مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:تغذیه دام

عنوان:بررسی تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی

 

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.S.C )

رشته مهندسی کشاورزی – گرایش تغذیه دام

عنوان:

بررسی تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن موسین در جوجه های گوشتی

استاد راهنما:

دکتر علی نوری امام زاده

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا سیدآبادی

زمستان

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

چكیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2-اهداف تحقیق.. 5

فصل دوم:ادبیات و پیشینه.. 6

2-1- اهمیت گیاهان دارویی: 7

2-1-1-گیاهان دارویی و ادویه ها به عنوان محرک های اشتها و هضم غذا   9

2-1-2-اثر گیاهان دارویی بر سیستم ایمنی.. 11

2-1-3- اثر گیاهان دارویی بر عملکرد.. 12

2-1-4- اثر گیاهان دارویی بر كیفیت و سلامت گوشت لاشه.. 15

2-1-5- اثر گیاهان دارویی بر مورفولوژی دستگاه گوارش.. 16

2-1-5- مرزن جوش.. 17

2-1-6- سنبل کوهی) سنبل الطیب).. 18

2-2-موسین.. 18

2-2-1-ساختمان موسین.. 18

2-2-2-سنتز و ترشح موسین.. 21

2-2-3 عوامل موثر بر سنتز و ترشح موسین.. 22

2-2-4 ترکیب شیمیایی جیره.. 23

2-2-5- ناقلین بیولوژیک.. 24

2-2-6- فلور میکروبی.. 25

2-2-7- اثر مصرف خوراک بر ترشح موسین.. 25

2-2-8- وظایف موسین.. 26

2-2-9- ژن کدکننده موسین.. 28

2-3-واکنش رونویسی معکوسRT-PCR.. 30

2-3-1-تکنیک Real Time PCR.. 31

2-3-1-1-روش های مختلف Real-Time PCR.. 32

2-3-1-1-1- SYBR Green I. 32

2-3-1-1-2- پروبهای هیدرولیزی.. 34

2-3-1-1-3- پروبهای هیبریداسیونی.. 35

2-3-1-1-4- پروبهای سنجاق سری.. 36

2-3-1-2-مفاهیم PCR Real–Time. 37

2-3-1-2-1-نمودار تکثیر.. 37

2-3-1-2-2-فلورسانس آستانه.. 38

2-3-1-2-3- سیکل آستانه.. 38

2-3-1-2-4- منحنی استاندارد.. 39

2-3-1-2-5- منحنی ذوب.. 40

2-3-1-3- انواع اندازه گیریها در تکنیک Real-Time PCR.. 41

2-3-1-3-1-اندازه گیری مطلق.. 41

2-3-1-3-2-اندازه گیری مطلق.. 42

2-3-1-4-راندمان واکنش.. 43

2-3-1-5-انتخاب ژن مرجع.. 44

2-3-1-6-مزایای تکنیکReal-Time PCR.. 45

2-4-مروری بر تحقیقات انجام شده:.. 46

فصل سوم: فرایند پژوهش.. 49

3-1-محل انجام آزمایش.. 50

3-2-جامعه مورد مطالعه.. 50

3-2-عملیات مدیریتی در اجرای طرح:.. 50

3-2-1-آماده سازی سالن:.. 50

3-2-3-شرایط پرورش:.. 51

3-2-4-حرارت و رطوبت:.. 51

3-2-5-تهویه و نور:.. 51

3-2-6-دانخوری و آبخوری:.. 52

3-2-7-برنامه واكسیناسیون:.. 52

3-2-8) مشخصات جیره ها.. 53

3-2-9- گروه های آزمایشی.. 56

3-2-10-متغیرهای مورد بررسی در آزمایشهای مزرعهای.. 56

3-2-10-1-میانگین وزن بدن.. 56

3-2-10-2- خوراک مصرفی.. 56

3-2-10-3- ضریب تبدیل غذایی.. 57

3-3-1-کشتار حیوانات آزمایشی و نمونه برداری.. 58

3-3-2-بیان ژن.. 58

3-3-3-استخراج RNA از بافت روده.. 59

3-3-4-روش نگهداری RNA استخراج شده.. 61

3-3-5-طیف سنجی RNAهای استخراجی با Nanodrop. 61

3-3-6-سنتز cDNA از نمونه های RNA.. 62

3-3-7-تعیین غلظت و خلوص cDNA.. 64

3-3-8-ارزیابی و رقیق سازی و همسان سازی غلظت cDNA.. 64

3-3-9-طراحی آغازگرها.. 65

3-3-10-بهینه سازی واکنشReal-Time PCR.. 66

3-3-11-بهینه سازی غلظت آغازگرها.. 66

3-3-13-رسم منحنی ذوب.. 68

3-4- مدل آماری طرح.. 69

فصل چهارم: یافته های پژوهش.. 70

4-1- عملکرد جوجه های گوشتی.. 71

4-1-1- میانگین خوراک مصرفی.. 71

4-1-2- میانگین وزن بدن.. 73

4-1-3- ضریب تبدیل غذایی.. 74

4-2- نتایج بیان ژن.. 75

4-2-1-استخراج RNA.. 75

4-2-2-سنتز cDNA.. 77

4-2-3-ارزیابی و رقیق سازی و همسان سازی غلظت cDNA:.. 78

4-2-4-دمای بهینه اتصال پرایمرهای اختصاصی ژن.. 78

4-2-5-منحنی ذوب.. 79

4-2-6-بیان ژن Muc2. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری کلی.. 83

5-1 بحث.. 84

5-2-نتیجه گیری.. 88

5-3 پیشنهادات.. 89

منابع:.. 90

 

 

چكیده

 

در این مطالعه بیان ژن كاندید موسین و تغییرات بیان آن با افزودن مكمل گیاهان دارویی سنبل كوهی و مرزن جوش در جوجه گوشتی آرین مورد تحقیق قرار گرفت. آزمایش در غالب طرح كاملا تصادفی با 7 تیمار و 6 تكرار و در هر تكرار 3 قطعه جوجه انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد، آنتی بیوتیك، پروبیوتیك، سنبل كوهی(200)، سنبل كوهی(400)، آویشن (200) و آویشن (400)بود. شاخص های مورد مطالعه شامل ، وزن بدن در 6 هفتگی، میزان خوراك مصری و ضریب تبدیل غذایی بود. به منظور بررسی بیان ژن Muc2 ، ابتدا كل RNA از سه تكرار بافت روده جوجه های تیمارهای مختلف استخراج و بعد از ساخت cDNA نمونه ها، بیان ژنها با روش Semi-Quantitative RT-PCR بررسی شد. نتایج حاصله با بهره گرفتن از رویه GLM نرم افزار SAS(9.1) مورد تجزیه قرار گرفت و میانگین تیمارها با بهره گرفتن از آزمون دانكن مقایسه شد. نتایج نشان داد كه بیان ژن MUC 2 در تیمار مرزن جوش(400) بیشترین و در تیمار شاهد كمترین ولی در سطوح مختلف تیمارها تفاوت معنی داری ندارد.

 

كلمات كلیدی: بیان ژن، ژن موسین، گیاهان دارویی، جوجه گوشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

حیوانات به طور عام در زندگی بشر و به طور خاص در زندگی دامپروران از اهمیت ویژه و جایگاهی خاص برخوردارند. پرورش دام و طیور حرفه­ای سخت و پر مشقت می­باشد. از آنجایی که هدف نهایی درآمد بیشتر است، هر اندازه که دامپرور به کار با حیوانات علاقه نشان دهد، در صورت اقتصادی نبودن، پرورش دام کنار گذاشته خواهد شد. از مهمترین عواملی که پیشرفت در هر واحد تولیدی و اقتصادی را تضمین می­ کند، تلفیق داشته­های علمی با امکانات عملی است و این امر به ویژه در برخی رشته­ های تولیدی مانند فعالیت­­­های دامپروری ضروری و اجتناب ناپذیر است. هر گاه یکی از عوامل موثر برای بهبود وضع دامپروری مانند درجه آگهی و چگونگی دسترسی به مجموعه ­های مدون را در این زمینه بدانیم، این حقیقت آشکار می شود که کوشش و تلاش در این مسیر تا چه اندازه در دگرگونی و گسترش منطقی این حرفه موثر واقع می شود و چگونه عملیات مزبور در مجرایی اصولی، حرکت خواهد کرد.

پس از منع مصرف آنتی بیوتیک­های محرک رشد توسط اتحادیه اروپا در سال 2006، در سال­های اخیر توجه بسیاری به سمت افزودنی­های خوراکی با منشأ گیاهی معطوف شده است. در حال حاضر محصولات تجاری بسیاری در بازار وجود دارند و انتظار می­رود در آینده استفاده از این افزودنی­ها افزایش یابد. فیتوژنیک­ها طیف گسترده ­ای از مواد گیاهی را شامل می­شوند که بسیاری از آنها سابقه طولانی در تغذیه انسانی دارند و به عنوان چاشنی، نگهدارنده و دارو از زمان­های قدیم استفاده می­شدند(محیطی وهمکاران ،1389). این مواد گیاهی معمولا از انواع مختلفی از ترکیبات فعال (مانند ایوجینول، سینامآلدئید، کاراکرول یا تیمول) تشکیل شده­ اند که در کنار یکدیگر سبب ایجاد طعم و عطر خاص می­شوند. در واقع، ترکیبات با منشاء گیاهی عموما به خاطر خواص طعم دهندگی معروفند بنابراین روی خوش خوراکی جیره­ های دام و طیور موثرند. از طرف دیگر، فعالیت زیستی را دارا می باشند که توانایی ایجاد اثرات مثبتی را بر سلامت دستگاه گوارش و عملکرد دارند. خواص ضد­میکروبی، ضد­ویروسی، ضد­قارچی، آنتی­اکسیدانی و سایر فعالیت­های ترکیبات گیاهی در شرایط برون تنی به خوبی مشخص شده و در آزمایشات علمی متعدد به تایید رسیده است. به طوریکه تعداد مطالعاتی که اثرات ترکیبات گیاهی را در شرایط درون تنی بر دستگاه گوارش نشان داده اند مانند آزمایشات تغذیه­ای روی حیوانات در حال افزایش است. میکرو فلور دستگاه گوارش، مورفولوژی روده، تخلیه معده، فعالیت بخش­های گوارشی داخلی و در نهایت فراسنجه­های عملکردی انتظار می رود که تحت تاثیر ترکیبات گیاهی قرار گیرد (محیطی وهمکاران ،1389). دستگاه گوارش اولین محل اثر مورد انتظار برای افزودنی­های گیاهی می­باشد. گیاهان دارویی دارای مواد موثره­ای هستند كه افزودن آن­ها به جیره باعث بهبود عملكرد جوجه­های گوشتی می­ شود و مقدار این مواد موثره در گونه­ های مختلف متفاوت است. اسانس ­های گیاهان دارویی به عنوان آنتی­اكسیدان قوی عمل می­كنند و محرك تولید آنزیم­ های گوارشی هستند و علاوه بر آن باعث جذب نیتروژن و كاهش تولید آمونیاك در محیط روده می­شوند. در سال­های اخیر استفاده از افزودنی­های گیاهی خوراك در حیوانات به خصوص طیورمورد توجه زیادی قرار گرفته است . اگر چه انتظار می­رود گیاهان داروئی دارای اثرات مشابهی در حیوانات باشند اما به هر حال کاربرد و استفاده از آنها نیاز به بررسی های علمی دارد. موسین گلیکوپروتئنی با وزن مولکولی بالا می باشد که نقش مهمی در خاصیت حفاظت موکوس از لایه پوششی مجاری گوارشی، تنفس، تولید مثلی و جلوگیری از ورود پاتوژن­ها دارد، که نقش بارزی در جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش دارد. در تحقیقات مختلف اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش و اثرات آن بر عملکرد و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است ولی اثرات آن بر روی بیان ژن­های مرتبط با عملكرد دستگاه گوارش به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته لذا در این اثر این اسانس ها بر روی بیان ژن موسین مورد بررسی قرار گرفت.

1-2-اهداف تحقیق

  • بررسی تأثیر سطوح مختلف اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش موجود در جیره بر عملكرد جوجه های گوشتی
  • بررسی سطوح مختلف اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش موجود در جیره و تاثیر آن بر بیان ژن موسین

 

 

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.