مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:علوم دامی

عنوان:اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن

دانشکده کشاورزی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی- فیزیولوژی دام

 

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی مسن

 

 

 

استادان راهنما

دکتر محمدجواد ضمیری

دکتر امیر اخلاقی

 

استادان مشاور

دکتر محمد دادپسند

دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی

 

زمستان 1393

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی مسن

به کوشش

فاطمه فیروزی

با هدف بهبود کیفیت تخم­مرغ و نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و افزایش باروری، تفاله خشک مرکبات به جیره مرغ­های مولد مسن سویه کاب 500 افزوده شد. شمار 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب 500 و 12 خروس هم­سویه آن­ها، در سن 65 هفتگی به شیوه تصادفی گزینش و مرغ­ها به سه گروه 12 تایی تقسیم شدند. تفاله خشک مرکبات در سطوح صفر، 5 و 10 درصد به مدت 10 هفته در جیره (به ترتیب T1، T2 و T3) به کار برده شد. آب به شکل آزاد و خوراک به شکل محدود در ساعت 7:30 صبح در اختیار پرندگان قرار گرفت. خروس­ها برای انزال­گیری به مدت دو هفته با مالش شکمی عادت­دهی شدند. عملیات تلقیح مرغ­ها بین ساعت 16- 14 انجام شد. در طول 10 هفته، تولید تخم مرغ و فروزه­های کیفی آن مانند وزن تخم­مرغ، شاخص شکل ظاهری، شاخص زرده، واحد هاو، ضخامت پوسته، pH آلبومن، pH زرده و نرخ باروری ارزیابی شدند. ارزیابی نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و اندازه ­گیری شاخص پراکسیداسیون لیپیدی (TBARS) در هفته پایانی آزمایش انجام شد. یافته­ ها نشان دادند که جیره بر باروری، نرخ نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین ، شاخص پراکسیداسیون لیپیدی (TBARS)، شاخص زرده، شاخص شکل ظاهری تخم­مرغ، وزن بدن، وزن تخم­مرغ، pH آلبومن و pH زرده اثری نداشت. تغذیه تفاله خشک مرکبات با افزایش واحد هاو، ضخامت پوسته، وزن تخم­مرغ همراه بود. با توجه به اثر مثبت تفاله مرکبات در سطوح مصرفی بر روی برخی از خصوصیات کیفی تخم­مرغ و دسترسی فراوان و ارزان قیمت بودن تفاله مرکبات، از این رو تغذیه تفاله مرکبات به جیره پرنده­های مولد مسن دست کم در سطوح مصرفی در آزمایش کنونی می ­تواند استفاده شود.

 

واژگان کلیدی: تفاله مرکبات، کیفیت تخم­مرغ، نفوذ اسپرم، مرغ مادر

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: مقدمه…………………………….. 2

1-1- اهداف پژوهش………………………… 6

فصل دوم: پیشینه پژوهش……………………… 8

2-1- شرایط نگهداری تفاله مرکبات…………… 8

2-2- ارزش غذایی تفاله مرکبات……………… 9

2-3- اثرات خوراک­های دارای آنتی­اکسیدان……… 10

2-4- اثرات تفاله مرکبات…………………. 11

فصل سوم: مواد و روش­ها…………………….. 15

3-1- محل و زمان اجرای پژوهش……………….. 15

3-2- آماده ­سازی سالن………………………….. 15

3-3- تهیه پودر تفاله خشک مرکبات…………… 15

3-4- روش انجام پژوهش……………………… 16

3-5- تیمار­های آزمایشی……………………. 16

3-6- تهیه جیره………………………….. 17

3-7- مواد و وسایل لازم…………………….. 19

3-8- تلقیح مصنوعی……………………….. 20

3-9- پارامترهای اندازه ­گیری شده……………. 21

3-9-1- وزن کشی مرغ­ها…………………….. 21

3-9-2-تولید تخ­مرغ……………………….. 21

3-9-3-وزن تخم­مرغ…………………………. 21

3-9-4- شاخص شکل تخم­مرغ………………….. 21

3-9-5- شاخص زرده………………………… 22

3-9-6-.باروری…………………………… 22

3-9-7- ضخامت پوسته………………………. 22

3-9-8- ارتفاع زرده و سفیده و واحد هاو……. 23

3-9-9- تعیین pH سفیده ……………………. 24

3-9-10- اندازه ­گیری غلظت MDA………………… 24

3-9-10-1- تهیه محلول­ها………………….. 25

3-9-10-2- رسم منحنی استاندارد…………….. 26

3-9-10-3- اندازه ­گیری غلظت MDA زرده تخم­مرغ… 27

3-9-11- ارزیابی نفوذ اسپرم………………. 28

3-10- آنالیز آماری……………………… 30

فصل چهارم: نتایج………………………….. 32

4-1- وزن بدن……………………………. 32

4-2- ویژگی­های کیفی تخم­مرغ……………….. 33

4-2-1- تولید تخم­مرغ……………………… 33

4-2-2- وزن تخم­مرغ………………………. 33

4-2-3- ضخامت پوسته تخم­مرغ……………….. 34

4-2-4- ارتفاع آلبومن……………………. 34

4-2-5- واحد هاو………………………… 35

4-2-6- ارتفاع زرده………………………. 35

4-2-7- قطر زرده…………………………. 35

4-2-8- شاخص زرده………………………… 36

4-2-9- طول تخم­مرغ………………………… 36

4-2-10- عرض تخم-مرغ……………………… 37

4-2-11- شاخص شکل تخم­مرغ…………………. 37

4-2-12- pH زرده…………………………. 37

4-2-13- pH آلبومن……………………….. 38

4-3- شاخص پراکسیداسیون لیپیدهای زرده تخم­مرغ­ها.. 38

4-4- درصد باروری و نرخ نفوذ اسپرم به لایه فراویتلین    38

فصل پنجم: بحث…………………………….. 49

پیشنهاد­ها……………………………….. 55

منابع…………………………………….. 56

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 3-1- ترکیب جیره مرغ­های مادر تخم­گذار (%)… 18

جدول 4-1- چکیده واکاوی پراکنش داده ­های مرغ­های تغذیه شده با جیره­ های دارای تفاله خشک مرکبات……………………. 40

جدول 4 – 2- اثر تغذیه پودر تفاله خشک مرکبات بر وزن بدن، تولید تخم­مرغ و فراسنجه­های کیفی تخم­مرغ­های مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)………………………… 41     جدول 4 – 3- تغییرات هفتگی عملکرد وزن بدن، تولید تخم­مرغ و فراسنجه­های کیفی   تخم­مرغ­های مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE) 42

جدول 4 – 4- اثر بر هم کنش جیره و زمان بر وزن بدن (گرم) مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)……… 32

جدول 4 – 5- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر وزن تخم­مرغ (گرم) مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)……… 43

جدول 4 – 6- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر ضخامت پوسته تخم­مرغ (میلی متر) مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE) 44

جدول 4 – 7- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر قطر زرده تخم­مرغ (میلی متر) مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE) 44

جدول 4 – 8- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر شاخص زرده تخم­مرغ مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)……… 45

جدول 4 – 9- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر pHزرده تخم­مرغ مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE)……… 45

جدول 4 – 10- اثر بر هم­کنش جیره و زمان بر pH آلبومن تخم مرغ مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE).. 46

جدول 4 – 11- اثر تغذیه پودر تفاله خشک مرکبات بر شاخص پراکسیداسیون لیپیدی زرده (TBARS) ، نرخ نفوذ اسپرم به لایه فراویتلین و درصد باروری تخم­مرغ­های مرغ­های مادر گوشتی مسن سویه کاب 500 (LS means ± SE).    46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نخست:
مقدمه

 

فصل 1- مقدمه

سن پرنده با عملکرد تولید مثلی آن رابطه وارونه دارد (Robinson et al., 1990). در نژاد­هایی که پتانسیل ژنتیکی بیشینه­ای برای تولید تخم مرغ دارند، با افزایش سن، تولید کاهش می­یابد. فزون بر این، تخم­مرغ­هایی که در طول چرخده دوم تولید گذاشته می­شوند، باروری کمتری دارند و جوجه درآوری آن ها ممکن است کم شود (Lerner et al., 1993). اگر اسپرم در لوله های انباشت اسپرم (SST)[1] موجود باشد و فرایند تخمک ریزی طبیعی باشد، تخم­مرغ معمولاً بارور خواهد بود. بیشتر تخم­مرغ­هایی که تا 7 روز پس از جفتگیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی تولید می شوند، بارور هستند (لیسون و سامرز، 1382). برخلاف پستانداران، اسپرم پرندگان برای لقاح با تخمک، به کاپاسیته شدن درون دستگاه تولید مثل ماده نیازی ندارد .(Howarth, 1971) برای لقاح موفق، اسپرم باید تمام گامه های فرایند لقاح مانند جابه­جایی، انباشت در SST، پیوند و نفوذ به لایه پیش ویتلین ( [2](PVLو یکی شدن با تخمک را سپری کند(Donoghue, 1999) . ارزیابی نفوذ اسپرم به لایه پیش ویتلین به عنــوان نــمایه ای از بـاروری کل و کنش اسپرم است (Bramwell et al., 1995). چون اسپرم برای نفوذ به تخمک باید توان ورود به SST، جا به ­جایی در لوله های تولید مثلی و نفوذ به PVL را داشته باشد، شمار بالای منافذ اسپرم در PVL نــشان دهنــده تـوان بـاروری بالا است
.(Bramwell et al., 1995; Christensen et al., 2006) بین باروری و شمار اسپرم­هایی که به صفحه رویانی (بلاستودیسک)[3] نفوذ می­ کنند، همبستگی وجود دارد. پس از تلقیح شمار مشخصی اسپرم، انتظار می­رود که با گذشت زمان باروری کاهش یابد. این کاهش باروری، با کاهش سریع شمار اسپرم هایی که به بلاستودیسک نفوذ می­ کنند، همراه است (لیسون و سامرز، 1382). بر این اساس، با افزایش سن مرغ از 27 به 56 هفتگی، شمار منافذ نفوذ اسپرم در بلاستودیسک از 113 به 60 کاهش یافت (Bramwell et al., 1995). با افزایش سن مرغ، شمار یا توانایی
گیرنده­های اسپرم در بلاستودیسک، می ­تواند کاهش یابد. همچنین، افزایش سن با کوتاه شدن طول توالی تخم گذاری[4](Williams and Sharp, 1978) ، افزایش فاصله بین تخمک ریزی ها از 24 ساعت به 26 تا 27ساعت و کاهش تولید تخم (Romanoff and Romanoff , 1949)، کاهش نرخ جا به ­جایی زرده بین 24 تا 78 هفتگی (Lacassagne, 1960)، کاهش نرخ ورود فولیکول به گامه پایانی رشد تند و در پی آن انباشت زرده در شمار کمتری فولیکول
(Williams and Sharp, 1978)، کاهش حساسیت فولیـکول به LH و کاهش توان تخمـک­ریـزی آن همراه است (Moudgal and Razdan, 1985).

نقش اساسی غذا در حفظ سلامتی، عملکرد تولیدی و تولید مثلی چمانگان و پرندگان روز به روز روشن­تر می­ شود. از میان بسیاری از سازه های غذایی، آنتی­اکسیدان­ها اهمیت ویژه ای در حفظ سطوح بالای رشد، تولید و سیستم ایمنی در پرندگان دارند. این مفهوم با درک نقش آنتی­اکسیدان­ها در کاهش آثار زیان بار رادیکال­های آزاد[5] و متابولیت­های سمی در حیوانات آشکارتر می شود. یکی از مهم ترین راه کارها در پیش گیری از تنش اکسیداتیو و ایجاد موازنه آنتی­اکسیدانی در بدن حیوانات، افزایش توان آنتی­اکسیدانی از راه بهینه سازی آنتی­اکسیدان دریافتی از راه خوراک است(Surai et al., 2010) . در فرایند های احیا و تبدیل اکسیژن به آب، چندین ماده سمی مانند یون سوپر اکسید، پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدروکسیل در بدن تولید می شوند. این ترکیبات سازه های اکسید­کننده نیرومندی هستند که تهدیدی برای سلول های زنده به شمار می­روند؛ زیرا می توانند سبب تخریب بخش­های پروتینی و لیپیدی سلول­ها شوند. پراکسیداسیون لیپید­های غشا نیز می ­تواند سبب پراکسیداسیون پروتین­های غشا شود(Breininger et al., 2005) . از پیامد پراکسیداسیون لیپید، کاهش اسیدهای چرب غیر­اشباع همراه با تولید رادیکال های آزاد است. این رادیکال ها سبب افزایش پراکسیداسیون لیپید و تولید مالون­دای­آلدهاید (MDA)[6] و ٤- هایدروکسی­نوننول[7] خواهند شد (Baumber et al., 2000). تقریبا تمام سلول­ها، ترکیبات و آنزیم­ هایی دارند که می­توانند آثار سمی انواع اکسیژن­های واکنش پذیر[8] را خنثی کنند .(Sreejith et al., 2006) سیستم آنتی­اکسیدانی در پستانداران و پرندگان اهلی از سه سطح عمده دفاعی به نام گلوتاتیون پراکسیداز[9]، سوپراکسید دیسموتاز[10] و کاتالاز[11] تشکیل شده است (Surai et al., 1998b). دو گروه آنتی­اکسیدانی در تخم پرندگان شناسایی شده­ اند: آنتی­اکسیدان­های محلول در آب که در آلبومن، و آنتی­اکسیدان­های محلول در چربی که در زرده یافت می شوند. گروه دوم شامل ویتامین E و کاروتینوییدها هستند که هر دو تنـها به وسیـله گیاهان ساخته می شونــد و جانوران باید آنـها را از راه خوراک دریافت کنند
(Surai, 2002). زرده تخم مقدار فراوانی لیپید دارد که بخش عمده نیاز انرژی رویان را تامین می­ کند. این لیپیدها جزیی از ساختار غشاهای بیولوژیک و پیش­ساز ترکیباتی مانند هورمون­ها نیز هستند. رادیکال­های آزاد می­توانند لیپیدهای مهم زرده را طی پراکسیداسیون تخریب کنند.
آنتی­اکسیدان­ها می­توانند از این تخریب جلوگیری کنند و این امکان را فراهم آورند که لیپیدها در فرایند رشد رویان به کار روند و یا این که انباشت شوند و پس از تولد در تکامل سیستم­های ایمنی، هورمونی و گوارشی در طول هفته نخست زندگی به کار روند (Surai, 2002). رویان ها ممکن است در معرض تنش ناشی از گرمای اضافه تولیدی در گامه­های پایانی دوره جوجه­کشی قرار گیرند (Tullett, 1990). تکامل رویان به انباشت اسیدهای چرب غیر­اشباع با چند پیوند دوگانه در لیپید موجود در بافت های رویانی وابسته است
(Noble and Speake, 1997; Speake et al., 1998). این موضوع حساسیت بالای بافت های رویانی به پراکسیداسیون لیپید و رادیکال های آزاد را سبب می­ شود (Surai, 1999a). تنش اکسیداتیو در روزهای پایانی پیش از تولد و روزهای آغازین پس از تولد جوجه، می تواند سبب بروز مشکل شود و در پی آن نرخ جوجه­درآوری را کاهش و مرگ و میر پس از تولد را افزایش دهد. از این رو، تکامل توان آنتی اکسیدانی کارآمد در بافت­ها، برای جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها ضروری است. سیستم آنتی­اکسیدانی رویان و جوجه تازه متولد شده بر پایه آنزیم­ های آنتی­اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز (Surai, 1999a, b)، ویتامین E (Surai, 1999b)، کاروتینویید[12] (Surai et al., 2001a, b)، آسکوربیک اسید[13]
(Surai et al., 1996) و گلوتاتیون احیا شده[14] (Surai, 1999b) استوار است.

کاربرد فرآورده­ های فرعی کشاورزی و صنعتی در خوراک دام، با هدف کاهش هزینه­ های خوراک بسیار مورد توجه بوده است. نمونه­ هایی­ از این فراورده ها: سبوس غلات، تفاله گوجه فرنگی و تفاله مرکبات هستند (Canene-Adams et al., 2005). با افزودن پودر تفاله گوجه فرنگی به جیره خروس های بومی فارس، حرکت پیش رونده اسپرم، غلظت اسپرم و درصد اسپرم زنده افزایش و درصد اسپرم­های غیر طبیعی کاهش یافت (Saemi et al., 2012). تفاله خشک مرکبات (DCP)[15] به عنوان یک منبع دارای برخی از مواد غذایی با ارزش برای حیوانات و پرنـدگان است (Nazok et al., 2010). کل مواد غذایی گوارش پذیر[16] DCP حدود 74% است (Fegeros et al., 1995). تفاله مرکبات دارای ترکیبات آنتی­اکسیدانی مانند فلاونوییدها[17]، اسکوربیک اسید و پکتین[18] است (Fernandez-Lopez et al., 2005)؛ فلاوانون ها[19]، فلاوون ها[20] و فلاونول ها[21] سه نوع از فلاونویید­های موجود در مرکبات هستند؛ که به علت فعالیت­های
آنتی­اکسیدانی، به عنوان مهار­کننده­ های رادیکال­های آزاد به شمار می­روند
(Calabro et al., 2004). گلایکوزیدهای فلاونول[22] می­توانند به سدهای دفاعی آنتی­اکسیدانی خون کمک کنند (Hollman and Katan, 1999). لیمونن[23] ترکیبی تلخ، سفید رنگ و بلوری شکل است (Lipton and Rosenberg, 1994)، که در میوه­ های خانواده مرکبات است و اغلب در غلظت­های بالا در دانه­ های پرتقال و لیمو یافت می­ شود (Fayoux et al., 2007). افزودن تفاله لیمو (4%) به جیره مرغ­های تخم­گذار سبب افزایش مصرف خوراک و در پی آن افزایش تولید و وزن تخم و کاهش چربی شکمی شد (Nobakht, 2013). کاربرد DCP تا 16 درصد در جیره مرغ تخم­گذار سبب افزایش گلوکز و لیپوپروتئین­های با دانسیته بالا و کاهش کلسترول، لیپـوپروتین با چگالی کم و تری­گلیسریدهای موجود در سرم و کلسترول زرده تخم مرغ شد. افزودن DCP (12%) به جیره مرغ­های تخم­گذار، اثر ناپسندی بر تولید و کیفیت تخم­مرغ نداشت (Nazok et al., 2010).

پژوهش­های گذشته در زمینه کاربرد تفاله مرکبات در جیره پرندگان، بیشتر به بررسی فراسنجه­های خونی در جوجه­های گوشتی (Oluremi et al., 2007; Mourão et al., 2008) و عملکرد تولید در مرغ­های تخم­گذار (Nazok et al., 2010) پرداخته اند. از آن جا که درباره اثر تفاله مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گزارشی یافت نشد، در پژوهش کنونی اثر افزودن تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی آن­ها بررسی شد. با توجه به این که سن اثر منفی بر عملکرد تولیدمثلی دارد (Lerner et al., 1993)، پرندگان مسن برای این پژوهش به کار گرفته شدند، تا اثر احتمالی این شیوه تغذیه ای بهتر بررسی شود.

 

 

1-1 اهداف پژوهش

 

هدف پژوهش کنونی بررسی امکان بهبود عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن با افزودن تفاله خشک مرکبات به جیره بود.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:
پیشینه

[1]Sperm storage tubules

[2]Perivitelline layer

[3]Blastodisc

[4]Clutch

[5]Free radicals

[6]Malondialdehyde

[7]Hydroxynonenol

[8]Reactive oxygen species

[9]Glutathione peroxidase

[10]Superoxide dismutase

[11]Catalase

 

[12]Carotenoids

[13]Ascorbic acid

[14]Reduced glutathione

[15]Dried citrus pulp

[16]Total digestible nutrients

[17]Flavonoids

[18]Pectin

[19]Flavanones

[20]Flavones

[21]Flavonols

[22]Flavonol glycosides

[23]Limonin

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :83

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.