جغرافیا

دانلود پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان پایان نامه :

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

استاد راهنما :

دکتر محمد اجزاء شکوهی

استاد مشاور :

محمد رحیم رهنما دکتر

زمستان 1393 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ا

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب

جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..س

نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ض

شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ظ

نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ع

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………غ

فصل اول : کلیات

1-1 :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.

1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………15

1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….17

1-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19

ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

 

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..23

2-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….36

2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….38

2-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….44

2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 47

2-3-1-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………………………………………63

2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..74

2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری …………………………………………………………………………………….76

2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………..78

2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ………………………………………………………………..79

2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی …………………….84

2-4-1-شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

2-4-2-تعریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….87

2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………..88

2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت………………………………………………………………………………………………………………………………….91

2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………………………………..93

2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………………………………………………………………………………94

2-4-8-مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

2-4-9-تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

2-4-10-ابعاد مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………98

2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………100

2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان…………………………………………………………………………………………………………………………100

2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری…………………………………………………………………………………………………………………….101

2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….. …………….102

2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ……………………………………………………………………………………………………………………….102

2-4-17-نظریه های مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………108

2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….109

2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..110

2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………….111

2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر  …………………………………………………………………………………………………………………………113

2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………….116

2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………118

2-4-25- بینش راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………..121

2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف……………………………………………………………………………………………….122

2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………………..128

2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………..129

2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………130

2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….131

2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..131

2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری …………………………………………………………………………….133

2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………138

2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )………………………………………140

2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران …………………………………………………………………….145

2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری …………………………………………………………146

2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها ………………………………………………………………………………………………………..148

2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها……………………………………………………………………………………..151

2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………156

2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور …………………………………………………………………………………………158

2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………158

2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404…………………………………………………………………………………………………..159

2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………………………………………161

2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………………………………………………………….162

2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور ………………………………………………………………………………………….164

2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………165

2-6-7- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….165

2-7-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….167

فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..169

3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………169

3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..169

3-2-2- توپوگرافی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171

3-2-3-زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171

3-2-4-ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………172

3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………….174

3-2-6- ویژگی های اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..177

3-2-7-ویژگی های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….178

3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………….179

3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………181

3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار …………………………………………………………………………………………………………………….183

3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق ……………………………………………………………..185

3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ……………………………………………………………………………………….186

3-8- بررسی مطالعات کالبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….189

3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت…………………………………………………………………………………189

3-8-2- مطالعات حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………192

3-8-3-فعالیت فضای سبز …………………………………………………………………………………………………………………………………………….194

3-8-4- فعالیت در مانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..195

3-8-5- فعالیت های تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

3-9- مطالعات اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..197

3-10-مطالعات فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

3-11- مطالعات محیطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….200

3-12- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………201

فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق

4-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..203

4-2-بخش اول :آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………204

4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران ………………………………………………………………………………………….204

4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………………………………………………………………….205

4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………………..208

4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….210

4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی …………………………………………………………………………………………………………..212

4-2-6-وضعیت در آمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….214

4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی …………………………………………………………………………………………………………215

3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………215

4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….215

4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ……………………………………………………………………………………219

4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8……………………………………………………………………………………219

4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….221

4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 …………………………………………………………………………………223

4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8…………………………………………………………………………………223

4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………225

4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4………………………………………………………………………..226

4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8……………………………………………………………………….227

4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ………………………………………………………………………………………………………………………………….228

4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………229

4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………………………………………………………………230

4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران……………………………………………………………………………..231

4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران………………………………………………………………………………………………………………………….232

4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران…………………………………………………………………..233

4-4- بخش دوم :آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………….236

4-5-تحلیل پایای………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….236

4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان ………………………………………………………………………………………..236

4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران…………………………………………………………………………………………….237

4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..237

4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد ………………………………………………………………………238

4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ……………………………………………………………………………….239

4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان……………………………………………………………………………… 240

4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری …………………………………………………………241

4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8………………………………………………………………………..241

4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8………………………………………………………………………..242

4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8……………………………………………………………..243

4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری …………………………………………………………………..244

4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………………….244

4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………..245

4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8……………………………………………..245

4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8……………………………………………………………………….247

4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………….248

4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………..248

4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………..248

4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ……………………………………………………………………………….249

4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر ………………………………………………………………………………………………………..250

4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………250

4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری …………………………………………………………………..251

4-11-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………251

فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..255

5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….255

5-3آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………256

5-3-1 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………256

5-3-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….262

5-3-3فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………263

5-4-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………264

5-5پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………266

منابع  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….268

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….287

 

فهرست جداول

جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ………………………………………………..42

جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی……………………………………………………………………………..60

جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………. 67

جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری……………………………………………………………………………………………………. 74

جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران………………………………………………………………………………………. 96

جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان………………………………………………………………………………. 106

جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی………………………………………………………………….. 116

جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری……………………………………………………………………………………………. 143

جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران……………………………………………………………………………….154

جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران…………………………………………. 162

جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد………………………………………………………………………….. 170

جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد………………………………………………………………………………….180

جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان………………………………………………………………………………..204

جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران………………………………………………………………………………….. 205

جدول(3-4)  بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن …………………………………………………………………………………….206

جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس………………………………………………………………………………… 208

جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات……………………………………………………………………… 211

جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 ……………………………………………………………………………..213

جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ………………………………………………………214

جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت……………………………………………….. 216

جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت………………………………………………….221

جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی………………………………………225

جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت……………………………………………………………….. 228

جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت…………………………………………………………………231

جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی………………………………………………………233

جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان…………………………………………………………………………………………………..236

جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران……………………………………………………………………………………………………….237

جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی……………………………………………………………………………238

جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط………………………………………………………240

جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط…………………………………240

جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط……………………………………………..241

جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط……………………………………..242

جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………242

جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط…………………………..243

جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………………….244

جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………244

جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………….245

جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان

در مناطق 8 و 4 شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………………………….246

جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه

شهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………….. 246

جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان

در مناطق 8 و 4 شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………247

جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد…………………………………………………………………………………248

جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)………………..257

جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط……………………………………258

جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………………258

جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………259

جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………..259

جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط………………………………260

جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………..261

جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………………………261

جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………262

جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….263

جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………263

جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان  در مناطق 8 و 4 شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….264

فهرست نمودارها

نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………..20

نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور……………………………………45

نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی……………………………………….55

نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ……………………………………………………………………………………………………………….56

نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد ……………………………………………………………………………………………….98

نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………..123

نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………125

نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………….126

نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………….127

نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………..127

نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری……………………………………….166

نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سال­های 1385-1270………………………………………… 177

نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن…………………………………………………207

نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن………………………………………………………………………… 207

نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس…………………………………………………………………. 209

نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس……………………………………………………………………… 209

نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات…………………………………………………………….211

نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات………………………………………………………………….212

نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8…………………………………………………………………………………………. 213

نمودار(8-4):  در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد………………………………………………………………………………214

نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی………………………………………………………………………………..215

نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 ………………………………………………………………………. 219

نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ………………………………………………………………………..220

نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 …………………………………………………………. 223

نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ………………………………………………………..  224

نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4……………………………………………………226

نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8…………………………………………………. 227

نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران……………………………………………………. 230

نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………..232

نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران……………………………………………234

نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد…………………………..235

نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران…………………………………………………………………….235

فهرست اشکال

شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب………………………………………………………………………………………………………… 71

 

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب…………………………………………………………………………………………………………………75

شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها……………………………………………………………104

شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل…………………………………………………………………………107

 

فهرست نقشه ها

نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد…………………………………………………………………………………………………………….170

نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………….. 181

نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد ………………………………………………………………………………….   184

نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد…………………………………………………………………………………..  185

  

پیشگفتار           

شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاه های تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن  ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در  بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .

تعداد صفحه : 336

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.