مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:ترویج

عنوان:ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش و ترویج کشاورزی

 

موضوع:

ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

 

استاد راهنما:

دکتر سید داود حاجی میررحیمی

 

استاد مشاور:

دکترمحمدصادق صبوری

 

 

 

سال تحصیلی 92-93

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده . 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق. 2

1- مقدمه. 3

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-3 – اهداف تحقیق. 8

1-3-1- هدف کلی. 8

1-3-2- اهداف اختصاصی. 8

1-4- سؤالهای تحقیق. 8

1-5-محدوده تحقیق. 9

1-5-1-محدوده مكانی. 9

1-5-2-محدوده موضوعی. 9

1-5-3-محدوده زمانی. 9

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و عملیاتی. 9

1-6-1- آموزش. 9

1-6-2- آموزش بلند مدت. 10

1-6-3- ارزشیابی. 10

1-6-4- مدیران. 10

1-6-5- ارزشیابی. 10

1-6- اختصارات. 10

فصل دوم. 11

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 11

2- مقدمه . 12

2-1-تعاریف آموزش. 13

2-2- آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی :. 14

2-3- آموزش کارکنان. 15

2-4- مدلها و فرایندهای آموزش. 17

2-4-1- مدلهای ساده وخطی. 17

2-4-2- مدل T. D. L. B.. 18

2-4-3- مدل پارکر. 19

2-4-4- مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان. 20

4-5- مدل رویكرد سیستمی‌به آموزش. 21

2-5- نیاز سنجی آموزشی. 23

2-6- تعیین اهداف آموزشی . 24

2-7- محتوای برنامه آموزش كاركنان . 25

2-8- اصول سازماندهی محتوای آموزشی. 26

2-9- روش های آموزش كاركنان . 26

2-10- اجرای برنامه های آموزش كاركنان . 27

2-11- شرایط امكانات اجرایی دوره. 27

2-12-مفهوم و تعریف ارزشیابی. 28

2-13- اهمیت ارزشیابی. 31

2-14-اهداف ارزشیابی. 32

2-15-ارزشیابی آموزشی. 33

2-16-نتایج برنامه ریزی آموزشی :. 36

2-17- شرایط موردنیاز آموزش کارکنان. 37

2-18-مراحل ارزشیابی. 40

2-19- عناصر ارزشیابی. 43

2-20- ویژگیهای ارزشیابی. 44

2-21- الگوهای ارزشیابی . 45

2-22- ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی. 49

2-23- پیشینه تحقیق. 53

2-24- نتیجه گیری. 59

2-25- چار چوب نظری تحقیق:. 59

فصل سوم. 61

روش شناسی. 61

3- مقدمه. 62

3-1- نوع و روش تحقیق. 62

3-3-جامعه آماری و حجم نمونه. 63

3-5- روش جمع آوری اطلاعات. 64

3-6- ابزار تحقیق. 64

3-8- پایائی یا اعتماد. 65

3-9- روش تجزیه و تحلیل. 66

فصل چهارم. 67

یافته های تحقیق. 67

4- مقدمه. 68

4-1-جنس. 68

4-2- سن. 68

4-3- میزان تحصیلات. 69

4-4 – رشته تحصیلی. 70

4-5- سابقه کار. 72

4-6- تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی. 73

4-7- شاخص‌های مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت  73

4-8-تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان  75

4-9- تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان. 76

4-10-سطح نگرش پاسخگویان. 77

4-11- برنامه ریزی آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی  78

4-12- اهداف آموزش های بلندمدت. 80

4-13- میزان دستیابی به اهداف آموزش های بلند مدت. 83

4-14- تاثیر پایان نامه های تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان  83

4-15- مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت در وزارت جهاد کشاورزی  85

4-16- راهکارهای توسعه کارآمدی برنامه های آموزش بلندمدت. 86

4-17-ارزیابی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی بلندمدت کارکنان. 88

4-18- شرایط حضور در دوره های آموزشی. 88

4-19-ضریب همبستگی. 89

4-20-آزمون های مقایسه میانگین. 92

4-21- تحلیل عاملی اعمال و رفتار اداری کارکنان. 98

4-22- تحلیل عاملی برنامه ریزی دوره های آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. 104

4-23- تحلیل عاملی اهداف دوره های آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. 109

4-25-رگرسیون چندگانه. 115

4-25-1- رگرسیون چندگانه متغیرهای تبیین کننده دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 115

فصل پنجم. 121

خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 121

5- خلاصه . 122

5-1-نتایج . 123

5-2-بحث و نتیجه گیری. 126

منابع مورد استفاده. 133

پیوست ها. 139

فهرست جداول

جدول 3-1- جامعه آماری به تفکیک حوزه های تحقیق.. 63

جدول3-2- ضریب الفای کرونباخ محور های پرسشنامه. 66

جدول (4-1) . توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن. 69

جدول (4-2). توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب میزان تحصیلات.. 70

جدول (4-3). توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رشته تحصیلی.. 70

جدول (4-4). توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سابقه کار. 72

جدول (4-5). توزیع فراوانی تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی.. 73

جدول (4-6). شاخصهای مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. 74

جدول (4-7). تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. 75

جدول (4-8). تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان. 77

جدول (4-9). توزیع فراوانی سطح نگرش افراد مورد مطالعه به آموزش های بلندمدت.. 78

جدول (4-10). رتبه بندی شاخص های برنامه ریزی با بهره گرفتن از ضریب تغییرات (C.V). 79

جدول (4-12). توزیع فراوانی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان. 83

جدول (4-13). تاثیر اجرای پایان نامه های تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. 84

جدول (4-14). مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات (C.V). 85

جدول (4-15). راهکارهای توسعه کارآمدی برنامه های آموزش بلندمدت.. 87

جدول (4-16). توزیع فراوانی میزان اثربخشی دوره های آموزشی بلندمدت ویژه کارکنان. 88

جدول (4-17). توزیع فراوانی شرایط حضور در دوره های آموزشی.. 89

جدول (4-18) . رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه با اثربخشی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان. 90

جدول 4-20- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه مدیران با گروه سنی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 92

جدول 4-21- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با سابقه کارهای مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 94

جدول 4-22- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با رشته های تحصیلی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 95

جدول 4-23- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین گروهای مدیران با میزان تحصیلات مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 96

جدول 4-24- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با تعداد کارکنان آموزش دیده مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 97

جدول 4-25. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اعمال و رفتار اداری کارکنان. 99

جدول (4-26). عوامل استخرج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 99

جدول (4-27). تعیین عوامل مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان. 101

جدول 4-28. مقدار kmo و آزمون بارتلت به برنامه ریزی دوره های آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی   104

جدول (4-29). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 105

جدول (4-30). تعیین عوامل مربوط به برنامه ریزی دوره های آموزش بلندمدت کارکنان. 105

جدول 4-31. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اهداف آموزشهای بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی.. 109

جدول (4-32). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 110

جدول (4-33). تعیین عوامل مربوط اهداف آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 110

جدول (4-31) ضرایب تعیین متغیرهای مستقل بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 118

جدول (4-32) رگرسیون گام به گام به منظور تبیین تأثیر متغیر های مستقل بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 119

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

شکل 2-1- مدل پیشنهادی تحقیق. 60

شکل 4-1. مدل تجربی پژوهش پیرامون اعمال و رفتار اداری کارکنان. 103

شکل4-2 : مدل تجربی نظام برنامه ریزی آموزش های بلند مدت کارکنان. 108

شکل 4-3- مدل تجربی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 114

شکل 4-1- سهم هریک از متغیر ها بر حسب ضریبBeta. 120

 

 


چکیده :

هدف کلی این تحقیق ارزشیابی برنامه­ های آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است . این تحقیق موضوع اثر بخشی آموزش های ارائه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد بدین لحاظ این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی- استنباطی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقات، اموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی است از بین تعداد 130 پرسشنامه توزیع شده 97 پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. در قسمت آمار توصیفی از شاخص های آمار مرکزی نظیر میانگین، میانه، مد، درصد، فراوانی، انحراف معیار، واریانس استفاده گردید. در قسمت استنباطی از آزمون های مقایسه میانگین، تحلیل عاملی و ضرایب همبستگی استفاده گردید . بر اساس یافته­ های تحقیق از میان اعمال و رفتارهای اداری کارکنان تحت مدیریت، اعمال و رفتار های: امانت داری در انجام وظایف شغلی، نظم در انجام وظایف شغلیو قبول مسئولیت ­های شغلی در اولویت­های می‌باشند .آنالیز داده ­ها درخصوص عوامل مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزش­های بلندمدت با بهره گرفتن از شاخص ضریب تغییرات نشان داد که مهارت­ های تخصصی کارکنان، علایق،رضایت شغلی کارکنان بیش از سایر شاخص های گزینش مورد تاکید می‌باشند.تحلیل عاملی متغیر های مربوط به اهداف آموزش بلند مدت کارکنان نشان داد که این متغیر ها در پنج عامل شامل : عامل اول با مقدار ویژه 169/5 تنهایی 675/20 درصد از واریانس کل را تبیین نموده است و عامل های بعدی به ترتیب 879/16، 571/15، 533/12 و 055/8 در صد از واریانس کل را تشکیل می‌دهند . این عامل ها با عناوین: توانمند سازی، رضامندی، پرورش استعداد ها،رفتار مطلوب و کیفیت آموزش با همدیگر714/73 درصد از تغییرات اهداف اموزش های بلند مدت کارکنان را تشکیل و تبیین می‌کنند . برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و به‌ صورت‌ نظام‌مند و علمی‌و بر مبنای‌ نیازهای‌ واقعی‌ بخشها، نیروها و شرایط‌ كاری‌ و محیطی‌ آنان‌، فراگیرنمودن‌ و معطوف‌ نكردن آموزشها به‌ سطوح‌ پایین‌ نیروها در سازمان‌ از جمله پیشنهاد های این تحقیق است .


 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


1- مقدمه

آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمان­ها و مؤسسات در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمان­ها دوره­ های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه­ گذاری هنگفت است. لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره­ های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت است. ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه­ ریزی آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه­ های آموزشی دراختیار می‌گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می­دهد. اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، امروزه سازمان­ها بوسیله آموزش به سرمایه­ گذاری برروی منابع انسانی خود می­پردازند و اصولاً تمامی‌شرکت­ها، مؤسسات و سازمان­ های دولتی و خصوصی به اهمیت امر آموزش واقفند و هزینه­ های بسیاری را صرف انجام این کار می­ کنند. چرا که به یقین دریافته­اند آموزش سبب تقویت فرهنگ سازمانی و حمایت از اهداف آن می‌شود و در عین حال کارایی،نوآوری،کیفیت در عملکرد و بهره ­وری کارکنان را در پی دارد(شریعتی راد،1384). نتایج مطالعه حاجی میر رحیمی‌(1379) در خصوص اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان از دیدگاه شرکت کنندگان در دوره­ های آموزشی، نشان می­دهد که “افزایش فنی – حرفه­ای و به هنگام نگهداشتن دانش و مهارت کارکنان “، “ارتقای دانش، مهارت و بینش شغلی کارکنان”، “تقویت پیوند هدف­های شخصی و هدف­های سازمان”؛ “گسترش پیوند کارکنان با ارباب رجوع” از مهمترین هدف­های آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می­باشد. فائو (1988) ارزشیابی را فرایندی عملی تعریف کرده است که به چگونگی ارزیابی هدف­ها، پیشرفت برنامه، عمل مشارکت­کنندگان و تأثیر آن به بهره­برداران می ­پردازد. به طورکلی ارزشیابی فرایندی کاربردی بوده که مفهومی‌انعطاف­پذیر؛ متنوع و بسیار گسترده دارد و برای شناخت گوناگونی و پیچیدگی­های زمینه آن باید در چارچوب موقعیت عمل کرد. بسیاری از مفاهیم ادبیات ارزشیابی بر پایه برنامه­ ریزی آموزشی و متمرکز بر مفاهیم اثربخشی و کارایی می­باشد. بنابراین لازم است با فراهم کردن دیدگاهی از ترکیب اصول و رویکردهای ارزشیابی، زمینه ارزشیابی نتایج برنامه­ ها و پروژه­ ها را در موقعیت­های ویژه توسعه بخشید (حجازی، 1385) از آنجا که منابع انسانی باارزش­ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت ­های اساسی هر سازمانی به شمار می­آید، یکی از مؤثرترین راه ­های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدترکردن کارکنان سازمان­ها است.آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش­های فنی و تخصصی حاصل نمی­ شود، بلکه باید از راه ­های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت و این مهم، جزبا اعمال برنامه­ های راهبردی در قلمرو مدیریت منابع انسانی، امکان­ پذیر نخواهد بود. انسجام در برنامه­ های توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامه­ های توانمندسازی کارکنان است که مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در یکپارچه سازی و تلفیق این برنامه­ ها برای ارائه الگوی مناسب توانمندسازی کارکنان ایفاء می­ کند. با توجه به موارد فوق برای سنجش اثربخشی برنامه­ های آموزشی می­توان مفاهیمی‌همچون: تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از آموزشهای اجرا شده، تعیین میزان انطباق رفتار کارکنان با انتظارات نقش سازمانی آنها، تعیین میزان درست انجام دادن كار كه مورد نظر آموزش بوده، تعیین میزان توانایی ایجاد شده در اثر آموزش­ها برای دستیابی به اهداف را درنظر گرفت.

از سال 1379 که وزارتخانه­های جهادسازندگی و کشاورزی سابق ادغام گردیده اند. سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی عهده­دار امر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گردید این سازمان به تدوین برنامه­ های آموزشی در جهت تربیت نیروی متخصص مورد نیاز از طریق مراکز آموزشی و ترویجی پرداخت. بدیهی است که ارزشیابی برنامه های آموزشی، نیازمند بررسی نقاط قوت و ضعف و اصلاح آنها می­باشد. بررسی ها نشان میدهد که در حوزه آموزش­های بلندمدت تاکنون تحقیق جامعی صورت نپذیرفته است و برنامه ریزان داده و اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیمات ضروری جهت ارتقای کیفیت این آموزش­ها در اختیار ندارند. براین اساس، این تحقیق بر آن است که با بررسی آموزش­های بلند مدت، راهکارها و پیشنهادهای کاربردی مناسبی را در پاسخ به سؤال­های تحقیق ارائه نماید. در حال حاضر حدود 3000 نفر از کارمندان این وزارتخانه در مقاطع مختلف در حال تحصیل می­باشند، پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه­ های آموزشی بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انجام می­گیرد .در این خصوص با بررسی نظرات مدیران در زمینه میزان تأثیرگذاری آموزش بلند مدت کارکنان در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت­های آنها، ایجاد انگیزه و رضایت­مندی، تأثیر آموزش در افزایش دانش، مهارت و نگرش آنان می ­پردازد. فصل حاضر به کلیات پژوهش پرداخته و تصویری کلی و مقدماتی از خصوصیات و کیفیت تحقیق در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. این فصل در برگیرنده: مقدمه، بیان مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، محدوده تحقیق، محدودیت­های تحقیق و واژگان تحقیق می‌باشد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :174

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.