عمران

دانلود پایان نامه افزایش ظرفیت باربری خاك های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیكها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش : مکانیک خاک و پی

عنوان : افزایش ظرفیت باربری خاك های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیكها

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد تهران مركزی)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.sc)

رشته عمران ـ مكانیک خاك و پی

عنوان:

افزایش ظرفیت باربری خاك های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیكها

 

استاد راهنما:

دكتر مهدی سیاوش نیا

 

استاد مشاور:

دکترمحمد علی ارجمند

 

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چكیده. 1

 

فصل اول : کلیات

1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-3-اهداف تحقیق.. 4

1-4- سوالات و فرضیات تحقیق.. 4

1-5-مدل تحقیق.. 5

1-7-روش تحقیق.. 6

1-8- ساختار پایان نامه. 6

 

فصل دوم: ظرفیت باربری پی ها و كاربردهای ژئوسینتتیك­ها

2-1 مقدمه. 8

2-2- مبانی ظرفیت باربری… 8

2-3- ظرفیت باربری خاکهای حفره دار.. 11

2-4- تاریخچه مواد ژئوسینتتیک…. 12

2-4-1 توصیف کلی ژئوسینتتیک­ها 12

2-4-2 طبقه بندی ژئوسنتتیک­ها 13

2-4-3- ژئوسینتتیک­ها 18

 

فصل سوم: پیشینه تحقیق

3-1- مقدمه. 22

3-2- مطالعه آزمایشگاهی.. 25

3-2-1- بررسی رفتار بار- نشست پی های نواری مستقربرخاک مسلح با ژئوگرید برروی حفره 25

3-2-2- دستگاه آزمایش ومشخصات مصالـح. 26

3-2-3- برنامه آزمایش هـا 28

3-2-4- ارائه نتایج وتفسیرداده ها 29

3-2-5- نتیجه گیـری. 33

3-3- مطالعه عددی و تحلیلی.. 33

3-3-1- الگوسازی مساله 34

3-3-2- بررسی اثرژرفای قرارگیری نخستین لایه ژئوتکستایل. 35

3-3-3- بررسی اثرسختی کششی ژئوتکستایل. 37

3-3-4- بررسی اثرتعداد لایه های ژئوتکستایل. 38

3-3-5- بررسی اثرطول لایه ژئوتکستایل. 40

3-3-6- نتیجه­گیـری. 42

 

فصل چهارم : معرفی اجمالی نرمافزار PLAXIS و صحت مدلسازی

4-1- مقدمه. 44

4-2 معرفی نرم افزارPlaxis. 45

4-3 ویژگیهای مهم نرم افزار Plaxis نسخه8.2. 47

4-4- صحت سنجی نرم افزار Plaxis. 48

 

فصل پنجم: مشخصات مصالح و نحوه مدل سازی

5-1- مقدمه. 51

5-2- هندسه مدل.. 51

5-3- مشخصات مصالح.. 53

5-3-1- مشخصات خاک… 53

5-4-  نحوه مدل سازی… 56

 

فصل ششم: مدل سازی و بررسی نتایج

6-1- مقدمه 58

6-2-  شرایط مسئله 58

6-3- مطالعات پارامتریك. 58

6-3-1-اثر تعداد لایه ­های ژئوتكستایل. 59

6-3-2-اثر طول ژئوگرید 60

6-3-3- محل بهینه لایه اول ژئوگرید 62

6-3-4- اثر سختی كششی ژئوگرید 63

6-3-5- اثر قرار گیری محل حفره در خاك. 64

 

فصل هفتم: جمع بندی و خلاصه نتایج

7-1- مقدمه 67

7-2- جمع بندی. 67

7-3- نتیجه گیری. 67

7-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات بعدی. 68

فهرست مراجع. 69

 

 

فهرست جداول

عنوان                               صفحه

جدول 3-1- مشخصات خاک نوع1. 27

جدول 3-2-مشخصات فیزیکی ومکانیکی ژئوگرید.. 28

جدول3-3: مشخصات پوشش خاکی روی حفره. 34

جدول5-2- مشخصات خاک زیر پی.. 55

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان              صفحه

(شکل2-1):چگونگی وقوع شكست برشی زیر پی ( a ) شكست برشی كلی  ( b ) شكست برشی موضعی (c) شكست برشی پانج   9

(شکل2-2 ): مكانیزم وقوع شكست برشی كلی زیر پی ( نظریه ترزاقی ). 10

شکل(2-3) منحنی های تنش- نشست برای  پی واقع بر ماسه متراکم در حالت با حفره و بدون حفره. 11

(شکل 2-4): ژئوتکستایل بافته شده. 14

(شکل 2-5):  ژئوتکستایل بافته نشده. 14

(شکل2-6 ): ژئوگرید ساخته شده از کشیده شدن ورقه های پلیمری.. 15

(شکل2-7 ): ژئوگرید تولید شده از الیافهای پلیمری.. 15

شکل 2-8 : ژئونت­ها 16

شکل 2-9 : ژئوممبرین.. 17

شکل (2-10) : ژئوکامپوزیت ها 17

(شکل 3-1):  پارامترهای پی مستقر بر خاک مسلح شده با ژئوسنتتیک…. 25

(شکل 3-2): تصویرتانک آزمایش درحالت قائم.. 26

(شكل 3-3) :توزیع اندازه ذرات مصالح مورد استفاده. 27

(شکل3-4) :مقطع شماتیک پی مستقربرروی خاک مسلح وحفره. 29

(شكل 3-5):  منحنی­های تنش ـ نشست برای پی واقع بر ماسة متراكم در حالت حفره دار و بدون حفره. 30

(شكل 3-6): منحنی­های تنش‌ـ نشست برای پی واقع بر ماسة متراكم و شل در حالت حفرهدار. 31

(شكل 3-7): اثر دانسیته نسبی خاك روی حداكثر نشست پی و تغییر شكل خاك در عمق مدفون D2. 31

(شكل 3-8): منحنی­های تنش – نشست برای پی واقع بر ماسة شل در حالت حفره­دار و با تعداد لایه ­های مختلف مسلح كننده  32

(شكل 3-9) : منحنی های تنش– نشست برای پی واقع بر ماسة متراكم در حالت حفره­دار و با تعداد لایه ­های مختلف مسلح كننده  32

(شكل 3-10):  شكل كلی الگوی خاك مسلح واقع بر یک حفرة زیر زمینی.. 34

شكل 3-11: تغییرات نشست در برابر نسبت ژرفای گوناگون ژئوتكستایل به ازای سربار kn/m2 200=P. 36

(شکل3-13) تغییرات نشست دربرابر نسبت ژرفای گوناگون قرارگیری ژئوتکستایل به ازای سختی های محوری 1000،500،100،20کیلونیوتن برمتر وسربار kn/m2300p=. 37

(شکل 3-14) تغییرات نشست سطح زمین دربرابرسختی محوری ژئوتکستایل به ازای نسبت  ژرفای 9/0 ،7/0 ،4/0 و2/0سربار kn/m2500p=  38

(شکل3-15): تغییرات نشست دربرابر تعدادلایه های ژئوتکستایل به ازای سختی های محوری 500و50و1000 کیلونیوتن برمتروسربار kn/m2100p=. 39

شکل3-16: تغییرات تنش درارتفاع پوشش خاکی مسلح درراستای مرکزحفره به ازای سربار kn/m2200p=. 39

(شکل3-17): تغییرات نشست دربرابرطولهای گوناگون ژئوتکستایل به ازای سختی­های محوری300 و 1000 کیلونیوتن برمتر،نسبت ژرفای 9/0 وسربار kn/m2300p=. 40

(شکل3-18): تغییرات نیروی محوری درطول لایه ژئوتکستایل به ازای طول­های8،10،13متر، محوری1000 کیلونیوتن برمتروسربارkn/m2300p=. 41

(شکل3-19): تغییرات کرنش کششی درراستای قرارگیری ژئوتکستایل برای حالت غیرمسلح وبه ازای سربارهای 100،300کیلونیوتن برمتر  42

شکل(4-1) فلوچارت مراحل ساخت و اجرای یک مدل توسط نرم‌افزار Plaxis. 46

(شکل 4-2 ): چگونگی نقاط تنش در المان خاک… 48

(شكل4ـ3) شبكه بندی وابعاد هندسی مدل عددی(الف) حالت خاك بدون حفره (ب)حالت خاك حفره­دار. 49

(شكل4-4): منحنی تنش ـ نشست خاك غیرمسلح (الف) حالت خاك بدون حفره (ب) خاك حفره دار. 49

(شکل 5-1): پارامترهای موثر بر ظرفیت باربری پی.. 52

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                 صفحه

نمودار (6-1): منحنی تغییرات نشست (S) به تعداد لایه(N)………………………………………………….. 59

نمودار (6-2):نمودار درصد تغییرات نشست( Srd )نسبت به تعداد لایه(N)………………………………….. 59

نمودار (6-3):منحنی تغییرات نشست (S)به طول Lr………………………………………………………….. 60

نمودار (6-4): نمودار درصد تغییرات نشست( Srd )نسبت به طول لایه(Lr)…………………………………. 61

نمودار (6-5): منحنی تغییرات (BCR) نسبت به پارامتر بدون بعد Lr/B……………………………………. 61

نمودار (6-6):  منحنی تغیرات نشست (S) به محل بهینه لایه اول(U)………………………………………… 62

نمودار (6-7): منحنی تغییرات (BCR) نسبت به پارامتر بدون بعد U/B……………………………………. 62

نمودار(6-8): منحنی تغیرات نشست (S) به سختی ژئوسینتتیك(EA)……………………………………….. 63

نمودار (6-9): نمودار درصد تغییرات نشست( Srd )نسبت به سختی كششی(EA)………………………….. 64

نمودار (6-10): منحنی تغییرات (BCR) نسبت به  (EA)……………………………………………………. 64

نمودار (6-11): منحنی تغییرات نشست (S) نسبت به محل حفره (Dsh)…………………………………….. 65

نمودار (6-11): منحنی اثر (Lr/U) بر ظرفیت باربری BCR…………………………………………………. 65

 

 

فصـل اول

کلیـات

1-1- مقدمه

خاک مصالحی است که به خوبی در مقابل فشار و برش مقاومت می­ کند اما قادر نیست در برابر نیروی کششی مقاومت چندانی از خود نشان دهد. از زمان­های کهن به طور تجربی دیده شده که ریشه های درخت یا گیاهان در تقویت توده خاک موثر بوده است. خاک مسلح مصالح ساختمانی مرکبی است که در آن عناصر دارای مقاومت کششی به عنوان تسلیح در توده خاک قرار می­ گیرند. مفهوم نوین خاک مسلح اولین بار توسط مهندس معمار فرانسوی Henri Vidal، در سال 1965 معرفی شد. از آن پس، این تکنیک بطور گسترده در کارهای اجرایی مهندسی ژئوتکنیک مورد استفاده قرار گرفت ودر نیم قرن گذشته روند قابل توجهی در پژوهش و بكارگیری سازه های خاکی مسلح بدست آمد. امروزه تسلیح خاک به لحاظ فنی سامانه ای موثر و قابل اعتماد برای افزایش مقاومت و پایداری توده­های خاکی به کار گرفته می­ شود]1[.

برتری رفتار خاک مسلح بیشتر ناشی از افزایش مقاومت برشی در خاک مسلح شده می­باشد که این افزایش مقاومت برشی بدلیل افزایش مدول الاسیسیته خاک و مقاومت بالای مسلح کننده در کشش است.

امروزه تسلیح به روش های گوناگون هم از نظر شکل یعنی به صورت نوار، صفحه، شبکه، میله یا رشته، هم از نظر زبری سطح یعنی به صورت سطح زبر یا صاف و هم از نظر سختی نسبی یعنی با سختی نسبی بالا مانند فولاد یا با سختی پایین مانند منسوجات پلیمری استفاده می­ شود. از دهه 80 میلادی به بعد استفاده از پلیمرهای مصنوعی به نام ژئوسنتتیک­ها[2] بطور گسترده ­ای متداول گردید. دلیل این مسئله می ­تواند ناشی از عملکرد بهتر این محصولات با سختی نسبی پایین که هماهنگی بهتری با خاک دارند، نسبت به مصالح تسلیح کننده فلزی با سختی بالا باشد. این منسوجات پلیمری یا مصنوعی به دلیل سختی نسبی پایین، از نظر تغییر شکل ­پذیری با خاک سازگارتر بوده، علاوه بر این، منسوجات تراوا در مواجه با خوردگی مقاوم هستند و بعضی از انواع آنها در برابر حملات باکتری­ ها و اسیدها پایدارند و غیر سمی نیز می­باشند.

1-2- ضرورت انجام تحقیق

وجود حفرات زیر زمینی که تعداد آنها به سرعت در حال افزایش است ، باعث بروز مشکلات زیادی شده است.حفرات زیرزمینی چه به شکل طبیعی(غارها) یا مصنوعی(قناتها) به ویژه در مناطق شهری ممکن است در مجاورت یا زیر سازه ها قرار بگیرد. زمانی که این حفرات درعمقی قرار بگیرند که در محدوده حباب تنش در زیر پی سازه­ها باشند، در این صورت  احتمال  نشست یا فرو نشست خاک زیر پی بسیار زیاد می­باشد. جهت مرتفع نمودن این مشکل، راهکارهای مختلف  بهسازی خاک به کار گرفته  میشود. با معرفی مصالح نوین ژئوسینتتیکها به مهندسی عمران، کاربرد  این محصولات جهت رفع مشکل فوق­الذکر مورد توجه قرار گرفته شده است.

در تحقیق حاضر با به کارگیری ژئوسینتتیکها به عنوان مسلح کننده و در نظر گرفتن سختی محوری، طول، تعداد لایه و فواصل مسلح کننده، محل قرارگیری حفرات به ارزیابی ظرفیت باربری پی گسترده واقع بر خاک دانه­ای پرداخته شده است.

[1] – Bearing Capacity Ratio

[2]- Geosynthetic

تعداد صفحه :83

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.