الهیات -فقه و فلسفه

دانلود پایان نامه ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی منتخب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

عنوان:ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبهبندی کشورهای اسلامی منتخب

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

 

 

ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبهبندی کشورهای اسلامی منتخب

استاد راهنما:

دكتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی زاهدی وفا

شهریور 90

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه  1

1-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه  2

1-2- مفهوم متحول توسعه. 4

1-3- توسعه انسانی. 23

1-4- نقدی بر شاخص توسعه انسانی. 35

1-5- ادبیات پژوهش. 38

1-6- اهمیت و هدف پژوهش. 49

1-7- روش انجام پژوهش. 51

فصل دوم: تبیین جایگاه انسان و تشریح مفهوم آن در جهان بینی غربی  54

2-1- مقدمه. 55

2-2- تعریف انسان شناسی. 56

2-3- تاریخچه انسان شناسی. 61

2-4- ارتباط میان انسان شناسی و خداشناسی. 77

2-5- انسان از دیدگاه اندیشمندان غربی. 78

2-6- تجمیع دیدگاه‌های اندیشمندان غربی ذیل جریان های فکری غربی  82

2-7- تحلیل مبانی توسعه در غرب. 88

2-8- نگاهی انتقادی به مبانی توسعه در غرب. 100

فصل سوم: معرفی انسان کامل و ترسیم ابعاد و مولفه‌های توسعه انسانی بر مبنای آموزه‌های تمدن اسلامی  113

3-1- مقدمه. 114

3-2- تمایز مطالعات اسلامی با مطالعات غربی. 117

3-3- ویژگی های تفکرات اندیشمندان جهان اسلام. 121

3-4- ویژگی‌های توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی  124

3-5- توسعه مبتنی بر انسان در اندیشه اسلامی. 131

3-6- جمع‌بندی و خلاصه مولفه‌های توسعه و پیشرفت. 294

فصل چهارم: ارائه اصول و مراحل شاخص‌سازی ترکیبی و تبیین نحوه تدوین یک شاخص قابل اندازه‌گیری برای مفاهیم کیفی  310

4-1- مقدمه. 311

4-2- جایگاه شاخص‌ها در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 313

4-3- مروری بر الزامات بکارگیری شاخص های ترکیبی. 332

4-4- بررسی ادبیات پژوهش. 334

4-5- روش‌شناسی جامع ساخت و ارزیابی شاخص‌های تركیبی. 336

4-6- شاخص‌سازی تركیبی و جایگاه آن در كمّی‌سازی مفاهیم در اقتصاد اسلامی. 352

4-7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 356

فصل پنجم: ارائه شاخص ترکیبی توسعه انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و رتبه بندی کشورهای منتخب. 358

5-1- مقدمه. 359

5-2- گام اول: تبیین چارچوب نظری جامع و یكپارچه. 360

5-3- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده متناسب با ابعاد و مولفه‌های مربوطه. 361

5-4- گام سوم: اسناد داده‌های مفقود با مقادیر جایگزین  365

5-5- گام چهارم: انجام تجزیه و تحلیل چند‌متغیره بر روی داده‌ها و شاخص‌های منفرد. 372

5-6- گام پنجم: نرمال‌سازی داده‌ها. 397

5-7- گام ششم: وزن‌دهی و تجمیع ابعاد و شاخص‌های عاملی‌نهایی  398

5-8- گام هفتم: ارائه و انتشار نتایج‌ رتبه‌بندی شاخص‌تركیبی‌نهایی  451

5-9- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 454

فصل ششم: جمع‌بندی بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها  455

6-1- خلاصه روند شاخص‌سازی‌ترکیبی. 456

6-2- خلاصه و جمع‌بندی روند شاخص‌سازی‌ترکیبی توسعه‌انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی. 464

6-3- نتایج و پیشنهادات. 481

6-4- ملاحظات و محدودیت‌های مفهومی پژوهش. 485

6-5- ملاحظات و محدودیت‌های تکنیکی و مدل‌سازی پژوهش. 487

پیوست‌ها  490

پیوست شماره (1): آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل. 490

پیوست شماره (2): نتایج برآورد مدل‌های 5 گانه. 502

فهرست منابع  509

 

فهرست جداول

جدول 1- برخی از مفاهیم اقتصاد اسلامی با قابلیّت كمّی‌سازی  356

جدول 2- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد اجتماعی – فرهنگی. 376

جدول 3- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد اقتصادی – رفاهی. 382

جدول 4- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد مذهبی – اخلاقی. 388

جدول 5- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد علمی – آموزشی. 392

جدول 6- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی و منابع مورد استفاده در بُعد سیاسی – حکمرانی. 395

جدول 7- ساختار تصمیمات پیچیده و شبکه‌های مرتبط با آنان  407

جدول 8- وزن‌دهی ابعاد «توسعه انسانی مبتنی برآموز‌ه‌های اسلامی»  412

جدول 9- متغیرهای مدل‌های 5 گانه. 441

جدول 10- نتایج آزمون سارگان. 443

جدول 11- نتایج مدل‌های 5 گانه و اوزان مولفه‌ها. 444

جدول 12- میزان ورود مولفه‌ها از چارچوب نظری به شاخص‌نهایی  445

جدول 13- ترجیحات ( قضاوت شفاهی) و مقدار عددی آنها  447

جدول 14- نمونه خام ماتریس AHP. 448

جدول 15- اوزان مولفه‌های بُعد اقتصادی – رفاهی. 449

جدول 16- اوزان مولفه‌های بُعد مذهبی – اخلاقی. 450

جدول 17- اوزان مولفه‌های بُعد سیاسی – حکمرانی. 450

جدول 18- اوزان مولفه‌های بُعد علمی – آموزشی. 450

جدول 19- اوزان مولفه‌های بُعد اجتماعی – فرهنگی. 450

جدول 20- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد اقتصادی – رفاهی توسعه انسانی. 464

جدول 21- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد اجتماعی – فرهنگی توسعه انسانی. 465

جدول 22- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد سیاسی – حکمرانی توسعه انسانی. 466

جدول 23- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد مذهبی – اخلاقی توسعه انسانی. 467

جدول 24- خلاصه و جمع‌بندی دیدگاه‌های اندیشمندان تمدن اسلامی در حیطه بُعد علمی – آموزشی توسعه انسانی. 469

جدول 25- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد اجتماعی – فرهنگی  470

جدول26- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد اقتصادی – رفاهی  472

جدول27- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد مذهبی – اخلاقی. 474

جدول 28- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد علمی – آموزشی. 475

جدول 29- مولفه‌ها، شاخص‌های عاملی بُعد سیاسی – حکمرانی  477

جدول 30- نمرات مقایسه‌ای رتبه‌بندی 79 کشورهای منتخب. 478

فهرست أشکال

شکل 1- نمای کلی شاخص توسعه انسانی. 33

شکل 2- ارزیابی جایگاه 3 نماینده مورد مقایسه با استفاده دو شاخص منفرد، در چارچوب مکانیزم تحلیل پوششی داده ها. 350

شکل 3- نمای‌ روش درون‌یابی پژوهش. 371

شکل 4- بیان نموداری تحلیل مؤلفه‌های اصلی. 375

شکل 5- درخت‌واره گزاره‌ها و معیارهای شبکه یک‌لایه‌ای توسعه‌انسانی مبتنی برآموز‌ه‌های اسلامی. 411

شکل 6- روند شاخص‌سازی ترکیبی در این پژوهش. 457

 

 

 


 

 

 

 

1- فصل اول: مقدمه


1-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه

پس از جنگ جهانی دوم عوامل متعدد و در عین حال مرتبط با یکدیگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شد که ناظر به زوایای گوناگونی از مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی بود (عربی،1383، ص20). از اواخر دهه های1940و 1950 که دستیابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشور های توسعه نیافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسیاری از کشورها خود را ناکام یافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته دچار تحولات زیادی شده است.

هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مایه آنان میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه برنامه تازه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود.مرکز ثقل و محور این مباحث تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است.در این مورد می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربی و لشگری،1383، ص 25)

نظریه مراحل رشد اقتصادی[1] یکی از اولین نظریاتی بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظریه مراحل رشد اقتصادی، فرایند توسعه چون رشته ی مراحل متناوبی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، بررسی شد. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود و به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد (تودارو، 1366، ص 116).

استدلال این بود که در مرحله اولیه توسعه آنچه که باید هدف اصلی باشد رشد است، نه توزیع عادلانه. آنان بر اساس نظریه رخنه به پایین[2] می پنداشتند که توسعه یک پدیده صرفا اقتصادی است که در آن، منافع سریع ناشی از رشد کلی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعی را برای توده های مردم به صورت شغل و دیگر فرصت های اقتصادی فراهم می آورد.(جهانیان،1382، ص 127)

با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه وگذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید.(عربی،1383، ص34) این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد. در دهه 1970 ، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری ، خواستار توجهی بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تصویر جدیدی از توسعه شدند. (تودارو، 1366،ص 134)

محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام کرد که باید از دل مشغولی به سنجش حساب های ملی دست کشید. وی می نویسد: رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند. (گریفین،1376 ،ص17)

در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین افراد یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند، بود و بر اساس رویکردهایی در زمینه اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. (عربی، 1383، ص36)

در طی دو دهه 1980 و 1990 ، مباحثی که از دهه 1970 شروع شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی اهداف توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می کند مقبولیت یافت و سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در این برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادی متمایز شد و هر کدام تعریف جداگانه ای داشتند.

پس از آنکه تک بعدی بودن و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت (عربی، 1383، ص38).

1 Stages of economic growth

2Trickle down Theory of development

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :506

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.