رشته مدیریت

دانلود پایان نامه اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :بازاریابی

عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دانشــــگــاه آ زاد اسلامی
واحد رشت
دانشكده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد    

  رشته: مدیریت بازرگانی     

  گرایش : بازاریابی

عنوان :

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها و
بر اساس متغیر های کمکی ، مطالعه موردی یکی از بانکهای تجاری

استاد راهنما

دكتر  علیرضا امیر تیموری

استاد مشاور

دكتر  مهدی فدائی

سال تحصیلی 93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

1-1- چکیده فصل اول : 1

1-2-  مقدمه : 2

1-3- مساله اصلی تحقیق.. 3

1-4-چارچوب نظری تحقیق : 6

1-5- ضرورت و اهمیت تحقیق : 14

1– 6– اهداف تحقیق : 15

1 – 7 –فرضیه های تحقیق : 15

1 – 8 – روش تحقیق : 15

1 – 9 – روش جمع آوری اطلاعات : 15

1 – 10 – قلمرو تحقیق : 15

1-10-1 –  قلمرو موضوعی.. 16

1-10-2 – محدوده زمانی.. 16

1-10-3 – محدوده مکانی.. 16

1-11- جامعه آماری و نمونه آماری.. 16

1-12 – روش تجزیه و تحلیل داده ها : 16

-13-1 محدودیت های تحقیق: 16

2 – 1 – چکیده فصل دوم : 18

2 – 2 – پژوهش های کاربردی مرتبط.. 18

2 – 3 – تحلیل پوششی داده ها 25

2-3-1-مقدمه. 25

2-3-3- تعریف تحلیل پوششی داده‌ها 29

2-3-4- ویژگیها و قابلیت‌های كاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها 30

2-3-5- محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویكرد DEA (1998 Coelli,) 33

2-3-6- مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا 34

2-3-7- تعریف كارایی در مدل CCR – نهاده‌گرا 36

2-3-8-مدل پوششی  CCR( مدل ثانویه) 36

2-3-9- مدل BCC-نهاده گرا 38

2-3-10-مدلهای دیگر DEA.. 40

2-3-11- مدل جمعی.. 41

2-3-12-مدل تراكم1

2-3-13- رتبه‌بندی عملكرد در DEA با كارایی متقاطع1 45

2-3-14- مدل رتبه‌بندی كامل «آندرسون ـ پیترسون1»     46

2-3-15-تغییرات كارایی در طول زمان1         48

2-3-16- الگوبرداری با بهره گرفتن از DEA.. 48

2-3-17- تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی.. 49

2-3-18- مدل شبه DEA چند بخشی (Amirteimoori, 2005)1 53

3 – 1 – چکیده فصل سوم : 61

3-2- مقدمه. 61

3 – 3 – رویکردهای تعیین کارایی.. 62

3 – 3 – 1 رویکرد پارامتریک… 62

3 – 3 – 2 رویکرد ناپارامتریک… 62

3-4- جامعه آماری ونمونه آماری: 63

3-5- روشها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات: 63

3-6-  روایی وپایایی سنجش و اندازه گیری: 63

3-7-  روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات: 64

3-8- تعریف متغیرها : 64

4-1- چکیده فصل چهارم : 68

4- 2- مقدمه. 68

4- 3 – نرم افزار GAMS. 69

4 – 4 – تعیین مدل DEA مناسب : 69

4- 4 – 1- مدل CCR خروجی محور : 70

4 – 4 – 2 – مدل SBM : 71

-5-4 ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدلهای DEA.. 74

4-5-1-  ارزیابی کارایی شعب  بر اساس مدل CCR خروجی محور: 74

4-5-2-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل CCR خروجی محور با 39 داده 84

4-5-3- مقایسه نمودارهای کارایی مدل CCR خروجی محور 40 شعبه ای با 39 شعبه ای.. 94

4-5-4-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با 40 داده 96

4-5-5-  ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با 39 داده 106

4-5-6- مقایسه نمودارهای کارایی مدل SBM 40 شعبه ای با 39 شعبه ای.. 117

4-5-7- مقایسه کلی بین مدل CCR خروجی محور ، با مدل  SBM: 119

4-5-8- شعب کارا و علت کارایی آنها : 120

4-5-9- شعب ناکارا و علت ناکارایی آنها : 121

5- 1 – چکیده فصل پنجم. 124

5 – 2- مقدمه. 124

5-3- پاسخ به پرسش های پژوهش…. 125

5 – 4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 126

5 – 5 – محدودیت ها: 126

فهرست مراجع : 127

 

 

فهرست جداول :

2-1- جدول ماتریس کارایی متقاطع………………………………………………………………………46

3-1- جدول مقادیر کمی متغیرهای خروجی و ورودی ……………………………………………..65

4-1- جدول امتیازات مدل CCR خروجی محور با 40 شعبه ………………………………………74

4-2- جدول رتبه بندی امتیازات مدل CCR خروجی محور با 40 شعبه ………………………76

4-3- جدول Projection ، CCR خروجی محور با 40 شعبه ……………………………………76

4-4- داده هایDMU  21 و 28 …………………………………………………………………………….84

4-5- جدول امتیازات ، CCR خروجی محور با 39 شعبه ……………………………………………85

4-6- جدول رتبه بندی واحدها بر اساس مدل  CCR خروجی محور با 39 شعبه …………..86

4-7- جدول Projection ، CCR خروجی محور با 39 شعبه ……………………………………87

4-8- جدول امتیازات مدل SBM با 40 شعبه…………………………………………………………..96

4-9- جدول رتبه بندی امتیازات مدل SBM با 40 شعبه……………………………………………98

4-10- جدول Projection امتیازات مدل SBM با 40 شعبه…………………………………….99

4-11- جدول امتیازات مدل SBM با 39 شعبه……………………………………………………….107

4-12- جدول مراجع و تعداد تکرار آنها………………………………………………………………..108

4-13- جدول رتبه بندی امتیازات مدل SBM با 39 شعبه…………………………………………108

4-14- جدول Projection امتیازات مدل SBM با 39 شعبه……………………………………109

4-15- مقایسه نتایج مدل SBM با 40 و 39 شعبه…………………………………………………..116

4-16- مقایسه کلی بین مدل های CCR خروجی محور و SBM………………………………119

 

فهرست نمودارها

2-1- نمودار تعداد انتشارات در زمینه DEA در ادوار……………………………………………..27

2-2- نمودار تعداد انتشارات در زمینه DEA توسط محقیقین……………………………………28

4-1- نمودار کارایی مدل CCR خروجی محور با 40 شعبه…………………………………….94

4-2- نمودار کارایی مدل CCR خروجی محور با 39 شعبه……………………………………94

4-3- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل CCR خروجی محور با 40 شعبه……………..95

4-4- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل CCR خروجی محور با 39 شعبه…………….95

4-5- نمودار کارایی مدل SBM با 40 شعبه…………………………………………………….117

4-6- نمودار کارایی مدل SBM با 39 شعبه…………………………………………………….117

4-7- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل SBM با 40 شعبه………………………………118

4-8- نمودار کارایی رتبه بندی شده مدل SBM با 39 شعبه………………………………118

فهرست اشکال :

2-1- شکل برنامه ریزی آرمانی……………………………………………………………………..50

2-2- شکل فرایند تولید برای DMUp……………………………………………………………54

2-3- شکل فرایند تولید برای DMUSUj……………………………………………………….56

 

 

مقدمه :

موسسات مالی مهمترین نهادهای اقتصادی یک کشور بشمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آنها می باشد . در کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای مالی ، موسسات مذکور نیز کارایی لازم را ندارند . بانکها به عنوان مهمترین نهادهای بازارمالی در ایران ، به علت عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو ، و دولتی بودن بانکها از سوی دیگر ، از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند ، که موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می شود. در واقع پایین بودن سطح بهره وری در نظام مالی ، بخصوص در یک فرایند جهانی ، توسعه اقتصادی را به نفع جوامعی سوق خواهد داد که از ساختار مالی پرقدرت برخوردارند . در عین حال ، رشد بهره وری در سایه توسعه بازارها و نهاد های مالی از قبیل بانک های تجاری ، بانک های توسعه ، شرکت های بیمه ، بورس اوراق بهادار ، تعاونی های اعتبار و … تحقق می پذیرد. در این میان ، طراحی یک نظام ارزیابی عملکرد در بانک ها به دلیل خدماتی بودن این واحدها و تنوع عملکرد آنها ، از پیچیدگی خاصی برخوردار است . این مشکلات ، استفاده از ابزارهای کارآمد عملی را برای محقق ساختن یک ارزیابی واقعی اجتناب ناپذیر می کنند . ابزار کارآمدی که این مهم را محقق می سازد. بر پایه مدل های ریاضی استوار است. (افشار کاظمی ، 1382 ، صفحه 42 [3] )

 

1-1- چکیده:

در این فصل ابتدا مقدمه ای از جایگاه موسسات مالی در نظام اقتصادی و اهمیت کارایی آنها ارائه شده و پس از آن مساله اصلی تحقیق که همان اهمیت ، لزوم و درک کارایی و پیش بینی آن برای این قبیل موسسات است آورده شده است . در قسمت بعدی ما به چارچوب نظری تحقیق که همان روش های برنامه ریزی ریاضی (  (DEA می باشد پرداخته ایم و سیر تکاملی و منطق و چارچوب آن را توضیح می دهیم . پس از آن با ضرورت و اهمیت تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها ، روش های تحقیق ، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده آشنا شده و همچنین به قلمرو تحقیق و محدودیت های آن اشاره خواهد شد.

 

تعداد صفحه : 149

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.