جغرافیا

دانلود پایان نامه ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش:رنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشكده  هنر و معماری /گروه شهرسازی

    پایان نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش :  برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

عنوان :

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

 مطالعه موردی: روستاهای حسن آباد و نایسر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حامد قادرمزی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکترکرامت الله زیاری

 

     زمستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كیفیت محیط شهری، به یكی از دغدغه­ های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ ریزی شهری تبدیل شده است.

با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی کیفی و در صورت لزوم طراحی راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت این دسته از محیط­های مسکونی بپردازد. برای تحقق این هدف رویکرد سنجش میزان رضایت مندی مسکونی به عنوان رویکرد نظری پایان نامه برگزیده شد. سپس با تشریح روش­شناسی ارزیابی کیفیت محیط مسکونی و تبیین علل استفاده از روش­های مختلف آماری در فرایند پژوهش، کار ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که به منظور جمع آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای سازمان دهی شاخص ­ها و زیرشاخص ­های استخراج شده از ادبیات تحقیق، مدل نظری سنجش کیفیت محیط موسوم به درخت ارزش در سه سطح (شامل دو شاخص اصلی و شش زیرشاخص)، تشکیل شد.

یافته­ های توصیفی نشان دهنده این است که میزان کیفیت محیط مسکونی در روستاهای حسن آباد و نایسر به ترتیب با میانگین 47/2 و 46/2 (در مقایسه با میانه نظری 3) پایین­تر از میانه نظری یا نسبتا ناراضی ارزیابی شد. نتایج آزمون t نیز نشان می­دهد که رضایت از کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده معنادار نمی ­باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلی یعنی رضایت از شاخص ­های عینی محیط مسکونی و شاخص ­های ذهنی محیط مسکونی نیز نتایج به همین صورت است.

براساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره، در سطح دوم مدل، شاخص ­های ذهنی محیط مسکونی نسبت به شاخص ­های عینی در میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی تأثیر بیشتری دارد. در سطح سوم مدل نیز، زیرشاخص امکانات خارجی واحد مسکونی، رضایت از سازمان دسترسی و فضایی و دسترسی به امکانات و خدمات تأثیر بیشتری بر شاخص بالاسری خود دارند. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای شناسایی میزان تاثیر ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی مخاطبان بر روی ادراك كیفیت محیط مسکونی نشان داد که در هر دو روستا، تفاوت ادراک کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه­ ها (و بر مبنای ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد) معنی‌دار است. و در نهایت نتایج آزمون تحلیل عاملی مدل نظری ارائه شده را تأیید نمود.

کلید واژه ­ها: کیفیت محیط، کیفیت محیط مسکونی، روستاهای ادغام شده در شهر، شهر سنندج، حسن آباد، نایسر.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق…..…………………………………….……….1

1-1. بیان مسئله…..……………………………………………………………….2

1-2. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن…………………………………………………………………………4

1-3. سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5

1-4. فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1-5. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7. روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….6

1-8. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-9. مشکلات و موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

1-10.واژه شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………..12

2-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2. کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………….13

2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………..15

2-4.کیفیت محیط………………………………………………………………………………………………………………17

2-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………..18

2-5-1. مفهوم سکونت……………………………………………………………………………………………………….18

2-5-2. محیط سکونت……………………………………………………………………………………………………….19

2-5-3. کیفیت محیط سکونت……………………………………………………………………………………………..19

2-5-4. شاخص ­های کمی و کیفی واحد مسکونی……………………………………………………………………20

2-6. رویکرد نظری…………………………………………………………………………………………………………….22

2-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن……………………………………………………………..22

2-6-2. دیدگاه ادراکی………………………………………………………………………………………………………..25

2-6-3. مدل کانتر: مولفه­های مکان……………………………………………………………………………………….29

2-6-4. دیدگاه سیاست گذاران…………………………………………………………………………………………….30

2-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها…………………………………………………………………………32

2-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها………………………………………………………………………..33

2-9. نتیجه گیری و ارائه رویکرد نظری پایان نامه…………………………………………………………………….33

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………37

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….40

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….41

3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………41

3-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………….42

3-4. روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….44

3-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………..44

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………45

3-7. جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعداد نمونه…………………………………………………………………46

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………48

 

فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)………………………………49

4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………50

4-2. موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..50

4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………..50

4-3-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج…………………………………………………………………..50

4-3-2. گسترش فضایی شهر سنندج از سال 1355 تا 1385………………………………………………………52

4-4. معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)………………………………………………………….55

4-4-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی روستاهای مورد مطالعه……………………………………………………56

4-4-2. ویژگی­ها و تحولات اقتصادی روستاهای مورد مطالعه…………………………………………………..57

4-4-3. ویژگی­ها و تحولات کالبدی روستاهای مورد مطالعه……………………………………………………..58

4-5. جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………….63

4-5-1. وضعیت زمین شناسی………………………………………………………………………………………………63

4-5-2. لرزه خیزی…………………………………………………………………………………………………………….64

4-5-3. ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………………………………….64

4-5-4. ویژگی­های اقلیمی…………………………………………………………………………………………………..65

4-6. یافته­ های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….65

4-6-1. یافته­ های توصیفی……………………………………………………………………………………………………65

4-6-1-1. ترسیم ویژگی­های كلی مخاطبان: وضعیت سن………………………………………………………..66

4-6-1-2. وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………….67

4-6-1-3. وضعیت تحصیلات…………………………………………………………………………………………….68

4-6-1-4. وضعیت شغلی……………………………………………………………………………………………………69

4-6-1-5. وضعیت مالكیت واحد مسكونی……………………………………………………………………………70

4-6-1-6. میزان متوسط درآمد خانوار در ماه…………………………………………………………………………71

4-6-1-7. مدت زمان سکونت در واحد مسكونی………………………………………………………………….71

4-6-2. یافته­ های توصیفی شاخص ­های سطوح مختلف مدل نظری……………………………………………72

4-6-2-1. حسن آباد………………………………………………………………………………………………………….72

4-6-2-1-1. سازمان دسترسی و فضایی………………………………………………………………………………..72

4-6-2-1-2. دسترسی به امکانات و خدمات…………………………………………………………………………73

4-6-2-1-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………74

4-6-2-1-4. بهداشت محیط………………………………………………………………………………………………75

4-6-2-1-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی…………………………………………………………………..76

4-6-2-1-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….77

4-6-2-2. نایسر………………………………………………………………………………………………………………..78

4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی………………………………………………………………………………..78

4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات………………………………………………………………………….79

4-6-2-2-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………79

4-6-2-2-4. بهداشت محیط………………………………………………………………………………………………80

4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………81

4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….82

4-6-2-3. وضعیت کلی كیفیت محیط مسکونی در دو روستای ادغام شده در

شهر سنندج……………………………………………………………………………………………………………………….83

4-6-2. یافته­ های استنباطی…………………………………………………………………………………………………..83

4-6-2-1. ارزیابی میزان کیفیت محیط مسکونی………………………………………………………………………83

4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی………………………………………………………………………83

4-6-2-1-2. کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات……………………………………………………………….84

4-6-2-1-3. کیفیت محیط اجتماعی……………………………………………………………………………………85

4-6-2-1-4. کیفیت بهداشت محیط…………………………………………………………………………………….85

4-6-2-1-5. کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی………………………………………………………………86

4-6-2-1-6. کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی…………………………………………………………….86

4-6-2-1-7. کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج……………………………….87

4-6-2-2. مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده………………………………………………………………..88

4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی……………………………………………………………………………….88

4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات………………………………………………………………………….89

4-6-2-2-3. محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………89

4-6-2-2-4. بهداشت محیط……………………………………………………………………………………………….90

4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………90

4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………………………………………………………….91

4-6-2-3. برازش مدل نظری……………………………………………………………………………………………….91

4-6-2-3-1. مقایسه اهمیت زیرشاخص ­های سازنده کیفیت محیط مسکونی

روستاهای ادغام شده…………………………………………………………………………………………………………..91

4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخص ­های اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی

روستاهای ادغام شده…………………………………………………………………………………………………………..93

4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندی سوالات پرسشنامه و کفایت مدل ………………………..97

4-6-3. جمع ­بندی و نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………..102

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………104

 

فصل پنجم : نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………105

5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….105

5-2. یافته­ های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..107

5-2-1. نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..107

5-2-2. آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..110

5-3. راهکارهای پیشنهادی………………………………………………………………………………………………..111

5-3-1. راهکارهای ارتقاء و بهبود کیفیت محیط مسکونی در روستاهای

ادغام شده (در شهر سنندج)………………………………………………………………………………………………111

 

پیوست: پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….113

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                             صفحه

جدول (1-1): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه…………………………………….7

جدول (1-2): مهمترین مطالعات داخلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه……………………………………….8

جدول­ (2-1):­ گونه شناسی تفکرات حاکم بر تعاریف کیفیت محیط سکونت……………………………….20

جدول (4-1): تغییرات جمعیت و مساحت شهر سنندج طی دوره 1385-1355……………………………51

جدول (4 -2): روستاهای ادغام شده در بافت شهر سنندج طی دوره 1385- 1355……………………….54

جدول (4-3): تغییرات تعداد و نرخ رشد جمعیت روستاهای

حسن آباد و نایسر (دوره 1385-1355)………………………………………………………………………………….57

جدول (4-4): توزیع جنسیت مخاطبان…………………………………………………………………………………..66

جدول (4-5): توزیع سنی مخاطبان……………………………………………………………………………………….67

جدول (4-6): وضعیت تاهل مخاطبان……………………………………………………………………………………67

جدول (4-7): وضعیت تحصیلات مخاطبان……………………………………………………………………………68

جدول (4-8): وضعیت اشتغال مخاطبان…………………………………………………………………………………69

جدول (4-9): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان…………………………………………………………..70

جدول (4-10): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه……………………………………………………………………71

جدول (4-11): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی……………………………………………………………..71

جدول (4-12): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی………………………………73

جدول (4-13): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات………………………..74

جدول (4-14): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی……………………………………………..75

جدول (4-15): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط……………………………………………..76

جدول (4-16): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی………………….77

جدول (4-17): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………..77

جدول (4-18): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی………………………………78

جدول (4-19): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات………………………..79

جدول (4-20): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی……………………………………………..80

جدول (4-21): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط……………………………………………..81

جدول (4-22): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی………………….82

جدول (4-23): یافته­ های توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی………………..82

جدول (4- 24): مقایسه سطح کیفیت سازمان دسترسی و فضایی در وضع موجود با حد متوسط……………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول (4- 25): مقایسه سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات در وضع

موجود با حد متوسط………………………………………………………………………………………………………….84

جدول (4-26): مقایسه سطح کیفیت محیط اجتماعی در وضع موجود با حد متوسط……………………..85

جدول (4-27): مقایسه سطح کیفیت بهداشت محیط در وضع موجود با حد متوسط………………………85

جدول (4-28): مقایسه سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی در وضع

موجود با حد متوسط ………………………………………………………………………………………………………….86

جدول (4-29): مقایسه سطح کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی در وضع

موجود با حد متوسط…………………………………………………………………………………………………………..86

جدول (4-30): مقایسه سطح کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر

سنندج بر اساس شاخص ­های اصلی……………………………………………………………………………………..88

جدول (4- 31): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سازمان دسترسی

و فضایی……………………………………………………………………………………………………………………………88

جدول (4- 32): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین دسترسی به امکانات

و خدمات………………………………………………………………………………………………………………………….89

جدول (4- 33): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین محیط اجتماعی…………………………………..89

جدول (4- 34): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین بهداشت محیط…………………………………..90

جدول (4- 35): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات داخلی

واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………..90

جدول (4- 36): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات خارجی

واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………..91

جدول (4- 37): ضرایب بتای زیرشاخص ­های عینی محیط مسکونی روستاهای

ادغام شده در شهر سنندج……………………………………………………………………………………………………92

جدول (4- 38)  ضرایب بتای زیرشاخص ­های ذهنی محیط مسکونی روستاهای

ادغام شده در شهر سنندج……………………………………………………………………………………………………93

جدول (4- 39): ضرایب بتای شاخص ­های سازنده کیفیت محیط مسکونی

روستاهای ادغام شده…………………………………………………………………………………………………………..94

جدول (4- 40): میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی ادراك كیفیت

محیط مسکونی ساکنان……………………………………………………………………………………………………….97

جدول (4- 41): نتایج شاخص KMO……………………………………………………………………………………………………………98

جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص ­های ذهنی

کیفیت محیط مسکونی………………………………………………………………………………………………………..98

ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص ­های

ذهنی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………………………………………….99

ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص ­های

ذهنی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………………………………………..100

جدول (4-43): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخص ­های عینی

کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………………………………………………..101

جدول (5-1): وضعیت کیفیت محیط مسکونی شاخص ­ها و زیرشاخص ­های

مدل نظری……………………………………………………………………………………………………………………..108

جدول (5-2): میزان اهمیت شاخص ­ها و زیرشاخص ­های سازنده کیفیت

محیط مسکونی…………………………………………………………………………………………………………………109

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                             صفحه

نمودار (4-1): توزیع جنسیت مخاطبان…………………………………………………………………………………..66

نمودار (4-2): توزیع سنی مخاطبان……………………………………………………………………………………….67

نمودار (4-3): وضعیت تاهل مخاطبان……………………………………………………………………………………68

نمودار (4-4): وضعیت تحصیلات مخاطبان……………………………………………………………………………69

نمودار (4-5): وضعیت اشتغال مخاطبان…………………………………………………………………………………70

نمودار (4-6): وضعیت مالكیت واحد مسكونی مخاطبان…………………………………………………………..70

نمودار (4-7): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه……………………………………………………………………..71

نمودار (4-8): مدت زمان سکونت در واحد مسكونی……………………………………………………………….72

نمودار (4-9): وضعیت كیفیت محیط مسکونی در دو روستای حسن آباد و نایسر………………………….83

نمودار (4-10): ضرایب اهمیت شاخص ­ها و زیرشاخص ­های سازنده کیفیت محیط

مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج…………………………………………………………………………95

نمودار (5-1): اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………107

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                             صفحه

شکل (2-1): چهارچوب كیفیت زندگی…………………………………………………………………………………16

شکل (2-2): مولفه های موثر بر کیفیت محیط…………………………………………………………………………18

شکل (2-3): متغیرهای موثر بر رضایت مندی سکونتی……………………………………………………………..24

شکل (2-4): مدل رضایت مندی محیط مسکونی……………………………………………………………………..25

شکل (2-5): مولفه­های سه گانه کیفیت طراحی محیط­های مسکونی در مدل کانتر…………………………30

شکل (2-6): ماهیت سلسله مراتبی کیفیت محیط مسکونی از دیدگاه سیاست گذاران…………………….31

شکل (2-7): مدل نظری و پایه ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در روستاهای

ادغام شده در شهر سنندج…………………………………………………………………………………………………….36

شکل (3-1): فرایند انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………..42

شکل (3-2): چهارچوب ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی………………………………………………….43

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                             صفحه

تصویر (4-1): نمایی از ساخت و سازهای جدید در روستای نایسر با استفاده

از مصالح و معماری غیربومی……………………………………………………………………………………………….58

تصویر (4-2): نمایی از ساخت و سازهای جدید در روستای حسن آباد با استفاده

از مصالح و معماری غیربومی……………………………………………………………………………………………….58

تصویر (4-3): نمایی از تفکیک زمین­های اطراف روستای حسن آباد…………………………………………..59

تصویر (4-4): شکل­ گیری برخی خدمات و امکانات جدید در روستاهای مورد مطالعه…………………..60

 

 

 

فهرست نقشه­ها

عنوان                                                                                             صفحه

نقشه (4-1): موقعیت نسبی روستاهای مورد مطالعه………………………………………………………………….56

نقشه (4-2): کاربری اراضی روستای نایسر……………………………………………………………………………..61

نقشه (4-3): کاربری اراضی روستای حسن آباد……………………………………………………………………….62

 

بیان مساله

توسعه بی­رویه و شتابان در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی از عوامل اصلی در هدف­گذاری ابعاد کمی نیازهای ساکنین بوده، به طوری که این امر عاملی بر تشدید بی­توجهی برنامه­ ریزان و سیاست گذاران به مقوله و ابعاد کیفی محیط­های شهری بوده است. از طرف دیگر به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده(رفیعیان و عسگری، 1386: 1) و كیفیت محیط شهری، به یكی از دغدغه­ های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ ریزی شهری در سال­های اخیر تبدیل شده است. در چنین بستر و زمینه­ای رویکرد «سنجش کیفیت محیط سکونت» به عنوان رهیافتی جویای دستیابی به هدف «حیات مطلوب شهری» از سوی جمع کثیری از اندیشمندان حوزه­ های مختلف علمی نظیر شهرسازی، جامعه ­شناسی و علوم سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است(امین صالحی، 1387: 1). امروزه كیفیت زندگی به عنوان عنصری كلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاستهای حوزه عمومی مورد بحث قرار می گیرد و روابط میان عوامل عینی و ذهنی، سطوح عملكرد، نیاز های اجتماعی و میزان دستاوردهای آن برای افراد در زمینه های بهداشت، آموزش، رفاه اقتصادی، شادكامی، توانایی انجام كارها و كنترل داشتن بر موقعیت ها و فرصت های زندگی، توسط محققان با روش­های مختلف مورد پژوهش قرار گرفته است((Massam, 2002: 141. اهمیت محیط­های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش است. به طوری که این محیط­ها در وهله­ی اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخص ­های زندگی (سلامت، خانواده، کار و یا فراغت) را فراهم می ­آورند. دوم این که، جمعیت زیادی در نواحی به شدت شهرنشین زندگی می­ کنند و یا در آینده­ای نزدیک زندگی خواهند کرد. سرانجام، محیط­های شهری، نواحی هستند که در آن مردم با انواع مخاطرات محیطی، همچون سروصدا، بو، آلودگی هوا، مخاطرات ایمنی خارجی، شلوغی و ازدحام، زباله، و یا فقدان تسهیلات و خدمات مواجه می­شوند. اثرات مضر سلامتی این شرایط بر انسان معمولاً آزردگی نامیده می­ شود. آزردگی به دلیل تحت تأثیر قرار دادن جمعیت زیادی، همواره مورد بحث و نگرانی است. به همین دلیل، مدیریت کیفیت محیط­های مسکونی شهری از اهمیت حیاتی برخوردار است. اولین گام به سوی این امر، سنجش و ارزیابی کیفیت محیط شهری است(رفیعیان و مولودی، 1390: 15). یک محیط مسکونی با کیفیت القاکننده حس رفاه و رضایت مندی به ساکنین از طریق خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است. چنین محیطی متضمن زندگی با کیفیت و پشتیبان اصلی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری بدل شده است(امین صالحی، 1387: 15). رضایت مندی از محیط مسکونی به میزان رضایت در دو معیار واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی به صورت مستقیم و ویژگی های شخصی، فرهنگی، اجتماعی و.. مخاطب به طور غیر مستقیم بستگی دارد. در مدل های تجربی تحقیقات مربوط به سنجش کیفیت و رضایت مندی سکونتی، میزان رضایت از واحدهای سکونتی به عنوان یکی از معیارهای اصلی مطرح شده که به عنوان عامل سازنده خود نظیر تسهیلات، ویژگی های کالبدی، امکان توقف وسیله نقلیه، شرایط داخلی، تسهیلات بیرونی، واحد، هزینه ها  تقسیم شده است(Ha & Weber, 1994: 55).

 

تعداد صفحه : 146

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.