رشته حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

 

عنوان:

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

 

استاد راهنما :

دکتر علی اکبر اربابیان

سال تحصیلی 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب                                                                                                               شماره صفحه

چکیده. 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق.. 5

1-4  اهداف تحقیق.. 6

1-5 سوالات تحقیق.. 6

1-6 فرضیه های تحقیق.. 6

1-7  مدل تحقیق.. 7

1-8 متغیرها و واژه های كلیدی.. 7

1-9 حدود مطالعاتی.. 12

1-9-1 قلمرو  مکانی تحقیق.. 12

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 12

1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

 

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 15

2-2-1 تعریف اخلاق.. 15

2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق.. 16

2-2-1-2 اهمیت اخلاق.. 16

2-2-1-3  انواع اخلاق.. 17

2-2-2 اخلاق حرفه ای.. 17

2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌ای.. 18

2-2-2-2 ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای.. 18

2-2-2-3 ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای.. 19

2-2-2-4  نظام‌های عمده اخلاق حرفه ای.. 20

2-2-2-5 عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس…. 21

2-2-2-6 ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 22

2-2-2-7 آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 23

2-2-2-8 وظایف مدیران در اخلاقی كردن سازمان‌ها 23

2-2-2-9 ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 24

2-2-2-10 مهمترین ضرورت اجرای قوانین در خصوص رعایت قواعد اخلاقی.. 24

2-2-2-11 مشكلات و موانع اخلاق حرفه‌ای.. 25

2-2-2-12 عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از نظر پنیو. 25

2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیط های كسب وكار. 26

2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری.. 29

2-4 سبک های رهبری.. 31

2-4-1 تعاریف رهبری.. 31

2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر. 31

2-4-3 مدلهای رهبری.. 32

2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی.. 34

2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف… 34

2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی.. 34

2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری.. 35

2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری.. 35

2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند.. 36

2-4-4-6  نظریه رهبری ممتاز. 37

2-4-4-7 رهبری تیمی.. 37

2-4-4-8  رهبری خدمتگزار. 38

2-4-4-9 رهبری تحول آفرین.. 38

2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی.. 38

2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی.. 39

2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت… 40

2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت… 40

2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه. 42

2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت… 43

2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی.. 44

2-5 پیشینه تحقیق.. 45

2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان.. 45

2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران.. 47

2-6 خلاصه فصل.. 50

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1  مقدمه. 53

3-2 بررسی نوع پژوهش…. 53

3-3 روش پژوهش…. 53

3-4 متغیرهای پژوهش…. 54

3-5  جامعه و نمونه آماری.. 55

3-6 روش های جمع‌ آوری اطلاعات… 57

3-7  تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 59

3-8  روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 60

3-8-1 آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت متغیرها 61

3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 19. 61

3-8-3  تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 19. 62

3-8-4  تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL.. 65

3-9 خلاصه فصل.. 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 72

4-2 آمار توصیفی.. 72

4-3 آمار استنباطی.. 72

4-3-1 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول.. 73

4-3-1-1  آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش…. 73

4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول.. 73

4-3-2 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه دوم. 74

4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم). 74

4-3-2-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 75

4-3-2-3  بررسی فرضیه اول: 76

4-3-2-4  بررسی فرضیه دوم: 77

4-3-2-5  بررسی فرضیه سوم: 78

4-3-2-6  بررسی فرضیه چهارم: 79

4-3-2-7  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون.. 79

4-4 برآورد و آزمون مدل های پژوهش…. 82

4-4-1  سنجش مدل اندازه گیری ارزشهای فردی………………………………………………………………………………………………………83

4-4-2  سنجش مدل اندازه گیری الزامات قانونی……………………………………………………………………………………………………….85

4-4-3  سنجش مدل اندازه گیری مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………..86

4-4-4  سنجش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی………………………………………………………………………………………………….88

4-4-5 آزمون مدل ساختاری پژوهش (مدل کامل) ……………………………………………………………………………………………………90

4-5 خلاصه فصل.. 92

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه. 95

5-2 بررسی توصیفی نتایج پژوهش…. 95

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول). 95

5-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش (پرسشنامه دوم). 96

5-2-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول.. 97

5-2-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم. 97

5-2-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم. 97

5-2-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم. 97

5-2-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی.. 98

5-2-2-6 نتایج حاصل از برازش مدلهای پژوهش…. 98

5-3 توجه به سایر پژوهش­ها 99

5-4 محدودیت­های پژوهش…. 101

5-5 پیشنهادهای پژوهش…. 101

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 101

5-5-2  پیشنهاد برای پژوهش­های آتی.. 102

 

منابع.. 105

پیوست… 109

 

 

           فهرست جداول                                                                                                  شماره صفحه

جدول 1-1: مولفه های سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………….10

جدول 3-1: فرایند تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………57

جدول 3-2: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه اول ……………………………………………………………………………………….. 60

جدول 3-3: نتایج آزمون پایایی پرسشنامه دوم ……………………………………………………………………………………….. 60

جدول 4-1: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه اول……………………………………………………………………..73

جدول 4-2: آزمون t تک نمونه………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 4-3: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه دوم……………………………………………………………………..75

جدول 4-4: آزمون کولموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………………………..76

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول ……………………………………………………………….77

جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم ……………………………………………………………….77

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………….78

جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………………………….79

جدول 4-9: تحلیل آنوا…………………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول 4-10: ضرایب رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………….80

جدول 4-11: معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………81

جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری ارزش های فردی……………………………………………………….83

جدول 4-13 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری مستولیت پذیری…………………………………………………………86

جدول 4-14 :شاخص های برازش مدل اندازه گیری رازداری و بیطرفی……………………………………………………….88

جدول 4-12 :شاخص های برازش مدل کامل پژوهش………………………………………………………………………………..91

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها                                                                                    شماره صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………7

شکل 4-1 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت استاندارد………………………………..84

شکل 4-2 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل ارزش های فردی در حالت معناداری………………………………..84

شکل 4-3 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت استاندارد…………………………………..85

شکل 4-4 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل الزامات قانونی در حالت معناداری……………………………………86

شکل 4-5 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت استاندارد………………………………..87

شکل 4-6 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل مسئولیت پذیری در حالت معناداری………………………………..88

شکل 4-7 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت استاندارد………………………………89

شکل 4-8 :نتایج تحلیل عاملی تاییدی عامل رازداری و بیطرفی در حالت معناداری………………………………..90

شکل 4-9 :نتایج مدل اصلی پژوهش  در حالت استاندارد…………………………………………………………………..91

شکل 4-10 : نتایج مدل اصلی پژوهش  در حالت معناداری……………………………………………………………….92

 

چکیده

 

مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفه­ای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می ­تواند منجر به فعالیت­های متقلبانه شود.بنابراین اهمیت تحقیق از آن جهت بود که حرفه حسابداری از مشکل ترین و منظبط ترین حرفه های شغلی است و به خاطر خدمات و اطلاعات مفید و تاثیرگذاری که در راستای تصمیم گیری ، برنامه ریزی،رهبری و کنترل فعالیت های سازمان در اختیار مدیران قرار  می دهد، باید اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد که در سایه رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران می توان به آن رسید. به همین خاطر در این تحقیق به بررسی تاثیر اخلاق حرفه­ای حسابداران در بهبود و پیشرفت سبک­های نوین رهبری مالی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1393 است.که اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جامعه آماری از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج شد. در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به منظور بررسی متغیرها و فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه اول دارای 24 سوال و پرسشنامه دوم تعداد 29 سوال دارد که به طور همزمان و در قالب یک پرسشنامه میان 350 نفر از سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام موسسات که به کمک جدول کرجسی و مورگان تعیین گردید، توزیع و در نهایت تعداد 291 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص جهت تجزیه و تحلیل آماری جمع آوری شدند. برای بررسی وضعیت متغیرها و نظرخواهی در خصوص رابطه بین متغیرها با توجه به پرسشنامه اول از آزمونt  تک نمونه ­ای و برای بررسی فرضیات پژوهش با توجه به پرسشنامه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss و از مدلسازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل با نرم افزار LISREL 8.50 استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیرها و مطلوب بودن وضعیت متغیرها می­باشد. همچنین یافته­ های حاصل از پرسشنامه دوم نشان­دهنده تایید فرضیات پژوهش می­باشد.به طوری که کلیه فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون های فوق مورد تایید واقع شدند ، که نشان از اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران و تاثیر آن بر ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مدیران می باشد.

 

کلید واژه‌ها:  اخلاق، اخلاق حرفه ای، سبک های نوین رهبری مالی

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1 مقدمه

مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفه­ای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است. منظور از این سخن آن است که علاوه بر نفع و انگیزه های شخصی که لازمه زندگانی بشری است ، و در مواردی هم می تواند منجر به بهبود اوضاع در جامعه گردد، موارد دیگری مانند ارزش های اخلاقی ، حداکـثر کردن سود اجتماعی که در آخر کار نصیب جامعه می شود و همچنین توجه داشتن به اصول و هنجارهای انسانی و اجتماعی می تواند به بهبود وضع جامعه و شکوفایی هر چه بیشتر و ساختن کشوری متمدن تر کمک کند. اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت در انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود. هر انسانی را به میزان ظهور ارزشهای اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند. اولین نمودی که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است . این مهم در مشاغل هم ورود می کند و اخلاق حرفه ای حسابداری ، مسئله مهمی است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می تواند منجر به فعالیت­های متقلبانه شود. به همین خاطر در این تحقیق تصمیم بر آن است که به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداری در بهبود و پیشرفت سبک های نوین رهبری مالی پرداخته شود.

تعداد صفحه :164

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.