مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با بهره گرفتن از مدل EPIC

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:هواشناسی

عنوان:ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با بهره گرفتن از مدل EPIC

دانشکده کشاورزی

 

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته هواشناسی کشاورزی

 

 

ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با بهره گرفتن از مدل EPIC

استاد راهنما

دکتر شاهرخ زند­پارسا

 

 

 

بهمن 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با بهره گرفتن از مدل EPIC

به کوشش
سیده آسیه عسکرپور

در این پژوهش، از مدل Erosion/Productivity Impact Calculator)) EPIC برای برآورد دمای خاک استفاده گردید. مدل EPIC برای 9 ایستگاه هواشناسی استان فارس (اقلید، آباده، داراب، فسا، لار، نیریز، سد درودزن، باجگاه و شیراز) در اعماق مختلف (5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری) ارزیابی شد. داده‌های هواشناسی مورد استفاده شامل متوسط دمای روزانه‌ی هوا و اعماق مختلف خاک و بارندگی روزانه بود. نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاه ها تغییرات دمای خاک متأثر از دمای هوا است به طوری که با افزایش یا کاهش دمای هوا، دمای خاک افزایش یا کاهش می یابد ولی این تغییرات در لایه های سطحی خاک بیشتر مشاهده می شود و با افزایش عمق خاک، دامنه این تغییرات کمتر مشاهده می‌شود. در اعماق 50 و 100 سانتی متری تغییرات میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده، از اواسط تابستان تا اواسط زمستان با یک تأخیر زمانی از دمای هوا پیروی می کند. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نیز نشان داد که بیشترین مقدار ریشه متوسط مجذور خطا (RMSE) بین مقادیر دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده در اعماق 50 و 100 سانتی متری به ترتیب به طور میانگین در ایستگاه های مورد بررسی برابر با 95/1 و 46/2 درجه سانتی گراد بود و کمترین آن در اعماق 5 و 10 سانتی متری به ترتیب به طور میانگین در ایستگاه های مورد بررسی برابر با 51/1 و 39/1 درجه سانتی گراد بود که نشان دهنده این است که مدل EPIC دمای خاک را در این محدوده خوب برآورد می نماید. با توجه به RMSE ماهانه، در تمامی ایستگاه ها به طور کلی RMSE اعماق 5، 10، 20 و 30 سانتی-متری در فصول سرد کمتر از فصول گرم می باشد و دمای اندازه گیری شده و برآورد شده خاک در این اعماق در فصول سرد تطابق بهتری نسبت به فصول گرم با هم دارند ولی RMSE اعماق 50 و 100 سانتی متری در فصول گرم کمتر از فصول سرد می باشد. مقدار شاخص توافق (d) برای تمامی ایستگاه ها برای اعماق 5، 10، 20 و 30 سانتی متری بالای 99 درصد بود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- هدف 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین 8

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- داده‌ها 15
3-2 – تئوری 16
3-3 – بررسی آماری بین نتایج اندازه گیری شده و برآورد شده 18

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در دوره ی آماری 1378-1375. 21
4-2- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه آباده
در دوره ی آماری 1382-1371. 45
4-3- ارزیابی مدلEPIC در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه داراب در دوره ی آماری 1383-1374. 57
4-4- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10،30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
سد درود زن در دوره ی آماری 1383-1371. 71
4-5- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10،30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
فسا در دوره ی آماری 1383-1373. 83
عنوان صفحه

4-6- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10،20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه لار در دوره ی آماری 1383-1371. 95
4-7- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10،20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه نیریز در دوره ی آماری 1382-1379. 109
4-8- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10 و 30 سانتی متری ایستگاه باجگاه
در دوره ی آماری 1390-1381. 121
4-9- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 10، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
شیراز در دوره ی آماری 1371-1381. 131

فصل پنجم: نتیجه گیری 144

فهرست منابع 147
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3- 1- مشخصات جغرافیایی ایستگاه‌ های مورد مطالعه. 15
جدول 4- 1- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه اقلید. 22
جدول 4- 2- نتایج تحلیل‏های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه اقلید در سال ‏های 1375 تا 1378. 43
جدول 4- 3- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه اقلید در ماه های مختلف سال های 1375 تا 1378. 44
جدول 4- 4- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت
و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه آباده. 46
جدول 4- 5- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه آباده در سال های 1371 تا 1382. 53
جدول 4- 6- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های 1371 تا 1375. 54
جدول 4- 7- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های 1375 تا 1379. 55
جدول 4- 8- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های 1379 تا 1382. 56
جدول 4- 9- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه داراب. 58
جدول 4- 10- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه داراب در سال های 1374 تا 1383. 67
جدول 4- 11- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های 1374 تا 1378. 68
عنوان صفحه

جدول 4- 12- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های 1378 تا 1381. 69
جدول 4- 13-مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های 1381 تا 1383. 70
جدول 4- 14- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه سد درودزن. 72
جدول 4- 15- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه سد درودزن در سال های 1371 تا 1383. 79
جدول 4- 16- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماه های مختلف سال های 1371 تا 1375. 80
جدول 4- 17- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماه های مختلف سال های 1375 تا 1379. 81
جدول 4- 18- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماه های مختلف سال های 1380 تا 1383. 82
جدول 4- 19- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه فسا. 84
جدول 4- 20- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه فسا در سال های 1373 تا 1383. 91
جدول 4- 21- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماه های مختلف سال-های 1373 تا 1377. 92
جدول 4- 22- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماه های مختلف سالهای 1377 تا 1380. 93
جدول 4- 23- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماه های مختلف سال-های 1380 تا 1383. 94
جدول 4- 24- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه لار. 96
جدول 4- 25- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه لار در سال های 1371 تا 1383. 105
جدول 4- 26- – مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماه های مختلف سال های 1371 تا 1375. 106
عنوان صفحه

جدول 4- 27- مقادیر (˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماهه ای مختلف سال های 1375 تا 1378. 107
جدول 4- 28- مقادیر (˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماه های مختلف سال های 1379 تا 1383. 108
جدول 4 – 29- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه نیریز. 110
جدول 4- 30- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه نیریز در سال های 1379 تا 1382. 119
جدول 4- 31- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه نیریز در ماه های مختلف سال های 1379 تا 1382. 120
جدول 4- 32- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه باجگاه. 122
جدول 4- 33- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه باجگاه در سال های 1381 تا 1390. 127
جدول 4- 34- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های 1381 تا 1384. 128
جدول 4- 35- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های 1384 تا 1388. 129
جدول 4- 36- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های 1388 تا 1390. 130
جدول 4- 37- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه شیراز. 132
جدول 4- 38- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه شیراز در سال های 1371 تا 1381. 139
جدول 4- 39- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های 1371 تا 1374. 140
جدول 4- 40- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های 1374 تا 1378. 141
جدول 4- 41- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های 1378 تا 1 138. 142

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4- 1- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه‏ گیری شده
و برآورد شده در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال‏های 1379- 1376 . 24
نمودار 4- 2- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه‏ گیری شده و برآورد شده
در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال‏های 1379- 1376 . 24
نمودار 4- 3- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 20 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های 1379- 1376 . 25
نمودار 4- 4- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های 1379- 1376 . 25
نمودار 4- 5- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های 1379- 1376 . 26
نمودار 4- 6- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های 1379- 1376 . 26
نمودار 4- 7- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های 1375 تا 1378. 28
نمودار 4- 8- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های 1375 تا 1378. 28
نمودار 4- 9- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های 1375 تا 1378. 29
عنوان صفحه

نمودار 4- 10- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک
در ایستگاه اقلید در سال های 1375 تا 1378. 29
نمودار 4- 11- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های 1375 تا 1378. 30
نمودار 4- 12- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک در ایستگاه
اقلید در سال های 1375 تا 1378. 30
نمودار 4- 13- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه فروردین سال 1377. 31
نمودار 4- 14- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه اردیبهشت سال 1377. 32
نمودار 4- 15- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه خرداد سال 1377. 33
نمودار 4- 16- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه تیر سال 1377. 34
نمودار 4- 17- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
اقلید در ماه مرداد سال 1377. 35
نمودار 4- 18- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه اقلید
در ماه شهریور سال 1377. 36
نمودار 4- 19- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه اقلید
در ماه مهر سال 1377. 37
عنوان صفحه

نمودار 4- 20- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه آبان سال 1377. 38
نمودار 4- 21- – مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه آذر سال 1377. 39
نمودار 4- 22- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه دی سال 1377. 40
نمودار 4- 23- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه بهمن سال 1377. 41
نمودار 4- 24- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
اقلید در ماه اسفند سال 1377. 42
نمودار 4- 25- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
با در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال-های 1382- 1376 . 48
نمودار 4- 26- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های 1382- 1376 . 48
نمودار 4- 27- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
با در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های 1382- 1376 . 49
نمودار 4- 28- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های 1382- 1376 . 49
نمودار 4- 29- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک در ایستگاه آباده
در سال های 1371 تا 1382. 51
نمودار 4- 30- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های 1371 تا 1382. 51

عنوان صفحه

نمودار 4- 31- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های 1371 تا 1382. 52
نمودار 4- 32- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های 1371 تا 1382. 52
نمودار 4- 33- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های 1382- 1376 . 60
نمودار 4- 34- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های 1382- 1376. 60
نمودار 4- 35- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 20 سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های 1382- 1376 . 61
نمودار 4- 36- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های 1382- 1376 . 61
نمودار 4- 37- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های 1382- 1376 . 62
نمودار 4- 38- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه داراب
در سال های 1382- 1376 . 62
نمودار 4- 39- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک در ایستگاه داراب
در سال های 1374 تا 1383. 64
نمودار 4- 40- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک در ایستگاه
داراب در سال های 1374 تا 1383. 64
عنوان صفحه

نمودار 4- 41- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 20 سانتی متری خاک در ایستگاه
داراب در سال های 1374 تا 1383. 65
نمودار 4- 42- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک در ایستگاه
داراب در سال های 1374 تا 1383. 65
نمودار 4- 43- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک در ایستگاه
داراب در سال های 1374 تا 1383. 66
نمودار 4- 44- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک در ایستگاه داراب
در سال های 1374 تا 1383. 66
نمودار 4- 45- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های 1382- 1378 . 73
نمودار 4- 46- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های 1382- 1378 . 74
نمودار 4- 47- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های 1382- 1378 . 74
نمودار 4- 48- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های 1382- 1378 . 75
نمودار 4- 49- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه سد درودزن
در سال های 1382- 1378. 75
نمودار 4- 50- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های 1371 تا 1383. 76ا
عنوان صفحه

نمودار 4- 51- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های 1371 تا 1383. 77
نمودار 4- 52- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های 1371 تا 1383. 77
نمودار 4- 53- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های 1371 تا 1383. 78
نمودار 4- 54- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک در ایستگاه
سد درودزن در سال های 1371 تا 1383. 78
نمودار 4- 55- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه فسا در سال های 1382- 1376 . 85
نمودار 4- 56- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه فسا
در سال های 1382- 1376 . 86
نمودار 4- 57- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه فسا
در سال های 1382- 1376 . 86
نمودار 4- 58- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه فسا
در سال های 1382- 1376 . 87
نمودار 4- 59- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه فسا
در سال های 1382- 1376 . 87
نمودار 4- 60- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های 1373 تا 1383. 88

عنوان صفحه

نمودار 4- 61- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های 1373 تا 1383. 89
نمودار 4- 62- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های 1373 تا 1383. 89
نمودار 4- 63- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های 1373 تا 1383. 90
نمودار 4- 64- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک
در ایستگاه فسا در سال های 1373 تا 1383. 90
نمودار 4- 65- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های 1380- 1376 . 98
نمودار 4- 66- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های 1380- 1376 . 98
نمودار 4- 67- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 20 سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های 1380- 1376 . 99
نمودار 4- 68- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های 1380- 1376 . 99
نمودار 4- 69- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های 1380- 1376 . 100
نمودار 4- 70- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه لار
در سال های 1380- 1376 . 100
عنوان صفحه

نمودار 4- 71- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک
در ایستگاه لار در سال های 1371 تا 1383. 102
نمودار 4- 72- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های 1371 تا 1383. 102
نمودار 4- 73- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 20 سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های 1371 تا 1383. 103
نمودار 4- 74- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های 1371 تا 1383. 103
نمودار 4- 75- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های 1371 تا 1383. 104
نمودار 4- 76- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک در ایستگاه لار
در سال های 1371 تا 1383. 104
نمودار 4- 77- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های 1382- 1379 . 112
نمودار 4- 78- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های 1382- 1379 . 112
نمودار 4- 79- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 20 سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های 1382- 1379 . 113
نمودار 4- 80- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های 1382- 1379 . 113
عنوان صفحه

نمودار 4- 81- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های 1382- 1379 . 114
نمودار 4- 82- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه نیریز
در سال های 1382- 1379 . 114
نمودار 4- 83- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های 1379 تا 1382. 116
نمودار 4- 84- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های 1379 تا 1382. 116
نمودار 4- 85- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 20 سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های 1379 تا 1382. 117
نمودار 4- 86- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های 1379 تا 1382. 117
نمودار 4- 87- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های 1379 تا 1382. 118
نمودار 4- 88- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک
در ایستگاه نیریز در سال های 1379 تا 1382. 118
نمودار 4- 89- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه باجگاه
در سال های 1390- 1383 . 123
نمودار 4- 90- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه باجگاه
در سال های 1390- 1383 . 124
عنوان صفحه

نمودار 4- 91- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه باجگاه
در سال های 1390- 1383 . 124
نمودار 4- 92- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک
در ایستگاه باجگاه در سال های 1381 تا 1390. 125
نمودار 4- 93- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک
در ایستگاه باجگاه در سال های 1381 تا 1390. 126
نمودار 4- 94- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک در ایستگاه باجگاه
در سال های 1381 تا 1390. 126
نمودار 4- 95- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد
در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه شیراز در سال های 1381- 1375 . 134
نمودار 4- 96- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه شیراز
در سال های 1381- 1375 . 134
نمودار 4- 97- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه شیراز
در سال های 1381- 1375 . 135
نمودار 4- 98- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده
و برآورد شده در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه شیراز
در سال های 1381- 1375 . 135
نمودار 4- 99- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک
در ایستگاه شیراز در سال های 1371 تا 1381. 137
نمودار 4- 100- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک
در ایستگاه شیراز در سال های 1371 تا 1381. 137

عنوان صفحه

نمودار 4- 101- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک در ایستگاه شیراز
در سال های 1371 تا 1381. 138
نمودار 4- 102- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک در ایستگاه شیراز
در سال های 1371 تا 1381. 138
فصل اول
مقدمه
1-1- کلیات

خاک بستر حیات است و بر سامانه‌های محیطی اثرگذار است. یکی از خصوصیات مهم خاک رژیم دمایی حاکم بر آن می‌باشد که روی بسیاری از فرایندهای زیستی به -ویژه پراکنش گیاهان و جانوران، فعالیت‌های بیولوژیکی و حرکت آب در خاک تأثیر می‌گذارد
.(Berry and Radke 1995)
ویژگی‌های حرارتی خاک بستگی زیادی به مقدار گاز و مایع موجود در خاک دارد. تحت شرایط مزرعه، گرمای ویژه خاک با مقدار آب افزایش می‌یابد بنابراین، خاک‌های مرطوب گرمای ویژه زیادتری را نشان می‌دهد، در حالی که خاک‌های خشک با مقادیر پایین‌تر گرمای ویژه مشخص می‌شوند، یعنی گرم شدن و سرد شدن در خاک‌های مرطوب آهسته ‌تر از خاک‌های خشک انجام می‌شود. شدت توسعه سیستم ریشه گیاه نسبت مستقیمی با درجه حرارت خاک و سایر عوامل، مانند، رطوبت، تهویه و بافت خاک دارد. از طریق تعیین تغییرات درجه حرارت انواع خاک‌های مختلف برای منطقه آب و هوایی مورد نظر می‌توان عملیات رشد ریشه را در مراحل مختلف مشخص نمود (خوش‌خو، 1386).
انرژی گرمایی در سطح خاک به طور مداوم با اعماق آن در تبادل است، بنابراین همواره در معرض نوسانات روزانه و سالانه قرار می‌گیرد. دمای خاک در اعماق مختلف متفاوت بوده و تا اعماق معینی از نوسان روزانه و سالانه برخوردار است. بررسی عمق و دامنه نوسانات از ابعاد مختلف دارای اهمیت زیادی می‌باشد. از عوامل موثر بر افزایش نوسانات دمای روزانه در نیم‌رخ خاک می‌توان از تابش شدید آفتاب، بازتاب کم، خشکی سطح خاک و بالا بودن قابلیت انتشار حرارتی (متأثر از ظرفیت گرمایی و هدایت حرارتی) نام برد که به وسیله عواملی مانند رطوبت بالا، ابرناکی، پوشش برف، پوشش گیاهی و پشت به آفتاب بودن (شیب شمالی در نیمکره شمالی) تعدیل می‌شود.
درجه حرارت خاک یکی از ویژگی‌های مهم خاک بوده و رشد و نمو گیاهان وابسته به تغییرات آن می‌باشد. دمای خاک دارای تغییرات روزانه و فصلی است، این تغییرات در سطح خاک حداکثر است و با افزایش عمق از دامنه نوسانات آن کاسته می‌شود، درجه تغییرات فصلی دمای خاک بسیار کند است در نتیجه همواره اختلاف زمانی طولانی بین دمای فصلی هوا با خاک وجود دارد. (Jansson, 1991).
دمای خاک از متغیّرهای مهم در مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی کشاورزی و اقلیم‌شناسی می‌باشد (Béhaegel et al., 2007). نوسانات سالانه دمای خاک ناشی از ذخیره کردن انرژی توسط خاک در طی فصول گرم و باز پس دادن آن در طی ایام سرد سال می‌باشد که این فرایند سبب پدید آمدن یک موج دمایی با دوره تناوب سالانه می گردد. نوسانات سالانه دما در مقایسه با نوسانات روزانه به عمق خیلی بیشتری راه می یابد به طوری که ممکن است در برخی نقاط به عمق 10 متر یا بیشتر نیز برسد. به طوری که در آب و هوای بری مناطق معتدله که اختلاف دمای سطح خاک در زمستان و تابستان به بیشترین مقدار می رسد، عمق نوسانات سالانه نیز بیشتر است. در مناطق گرمسیری و مناطق اقیانوسی تفاوت دمای زمستان و تابستان کمتر است و در مناطق منجمد وجود یخ موجب پایدار ماندن دما می گردد. در زیر جنگل یا هر گونه پوشش متراکم گیاهی نسبت به نقاط بدون جنگل یا مناطق با گیاهان پراکنده، نوسانات روزانه و سالانه هر دو کاهش یافته و تا عمق کمتری نفوذ می کند (اردکانی و همکاران، 1383).
دمای خاک به طور قابل توجهی بر نرخ جوانه‌زدن و رشد گیاهان تأثیر دارد. دمای خاک نقش مهمی در تجزیه خاک و همچنین تنظیم بسیاری از فرایندها از جمله سرعت توسعه گیاهان و رشد آن‌ ها دارد ((Sharratt, 1992.
اگرچه دمای خاک در مناطق سرد و پر باران بیشتر بر روی عمق و مدّت زمان یخ‌زدگی خاک جهت پیش‌بینی سیل و یا زمان و عمق مناسب برای کاشت بذر گیاهان اهمیت ویژه‌ای دارد، اما در مناطق خشک فراهم کردن محیطی مناسب برای استقرار گیاه در زمین‌های حساس به فرسایش بادی برای جلوگیری از بیابان‌زایی در این مناطق دارای اهمیت می‌باشد. افزایش بیش از حد دمای خاک در مناطق خشک با کاهش مقدار رطوبت و مواد آلی خاک و در پی آن کم شدن نیروی چسبندگی بین ذرات خاک، باعث ایجاد سطحی ناپایدار در برابر وزش بادهای شدید منطقه شده و فرسایش بادی را شدّت می‌بخشد. همچنین کاهش بیش از حد دمای خاک باعث کاهش رشد ریشه، سرمازدگی و صدمه به گیاهان می‌شود و نیز یخ زدن آب خاک سبب کاهش نفوذپذیری خاک شده و ضریب رواناب را افزایش می‌دهد. (Zuzel et al., 1987; Todhunter, 2001; Pierce, 1958).
دمای خاک در عمق‌های مختلف، رفتار زمانی و مکانی مختلفی دارند. بر اساس تحقیقات انجام شده، جریان گرمای داخل خاک از متغیّرهای مختلفی از قبیل: دمای هوا، تابش خورشیدی، سرعت باد، خصوصیّات فیزیکی خاک تاثیر می‌پذیرد. از این رو، برآورد دمای خاک به ویژه در نزدیکی سطح زمین که نوسانات آن زیادتر است، تا حدودی مشکل می‌باشد 2001),(Mihalakakou.
دمای خاک و چگونگی تغییرات آن نسبت به زمان و مکان از مهم‌ترین عواملی است که نه تنها تبادل ماده و انرژی در خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه میزان و جهت تمامی فرایندهای فیزیکی خاک نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به دما است. درجه حرارت خاک به عوامل مختلفی از قبیل، توپوگرافی، تابش خورشید، دمای هوا، رطوبت خاک، نوع و ویژگی‌های حرارتی خاک از جمله: ظرفیت گرمایی، ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه بستگی دارد. فرایندهایی مانند تبخیر- تعرّق، جوانه‌زنی، رشد گیاه، تهویه‌ی خاک، توسعه‌ی ریشه‌ها و فعالیت‌های میکروبی درون خاک نیز تابع دمای خاک می‌باشند (Sommers et al., 1981).
کلیه فرایندهای فیزیکی خاک به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دما هستند. دمای خاک در فرایندهای تبخیر و تعرق، تهویه خاک، جوانه زنی بذر، رشد گیاه، توسعه ریشه‌ها و فعالیت میکروارگانیسم های خاک نقش بسزایی دارد (نجفی مود و همکاران، 1387).
دمای خاک ارتباط تنگاتنگی با عمق نفوذ یخ‌بندان دارد که این امر در کشاورزی، سازه‌های زه کشی و شبکه‌های آب‌رسانی شهری نقش بسزائی دارد. رشد بهینه گیاه بستگی به دمای مطلوب خاک دارد، به گونه‌ای که اندازه دمای خاک زمان کاشت بذر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دمای خاک متأثر از عوامل متعددی از جمله توپوگرافی، تابش خورشید، دمای هوا، توزیع بارش، میزان رطوبت خاک، نوع و ویژگی گرمایی خاک، همانند ظرفیت گرمایی، ضریب رسانایی گرمایی و گرمای ویژه می‌باشد (نجفی مود و همکاران،1387).
انتقال حرارت در خاک و دمای خاک در اعماق مختلف که ناشی از این انتقال حرارت می‌باشد به نوع خاک، میزان رطوبت آن، دمای هوا، ساعات آفتابی و جنس سطح خاک بستگی دارد. در نتیجه میزان دمای اعماق مختلف از جایی به جایی دیگر تغییر می‌کند. به طور کلی دمای خاک در طی فصول گرم از سطح به عمق کاهش می‌یابد و در طی فصول سرد از سطح به سمت عمق افزایش پیدا می‌کند (جعفرپور، 1377).
جوانه زدن بذری که تازه کاشته شده، شدیداً متأثر از دمای خاک و رطوبت موجود در زمین می‌باشد. دمای اعماق خاک به تبع دمای سطح زمین که به نوبه خود تابعی از تابش خورشید و دمای هوای هر محل می‌باشد، تغییر می‌کند. نوسانات دمای اعماق مختلف خاک می‌تواند به تسریع یا کندی جوانه زدن منجر شود و در نهایت افزایش و کاهش عملکرد محصول را در پی دارد (علی زاده و همکاران،1374).
دمای خاک یک عامل محیطی مهم است که تبادل انرژی گرمایی بین سطح زمین و اتمسفر را تنظیم می‌کند Jackson et al., 2008)).
فعالیت‌های کشاورزی مهم‌ترین بخشی است که به تغییرات دمای هوا و اعماق خاک حساس می‌باشد. گیاهان با توجه به عمق کاشت و نیز عمق توسعه‌ی ریشه به تغییرات دمای هوا و اعماق خاک حساس می‌باشند (بای بوردی، 1366).
دمای خاک یکی از عوامل مهم هواشناسی، به خصوص کمینه و بیشینه آن در جوانه زدن گیاهان، فعالیت‌های ریشه، طول دوره رشد گیاه و تولید و گسترش امراض گیاهی نقش بسزایی دارد. دماهای زیاد خاک ممکن است دارای اثرات زیان‌آوری روی ریشه و ساقه گیاهان باشند، از طرف دیگر دماهای پایین خاک مانع جذب مواد معدنی در گیاه شده و خاک‌هایی که دائماً سرد می‌باشند موجب کاهش رشد گیاهان می‌گردند (ثنایی نژاد و همکاران 1387).
دمای خاک یک پارامتر هیدرولوژیکی مهم می‌باشد که تبادل گرمای محسوس و نهان را بین اتمسفر و سطح زمین تحت تأثیر قرار می‌دهد (lin, 1980). بررسی و مطالعه رابطه دمای هوا و خاک از مهم‌ترین روابطی می‌باشد که در پیش‌بینی سرما و برآورد شدّت خسارت به محصولات کشاورزی می‌تواند کاربرد داشته باشد. مقدار تأثیر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی که داخل خاک انجام می‌شود، به ازای هر 10 درجه سانتی‌گراد افزایش دما، بیش از 2 برابر می‌شود. علاوه بر این گاهی اوقات رشد قسمت‌های هوایی گیاه ارتباط نزدیک‌تری به دمای خاک نسبت به دمای هوا دارد ((Gaylon, 1985.
به وضوح روشن است که دمای بسیار بالا و یا بسیار پایین اثر مخربی بر روی زندگی و رشد گیاه دارد. بنابراین اطلاع از رژیم دمایی خاک و نوسانات دمایی آن در امور کشاورزی از خسارت‌های احتمالی جلوگیری کرده و باعث افزایش بازدهی محصولات می‌شود (کاویانی، 1382).
نوسان شبانه‌روزی دمای خاک مشابه نوسان شبانه‌روزی دمای هوا بوده اما این نوسانات با تأخیر زمانی همراه است. بنابراین اطلاع از میزان دمای هوا و اعماق خاک و نیز نحوه تغییرات آن‌ ها در طول روز و سال برای کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت بسیار مفید است (ثنایی نژاد و همکاران 1387).
در ایستگاه‌های هواشناسی، داده‌های دمای خاک به صورت مقطعی و داده‌های دمای هوای درون پناهگاه به طور پیوسته اندازه گیری و ثبت می‌شود. از آنجا که دمای هوا متأثر از دمای سطح خاک است، بنابراین می تو ان با روش‌های رگرسیونی روابطی منطقی میان دمای هوا و دمای ژرفای خاک به دست آورد (Watson, 1980)، و کمبود آماری موجود در داده‌های دمای خاک را بازسازی نمود (Brown et al., 2000).
در سال 1981 یک مدل ریاضی به نام (Erosion/Productivity Impact Calculator) EPIC برای تعیین رابطه‌ بین فرسایش خاک و بهره‌وری خاک در ایالت متحده امریکا ارائه شد. رطوبت خاک و رژیم دما را می‌توان با بهره گرفتن از این مدل برآورد کرد. این مدل در سال 1985 توسعه داده شد که از مدل آماده شده برای تجزیه و تحلیل حفاظت منابع آب و خاک استفاده گردید. مؤلفه‌های EPIC را می‌توان به 9 بخش مجزای تعریف شده، شامل: هیدرولوژی، اقلیم، فرسایش، مواد غذایی، دمای خاک، رشد گیاهان، خاک ورزی، کنترل محیط گیاهی و اقتصاد تقسیم کرد (Williams, 1990).
یکی از متغیر های مهم که در ایستگاه‌های هواشناسی به طور مداوم اندازه‌گیری می‌شود، دمای هوای درون پناهگاه است، در صورتی که دمای سطح و اعماق خاک به صورت پیوسته اندازه‌گیری نمی‌شوند. با توجه به این که دمای خاک فقط در ایستگاه‌های سینوپتیک کشور اندازه‌گیری می‌گردد و در پاره‌ای از موارد نیز دارای خلأ های آماری است، تعیین آن در نقاط فاقد ایستگاه در بسیاری از مطالعات دارای اهمیت زیادی می‌باشد. بنابراین، از لحاظ داده‌های دمای خاک با کمبود آماری رو به رو هستیم. از آنجا که رژیم دمایی خاک، تأثیر مستقیمی بر رشد گیاهان، گوناگونی آن‌ ها و فعالیت‌های زیست شناختی خاک دارند، بازسازی آمار دمای خاک گذشته و پیش‌بینی دمای خاک می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های زیست اقلیمی و کشاورزی سودمند باشد.
1-2- هدف

هدف از این مطالعه آن است که بتوان با به‌کارگیری مدل EPIC، میانگین روزانه دمای خاک را در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری را برآورد کرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :87

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.