مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیردور آبیاری وبسترهای مشخص برعملكرد توت فرنگی در كشت هیدروپونیک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:محصولات باغی

عنوان:بررسی تاثیردور آبیاری وبسترهای مشخص برعملكرد توت فرنگی در كشت هیدروپونیک

دانشکده كشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته تولیدات گیاهیگرایش محصولات باغی

 

موضوع:

بررسی تاثیردور آبیاری وبسترهای مشخص برعملكرد توت فرنگی در كشت هیدروپونیک

استاد راهنما

دکتر مهدی جورابلو

استاد مشاور

دکتر مصطفی مصطفوی

     تابستان 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                              صفحه

 

چکیده…………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………………. 3

1-2-اهداف پژوهش……………………………………. 5

1-3-گیاه شناسی توت فرنگی…………………………….. 6

1-4-ارقام توت فرنگی………………………………… 6

1-5- بسترهای رایج کشت هیدروپونیک……………………… 7

1-5-1-خاک رس………………………………………. 7

1-5-2-کوکوپیت……………………………………… 7

1-5-3-پوسته برنج…………………………………… 8

1-5-4-پرلیت……………………………………….. 8

1-5-5-ورمی کولیت…………………………………… 8

1-5-6-پشم سنگ……………………………………… 8

1-6-کود آبیاری…………………………………….. 8

1-7-کیفیت آب………………………………………. 9

1-8-علت استفاده ازکشت هیدروپونیک……………………… 9

1-9-طبقه بندی سیستم های هیدروپونیک……………………. 10

1-10-تکنیک مدیریت غذایی……………………………… 10

1-11-خاک درمقابل هیدروپونیک………………………….. 11

1-12-تغذیه وهیدروپونیک………………………………. 11

1-13-آینده هیدروپونیک………………………………. 12

1-14-توت فرنگی هیدروپونیک درحال رشد…………………… 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

فصل سوم: فرایند پژوهش

3-1-مواد گیاهی…………………………………….. 29

3-2-زمان ومکان انجام آزمایش……………………….. .. 29

3-3-تیمار وتکرار………………………………… .. 29

3-4-صفات مورد ارزیابی…………………………….. .. 30

3-4-1-وزن تر برگ………………………………… .. 30

3-4-2-وزن خشک برگ……………………………….. .. 30

3-4-3-وزن ترمیوه………………………………… .. 30

3-4-4-وزن خشک میوه………………………………. .. 30

3-4-5-قطر میوه………………………………….. .. 30

3-4-6-طول میوه………………………………….. .. 30

3-4-7-مواد جامد محلول…………………………….. .. 31

3-4-8-کلروفیل کل………………………………… .. 31

3-4-9-آنتوسیانین………………………………… .. 31

3-4-10-محتوای آب نسبی…………………………….. .. 32

3-5-طرح آزمایشی……………………………………. 32

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1-وزن تربرگ……………………………………… 35

4-2-وزن خشک برگ……………………………………. 36

4-3-وزن ترمیوه…………………………………….. 37

4-4-وزن خشک میوه…………………………………… 38

4-5-قطر میوه………………………………………. 39

4-6-طول میوه………………………………………. 40

4-7-کلروفیل کل…………………………………….. 41

4-8-آنتوسیانین…………………………………….. 42

4-9- مواد جامد محلول……………………………….. 43

4-10- محتوای آب نسبی ………………………………. 44

4-2- همبستگی صفات………………………………….. 45

4-2-1-بررسی همبستگی متغیرهای مربوط به برگ……………… 45

4-2-2- بررسی همبستگی متغیرهای مربوط به میوه……………. 45

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

بحث وتفسیر……………………………………… . 47

بررسی تاثیردفعات آبیاری برعملکرد توت فرنگی………….. . 47

بررسی تاثیربسترهای کشت برعملکرد توت فرنگی…………… . 47

نتیجه گیری……………………………………… . 48

پیشنهادات………………………………………… 49

پیوست……………………………………………. 50

منابع فارسی………………………………………. 51

منابع انگلیسی…………………………………….. 53

چکیده انگلیسی…………………………………….. 58

فهرست نمودار

نمودار4-1- میانگین های وزن تر برگ برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی………………………………..35

نمودار4-2- میانگین های وزن خشک برگ برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی ………………………………………………… 36

نمودار 4-3-میانگین های وزن تر میوه برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی ………………………………………………… 37

نمودار4-4- میانگین های وزن خشک میوه برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی ………………………………………………… 38

نمودار 4-5-میانگین های قطر میوه برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی     39  

نمودار4-6- میانگین های طول میوه برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی     40

نمودار4-7- میانگین های کلروفیل برگ برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی  41    

نمودار4-8- میانگین های آنتوسیانین توت فرنگی ها برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی ………………………………………….. 42    

نمودار4-9- میانگین های مواد جامد محلول در میوه ها برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیبی …………………………………………. 43  

نمودار 4-10-میانگین های محتوای آب میوه ها برای نه سطح مختلف تیمارهای ترکیب…………………….44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1- تجزیه آنالیز واریانس……………………….. 34

جدول4-2- همبستگی صفات……………………………… 45


چکیده :

به منظور تاثیر دفعات آبیاری وبسترهای مشخص برعملکرد توت فرنگی درکشت هیدروپونیک آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل دفعات آبیاری مشخص (3.5.6)دور در روز و در سه بستر (پرلیت 100% و پرلیت + کوکوپیت 50*50 و کوکوپیت 100%) بودند که درمحیط کشت هیدروپونیک روی گیاه توت فرنگی رقم گاویتا اعمال گردیدند. صفات اندازه گیری شده شامل موادجامدمحلول, وزن تر وخشک میوه وبرگ, آنتوسیانین,کلروفیل برگ ومحتوای آب نسبی , قطر وطول میوه که ازهرتیمار انتخاب شد مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که دفعات آبیاری تاثیر معنی داری روی عملکرد میوه بخصوص صفات کیفی آن دارد.دفعات آبیاری 5 بار درروز تاثیر مستقیمی برعملکرد داشته است.نتایج حاصل شده از بسترها نیز نشان میدهد بستر کشت پرلیت بالاترین محصول را داشته است. با دفعات آبیاری 3بار درروز نیز عملکرد کاهش داشته است . 6دور ابیاری نیز عملکرد متوسط داشته است . همچنین بستر کشت پرلیت+ کوکوپیت نیز عملکرد متوسط داشته است. کوکوپیت خالص نیز کاهش محصول رابه دنبال داشته است. به طور کلی باتوجه به این نتایج میتوان برای رسیدن به حداکثر محصول در محیط های هیدروپونیک ازاین روش استفاده کرد.

 

 

 

واژگان کلیدی: پرلیت، توت فرنگی، کود آبیاری، کوکوپیت، محلول غذایی، هیدروپونیک

    

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه :

امروزه کشاورزی با بحران هایی نظیر کمبود آب ، آلودگی زیستی ، کارایی پایین مصرف آب روبروست که نگاه دقیق به این موضوعات نیازمند توجه بیشتر به موضوع مدیریت آب دراین بخش میباشد. با توجه به این مسئله با گسترش هرچه بیشتر جمعیت کره زمین مشکل فقرغذایی وگرسنگی وقحطی را خواهیم داشت. کشاورزی مشکلاتی دیگرنظیر خاک نامناسب نیز دارد. مشکلاتی که برای پرورش گیاهان درخاک بوجود می آید باعث شده تا کشاورزان باضررو زیان زیادی روبرو شوند. تغییر کشاورزی ازسنتی به مدرن وسیستم های کارآمدی به روز که به پیشرفت بخش کشاورزی ومصرف بهینه منابع آبی وزمین میپردازد کشت بدون خاک (هیدروپونیک ) میباشد.کشت بدون خاک ازروش های جدید برای کاشت وپرورش گیاهان بخصوص درمناطقی با منابع محدود آبی وخاکی وزمین های غیرقابل کشت میباشد. بسیاری ازمشکلات بخش کشاورزی با این روش ازبین میرود ومحصولی با سلامت بیشتر وکیفیت بالا راخواهیم داشت.هدف ازاین فصل بیان مسئله اصلی تحقیق یعنی بررسی تاثیر دفعات آبیاری مشخص برعملکرد میوه توت فرنگی درکشت هیدروپونیک است. همچنین مقایسه بسترهای کشت واثرات آبیاری توام با بسترها بر خصوصیات کیفی توت فرنگی موردبررسی قرارمیگیرد. بعبارتی دراین فصل مسئله مورد مطالعه طرح وچارچوب حرکت به سوی اهداف مورد نظر تدوین گردیده است.

دراین بخش سعی براین شده است که هیدروپونیک بطور گسترده مورد بررسی قراربگیرد.کلمه هیدروپونیک ازدو واژه یونانی hydro(آب) و ponus(کشت وکار) تشکیل شده است.این واژه برای اولین باردرسال1929 توسط Gerickاستاد دانشگاه کالیفرنیا که ازیک تکنیک آزمایشگاهی به ابزارتجاری برای گیاهان درحال رشددرآمده مورد استفاده قرارداد. ارتش ایالات متحده با بهره گرفتن ازکشت هیدروپونیک به رشد موادغذایی تازه برای سربازان درطول جنگ جهانی دوم درجزایراقیانوس آرام میپرداختند.1950هکتارمزارع تجاری بادوام درامریکا، اروپا، آسیا وآفریقا وجود دارد.(Arjina,2000)

 

هیدروپونیک رشد گیاهان درمحلول غذایی مایع و بسترهای کشت مصنوعی است.بسترهای مورد استفاده عبارتند از: رس منبسط شده، الیاف سخت و زبر، پرلیت، ورمی کولیت، ذرات آجر، بادام زمینی بسته بندی شده ، پشم سنگ والیاف چوب میباشد.هیدروپونیک بعنوان یک روش بادوام درتولید سبزیجات(گوجه فرنگی، کاهو، خیار وفلفل) وهمچنین محصولات زینتی مانند گل رز، گل های پیازدار و توت فرنگی و درختچه های زینتی شناخته شده است.oklahoma,2000)) با توجه به ممنوعیت استفاده ازمتیل بروماید درکشت های خاکی تقاضا برای کشت های هیدروپو نیک درچند دهه اخیربه سرعت افزایش یافته است.ازمزایای کاربرد این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– می توان ازاین کشت درمناطقی که کشاورزی وباغبانی درآن امکان پذیر نیست مورد استفاده قرارداد برای مثال مناطق بیابانی خشک یا مناطقی با آب وهوای سرد

– کنترل کامل محتوای مواد مغذی، pH، محیط رشد، هزینه پایین مصرف آب به دلیل بازیافت آب و محلول غذایی

– رشد سریع ویکنواخت به دلیل اکسیژن رسانی بیشتربه منطقه ریشه

– حذف یا کاهش حشرات وباکتریها وقارچ ها به دلیل عدم وجود خاک

– تولید حداکثرمحصول

– عدم انجام عملیات خاک ورزی نظیر وجین، تناوب زراعی ، دفع علفهای هرز و شخم

برخی محصولات مانند کاهو وتوت فرنگی را می توان ازسطح زمین تا ارتفاع مشخص می توان کاشت وعملیات کشاورزی را روی آن یه آسانی انجام داد . دراین صورت نیز هزینه کارگرپایین می آید

– کاهش شوک پیوند

اما درکناراین مزایا معایبی دراین نوع کشت دیده می شود که به شرح زیراست:

1)هزینه بالای تاسیسات وعملیات اجرایی نسبت به کشت های درون خاکی زیاد است

2)مهارت ودانش کافی برای به نتیجه رسیدن مطلوب ودرحد تجاری

3)برخی ازبیماریهایی مانند قارچ فوزاریومی و ورتیسیلیومی می تواند به سرعت ازطریق این سیستم گسترش یابد.با این حال بسیاری گونه های مقاوم به این قارچ ها کشت می شوند.

((Erogul and Ongum, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- اهداف پژوهش:

 

هدف کلی دراین مطالعه بررسی تاثیر تعداد دفعات آبیاری و بسترهای پرلیت و کوکوپیت بر عملکرد میوه توت فرنگی میباشد که درقالب این هدف کلی اهداف زیر مورد توجه قرار می گیرد:

 

1)مقایسه بین بسترهای کشت

2)شناسایی کامل سیستم های هیدروپونیک

3)شناسایی تاثیر دفعات آبیاری مشخص برعملکرد توت فرنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3- گیاه شناسی توت فرنگی:

توت فرنگی یكی از بی نظیرترین ریز میو ه ای مناطق معتدله است كه در دهه های اخیر در زمره تولیدات مهم و تجاری قرار گرفته است. این محصول به دلیل عطر و طعم و محتویات سرشار از ویتامین آن به خوبی شناخته شده و جایگاه خود را در رژیم غذایی میلیون ها نفر درجهان پیدا کرده است یكی از عوامل موثر در رشد عملكرد توت فرنگی كیفیت آب مصرفی و خاك مورد نیاز این گیاه است .گیاه توت فرنگی از دو هزار سال پیش اهلی شده است.توت فرنگی از خانواده گل سرخیان Rosaceae  و از جنس Fragaria   می باشد.توت فرنگی جز ء میوه های دانه ریز می باشد و گونه توت فرنگی Fragria ananasa  هیبریدی از بین گونه طبیعی می باشد كه كشت آن در حال حاضر متداول می باشد.

*گل در توت فرنگی دو جنسی است و گرده افشانی در آن حائز اهمیت بوده ودر شكل میوه اهمیت بسزائی دارد، لذا حضور زنبور در زمان گرده افشانی در مزرعه و باد بسیار مهم می باشد. به همین علت آبیاری بارانی درزمان گلدهی برای توت فرنگی توصیه نمی شود. درجه حرارت مناسب گل انگیزی در توت فرنگی 15 درجه سا نتی گراد میباشد. گرده افشانی كامل در توت فرنگی موجب خوش فرمی میوه آن میشود.

*گل آذین توت فرنگی یک ساقه تغییر شكل یافته است كه به یک شكوفه اولیه ختم می شود.

*برگ های توت فرنگی سه برگچه ای و رنگ برگها در ارقام مختلف متفاوت می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :66

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.