عمران

دانلود پایان نامه الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه‌ پل

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه‌ پل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه‌ پل

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

فصل 1-مقدمه وکلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………. خ‌

1-1-مقدمه. 3

1-2-توصیف جریان عبوری ازروی سیلندر 4

1-3-الگوی جریان ومکانیزم آبشستگی اطراف پایه‌ پل.. 8

1-4-ضرورت انجام تحقیق.. 15

1-5-ساختارکلی پایان‌نامه. 17

فصل 2-مروری برمطالعات پیشین…………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-1-مروری برمطالعات آزمایشگاهی وصحرایی پایه‌ پل.. 20

2-2-مروری برمطالعات عددی جریان اطراف پایه‌ پل.. 25

فصل 3-معادلات وروابط حاکم……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-معادلات حاکم وگسسته‌سازی آن‌ ها درروش حجم محدود. 30

3-1-1-معادلات حاکم برجریان سیال.. 30

3-1-2-خصوصیات جریان آشفته. 31

3-1-3-گسسته‌سازی.. 32

3-1-4-محاسبه میدان جریان.. 34

3-1-5-شرایط مرزی.. 36

3-1-6-مفهوم توابع دیواره 38

3-2-معادلات حاکم وگسسته‌سازی آن‌ ها درروشSPH.. 40

3-2-1-اساس روشSPH.. 41

3-2-2-انفصال دامنه. 42

3-2-3-محاسبه گرادیان‌ها 43

3-2-4-تابع کرنل.. 44

3-2-5-به‌دست آوردن معادلاتSPH.. 48

3-3-الگوریتم حل.. 53

3-3-1-الگوریتم پیش‌بینی-تصحیح.. 53

3-3-2-الگوریتم ورلت… 54

3-3-3-الگوریتم سیمپلکتیک…. 55

3-3-4-الگوریتم بیمن.. 56

3-3-5-گام زمانی متغیر. 57

3-3-6-معادلات جسم شناور 58

فصل 4-معرفی برنامه‌های مورداستفاده…………………………………………………………………………………………………………. 60

4-1-معرفیSPHysics 61

4-2-نرم افزارOpenFOAM… 63

4-2-1-معرفیOpenFOAM… 64

4-2-2-فرایندحل درOpenFOAM… 67

فصل 5-نتایج عددی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-1-مقدمه. 71

5-2-مطالعه استقلال حل عددی ازشبکه. 71

5-3-آماده‌سازی مدل‌ها 78

5-4-نتایج.. 80

5-4-1-ضریب درگدررینولدزهای مختلف… 80

5-4-2-الگوی جریان اطراف پایه‌ پل.. 84

5-4-3-میدان سرعت اطراف پایه‌ پل.. 87

فصل 6-نتیجه‌گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… 91

6-1-مقدمه. 92

6-2-جمع‌بندی ونتیجه‌گیری.. 92

6-3-پیشنهادات برای آینده 93

 

فهرست اشکال

 

 

شکل‏1‑1 جریان عبوری ازروی سیلندربرای عددرینولدزکمتراز 4 وعددرینولدزبین 4 تا 40. 5

شکل‏1‑2 جریان عبوری ازروی سیلندربرای عددرینولدزبین 80 تا 200. 5

شکل‏1‑3 خطوط گردابه‌ ایفون کارمن.. 6

شکل‏1‑4 استفاده ازپره‌های مارپیجی به منظورجلوگیری ازایجادنوسان درگردابه‌هادراثرعبورجریان هواازروی میله استوانه‌ای  7

شکل‏1‑5 نموداراستروهال به عددرینولدز 8

شکل‏1‑6 الگوی جریان وحفره آبشستگی اطراف پایه پل.. 9

شکل‏1‑7 الگوی جریان وحفره آبشستگی اطراف یک پایه پل استوانه‌ای شکل.. 10

شکل‏1‑8 الگوی جریان درجلوی پایه. 12

شکل‏1‑9 مراحل فرسایش وبوجودآمدن گردابه‌های مختلف دریک دوره آبشستگی پایه پل.. 13

شکل‏1‑10 محل وچگونگی تشکیل گرداب‌های برخاستگی.. 13

شکل‏1‑11 نمودارمیزان آبشستگی به ازای الف)زمان ب)سرعت برشی.. 15

شکل‏1‑12 آبشستگی پایه پل که منجربه تخریب پل شده است (چم‌چال،کرمانشاه) 17

شکل‏1‑13 آبشتگی پایه‌ یک پل درآمریکا 17

شکل‏2‑1 عمق آبشستگی درزوایا و اشکال مختلف پایه‌ پل.. 22

شکل‏2‑2 عمق آبشستگی درآزمایشاتEttemaوRaudkivi 23

شکل‏2‑3 کانتورسرعت جریان اطراف پایه پل درپژوهشDeyوهمکاران.. 24

شکل‏2‑4 هندسه‌ی موردمطالعه درتحقیقHagerوOliveto. 25

شکل‏2‑5 دامنه حل درپژوهشValencia. 27

شکل‏2‑6 نتایج پژوهشJester وKallinderis دررینولدزهای مختلف جریان.. 28

شکل‏3‑1 سرعت برحسب زمان یک نقطه خاص درجریان آشفته. 32

شکل‏3‑2 فلوچارت الگوریتمSIMPLE برای حل معادلات جریان.. 36

شکل‏3‑3 پروفیل سرعت درنواحی مختلف لایه مرزی جریان آشفته. 40

شکل‏3‑4 تعریف بردارذره 43

شکل‏3‑5 تابع کرنل برای یک ذره‌ی مرکزی.. 44

شکل‏3‑6 کرنل درجه دوم ومشتق اول آن.. 45

شکل‏3‑7 کرنل درجه دوم ومشتق اول آن.. 46

شکل‏3‑8 کرنل اسپلاین درجه سوم ومشتق اول آن.. 47

شکل‏3‑9 کرنل درجه پنجم ومشتق اول آن.. 47

شکل‏3‑10 تغییرات زمانی انرژی سیستم درطی پدیده شکست سد. 52

شکل‏3‑11 کنترل گام زمانی درپدیده شکست سد [35] 58

شکل‏4‑1 ورژن‌های مختلف کدمتن‌بازSPHysics 61

شکل‏4‑2 مدلسازی جسم شناوردرحضورامواج درSPHysics 62

شکل‏4‑3 فلوچارت عملکرد سابروتین‌هایSPHysicsgen. 63

شکل‏4‑4 فلوچارت عملکرد سابروتین‌هایSPHysics 64

شکل‏4‑5 نمایی ازیک مدل ساخته درOpenFOAMدرمرحله پس‌پردازش…. 65

شکل‏4‑6 نمایی ازکاربانرم‌افزارOpenFOAMدرمحیط لینوکس…. 67

شکل‏4‑7 گام‌های اصلی شبیه‌سازی درOpenFOAM… 67

شکل‏4‑8 ساختار پوشه‌های مدلسازی درنرم‌افزارOpenFOAM… 69

شکل‏5‑1 نمایی ازهندسه وابعاداستفاده شده درمدل.. 72

شکل‏5‑2 نمایش محدوده ناحیه 1 و 2 برای مش بندی درروش حجم محدود. 72

شکل‏5‑3 شبکه‌بندی اطراف سیلندر در نرم‌افزارGambitدر روش حجم محدود. 74

شکل‏5‑4 اندازه ذرات مختلف اطراف سیلندر برای روشSPH.. 76

شکل‏5‑5 تغییرات ضریب درگ برای شبکه‌هایFV-1تاFV-4. 77

شکل‏5‑6 تغییرات ضریب درگ برای شبکه‌هایSPH-1تاSPH-4. 77

شکل‏5‑7 نمودارضریب درگ برای رینولدز 20. 81

شکل‏5‑8 نمودارضریب درگ برای رینولدز 50. 81

شکل‏5‑9 نمودارضریب درگ برای رینولدز 80. 82

شکل‏5‑10 نمودارضریب درگ برای رینولدز 100. 82

شکل‏5‑11 نمودارضریب درگ برای رینولدز 200. 83

شکل‏5‑12 خطوط جریان اطراف پایه‌ پل برای رینولدز 20. 85

شکل‏5‑13 خطوط جریان اطراف پایه‌ پل برای رینولدز 50. 85

شکل‏5‑14 خطوط جریان اطراف پایه‌ پل برای رینولدز 80. 86

شکل‏5‑15 خطوط جریان اطراف پایه‌ پل برای رینولدز 100. 86

شکل‏5‑16 خطوط جریان اطراف پایه‌ پل برای رینولدز 200. 87

شکل‏5‑17 نحوه تشکیل گردابه‌ها ازشروع تارسیدن به حالت تعادل توسطOpenFOAM… 88

شکل‏5‑18 سرعت افقی جریان برای رینولدز 100. 89

شکل‏5‑19 سرعت قائم جریان برای رینولدز 100. 89

شکل‏5‑20 سرعت افقی جریان برای رینولدز 20. 90

شکل‏5‑21 سرعت قائم جریان برای رینولدز 20. 90

 

 

چکیده

یکی از سازه‌های مهم در مهندسی عمران پل‌ها هستند که به دلیل دارا بودن نقش ارتباطی مهم از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. پل‌ها به طور مداوم تحت تاثیر خطر آبشستگی پایه‌های خود هستند و این موضوع یکی از چالش‌های مهم طراحان و مهندسان هیدرولیک در این زمینه می‌باشد.با توجه به اهمیت موضوع آبشستگی و شناخت آن، این پژوهش با بهره گرفتن از دو روش عددی به بررسی این پدیده و اندرکنش آن با پایه‌ پل می‌پردازد. در واقع در این تحقیق ضمن مدلسازی پدیده و شناخت جریان به مقایسه و بررسی دو روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار و حجم محدود پرداخته می‌شود.

روش هیدرودینامیک ذرات هموار یک روش تماما لاگرانژی بوده که در آن میدان حل به ذرات محدود تبدیل شده و معادلات حل برای همه ذرات نوشته و حل می‌گردد. برای استفاده از این روش، از یک کد متن باز به زبان برنامه‌نویسی فرترن به نام SPHysics استفاده گردید و تغییرات مربوطه در آن ایجاد و برنامه اجرا شد. برای روش حجم محدود نیز از نرم‌افزار OpenFOAM استفاده شد که این نرم افزار بر پایه‌ زبان برنامه نویسی C++ بنا شده و تحت لینوکس اجرا می‌شود. همه‌ نتایج با بهره گرفتن از این دو نرم‌افزار استخراج شده و مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

ضریب درگ، الگوی جریان، گردابه‌های تشکیل شده در پایین دست پایه و میدان سرعت اطراف پایه خروجی‌های گرفته شده از دو برنامه مذکور هستند. هر دو روش از دقت مناسبی برای مدلسازی برخودار بوده و تفاوت عمده آن‌ ها به زمان اجرای این دو برنامه باز می‌گردد. به این صورت که روش حجم محدود دارای زمان اجرای بسیار کمتری بوده اما باید به این نکته نیز دقت کرد که روش حجم محدود در لینوکس و روش هیدرودینامیک ذرات هموار در ویندوز اجرا می‌شوند. در ضمن روش هیدرودینامیک ذرات هموار نوپاتر از روش حجم محدود بوده و نیازمند زمان بیشتری برای تکامل و رقابت با دیگر روش‌های عددی می‌باشد.

 

کلیدواژه‌ها: روش هیدرودینامیک ذرات هموار، روش حجم محدود، پایه‌ پل، ضریب درگ، الگوی جریان

 

فصل 1-           مقدمه و کلیات

 

 

1-1-       مقدمه

به طور کلی طراحی، محاسبه و احداث پایه‌های پل، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل یک پروژه پل‌سازی هستند، مخصوصا زمانی که این پل در محل عبور یک رودخانه واقع شده باشد. در این زمان طراح باید برای انتخاب طول و تعداد دهانه‌ها و عمق حداقل پایه‌ها، اطلاعات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی منطقه را در نظر گرفته و موارد لازم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از مهم‌ترین مواردی که در این مورد می‌توان اشاره نمود، اطلاعات مربوط به فرسایش بستر رودخانه می‌باشد که در صورت درنظر نگرفتن آن، بایستی شاهد عواقب خطرناکی از جمله تهدید پایداری پل و نهایتا خرابی آن بود. لذا به جهت یک طراحی مناسب و ایمن، به خصوص در رابطه با رودخانه‌های سیلابی با بستر قابل فرسایش، استفاده از روش‌های کاربردی برای تعیین الگوی جریان و عمق آبشستگی و در نتیجه تعیین وضعیت بهینه از جهت نوع و محل قرارگیری پایه‌ها، توصیه می‌گردد.

برای تعیین عمق آبشستگی در مجاورت پایه پل نیاز به شناخت کافی این پدیده و الگوی جریان اطراف آن، وجود دارد تا با توجه به آن، روش مناسب برای تخمین عمق فرسایش مشخص گردد. باید توجه داشت که عمق نهایی آبشستگی ایجاد شده در مجاورت پایه پل برابر با مجموع اعماق فرسایش ناشی از آبشستگی موضعی، عمومی و تنگ‌شدگی عرض جریان می‌باشد. به طور معمول سه روش کاربردی برای تعیین و پیش‌بینی الگوی جریان و عمق آبشستگی اتفاق افتاده، مورد استفاده محققین قرار می‌گیرد. این روش‌ها عبارت هستند از:

  • مدل‌های فیزیکی
  • استفاده از تجهییزات ویژه و مجهز به منظور رفتارسنجی آبشستگی ایجاد شده در محل پایه
  • مدل‌های ریاضی و کامپیوتری

هر کدام از روش‌های فوق به نحوی در پیش‌بینی الگوی جریان و عمق آبشستگی موثر و مفید می‌باشند. روش‌های اول و دوم روش‌هایی کاملا تجربی بوده و بر مبنای آزمایش و مشاهده استوار هستند.

با بهره گرفتن از روش اول می‌توان رفتار آبشستگی را هم برای پل‌های در دست احداث و هم برای پل‌های ساخته شده بررسی نمود. روش فوق الذکر به علت مشاهده‌ای بودنو دقت قابل قبول نتایج آن، راه حل خوبی جهت بررسی رفتار آبشستگی و الگوی جریان و در نهایت تعیین عمق فرسایش می‌باشد.

 

روش دوم، روش دقیقی است که بیشتر برای پل‌های ساخته شده مناسب می‌باشد تا بدین طریق مشکلات موجود شناسایی شده و طرح موردنظر در برابر تهدیدات آبشستگی، محافظت و تقویت گردد. عمده‌ترین مشکل که در این رابطه وجود دارد، این است که تجهیزات دارای قابلیت‌های رفتارسنجی آبشستگی مورد استفاده در این روش، بسیار گران و پرهزینه می‌باشند.

روش سوم، آخرین روش برای تعیین عمق آبشستگی می‌باشد. این روش اساسا مبتنی بر تئوری‌ها و روابط ریاضی بوده به طوری که در ابتدا با استفاد از روابط مربوط به فرسایش و تئوری‌های ارائه شده در رابطه با هیدرولیک پل‌ها و آبشستگی، یک مدل ریاضی تهیه می‌شود. پس از این مرحله و با توجه به مدل ریاضی تهیه شده، یک مدل کامپیوتری که قابل انطباق با شرایط و حالات مختلف این پدیده باشد، ساخته می‌گردد[1].

1-2-      توصیف جریان عبوری از روی سیلندر

مطالعه جریان عبوری از روی سیلندر، یک یاز موضوعات جالب توجه و کاربردی در دینامیک سیالات است و از جمله مسایل بنیادین در این عرصه محسوب می‌شود. این مسئله هیچگونه محدودیتی در هندسه و شرایط مرزی اعمال شده نداشته و ساختار و الگوی جریان، به شدت تحت تاثیر عدد رینولدز بوده و تنوع تغییرات آن در رژیم‌های مختلف جریان زیاد می‌باشد. به طوری که در عدد رینولدز کوچکتر از 4 به دلیل شرط عدم لغزش روی سیلندر، گردابه‌هایی بوجود می‌آیند که با توجه به فرض استوکس، این گردابه‌ها در جریان پخش شده و قدرت نفوذ و حرکت در جریان را ندارند. در عدد رینولدز بین 4 تا 40، دو گردابه‌ی متقارن ایستا در پشت سیلندر بوجود می‌آید که با افزایش عدد رینولدز اندازه آن‌ ها نیز بزرگتر می‌شود. رژیم جریان در این محدود از اعداد رینولدز کاملا آرام می‌باشد (شکل ‏1‑1).

با ازدیاد عدد رینولدز به مقادیری بزرگتر از 40، گردابه‌های ایجاد شده در پشت سیلندر ناپایدار شده و شروع به نوسان می‌کنند. در این رژیم از جریان ناحیه جریان برگشتی[1] پشت سیلندر، شامل دو ردیف از گردابه‌ها می‌باشد که به صورت متناوب، یکی در بالا و دیگری در پایین سیلندر بوجود می‌آیند. درشکل ‏1‑2تصویری شماتیک از این پدیده، به هنگام عبور جریان از سیلندری مدور آورده شده است. به الگوی پیدایش دو ردیف از گردابه‌ها در ناحیه‌ی پشت سیلندر، پدیده‌ی فون کارمن[2] اطلاق می‌گردد.

4 تا 40

شکل ‏1‑1 جریان عبوری از روی سیلندر برای عدد رینولدز کمتر از 4 و عدد رینولدز بین

شکل ‏1‑2 جریان عبوری از روی سیلندر برای عدد رینولدز بین 80 تا 200

این پدیده اولین بار توسط تئودور فون کارمن دانشمند مجاری‌الاصل و در سال 1912 کشف شد. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که به افتخار او به منظور نگهداشت یادش، بر روی تمبرهای پستی آن کشور تصویری از او قرار داده شد که خطوط گردابه‌ای جریان در زمینه آن عکس، دیده می‌شود.

فون کارمن با بررسی این پدیده دریافت که گردابه‌هایی که در امتداد دو ردیف تشکیل می‌شوند، تنها در صورتی پایدارند که اولا جهت چرخش گردابه‌های یک ردیف در جهت خلاف گردابه‌های ردیف دیگر باشند و ثانیا، فاصله عمودی گردابه‌ها به فاصله افقی بین آن‌ ها، برابر 0.283 باشد (شکل ‏1‑3). لازم به ذکر است گردابه‌های ایجاد شد با سرعتی کمتر از سرعت جریان آزاد در پشت سیلندر حرکت می‌کنند.

شکل ‏1‑3 خطوط گردابه‌ای فون کارمن

در واقع، هنگامی که عدد رینولدز جریان نیوتنی از حد مشخصی (Re>40) فراتر رود، در اثر کوچکترین شرایط ناپایداری[3]، نقطه جدایش جریان حول جسم دستخوش تغییر شده و همین امر سبب می‌شود تا گردابه‌های متقارن که به شکل دنباله در پشت سیلندر بوجود آمده‌اند، در آستانه نوسان قرار گیرند (رینولدز بحرانی[4]). در نتیجه‌ی این ناپایداری، الگوی متقارن ناحیه جریان برگشتی از بین می‌رود. در این هنگام توزیع فشار حول جسم دستخوش تغییر شده و سبب می‌شود که گردابه‌ها، به صورت متناوب یکی در بالا و دیگری در پایین محور تقارن جسم بوجود آیند. این پدیده، نیروهای متناوب عمودی را بر جسم اعمال می‌کند که سبب ارتعاش جسم تحت فرکانس خاصی می‌شود. حال اگر فرکانس نوسان با فرکانس طبیعی جسم برابر گردد، تشدید یا رزنانس[5] در جسم بوجود می‌آید.

از مثال‌ها معروف در این زمینه می‌توان به روش‌های محافظت از برج‌های خنک‌کن نیروگاه‌ها در برابر جریان باد اشاره نمود. در این سازه‌ها برای جلوگیری از تشکیل گردابه‌های تناوبی و پیشگیری از وقوع رزنانس، پره‌هایی را به صورت مارپیچ حول آن‌ ها قرار می‌دهند (). از دیگر موارد وقوع این پدیده، می‌توان به ارتعاش کابل‌های انتقال قدرت، برج‌هایی با ارتفاع بلند، پایه پل‌های مستغرق در آب و جریان در مبدل‌های حرارتی اشاره نمود[2].

مسیر عبور گردابه‌های منظم در پشت جسم، سبب می‌شود تا اندازه‌گیری سرعت در ناحیه ویک جریان به طور غالب، نوسانی باشد. برای تعیین فرکانس جریان، از یک پارامتر بی‌بعد تحت عنوان عدد استروهال استفاده می‌شود که به صورت رابطه‌ ‏1‑1 بیان می‌شود.

شکل ‏1‑4 استفاده از پره‌های مارپیجی به منظور جلوگیری از ایجاد نوسان در گردابه‌ها در اثر عبور جریان هوا از روی میله استوانه‌ای

‏1‑1

که در این رابطه،  قطر سیلندر،  سرعت جریان آزاد و  فرکانس نوسان جسم است. شایان ذکر است که تا عدد رینولدز 190، گردابه‌های ایجاد شده در ناحیه پایین‌دست جریان، رفتاری منظم از خود نشان می‌دهند و در امتداد دو ردیف، با سرعتی کمتر از سرعت جریان حرکت می‌کنند. از عدد رینولدز تقریبی 190 تا حدود 250، ناپایداری‌های گردابه‌ی سه‌بعدی مشاهده خواهد شد. این رژیم از جریان که رژیم جریان گذاری ناحیه ویک[6] نیز نامیده می‌شود، شامل دو ناحیه پیوسته در نمودار رینولدز نسبت به عدد استروهال می‌باشد. در شکل ‏1‑5 نمودار تجربی عدد استروهال نسبت به عدد رینولدز برای جریان گذرنده از روی سیلندر دایروی آورده شده است. در این نمودار، هر نماد نشان دهنده یک نوع خاصی از رژیم جریان نوسانی می‌باشد که با علامت‌های I، II و III نشان داده شده است[3].

مطابق شکل ‏1‑5 اولین ناپیوستگی که در آن نوسان گردابه‌های تشکیل شده با طول موجی به اندازه سه تا چهار برابر قطر سیلندر ایجاد می‌شود، به صورت تقریبی در عدد رینولدز 190 رخ می‌دهد. دومین ناپیوستگی نیز در در رینولدز بین 230 تا 250 اتفاق می‌افتد که در مقیاسی ضعیف‌تر و با فرکانسی بالاتر از حالت اول ایجاد می‌شود. رژیم III نیز جریان گذرا بوده که در ابتدا و انتهای این رژیم ناپیوستگی در نمودار مشاهده شده و حرکت گردابه‌ها در ناحیه جریان برگشتی به صورت سه‌بعدی خواهد بود.

شکل ‏1‑5 نمودار استروهال به عدد رینولدز

به طور تجربی، وابستگی عدد استروهال که یک عدد بی‌بعد برای تعریف فرکانس نوسانات جریان می‌باشد، به عدد رینولدز در ناحیه جریان آرام (Re<190) که با نماد I در شکل ‏1‑5 نشان داده شده است، به صورت رابطه‌ ‏1‑2 می‌باشد.

‏1‑2

و برای مقادیر بالاتر عدد رینولدز مثلا 400 و یا بالاتر، این رابطه به صورت ‏1‑3 تعریف می‌شود.

‏1‑3

با برازش نمودار از داده‌های تجربی، مقدار عدد استروهال برای جریان سیال در اعداد رینولدز بالا برابر 0.212 حاصل می‌شود.

1-3-     الگوی جریان و مکانیزم آبشستگی اطراف پایه‌ پل

الگوی جریان در اطراف پایه پل بسیار پیچیده بوده و این پیچیدگی با تشکیل حفره آبشستگی و عمیق‌تر شدن آن، بیشتر می‌شود. بررسی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در اطراف پایه‌ پل، سیستم‌های گردابی پیچیده‌ای شکل می‌گیرد که عملکردشان باعث آبشستگی می‌گردد. اصولا دو عامل اساسی باعث ایجاد سیستم گردابی پیچیده اطراف پایه پل می‌گردد که این دو عامل عبارتند از: برخورد جریان به پایه و دیگری جدایی جریان از پایه. تمامی الگوهای جریان که در اطراف پایه ایجاد می‌شوند به نحوی با یکی از دو عامل به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط هستند.

عامل برخورد آب به پایه، طبق یک فرایند پیچیده تبدیل به گرداب نعل اسبی[7] می‌گردد و در اثر جدایی آب از پایه، گرداب برخاستگی[8] تشکیل می‌شود (شکل ‏1‑6 و شکل ‏1‑7).

شکل ‏1‑6 الگوی جریان و حفره آبشستگی اطراف پایه پل

هنگام برخورد آب به دماغه پایه پل، به دلیل توزیع سرعت در عمق رودخانه، آب به سمت بستر منحرف شده و سرعت جریان پس از برخورد به پایه تبدیل به فشار روی پایه می‌شود. از آنجا که سرعت از سطح به طرف کف کم می‌شود، فشار دینامیکی هم روی پایه از بالا به پایین کم می‌شود و بدین ترتیب گرادیان فشار ایجاد شده باعث ایجاد جریانی به طرف کف بستر می‌شود. سرعت این جریان به سمت پایین یکنواخت نمی‌باشد، چون گرادیان فشار نیز در عمق عوض می‌شود و سرعت جریان رو به پایین از سطح آب به طرف کف زیاد می‌شود. این جریان در فاصله بسیار کمی از دماغه پایه، یعنی بین 0.02 تا 0.05 قطر پایه در بالادست آن تشکیل می‌شود. مقدار حداکثر این جریان برابر 0.8 سرعت متوسط جریان اصلی است و در عمقی به اندازه قطر پایه درون حفره آبشستگی ایجاد می‌شود. جریان رو به پایین پس از برخورد به بستر به جهات مختلف پراکنده شده و مقداری از آن صرف حفر زمین می‌شود. مقداری از این جریان که رو به سمت بالادست بازگشت می‌کند، در برخورد با جریان عمومی مجبور به حرکت در جهت جریان شده و بعد از برخورد به پایه، این چرخش جریان و بازگشت مجدد آن مقدمه تشکیل گرداب نعل اسبی می‌باشد. در جریان آشفته و در صورتی که جریان عمومی قوی‌تر از جریان آب پس از برخورد به بستر باشد این گرداب مجالی برای بقا نداشته و به دفعات تولید و مضمحل می‌گردد.

چرخش جریان در دور پایه نیز باعث افزایش سرعت موضعی و تمرکز تنش در دو طرف پایه می‌شود و در نتیجه دو شیار در دو طرف توسعه می‌یابد که این دو شیار خود به حمل مصالح کنده شده در جلو پایه و عمیق‌تر شدن حفره آبشستگی کمک می‌کند. چرخش آب در داخل حفره جلو پایه به دو طرف پایه نیز کشیده می‌شود و در مجموع گردابی را ایجاد می کند که در پلان به نعل اسب شبیه است و از آن رو به آن گرداب نعل اسبی می‌گویند.

شکل ‏1‑7 الگوی جریان و حفره آبشستگی اطراف یک پایه پل استوانه‌ای شکل

سرعت‌های این گردابه و ایجاد تنش برشی در سطح تماس آن با بستر و جداره حفره، هم باعث تسریع در حفر حفره می‌شوند و هم ذراتی که توسط آن از بستر جدا شده‌اند در اختیار جریان عمومی رودخانه قرار داده می‌شوند تا به سمت پایین‌دست حمل شوند. به این ترتیب تا آنجا که انرژی جنبشی جریان رو به پایین و انرژی درونی گرداب نعل اسبی قادر به جدا کردن رسوبات از کف حفره باشد، حفره در این ناحیه یعنی درست در نوک دماغه پایه عمیق‌تر می‌گردد و سپس با عمیق‌تر شدن حفره و ضعیف‌تر شدن گرداب متوقف می‌شود. همزمان با این پدیده در نقاط دیگر پیرامون پایه نیز، جریان به پایه برخورد می‌کند.

برخورد آب با اطراف پایه غیر از دماغه آن، دو مولفه بردار سرعت یکی شعاعی (عمود بر سطح پایه) و یکی مماسی (مماس بر سطح پایه) ایجاد می‌کند. مولفه شعاعی سرعت مانند آنچه در مورد نوک دماغه پایه به آن اشاره شد باعث تشکیل جریان رو به پایین و رو به بالا می‌شود. البته طبیعی است که با دور شدن محل برخورد آب از دماغه پایه، تصویر بردار سرعت در جهت شعاعی کوچک و کوچکتر شده و تصویر آن در جهت مماسی بزرگتر می‌شود. در این حالت جریان رو به پایین حاصل شده در برخورد با جریان اصلی بالادست به طرفین منحرف می‌شود. مولفه مماسی بردار سرعت، گرداب نعل اسبی را حرکت می‌دهد و در کناره‌های پایه به برداشت مصالح کمک می‌کند. اصطکاک گرداب نعل اسبی با پایه پل و بستر به تضعیف آن در طول مسیر خود کمک می‌کند. حفر حفره آبشستگی توسط گرداب نعل اسبی آنقدر ادامه می‌یابد تا حجم آب داخل حفره زیاد شده و انرژی گرداب را مستهلک نماید.

[1] wake

[2] Von Karman

[3] Instability

[4] Critical Reynolds

[5] Resonance

[6] Wake Transition Regime

[7] Horseshoe Vortex

[8] Wake Vortex

تعداد صفحه : 102

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.