رشته مدیریت

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :سازمان مدیریت صنعتی

عنوان : امکان سنجی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل

سازمان مدیریت صنعتی

نمایندگی مازندران(شمال)

رشته:مهندسی صنایع –مدیریت سیستم وبهروری

عنوان پایان نامه:

امکان سنجی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما:

دکتر جواد رضاییان

استاد مشاور:

دکتر یوسف قلی پور کنعانی

تاریخ ارائه گزارش

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده———      ن

فصل اول:کلیات پژوهش

1-مقدمه——– 2

2-بیان مسئله—–      3

3-اهمیت و ضرورت تحقیق———–5

4-چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق-       7

5-اهداف جزئی تحقیق—————8

6-سوال یا فرضیه تحقیق————-      9

7-تعریف عملیاتی ونظری( مفهومی) متغیرها ومفاهیمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———10

8-محتوای تحقیق–      12

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1- مبانی نظری —————- 14

2-1-1- مقدمه—-14        

2-1-2- اصول اساسی مدیریت کیفیت جامع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–18

2-1-3- مفهوم کیفیت—————    20

2-1-4- مدیریت کیفیت جامع———-23

2-1-5-فرض ها و اصول مدیریت کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-24

2-1-6- ویژگی های مدیریت کیفیت جامع-28

2-1-7-عناصر ساختاری مدیریت کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–28

2-1-8- مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 29

2-1-9- کیفیت از دیدگاه مشتری——–32        

2-1-10- کیفیت از دیدگاه تامین کننده  —     34

2-1-11-پیشگامان مدیریت کیفیت جامع—36

2-1-12- اصول مدیریت کیفیت ——–48

2-1-13- موانع تحقق اهداف مدیریت کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–54

2-1-14-علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع–55       

2-1-15-مدل های مدیریت کیفیت جامع—56

2-2- تعریف صنایع کوچک و متوسط  —-68

2-3-تاریخچه صنایع کوچک ومتوسط—–70

2-4اساس نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-76

2-5-نطریه های موجود درباره علل اقبال به بنگاه های کوچک و متوسط————-83

2-6-پیشینه تحقیق—86      

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه——–101

3-2-روش تحقیق—101

3-3-جامعه آماری—— ————103

3-4-نمونه آماری—-103

3-5-روش گرد آوری اطلاعات———-104     

3-6-ابزار جمع اوری داده ها و اطلاعات—-104

3-7-روایی ابزار تحقیق—————-105

3-8-پایایی ابزار تحقیق —————-105

3-9-بیان متغیر ها—- 107

3-10-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های آماری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-107

3-11-جدول تناظر فرضیه های تحقیق با سوالات پرسش نامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——108    

3-12-فاکتورهای کلیدی کنترل کیفیت جامع در صنایع کوچک و متوسط———–108

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ——    116

4-2-تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق——117

فصل پنجم:بحث و تفسیر نتایج

مقدمه————-134

5-1-خلاصه پژوهش—134

5-2-یافته ها بر اساس سوالات تحقیق——-139

5-3-پیشنهادات (علاوه بر پیشنهادات بخش قبلی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–109

5-4-محدودیت های محقق ————–141

5-5-جنبه نوآورانه تحقیق—————141

فهرست جداول:

جدول شماره 3-1- جدول تناظر سوالات تحقیق با ضرایب آلفای کرونباخ—————106     

جدول شماره 3-2- جدول تناظر سوالات تحقیق با سوالات پرسش نامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-108

جدول(3-3) مقایسه بعضی از فاکتورهای کلیدی کنترل کیفیت جامع  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—113

جدول(3-4) فاکتورهای کلیدی کنترل کیفیت جامع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————114

جدول 4-1- تجزیه و تحلیل نرمال بودن توزیع به تفکیک فرضیه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-117

جدول4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی یک-119

جدول4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی دو–121

جدول4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی سه-122

جدول4-5- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی چهاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————124

جدول4-6- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی پنج-125

جدول4-7- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی ششبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————127

جدول4-8- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی هفتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————128

جدول4-9- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی هشتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–129

جدول4-10- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی نه-131

جدول 4–11- رتبه میانگین متغیرها———-131

جدول 4–12- آزمون فریدمن————132

جدول 4–13- استنباط پاسخ دهندگان از کنترل کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-132

فهرست اشکال:

چارچوب مفهومی تحقیق شکل(1-1)——–7        

شکل 2-1- مفهوم كیفیت—————35

2-2- چارچوب ارتباط بین ابعاد، دیدگاه‌ها و فعالیت‌های كیفیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-36

2-3- تابع زیان تاگوچی—————-44

شکل (2-4)مدل ملی کیفیت مالکوم بالدریج(سال2002)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-57

شکل(2-5): مدل تعالی EFQM———–59

شکل(2-6):مدل کیفیت سرآمدی کسب و کار کانادابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-61

شکل(2-7): مدل مدیریت کیفیت جامعEX—-62

شکل(2-8): مدل اجرایی سه قدم تا بهبود—–64

شکل (2-9): مدل جان اوکلند————65

شکل (2-10): مدل چنگال مدیریت کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————66

فهرست نمودار ها:

نمودار شماره(4-1): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور اولبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-119

نمودار شماره(4-2): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-120

نمودار شماره(4-3): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-122

نمودار شماره(4-4): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور چهارمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد123

نمودار شماره(4-5): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور پنجمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-125

نمودار شماره(4-6): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتورششمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–126

نمودار شماره(4-7): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتورهفتمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–128

نمودار شماره(4-8): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور هشتمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-129

چکیده:

كشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب كشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد كه برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن كشور باید براساس نیازهای روز كشور و الزامات جهانی انتخاب شوند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار صنعتی كشورها رخ داده است و رشد و گسترش صنایع كوچك و متوسط در استراتژی توسعه صنعتی كشورها جایگاه خاصی برای خود باز كرده است. با توجه به تجربه موفقی كه كشورهای تازه صنعتی شده از این رویكرد كسب كرده اند .

همچنین باتوجه به منابع چشمگیر ولی محدود موجوددراستان مازندران  ، افزایش جمعیت ، مهاجرت بی رویه روستاییان ازروستاها به شهر ها وازشهرهای استان به کلان شهرهاوتغییرکاربری اراضی کشاورزی به نظر می رسدلازم است سیاست گذاران درامرایجاد،حفظ وبهبودصنایع کوچک استان که باعث ایجاداشتغال،افزایش رونق اقتصادی،حفظ کاربری کشاورزی زمین های روستایی ومنابع طبیعی استان شده و همچنین عامل بازدارنده ای در مهاجرت از روستاها به شهر ها و کلان شهرها  می باشند ،گام های سازنده ای بردارند.

یکی از تکنیک های بهبودهمه جانبه  کیفیت ،کنترل کیفیت جامع است .استقرار کنترل کیفیت جامع در یک بنگاه باید در هشت حوزه سبک مدیریت، بهبودمنابع ،رضایت مشتریان ،کیفیت و بهبود مستمر ،مشارکت همه کارکنان ،ارتباط با تأمین کنندگان ،فرایند تولید ، بهبود منابع انسانی  انجام شود . هدف کلی محقق  در این تحقیق آن است که آیا  استقرار مدیریت کیفیت جامع  در صنایع کوچک و متوسط واقع در  شهرک های صنعتی شهرستان آمل امکان پذیر است ؟اطلاعات توسط پرسشنامه ای که دارای 93 گویه در هشت فاکتوردر طیف لیکرت تهیه شده بود جمع آوری گردید.

مقدمه

كشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب كشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد كه برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن كشور باید براساس نیازهای روز كشور و الزامات جهانی انتخاب شوند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار صنعتی كشورها رخ داده است و رشد و گسترش صنایع كوچك و متوسط[1] در استراتژی توسعه صنعتی كشورها جایگاه خاصی برای خود باز كرده است. با توجه به تجربه موفقی كه كشورهای تازه صنعتی شده از این رویكرد كسب كرده اند و با توجه به اینكه درصد بالایی از واحدهای صنعتی كشورایران كوچك و متوسط هستند وهمچنین بیش از نیمی از شاغلان بخش صنعت را در خود جای داده اند، صنایع كوچك و متوسط جایگاه ویژه ای در اقتصاد كشوردارا هستند و می توانند نقشی اساسی و محوری در برنامه های آتی توسعه صنعتی و اقتصادی كشور ایفا کنند.

از سوی دیگرطی چند دهه گذشته افزایش قدرت خرید مشتریان باعث شد كه آنها متقاضی كالاها و خدماتی با كیفیت بالاتر شوند. علاوه بر آن قوت گرفتن تجارت جهانی باعث ایجاد كالاهایی با كیفیت بالا[2] و قیمت پایین شد و این عوامل باعث ترغیب سازمان های دنیا برای بهبود خدمات و كیفیت كالاها گردیدکه صنایع کوچک و متوسط نیز از این امر مستثنا نیستند. فناوری ها وروش هایی نظیر مدیریت كیفیت جامع نتیجه چنین تغییرو تحولاتی است (بایازیت و ایتال[3]، 2005،ص 96).

مدیریت کیفیت جامع امروزه بهترین الگوی مدیریت در کشورهای پیشرفته صنعتی است که موجب ارتقای کیفی محصولات به شکل رقابتی شده وباعث شده است تا مدیران در الگوی مدیریت خود تحول ایجادنموده بجای مدیریت نقش رهبری را به خود بگیرند وابعاد سه گانه تحول تکنولوژیک ،تحول انسانی ،تحول مدیریتی را درهم آمیخته وبه سوی تعالی مستمر ورقابتی پیش بروند .این الگوی مدیریت در کشورهای صنعتی در پیشرفته ترین صنایع وشرکتهای خدماتی به کار گرفته شده است وباعث تحول اساسی در این بنگاه ها شده است.در این تحقیق  با توجه به موارد فوق امکان استقرار مدیریت کیفیت جامع [4]درصنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل موردبررسی قرارمی گیرد.

2- بیان مسئله :

توسعه صنایع کوچک رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. بررسی ها نشان داده است که صنایع کوچک از طریق چهار کانالِ کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود.

هر چند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت های صنایع کوچک به علت وجوداثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثرتنظیم، مؤثربودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع رادر تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.

در سه دهه پیش نگاه اقتصاددانان به صنایع بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، نوآوری و رقابت جهانی بودولی  روند رو به افزایش تمرکز، تقریبا در هر کشور توسعه یافته ای موجب نگرانی اقتصاددانانی شد که خطر از دست رفتن مردم سالاری راگوشزد می کردند. بنابراین درک این واقعیت توسط بعضی اقتصاددانان صاحبنظر، مبنی بر اینکه تحولی اساسی در فعالیتهای اقتصادی با فاصله گرفتن از صنایع بزرگ و فعال شدن صنایع کوچک در حال وقوع است، همه توجه ها را به خود جلب کرد. بخصوص در ایالات متحده، صنایع کوچک نه تنها جایگزین صنایع بزرگ در ایجاد ۱۸ میلیون شغل جدید در دهه ۱۹۸۰ شدند بلکه گوی سبقت را در اکثر فعالیتهای نیازمند نوآوری و رقابت های بین المللی از صنایع بزرگ ربودند.

در کشورهای درحال توسعه، توسعه صنایع کوچک می تواند به عنوان استراتژی مناسبی جهت پیشرفت باشد و از طریق رفع فقر، افزایش درآمد، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی انسانی غیر ماهر، انباشت سرمایه از طریق افزایش بازدهی، بهبود بهره وری در بخش روستایی، و همچنین از طریق جلوگیری از گسترش شهر نشینی و مهاجرت های بی رویه، به فرایند توسعه کشورهای جهان سوم از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمک نموده و رشد اقتصادی این کشورها را تسریع می بخشداز این رو  حرکت به سمت صنایع کوچک در ایران نه تنها امری بهینه و سودآور بلکه در شرایط فعلی کشورما، امری لازم و ضروری است.

در ایران علی‌رغم آنکه صنایع کوچک بیش از 98% واحدهای کوچک صنعتی و بیش از50% کارکنان شاغل در بخش صنعت را در خود جای داده است، نه تنها صنایع کوچک از جایگاه ویژه‌ای در توسعه صنعتی و اقتصادی برخوردار نیست، بلکه با مشکل ورشکستگی وتعطیلی زیادمواجه می‌باشد.طبق آمارمرکزآمار ایران طی سالهای 78-1373، تعداد 129997 واحد کوچک صنعتی تعطیل شده‌اند و این امر منجر به از دست رفتن 274827 فرصت شغلی در کشور شده است.

به نظر می‌رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری[5] آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده‌ای از آنها درون‌زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه‌های صنعتی بوده و عده‌ای دیگر برون‌زا و در نتیجه سیاستگذاری‌های نه چندان مناسب مسئولین امر می‌باشد.

یکی از عوامل مهم و درونزا که امروزه یکی از مهمترین مسائل جهت ادامه حیات بنگاه هاست جلب رضایت مشتری و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا است. توجه به کیفیت فرآورده ها موضوع تازه ای نیست، ازصدها سال پیش مشتریان هنگام خرید، اجناس را خوب برانداز و بررسی نموده و تازگی، سفتی، نرمی و مناسب بودن آنها را آزمایش می کردند. همه مردم هنگام خرید معیارهایی را که از پدر و مادر یاد گرفته و آنها نیز از نیاکان خود آموخته اند بکار می بندند (رضایی نژاد، 1378،ص 13).

در همین راستا، افزایش رقابت پذیری صنایع کوچک ومتوسط به یک مسأله حیاتی تبدیل می گردد. بدون یک صنایع کوچک ومتوسط رقابتی، امکان تسریع در اشتغالزایی که بطور جدی برای معکوس کردن روند فزاینده بیکاری در کشور مورد نیاز است ممکن نخواهد بود. بدیهی است رقابت پذیری ارتباط مستقیم با افزایش تولید، مدیریت کیفیت جامع و مجموعه ای از سایر عوامل دارد.

استقرار کنترل کیفیت جامع در یک بنگاه باید در هشت حوزه سبک مدیریت[6]، بهبودمنابع[7] ،رضایت مشتریان[8] ،کیفیت و بهبود مستمر[9] ،مشارکت همه کارکنان[10] ،ارتباط با تأمین کنندگان[11] ،فرایند تولید[12] ، بهبود منابع انسانی [13] انجام شود

این تحقیق در پی آن است که بنگاه های کوچک و متوسط رادراین هشت حوزه موردمطالعه قرار دهد تا مشخص گردد که آیا  استقرار مدیریت کیفیت جامع درصنایع کوچک ومتوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل  امکان پذیر است ؟

و همچنین رتبه هرکدام از این حوزه ها را در این صنایع مشخص سازد .

در تحقیق پیشرو مقالات وپژوهش های انجام شده در کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده که در امر ارتقاء صنایع  از جمله صنایع کوچک خود موفق بوده اند مورد توجه قرار گرفته است .

تعداد صفحه : 181

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.