مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارزیابی و مقایسه مدل های Drainmod و Modflow در شبیه سازی و برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:ارزیابی و مقایسه مدل های  Drainmod و  Modflow در شبیه سازی و  برآورد  نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده

دانشكده كشاورزی

 

پایان نامه­ كارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهكشی

 

 

ارزیابی و مقایسه مدل های Drainmod و Modflow در شبیه سازی و برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده

 

 

 

 

استاد راهنما

دكتر مسعود نوشادی

 

 

بهمن ماه 1390

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ارزیابی و مقایسه مدل های  Drainmod و (PMWIN) Modflow در شبیه سازی و  برآورد  نوسانات سطح ایستابی در اراضی زه کشی شده

به کوشش

راضیه قهرمانی

استفاده از مدل های رایانه ای آب زیرزمینی در دهه های اخیر به عنوان روشی ارزان و سریع در بررسی چگونگی حرکت، بیلان و مدیریت آب های زیرزمینی پیشرفت قابل توجهی داشته است. از جمله مدل هایی که دارای قابلیت خوب در مطالعه آب های زیرزمینی می باشد مدل سه بعدی تفاضل محدود Modflow  است که قابلیت کاربرد در شرایط غیر همگام را دارد. نرم افزار PMWIN یکی از کاربردی ترین نرم افزار های شبیه سازی جریان در آبخوان می باشد که بر پایه کد Modflow جریان در آکفر را شبیه سازی می کند. همچنین مدل دیگر برای ارزیابی سیستم های مدیریت آب، مدل جامع Drainmod می باشد. در این تحقیق ارزیابی مدل های مذكور درسیستم های زهکشی در دو منطقه سلامی و کوشکک بررسی و مقایسه شده است. اجرای مدل Drainmod نشان داد که این مدل قادر است سطح ایستابی را در حالت همگام در ناحیه بین دو زهکش با NRMSE در منطقه سلامی (در کل دوره) و ایستگاه تحقیقاتی کوشکک (در فصل بارش) به ترتیب 17/0 و 14/0 و شاخص تطابق به ترتیب 94/0 و 92/0 شبیه سازی کند که پیش بینی خیلی خوبی است. اما پیش بینی مدل  Drainmod در فصل آبیاری برآورد خیلی خوبی از سطح ایستابی ندارد. در منطقه کوشکک به دلیل مقادیر زیاد آب آبیاری که به صورت سطحی به زمین داده می شود، مدل برآورد مناسبی از سطح ایستابی ندارد. نتایج اجرای مدل PMWIN نشان داد که اختلاف بین مقادیر عمق سطح ایستابی مشاهده شده و شبیه سازی شده در هر دو منطقه زیاد است و NRMSE در پیزومترها بین 16/0 تا 43/0 در سلامی و 18/0 تا 35/0 در کوشکک متغیر می باشد. شاخص تطابق نیز بین 37/0 تا 56/0 در کوشکک و 51/0 تا 93/0 در سلامی متغیر است. بنابراین مدل PMWIN در این دو منطقه دقت قابل قبولی ندارد و در بررسی طرح های زهکشی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اجرای مدل Drainmod در مناطق زهکشی شده برای بررسی سطح ایستابی در منطقه بدلیل دقت بالاتر و نتایج قابل قبول تر مناسب می باشد.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه

فصل اول: مقدمه

⦁    پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………    1
2-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………        4

فصل دوم: مروری بر پژوهشهای پیشین

2-1- پژوهش های انجام شده با مدل Drainmod…………………………………………………………………    5
2-2- پژوهش های انجام شده با مدل  Modflow………………………………………………………..    12

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-  تاریخچه مدل های آب زیرزمینی ………………………………………………………………………    17
3-2-  مدل PMWIN ……………………………………………………………………………………..    18
3-3-  مدل Drainmod…………………………………………………………………………………………………    23
3-3-1-  قابلیت ها و توانایی های مدل ……………………………………………………………………    23
3-3-2- فرضیات اساسی مدل………………………………………………………………………………..    24
3-3-3- شاخه های مدل…………………………………………………………………………………………………    30
3-3-4- ورودی های مدل…………………………………………………………………………………………….    31
3-3-5- فایل های خروجی……………………………………………………………………………………………    33
3-4- مشخصات محل پژوهش………………………………………………………………………………………    33
3-5- داده های هواشناسی…………………………………………………………………………………………….    35
3-6- مشخصات خاک منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………..    35
3-7- منحنی مشخصه رطوبتی…………………………………………………………………………………    36
3-8- تبخیر تعرق پتانسیل……………………………………………………………………………………………    37
3-9- شبکه بندی مناطق مورد مطالعه…………………………………………………………………………..    38
3-10-. شرایط اولیه و انتخاب گام های زمانی در مدل PMWIN………………………………..    39
3-11- تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………..    40

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مدل  PMWINدر مناطق مورد مطالعه………………………………………………………………    42
4-1-1- منطقه سلامی………………………………………………………………………………………………….    42
4-1-2- منطقه کوشکک……………………………………………………………………………………………….    76
4-2-  مدل Drainmod  در مناطق مورد مطالعه…………………………………………………    92
4-2-1-  ایستگاه تحقیقاتی کوشکک …………………………………………………………………………..    92
4-2-2- منطقه سلامی…………………………………………………………………………………………………..    109

فصل پنجم: نتیجهگیری

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………     115

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………….    121

چکیده به زبان انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان     صفحه

جدول 1-3- خلاصه ای از ورودی های پارامترهای سیستم زهكشی…………………………….
34
جدول 2-3- مشخصات خاک درایستگاه تحقیقاتی کوشکک………………………………………..    35
جدول 3-3- مقادیر رطوبت-مکش دراعماق مختلف خاک درایستگاه تحقیقاتی کوشکک    36
جدول 4-3- مقادیر رطوبت -مکش در اعماق مختلف خاک در سلامی…………………………    37
جدول 1-4- ارتفاع سطح ایستابی مشاهده شده و شبیه سازی شده از لایه نفوذناپذیر در پیزومترها در حالت همگام(آخر بهمن ماه)………………………………………………………………………    44
جدول 2-4- مقدار بارش و تغذیه در زمان های مختلف در منطقه سلامی……………………..    46
جدول 3-4- مقادیر NRMSE و  dمحاسبه شده در پیزومتر های مشاهده ای……………..                                                           59
جدول 4-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) در پیزومتر 1 در حالت غیرهمگام…………………………………………………………………………………………………….    60
جدول 5-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 2 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………………………………….    60
جدول 6-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 3 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………………..    61
جدول 7-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 4 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………………………………    61
جدول 8-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 5 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………….    61
جدول 9-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 6 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………….    62
جدول10-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 7 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………..    62
جدول 11-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 8 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………..    62
جدول 12-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 9 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………..    63
جدول 13-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 10 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    63
جدول 14-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 11 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    63
جدول 15-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 12 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    64
جدول 16-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 13 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    64
جدول 17-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 14 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    64
جدول 18-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 15 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    65
جدول 19-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 16 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    65
جدول 20-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 17 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    65
جدول 21-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 18 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….
66
جدول 22-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 19 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….
66
جدول 23-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 20 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    66
جدول 24-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 21 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    67
جدول 25-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 22 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….
67

جدول 26-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 23 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    67
جدول 27-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 24 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    68
جدول 28-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 25 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    68
جدول 29-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 26 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    68
جدول 30-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 27 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    69
جدول 31-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 28 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    69
جدول 32-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 29 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    69
جدول 33-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 30 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    70
جدول 34-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 31 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….     70
جدول 35-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 32 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………….    70
جدول 36-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده (متر) درپیزومتر 33 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………………….    71
جدول 37-4- مقایسه ارتفاع سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده ا ز لایه نفوذ ناپذیر (متر) در حالت همگام…………………………………………………………………………………………………..    78
جدول 38-4- مقادیر بارش وآبیاری و تغذیه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک در مزرعه گندم…………………………………………………………………………………………………………………………………………    79
جدول 39-4- مقادیر بارش وآبیاری و تغذیه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک در مزرعه یونجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..    80
جدول 40-4- مقادیر بارش و تغذیه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک در مزرعه آیش……………    81
جدول 41-4- مقادیر NRMSE و  dمحاسبه شده درچاهک های مشاهده ای…………………    82

جدول 42-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده ای سطح ایستابی در چاهک 1 …………………………………………………………………………………………………..    86
جدول 43-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده ای سطح ایستابی در چاهک 2…………………………………………………………………………………………………..    87
جدول 44-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده ای سطح ایستابی در چاهک 3…………………………………………………………………………………………………..    87
جدول 45-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده ای سطح ایستابی در چاهک 4…………………………………………………………………………………………………..    87
جدول 46-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده ای سطح ایستابی در چاهک 5…………………………………………………………………………………………………..    88
جدول 47-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده ای سطح ایستابی در چاهک 6…………………………………………………………………………………………………..    88
جدول 48-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده  در چاهک 1 در حالت غیرهمگام………………………………………………………………………………………………………….    89
جدول 49-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده در چاهک 2 در حالت غیرهمگام…………………………………………………………………………………………………………….
89
جدول 50-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده در چاهک 3 در حالت غیرهمگام…………………………………………………………………………………………………………….    90
جدول 51-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده در چاهک 4 در حالت غیرهمگام…………………………………………………………………………………………………………….    90
جدول 52-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده در چاهک 5 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………………..
91
جدول 53-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده در چاهک 6 در حالت غیرهمگام……………………………………………………………………………………………………………..
91
جدول 54-4- مقادیر آبیاری و بارش در دوره مورد مطالعه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک    94
جدول 54-4- مقادیر آبیاری و بارش در دوره مورد مطالعه در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک    95
جدول 55-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده سطح ایستابی در مزرعه گندم………………………………………………………………………………………………..    97
جدول 56-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه گندم………………………………………………………………………………………………..
97

جدول 56-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه گندم…………………………………………………………………………………………………    98
جدول 57-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده ای سطح ایستابی در مزرعه آیش ……………………………………………………………………………………………….    100
جدول 58-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه آیش………………………………………………………………………………………………….    101
جدول 58-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه آیش………………………………………………………………………………………………….    102
جدول 59-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده سطح ایستابی در مزرعه یونجه ……………………………………………………………………………………………..    104
جدول 60-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه یونجه……………………………………………………………………………………………….    104
جدول 60-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در مزرعه یونجه……………………………………………………………………………………………….    105
جدول 61-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در کل مزرعه کوشکک…………………………………………………………………………………….    107
جدول 61-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده با مدل Drainmod  در کل مزرعه کوشکک…………………………………………………………………………………….    108
جدول 62-4- نتایج آماری  مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده سطح ایستابی در ایستگاه تحقیقاتی کوشکک…………………………………………………………………………………………….    108
جدول 63-4- مقادیر تحلیل آماری F-test برای مقادیر پیش بینی شده و مشاهدهشده عمق سطح ایستابی در سلامی…………………………………………………………………………………………….    110
جدول 64-4- مقایسه عمق سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده(متر) با مدل Drainmod  در منطقه سلامی ………………………………………………………………………………………….    111
جدول 65-4- نتایج آماری  مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده سطح ایستابی در منطقه سلامی و ایستگاه تحقیقاتی کوشکک………………………………………………………………….    112

فهرست شکلها

عنوان     صفحه

شکل 1-3-  تقسیم بندی طبقات آبدار به شبکه هایی از سلول ها…………………………………    20
شکل2-3- مولفه های بیلان آب در مدل Drainmod…………………………………………………….    25
شکل3-3-محل متغیرهای فیزیکی به کار رفته در مدل…………………………………………………    27
شكل 4-3- استفاده از سازه‌های كنترل برای اداره سطح ایستابی…………………………………    29
شک  شکل 5-3- پنجره ورود مسیر داده های مورد استفاده در مدل  Drainmod………………..     32
شکل 6-3- شبکه بندی محدوده منطقه سلامی……………………………………………………………..    39
شکل 7-3- شبکه بندی محدوده ایستگاه تحقیقات کوشکک…………………………………………    39
شکل 1-4- خطوط هم پتانسیل ضخامت لایه اشباع در منطقه سلامی (متر)……………….    42
شکل 2-4- مقایسه ارتفاع سطح ایستابی مشاهده شده و پیش بینی شده از لایه نفوذ ناپذیر با خط یک به یک در حالت همگام در منطقه سلامی………………………………………….    43
شکل 3-4-مقایسه ارتفاع سطح آب محاسبه شده و مشاهده شده از لایه نفوذ ناپذیر با خط یک به یک در پیزومترهای مشاهده ای در زمان های مختلف (حالت غیر همگام)    46
شکل4-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در پیزومتر شماره 12 (وسط دو زهکش)……………………………………………………………….
47
شکل5-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در پیزومتر شماره 17 (وسط دو زهکش)……………………………………………………………….    47
شکل 6-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 1 با خط یک به یک ………………………………………………………………………………………..    48
شکل 7-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 2 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     48
شکل 8-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 3 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     49

شکل 9-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 4 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     49
شکل 10-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 5 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     49
شکل 11-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 6 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     50
شکل 12-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 7 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     50
شکل 13-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 8 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    50
شکل 14-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 9 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    51
شکل 15-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 10 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     51
شکل 16-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 11 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     51
شکل 17-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 12 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     52
شکل 18-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 13 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     52
شکل 19-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 14 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     52
شکل 20-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 15 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     53
شکل 21-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 16 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    53
شکل 22-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 17 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    53
شکل 23-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 18 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    54

شکل 24-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 19 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    54
شکل 25-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 20 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….
54
شکل 26-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 21 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    55
شکل 27-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 22 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     55
شکل 28-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 23 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     55
شکل 29-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 24 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     56
شکل 30-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 25 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    56
شکل 31-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 26 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    56
شکل 32-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 27 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     57
شکل 33-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 28 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    57
شکل 34-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 29 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     57
شکل 35-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 30 با خط یک به یک ……………………………………………………………………………………….    58
شکل 36-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 31 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     58
شکل 37-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 32 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     58
شکل 38-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در پیزومتر 33 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………….     59

شکل 39-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در حالت همگام………………………    71
شکل 40-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 10……………………………..    72
شکل 41-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 20……………………………..
72
شکل 42-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 30……………………………..
73
شکل 43-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 40……………………………..    73
شکل 44-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 50……………………………..    73
شکل 45-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 60……………………………..
74
شکل 46-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 70……………………………..    74
شکل 47-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 80……………………………..    74
شکل 48-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 90……………………………..    75
شکل 49-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 100……………………………..    75
شکل 50-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 110……………………………..    75
شکل 51-4- مقایسه سطح ایستابی (فاصله سطح آب از زهکش) شبیه سازی شده، مشاهده شده با نتایج رابطه کرکهام در بین دو زهکش در روز 120……………………………..    76
شکل 52-4- مقایسه ارتفاع سطح ایستابی شبیه سازی شده و مشاهده شده با خط یک به یک درحالت همگام در6 چاهک در آذر ماه (حالت همگام)……………………………………..    77
شکل 53-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در چاهک 1با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    82

شکل 54-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در چاهک 2 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    82
شکل 55-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در چاهک 3 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    83
شکل 56-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در چاهک 4 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    83
شکل 57-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در چاهک 5 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    83
شکل 58-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در چاهک 6 با خط یک به یک……………………………………………………………………………………………    84
شکل 59-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 1……………………………………………………………………………………………………..    84
شکل 60-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 2…………………………………………………………………………………………………….    84
شکل 61-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 3…………………………………………………………………………………………………….    85
شکل 62-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 4…………………………………………………………………………………………………….    85
شکل 63-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 5……………………………………………………………………………………………………    85
شکل 64-4- تغییرات عمق سطح ایستابی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نسبت به زمان در چاهک 6……………………………………………………………………………………………………    86
شکل 65-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در مزرعه گندم با خط یک به یک در کل دوره ………………………………………………………………    95
شکل 66-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در مزرعه گندم با خط یک به یک از دی تا فروردین ماه ………………………………………………..    96
شکل 67-4- تغییرات سطح ایستابی در وسط دو زهکش نسبت به زمان در مزرعه گندم در طول دوره اندازه گیری…………………………………………………………………………………..    96
شکل 68-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده سطح ایستابی در وسط دو زهکش در مزرعه آیش با خط یک به یک از 1/9/69 تا 31/3/70…………………………    99
شکل 69-4- تغییرات سطح ایستابی در زمان های مختلف در مزرعه آیش………………    99

شکل 70-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده سطح ایستابی در مزرعه آیش با خط یک به یک از دی تا فروردین ماه…………………………………………………………………    100
شکل71-4- مقایسه رابطه بین  مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده سطح ایستابی در مزرعه یونجه با خط یک به یک(کل دوره)………………………………………………………………    102
شکل 72-4- تغییرات سطح ایستابی نسبت به زمان در مزرعه یونجه………………………..    103
شکل73-4- مقایسه رابطه بین  مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده سطح ایستابی در مزرعه یونجه با خط یک به یک در دوره بارش………………………………………………………..    103
شکل 74-4- تغییرات سطح ایستابی نسبت به زمان درکل مزرعه و مقادیر بارش و آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………………    106
شکل 75-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی درکل مزرعه با خط یک به یک در دوره بارش………………………………………………………………………    106
شکل 76-4- مقایسه مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده عمق سطح ایستابی در منطقه سلامی با خط یک به یک……………………………………………………………………………….    109
شکل 77-4- تغییرات سطح ایستابی نسبت به زمان درمنطقه سلامی……………………    110

فصل اول

مقدمه

⦁    پیشگفتار

میهن ما ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می گردد و همچون بسیاری از نقاط جهان تنها راه بهره برداری مفید ومطلوبتر از این اراضی پهناور که اکثرا فاقد سیستم زهکشی هستند، با تقویت و احداث سیستم های زهکشی سطحی و زیرزمینی میسر می باشد.
مدل های کامپیوتری بدلیل کاهش هزینه ها و کوتاه کردن مدت زمان دستیابی به نتایج اجرای یک سناریو بر روی یک سیستم، به صورت گسترده ای در علوم مختلف بکار می روند. سیستم های زهکشی معمولا در اراضی نیمه خشک تحت آبیاری برای کنترل شوری و ماندابی شدن خاک نصب می شوند .بدلیل وجود پیچیدگی حرکت آب و انتقال املاح در خاک، مدل های شبیه سازی برای تشریح عملکرد سیستم های مدیریت آب که ممکن است شامل زهکش زیرزمینی، سطحی و آبیاری باشند، به کار می روند .در مناطق مرطوب نیز چون کنترل سطح ایستابی به صورت یک بحران در می آید، داشتن سیستم زهکشی یک ضرورت است. در صورتی که در سایر مناطق اهمیت زهکشی از این نقطه نظر کاهش می یابد. با توجه به این واقعیت كه منابع آب زیرزمینی ایران در حدود 8/٧٧ درصد مصارف شرب، صنعت و كشاورزی را تامین می كند (فضل اولی و همکاران، 1385)، برنامه ریزی و ارائه طرح هایی كه موجب استفاده بهینه از منابع آبی موجود و تغذیه آبخوان ها شود، از اولویت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس و با توجه به قابلیت زیاد مدل های پیشرفته شبیه سازی آب زیرزمینی با سیستم هیدروژئولوژی آبخوان و امکان استفاده از این مدل ها برای پیش بینی وضعیت آینده، مدل های مذکور شرایط مناسبی را به منظور مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی فراهم آورده اند. بنابراین لازم است که استراتژی های لازم جهت استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی جهت رسیدن به کشاورزی پایدار صورت پذیرد. به منظور تهیه استراتژی های موثر در این زمینه در ابتدا لازم است خواص کمی و کیفی منابع آب های سطحی و زیرزمینی موجود درهر منطقه به خوبی شناخته شوند و با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه، برنامه ریزی های آینده صورت پذیرد. از دیگر موارد مورد نیاز جهت برنامه ریزی آینده، بررسی اثرات احداث شبکه آبیاری و زهکشی بر رفتار آب های زیر زمینی می باشد. مدل های کامپیوتری امروزه به خوبی می توانند رفتار آب های زیرزمینی را شبیه سازی نمایند (رزاق منش و همکاران، 1385). به دلیل پیچیدگی سیستم های مدیریت آب، مدل های شبیه سازی برای طراحی و تشریح عملکرد این سیستم ها ضروری می باشند.
برای تبدیل موفق یک مدل مفهومی به یک مدل فیزیکی ، قیاسی یا ریاضی ، وجود داده های پایه ضروریست. این داده ها، اطلاعات مورد نیاز برای حل معادله اساسی را تأمین می کنند. برای تهیه و آماده سازی این داده ها در شبیه سازی آب زیرزمینی، لازم است که از مشخصات فیزیکی آبخوان اطلاعات حتی الامکان دقیق و کافی وجود داشته باشد. در واقع هرچه شناخت ما از آبخوان بیشتر باشد، نتیجه شبیه سازی به واقعیت نزدیکتر خواهد بود (کتیبه و حافظی، 1383).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :66

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.