رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانكداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع) استان گیلان و مقایسه آن با سایر بانكهای فعال استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانكداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع)   استان گیلان و مقایسه آن با سایر بانكهای فعال استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

عنوان:

ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانكداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع)

 استان گیلان و مقایسه آن با سایر بانكهای فعال استان گیلان

استاد راهنما:

 جناب آقای رضا آقاجان نشتایی 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر شهرام گیلانی نیا

سال تحصیلی 93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….. 5

1-4- چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7

1-7- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 8

1-7-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….. 8

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………………. 9

1-8-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل………………………………………………………………. 9

1-8-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته………………………………………………………………. 10

1-9- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : مبانی نظری تحقیق

2-1- 1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-2- تعریف چند واژه ………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع)………………………………………………………………………….. 13

2-1-2-2- قرض الحسنه………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2-3- بانك ……………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2-4- تسهیلات اعطایی……………………………………………………………………………………… 14

2-1-2-5- بخش اقتصادی………………………………………………………………………………………… 15

2-1-2-6- تجهیز منابع پولی …………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-7- تخصیص منابع پولی ………………………………………………………………………………… 15

2-1-2-8- موفقیت…………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3- بانکداری اسلامی…………………………………………………………………………………………. 16

2-1-4-  نظام جدید بانكداری (نظام بانكداری اسلامی ) و تفاوت آن با بانكداری سنتی…………… 17

2-1-5- مبانی اندیشه ای نظام اعتباری فعلی ایران ………………………………………………………….. 19

2-1-5-1- تحریم ربا از بعد فقهی ……………………………………………………………………………… 19

2-1-5-2- تحریم ربا از بعد اقتصادی …………………………………………………………………………. 19

2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد   19

2-1-7- ساختار عملیات نظام جدید بانكی ( ضرورت تاسیس بانكداری اسلامی)……………………. 24

2-1-8- مبانی عقیدتی در بانكداری اسلامی…………………………………………………………………… 24

2-1-9-  مدیریت  دربانك………………………………………………………………………………………… 27

2-1-10-  شناخت عملیات بانكی بدون ربا…………………………………………………………………… 28

2-1-10-1- تجهیز منابع پول در نظام جدید بانكی………………………………………………………….. 28

2-1-10-2- تخصیص منابع پولی در نظام جدید بانكی…………………………………………………….. 30

2-1-10-2-1-مضاربه …………………………………………………………………………………………….. 30

2-1-10-2-2-مشارکت مدنی …………………………………………………………………………………… 30

2-1-10-2-3-مشارکت حقوقی ………………………………………………………………………………… 30

2-1-10-2-4-فروش اقساطی …………………………………………………………………………………… 31

2-1-10-2-5-اجاره به شرط تملیک …………………………………………………………………………… 31

2-1-10-2-6-سلف ……………………………………………………………………………………………….. 31

2-1-10-2-7-قرض الحسنه …………………………………………………………………………………….. 31

2-1-10-2-8-مزارعه ……………………………………………………………………………………………… 31

2-1-10-2-9-مساقات ……………………………………………………………………………………………. 31

2-1-10-2-10-جعاله …………………………………………………………………………………………….. 31

2-1-10-2-11- خرید دین ……………………………………………………………………………………… 32

2-1-11- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی  ……………………………………………………………. 32

2-1-11-1- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی ………………………………………………………………. 32

2-1-11-2-اخذ سود در عملیات بانکی ………………………………………………………………………. 32

2-1-11-3-تجهیز سپرده ها ……………………………………………………………………………………… 32

2-1-11-4-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی ………………………………………………………………….. 32

2-1-11-5-سیاست پولی ، ابزار های سیاست پولی عبارتند از :………………………………………….. 32

2-1-12- خصوصیات ویژه بانکداری اسلامی در ایران……………………………………………………… 32

2-1-13- عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا…………………………………………. 33

2-1-14- نحوه اعطای تسهیلات از نظرقانون گذاردرقانون عملیات بانكی بدون ربا………………….. 33

2-1-15-  بانكداری اسلامی در كشور پاكستان از نظر اعطای تسهیلات اعتباری …………………….. 34

2-1-15-1-وام با هزینه عملیاتی…………………………………………………………………………………. 34

2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده…………………………………………………………………………….. 35

2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء…………………………………………………………………….. 35

2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء…………………………………………………………………….. 35

2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید………………………………………………………………. 35

2-1-15-6-تامین مالی اجاره……………………………………………………………………………………… 35

2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………….. 36

2-1-15-8-هزینه توسعه…………………………………………………………………………………………… 36

2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت………………………………………………………………………… 36

2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه………………………………………………….. 36

2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت…………………………………………….. 36

2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه………………………………………………………………………… 37

2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره…………………………………………………….. 37

2-1-16- اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی…………………………………………………………….. 37

2-1-17- جمع بندی……………………………………………………………………………………………….. 38

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-2-1- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………… 40

2-2-2- مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………. 42

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 45

3-2 – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 45

3-3- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………….. 46

3-4 – روش ها و ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………. 47

3-5 – روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………. 48

3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………. 49

3- 6-1- روایی (اعتبار)……………………………………………………………………………………………. 49

3-6-2- پایایی ( قابلیت اعتماد )………………………………………………………………………………… 49

3-7- شرح فرمول آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………… 50

3-7-1- آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 53

4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. 53

4-3-آزمون Tتک نمونه برای هریک از ابعاد متغیرهای تحقیق…………………………………………….. 85

4-3-1-آزمون فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………… 85

4-3-2-آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………. 86

4-3-3-آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………. 87

4-3-4-آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………… 88

4-3-5-آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………… 88

4-3-6-آزمون فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………….. 89

4-3-7- آزمون فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………. 90

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 92

5-2- یافته ها (نتایج)……………………………………………………………………………………………….. 92

5-2-1- بخش توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 92

5-2-2- بخش تحلیلی……………………………………………………………………………………………… 92

5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 94

5-4- پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 94

5-5- توصیه جهت تحقیقات آینده………………………………………………………………………………. 95

5-6- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………… 96

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. 97

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 3-1  صفات کیفی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه…………………………………………… 47

جدول 3-2 توزیع سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………. 48

جدول 3-3 میزان آلفای کرونباخ در بخش مورد بحث………………………………………………………. 50

جدول 4-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 53

جدول 4-2- توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………. 55

جدول 4-3- نرخ سود تسهیلات اعطایی صندوق نسبت به سایربانكهاچگونه است؟…………………. 56

جدول 4-4- مبالغ اعطایی تسهیلات صندوق نسبت به سایربانكها چگونه است؟……………………… 57

جدول 4-5- مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی صندوق چگونه است؟……………….. 59

جدول  4-6- تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش كشاورزی نسبت به سایر بانكها

چگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول 4-7- تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش خدمات نسبت به سایربانكها چگونه است؟60

جدول 4-8- تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش صنعت نسبت به سایربانكها چگونه است؟ 61

جدول 4-9- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج درصندوق نسبت به سایربانكها چگونه است؟ 62

جدول 4-10- تسهیلات اعطایی قرض الحسنه برای اشتغال روستاها نسبت به سایربانكها چگونه

است؟………………………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-11- نحوه بازپرداختی كه صندوق برای تسهیلات اشتغال روستایی درنظرگرفته است چگونه

است؟…………………………………………………………………………………………………………………… 64

جدول 4-12- مبالغ اختصاص یافته به تسهیلات اعطایی روستاهادرصندوق نسبت به سایربانكها چگونه

است؟………………………………………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4-13- نرخ كارمزدتسهیلات اعطایی برای مشتریان سپرده گذارچگونه است؟………………… 66

جدول 4-14- تناسب میان دوره انتظار و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی سپرده گذاران قرض الحسنه چگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

جدول 4-15- میزان رضایت سپرده گذاران قرض الحسنه صندوق ازتسهیلات اعطایی چگونه است؟ 68

جدول 4-16- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال دربخش كشاورزی نسبت به سایر بانكها چگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول 4-17- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در بخش صنعت نسبت به سایربانكهاچگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………… 70

جدول4-18- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال دربخش مسكن نسبت به سایربانكهاچگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………… 71

جدول4-19- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال دربخش خدمات نسبت به سایربانكهاچگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………… 72

جدول 4-20- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه اشتغال صندوق نسبت به سایربانكهاچگونه است؟       73

جدول 4-21- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج صندوق نسبت به سایر بانكها چگونه است؟     74

جدول 4-22- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه سپرده گذاران صندوق نسبت به سایربانكهاچگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 75

جدول 4-23- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ضروری درمان صندوق نسبت به سایربانكهاچگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

جدول 4-24- میزان موفقیت صندوق درپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان چگونه است؟77

جدول 4-25- نرخ كارمزد تسهیلات قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده گذاری چگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 4- 26- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده چگونه است؟79

جدول 4-27- شرایط پذیرش متقاضیان برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده چگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول 4-28- مدت زمان انتظاردریافت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه اشتغال چگونه است؟……. 81

جدول 4-29- مدت زمان انتظاردریافت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج چگونه است؟…… 82

جدول 4-30- مبالغ اعطایی تسهیلات قرض الحسنه ضروری صندوق درمان چگونه است؟……….. 83

جدول 4-31- كمك به اشتغال زایی جوانان با تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق نسبت به سایر بانكها چگونه است؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 84

جدول 4-32- جداول مربوط به آزمون T اشتغال جوانان……………………………………………………. 85

جدول 4-33- جداول مربوط به آزمونTبخش کشاورزی…………………………………………………… 86

جدول 4-34- جداول مربوط به آزمونT بخش صنعت……………………………………………………… 87

جدول 4-35 مربوط به آزمونTبخش مسکن…………………………………………………………………… 88

جدول 4-36- جداول مربوط به آزمونTبخش خدمات……………………………………………………… 89

جدول 4-37- جداول مربوط به آزمونTبخش ازدواج………………………………………………………. 89

جدول 4-38- جداول مربوط به آزمونTبخش سپرده گذاری………………………………………………. 90

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار 4-1- نمودارهای دایره ای و میله ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………….. 54

نمودار 4-2- نمودارهای دایره ای و میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………….. 54

نمودار 4-3- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………… 55

نمودار 4-4- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-3…………………………………………………………… 56

نمودار 4-5- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-4…………………………………………………………… 57

نمودار 4-6- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-5…………………………………………………………… 58

نمودار 4-7- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-6…………………………………………………………… 59

نمودار 4-8- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-7…………………………………………………………… 60

نمودار 4-9- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-8…………………………………………………………… 61

نمودار 4-10- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-9…………………………………………………………. 62

نمودار 4-11- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-10……………………………………………………….. 63

نمودار 4-12- نمودار مربوط به جدول 4-11………………………………………………………………….. 64

نمودار 4-13- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-12……………………………………………………….. 65

نمودار 4-14- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-13……………………………………………………….. 66

نمودار 4-15- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-14……………………………………………………….. 67

نمودار 4-16- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-15……………………………………………………….. 68

نمودار 4-17- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-16……………………………………………………….. 69

نمودار 4-18- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-17……………………………………………………….. 70

نمودار 4-19- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-18……………………………………………………….. 71

نمودار 4-20-نمودار میله ای مربوط به جدول 4-19………………………………………………………… 72

نمودار 4-21- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-20……………………………………………………….. 73

نمودار 4-22- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-21……………………………………………………….. 74

نمودار 4-23- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-22……………………………………………………….. 75

نمودار 4-24- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-23……………………………………………………….. 76

نمودار 4-25- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-24……………………………………………………….. 77

نمودار 4-26- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-25……………………………………………………….. 78

نمودار 4-27- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-26……………………………………………………….. 79

نمودار 4-28- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-27……………………………………………………….. 80

نمودار 4-29- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-28……………………………………………………….. 81

نمودار 4-30- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-29……………………………………………………….. 82

نمودار 4-31- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-30……………………………………………………….. 83

نمودار 4-32- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-31……………………………………………………….. 84

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

چکیده

میزان موفقیت یک سازمان را با عملکرد آن می توان ارزیابی نمود. تحقیقات مختلفی در زمینه عملکرد سازمانی صورت گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد سازمان موثر بوده اند. در دنیای پر رقابت امروز عملکرد یک راهنمای ضروری برای هر سازمانی برای تحلیل سطح موفقیتش نسبت به سایر سازمان های همرده خودش است. ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانكداری اسلامی در صندوق مهر امام رضا[1] (ع) استان گیلان و مقایسه آن با سایر بانكهای فعال استان گیلان یک وظیفه کاملا پیچیده است زیرا این ارزیابی می تواند راهنمای خوبی برای سازمان باشد ، تا سازمان در جهت موفقیت بیشتر گامهای موثرتری بردارد .

این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و بر اساس هدف، از نوع علی – مقایسه ای است. اجرای تحیقی توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد .در این تحقیق به تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جوانان می پردازیم و میزان موفقیت این تسهیلات را ارزیابی می نماییم و متغییر های قابل سنجش در این تحقیق اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی(روستایی)، صنعت، مسکن، خدمات، ازدواج، سپرده گذاری(ضروری) و اشتغال جوانان می باشند. نمونه آماری در این تحقیق 220 نفر از مشتریان بهره برده از تسهیلات صندوق و متقاضیان جدید دریافت تسهیلات اعطایی که از سایر بانکها نیز تسهیلات دریافت کرده‎اند، می باشند. روش تحقیق به کار رفته توصیفی – تحلیلی است و ابزار پژوهش نیز پرسشنامهای است که بر  اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری می شود.برای تجزیه و تحلیل این یافته ها از آزمون تی استفاده گردید. این آزمون نشان می دهد که اعطای تسهیلات در بخشهای خدمات، ازدواج، سپرده گذاری و اشتغال جوانان با موفقیت روبرو شده اند .

کلمات کلیدی : تسهیلات اعطایی صندوق مهر امام رضا موفقیت بانکداری اسلامی

 فصل اول

1-1- مقدمه

از مصادیق از بین بردن فقر در جامعه اسلامی و بازتوزیع درآمدها، حجم قرض‌الحسنه و گسترش آن می‌باشد. در شرایطی که اقتصاد کشور به طور مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده، از یک سو میزان تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بوده و از سوی دیگر نرخ تورم دو رقمی کشور سبب گردیده که بسیاری از سپرده‌گذاران از جنبه خیرخواهانه و عام‌المنفعه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه به جنبه اقتصادی آن روی آورند. در همین راستا و به دلیل ماهیت نظام بانکی کشور و لحاظ كردن موازین شرع اسلام می‌طلبد که بانک با هدفمند نمودن این منابع و تفکیک مشتریان، موجبات سود‌مندی نیازمندان واقعی را فراهم آورد. لذا پیاده‌سازی قرض‌الحسنه با برنامه‌های مدرن در اموری مشخص و با شروط خاص می‌‌تواند بستر مناسبی را برای تحقق صحیح بانكداری اسلامی در سیستم بانكی مهیا نماید. یکی از تفاوت‏های اساسی مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی، توجه خاص به نیازمندان، آسیب‏دیدگان و اقشار ضعیف جامعه است و برای تأمین نیازهای معیشتی آنان، راه‌کارهای انسانی و مناسب با شأن و کرامت انسان در نظر گرفته شده است. از جمله این راه‌كارها که در قرآن و روایات مورد تشویق و ترغیب جدی بوده، اعطای قرض بدون سود و به اصطلاح قرض حسن یا قرض‌الحسنه است به طوری که فرهنگ‌ غنی‌ اسلامی‌ با برانگیختن‌ انگیزه‌های ‌معنوی‌ در صدد تنظیم ‌رفتارهای ‌اقتصادی‌ درجهت‌ رفع‌ نیازهای اجتماعی‌ برآمده است ( هدایتی ، 1373).

در این‌ فرهنگ شاید قرض‌الحسنه‌ تنها موردی‌ است‌ كه‌ در مقام‌ پاداش‌ از صدقه‌ پیشی‌ می‌گیرد؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ پیامبر اكرم(ص) می‌فرمایند:

شب‌ معراج‌ بر در‌ بهشت، این‌ نوشته‌ را دیدم: صدقه‌ به‌ ده‌ برابر و قرض به‌ هجده‌ برابر پاداش‌ داده‌ می‌شود (النجار وهمكاران، 1368).

در نظام بانکداری اسلامی بانک ها، با تکنیک هایی که دارند نیاز مشتریان خود را برآورده می کنند، یعنی مشتری پس از مراجعه به بانک مشکل وامی خود را عنوان نموده و در اینجاست که بانک آن نیاز مشتری را در قالب یکی از عقود تامین می کند و پس از بررسی از طریق کارشناسان و اخذ وثایق مورد قبول مبادرت به اعطای تسهیلات می نماید. یک بررسی دقیق تر و جزئی تر این است که عملکرد هر یک از عقود 12 گانه در بخش های مختلف اقتصادی نسبت به سایر بانکها مورد مقایسه قرار گیرد ولی از آنجایی که این مقایسه مستلزم زمان و گستردگی زیاد است، لذا دراین تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

 

1-2- بیان مساله تحقیق

در این تحقیق تلاش بر این است، نشان داده شود که صندوق مهر امام رضا ( ع ) در پرداخت اعتبارات یا تسهیلات خود به متقاضیان در بخش های مختلف اقتصادی چه مقدار موفقیت داشته است و آنگاه عملکرد این صندوق با سایر بانک های فعال در استان مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا نهایتا نشان داده شود که موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سایر بانکها در سال های مورد مقایسه چگونه بوده است آگاهی از نتیجه عملکرد یک سازمان می تواند در روند عملیات آن سازمان در آینده موثر باشد به عبارت دیگر بازخورد یک عمل می تواند در چگونگی هدایت و رهبری آن عمل در سازمان موثر باشد .

این پژوهش بدان جهت حائز اهمیت است که با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات و مقایسه عملکرد صندوق مهر رضا در یک دوره 7 ساله ( 91– 85 ) میتواند به سوال اصلی تحقیق پاسخ داد کهتسهیلاتاعطایی اشتغال جواناندرصندوق مهر امام رضا (ع) در مقایسه با سایر بانکهای فعال در استان از چه میزان موفقیتی برخوردار بوده است ؟

از آنجا که آثار تسهیلات اعتباری ارتباط مستقیم به بخش های اقتصادی دارد، لذا موفقیت بیشتر در اعطای تسهیلات به معنای توجه بیشتر به رشد و توسعه اقتصادی کشور است، در نتیجه هدف نهایی صندوق مهر امام رضا کمک و مساعدت هر چه بیشتر به اقتصاد و رشد و شکوفایی آن است .جهت نیل به پاسخ اصلی می توان سوالهای زیر را مطرح کرد.

سوالهای  تحقیق عبارتند از:

1- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟

2- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش صنعت نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟

3- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش مسکن نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟

4- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش خدمات نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟

5- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش ازدواج جوانان نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟

6- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش سپرده گذاران  نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟

1-Emam reza

تعداد صفحه : 133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.