طیور در استان تهران 11

2-2- عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد مزارع پرورش طیور 11

2-2-1- اثر آموزش بر عملکرد تولیدی مزارع 11

2-2-2- عوامل تغذیه‌ای موثر بر عملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی 17

2-2-3- تاثیر سویه آمیخته جوجه گوشتی بر عملکرد 18

2-2-4- مدیریت تاسیسات و تجهیزات مرغداری گوشتی 19

2-2-5- نقش مدیریت بر میزان بهره‌وری در مرغداریهای گوشتی 20

2-2-6- نقش مدیریت بر تلفات مرغداری‌های گوشتی 22

2-2-7- سایر عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد واحدهای پرورش 26

2-3- تصمیم گیری چند متغییره 28

فصل سوم 30

مواد وروش ها 30

3-1- مقدمه 31

3-2- قلمرو تحقیق 31

3-3- روش نمونه برداری 32

3-4- نرم افزار مورد استفاده: 33

3-5- استفاده از سیستم مدیریتی برای تعیین سهم عوامل تغذیه ای و مدیریت تغذیه 34

فصل چهارم 37

تجزیه وتحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق 37

4-1- تحلیل توصیفی 38

4-1-1- وضعیت مزارع پرورش جوجه های گوشتی درجنوب استان تهران 38

4-1-2- سطح تحصیلات 39

4-1-2- رشته تحصیلی 40

4-1-3- ارتفاع از سطح دریا 41

4-1-4- رعایت الگوی دمایی بر اساس سن و یكنواختی دما 42

4-1-5- سیستم گرمایشی 42

4-1-6- میزان رطوبت 43

4-1-7- مدیریت تغذیه در مزارع مورد بررسی 43

4-1-9- انواع افزودنی ها در جیره 44

4-1-10- مدیریت نور سالن ومزارع 45

4-1-11-مدیریت آب و آبخوری 48

4-1-12- دان و مدیریت دانخوری 52

4-1-13- جوجه ومدیریت آن 57

4-1-14- بررسی کلی عملکرد مزارع پرورش 58

4-1-15- مواد مغذی مورد استفاده در جیره های مزارع در سه گروه خوب، متوسط و ضعیف 59

4-2- تصمیم گیری مدیریتی: 60

4-3- نتایج کلی 62

4-4- پیشنهادات 63

فهرست منابع: 64

ضمائم 71

ضمیمه الف: پرسش‌نامه جهت بررسی وضعیت واحد های مرغداری‌های مورد بررسی 72

 

 

 

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد (شاخص تولید) در مرغداری‌های گوشتی جنوب تهران انجام شد. روش جمع‌ آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه بود که در برگیرنده اطلاعات مدیریتی مورد نیاز مثل سطح تحصیلات مدیران، شرایط منطقه‌ای، سیستم‌های گرمایشی، تهویه و رطوبت، مدیریت تغذیه، مدیریت آبخوری و دانخوری و مدیریت نوردهی بود. . انتخاب واحدهای مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی با بهره گرفتن از اطلاعات اداره امور دام شهرستان‌ها انجام شد و در کل تعداد 32 پرسش‌نامه از مرغداری های گوشتی جنوب تهران تکمیل و داده‌های جمع آوری شده با نرم افزارهای EXCEL و SPSS مورد بررسی قرار گرفت. واحدهای مرغداری بر اساس شاخص تولید به سه گروه ضعیف (کمتر از 200)، متوسط (بین 200-230) و خوب (بیشتر از 230) تقسیم شدند. نتایج نشان داد که میزان انرژی و پروتئین خام جیره در هر یک از دوره‌های پرورشی (استارتر، رشد و پایانی) در گروه خوب کمترین مقدار و بیشترین مقدار را نسبت به دو گروه متوسط و ضعیف داشت. گروه با شاخص تولید خوب با بدست آوردن امتیاز 9/99 دارای بالاترین امتیاز مدیریتی در سیستم­ SAW داشت. گروه متوسط (6/72) و ضعیف (6/55) نیز به ترتیب دارای رده­های بعدی هستند. مهمترین عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر شاخص تولید میزان تحصیلات مدیر، طول مدت روشنایی در 48 ساعت اول پرورش و شدت نور (به ترتیب 8/51، 58/14 و 06/13 درصد) بود. سیستم گرمایشی و نظافت لامپ‌ها نیز کمترین تاثیر را در بین عوامل مدیریتی نشان دادند (به ترتیب 82/0 و 63/0 درصد). بنابراین سهم عوامل مرتبط با تحصیلات و آموزش مدیران در زمینه مدیریت طیور از عوامل مدیریتی تعیین کننده در بهبود عملکرد در واحدهای پرورش گوشتی تعیین شد.

واژه های كلیدی: عوامل مدیریتی مرغداری گوشتی، استان تهران، شاخص تولید، تصمیم‌گیری چندشاخصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

گوشت مرغ در سال­های اخیر به طور وسیعی جهت تغذیه انسان و تأمین پروتئین مورد نیاز به كار رفته است، پرورش مرغ گوشتی به دلیل رشد سریع، سهولت تغذیه، استفاده از فضای بسته تراكم و ضریب تبدیل پایین نسبت به سایر محصولات پروتئینی و همچنین دارا بودن مواد مورد نیاز بدن انسان از مزایای خاص برخوردار است، ولی به دلیل عدم رعایت نشدن اصول صحیح مدیریتی و استانداردهای فنی در تولید و پرورش مرغ، خسارات قابل توجهی در مرحله اول به تولید كنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده است (شیرانی و همکاران، 1386).

امروزه مهمترین مسائل در صنعت مرغداری، مدیریت و تغذیه می­باشد. مدیریت و تغذیه بهینه ضمن كاهش هزینه­ ها و اقتصادی نمودن تولید، باعث عرضه محصول با كیفیت بالاتری به بازار مصرف شده، و از آلودگی­های زیاد محیط زیست كه در اثر استفاده بی رویه از مواد مغذی در جیره­ های غذایی و دفع آنها، عارض می­ شود، جلوگیری می­ کند (پوپ و ایمرت،2001). از مهمترین نهاده­های مورد استفاده در پرورش جوجه­های گوشتی، خوراك است، زیرا قسمت اعظم هزینه­ های تولید را به خود اختصاص می­دهد. تحقیقات در ایران نشان می­دهد كه توجه به ضریب تبدیل غذایی می ­تواند بیشترین تأثیر را بر میزان درآمد مرغداری داشته باشد. در حالیكه اغلب واحدهای مرغداری از جیره متوازن شده استفاده نمی­كنند كه این مسأله می ­تواند علاوه بر افزایش هزینه­ های تولید موجب كاهش رشد و افزایش ضریب تبدیل غذایی گردد (ورمقانی،1387).

در حال حاضر در سراسر جهان و در كشور ما بخش عمده ای از عملیات تولیدی پرورش طیور در قالب واحدهای بزرگ و كوچك صنعتی انجام می شود. از ویژگیهای این واحدها تولید انبوه با بهره گرفتن از حداقل نهاده ها و در دوره های زمانی به مراتب كوتاه تر از روش سنتی است. مرغداریهای صنعتی كه به طور همزمان چند هزار تا چند صدهزار قطعه طیور را نگهداری می كنند از یک سو با مسائل و مشكلات خاص فنی، بهداشتی و اقتصادی مواجه اند و از سوی دیگر به دلیل استفاده از نیروی انسانی در امر تولید، موضوعات متعددی را در حوزه بهره‌گیری از نیروی كار در پیش رو دارند. ضرورت بررسی مسائل و مشكلات حاكم بر این صنعت، با نگاهی بر وضعیت و حجم تولیدات آن در ایران و استان، مشخص می‌گردد.

1-2- وضعیت صنعت طیور در ایران و استان تهران

امروزه مرغ و تخم مرغ به عنوان دومین محصول استراتژیک كشور بعد از گندم، جایگاه ویژه ای را در سبد كالاهای اساسی به خود اختصاص داده اند. با وجود بیش از 45 سال سابقه در صنعت مرغد اری كشور، هم اكنون با تولید سالانه یک میلیون و 400 هزار تن گوشت مرغ و توان بالقوه تولید یک میلیون و 800 هزار تن گوشت مرغ، كشور ایران بر اساس آخرین آمار سازمان خواربار و كشاورزی جهانی (فائو) از نظر تولید گوشت مرغ، مقام چهاردهم جهان و در بین كشورهای منطقه خاور میانه، مقام اول تولید را به خود اختصاص داده است. بر طبق این آمار، سرمایه در گردش این صنعت در ایران برابر شش هزار میلیارد تومان و سرمایه ثابت آن برابر 22 هزار میلیارد تومان است كه به عنوان دومین صنعت پس از صنعت نفت از نظر داشتن حجم سرمایه به شمار می رود. این صنعت موجب اشتغال 600 هزار نفر در كشور شده است و به تبع آن معیشت حدود سه میلیون نفر را تأمین می كند. هم اكنون هر ماه بین 60 تا 70 میلیون قطعه جوجه ریزی در كشور انجام می شود. این كار در حدود 17 هزار واحد مرغداری شامل واحدهای اجداد، مادر، نیمچه گوشتی و تخم گذار صورت می پذیرد (اناری، 1385).

استان تهران دارای بیش از 150 واحد جوجه های گوشتی با ظرفیت 100970000 قطعه می­باشد. مقدارگوشت تولیدی در سال 1390 برابر با 1700000 هزار تن است که سهم تولید گوشت مرغ استان تهران برابر با 90000 هزار تن و به عبارتی 6 درصد از سهم کل کشور است. در شرایط موجود چنانچه ضریب تبدیل یعنی نسبت وزن خوراك مصرفی به وزن مرغ زنده در یک دوره تولید را به عنوان یک شاخص فنی رایج در صنعت مرغداری در نظر بگیریم، بر اساس اطلاعات موجود، متوسط این ضریب در استان به میزان 8/1 تا 2/2 است، در حالیكه استاندارد جهانی در حد متعارف 7/1 تا 9/1 است (معاونت امور دام، وزارت جهاد سازندگی، 1386). به عبارت دیگر برای تولید هر كیلوگرم مرغ، 200 تا 600 گرم غذای اضافی مصرف می شود.

1-3- موضوع مورد تحقیق

بررسی عوامل مدیریتی موثر برعملکرد مزارع پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران

1-4- مسئله اساسی تحقیق

با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده با ابزار پرسش‌نامه می‌توان مدل والگوی مناسبی جهت عوامل مدیریتی در بهبود مدیریت و تولیدات از جمله گوشت مرغ در جنوب استان تهران ارائه نمود.

در استان تهران تعداد 140 واحد پرورش جوجه گوشتی با ظرفیت تولید9210220 قطعه درهردوره پرورش 45 روزه وجود دارد وبه طور میانگین در طول سال 4 دوره جوجه ریزی صورت می گیرد و حدود 78287 تن گوشت مرغ در سال تولید می شود. این مقدار 4/8 درصد از گوشت مرغ تولیدی کشور را شامل می‌شود. از آنجایی که یکی از راهکارهای اساسی افزایش تولیدات دامی، افزایش بهره وری درواحدهای تولیدی می باشد و با استفاده بهینه از نهاده‌ها وهمچنین مدیریت صحیح گله می توان بهره وری را ارتقاء داد. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده‌ها کارایی واحدهای پرورشی تعیین نمودیم سپس مقدار مطلوب استفاده از نهاده ها مشخص شد و همچنین تاثیر عوامل مدیریتی مختلف، ظرفیت فارم و سالن بر روی کارایی آنها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت الگوی مناسب برای پرورش جوجه گوشتی در جنوب استان تهران ارائه شد. در استان تهران ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی تجاری 2/2 است و طی 4 دوره تولید در طول سال 46051000 قطعه جوجه گوشتی در آن پرورش داده می‌شود. در صورتی که 2/0 واحد ضریب تبدیل غذایی کاهش داده شود، به ازای یک قطعه جوجه در طول هر دوره پرورش 500 گرم و سالیانه در استان حدود 23000 تن صرفه جویی در مصرف دان به ارزش 69000000000 ریال خواهیم داشت. از آنجایی که از نظر منابع غذایی طیور در رقابت با انسان می‌باشند می‌توان علاوه بر افزایش سود آوری در صنعت مرغداری، از صرفه جویی و فرصت حاصل شده در بخش تغذیه انسان استفاده نمود و موجبات بهبود کمیت و کیفیت غذای انسان و به دنبال آن سلامت بیشتر جامعه را فراهم کرد. بنابراین بررسی و تحلیل نحوه عملكرد، سطح مدیریت و عوامل موثر بر اختلاف عملکرد تولیدی در بین واحدهای پرورش جوجه گوشتی به منظور بهینه سازی و ارتقاع سطح عملكرد آنها ضروری است.

 

1-5- فرضیه های تحقیق

الف- از عوامل مدیریتی در جهت افزایش عملکرد واحدهای پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران به خوبی استفاده می شود.

ب- از عوامل مدیریتی در جهت افزایش عملکرد واحدهای پرورش جوجه گوشتی جنوب استان تهران به خوبی استفاده نمی شود.

 

1-6- اهداف تحقیق

الف- ارائه راهكارهای عملی به منظور بهبود کارایی فنی واحدهای پرورش جوجه گوشتی تجاری درجنوب استان تهران

ب- کاهش ضریب تبدیل غذایی وارتقای وضعیت اقتصادی واحدهای پرورش جوجه گوشتی تجاری در جنوب استان تهران

ج- صرفه جویی در میزان دان مصرفی و وارد نمودن ظرفیت بدست آمده در تغذیه انسان از راه‌های مستقیم یا غیر مستقیم دیگر

د- مطالعه اقتصادی – اجتماعی وتعیین عوامل مدیریتی در صنعت مرغداری در جنوب استان تهران برای اولین بار انجام شد .

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :93

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.