مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش :زراعت و اصلاح نباتات

عنوان : اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

 

گروه آموزشی زراعت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش : زراعت و اصلاح نباتات

 

عنوان:

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

 

استاد راهنما :

دکتر محمد نقی صفرزاده

 

استاد مشاور :

دکتر هاشم امین پناه

 

نیمسال تحصیلی

94-93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                   فهرست مطالب  :                                                

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : مقدمه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

فصل دوم : بررسی منابع

2-1- ­تاریخچه و مبداء باقلا…………………………………………………………………………………………………………..6

2-2-­­ سطح زیر کشت و باقلا در ایران و جهان ……………………………………………………………………………….6

2-3- اهمیت اقتصادی باقلا……………………………………………………………………………………………………………6

2-4-گیاه شناسی باقلا…………………………………………………………………………………………………………………..6

2-5- نیازهای اقلیمی باقلا…………………………………………………………………………………………………………….8

2-6- عملکرد و اجزای عملکرد باقلا…………………………………………………………………………………………….10

2-7- آرایش کاشت………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-7-1- اثر آرایش کاشت بر رشد باقلا……………………………………………………………………………………….. 12

2-7-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد و  اجزای عملکرد باقلا……………………………………………………………13

2-8- تراکم بوته………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-8-1- اثر تراکم بوته بر رشد باقلا………………………………………………………………………………………………18

2-8-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد باقلا…………………………………………………………………………………………20

2-8-3- اثر تراکم بوته بر اجزای عملکرد باقلا……………………………………………………………………………….21

2-8-4- اثر تراکم بوته بر وزن صد دانه باقلا………………………………………………………………………………….23

2-8-5- اثر تراکم بوته بر انشعابات ساقه باقلا………………………………………………………………………………..23

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1- مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه…………………………………………………………………………26

3-2-­­ مشخصات خاک و شرایط آب و هوایی……………………………………………………………………………….26

3-3-روش انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………………28

3-4-صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………28

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- ­ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………………………………………………33

4-2-­­ انشعاب بارور و غیر بارور ساقه…………………………………………………………………………………………..33

4-3- تعداد غلاف در بوته……………………………………………………………………………………………………………33

4-4- تعداد انشعاب ساقه…………………………………………………………………………………………………………….33

4-5- عملکرد دانه تر………………………………………………………………………………………………………………….33

4-6- عملکرد قسمتهای هوایی……………………………………………………………………………………………………..33

4-7- عملکرد بیولوژیک…………………………………………………………………………………………………………… 35

4-8- عملکرد دانه خشک…………………………………………………………………………………………………………. 36

4-9- عملکرد غلاف سبز……………………………………………………………………………………………………………..38

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..42

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………42

منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………43

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………47

فهرست جدول ها  :

2-1- کشورهای عمده تولید کننده باقلا………………………………………………………………………………………..7

3-1-­­ مشخصات خاک محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………….26

4-1- نتایج تجزیه واریانس خصوصیات مورد بررسی…………………………………………………………………..40

فهرست شکل ها

شکل3-1- تغییرات حداقل و حداکثر دما طی دوره رشد باقلا…………………………………………………………..27

شکل3-2- تغییرات مقدار بارندگی طی دوره رشد باقلا……………………………………………………………………27

شکل 4-1- اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه تر………………………………………………………………………………….33

شکل4-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد قسمت های هوایی…………………………………………………………………34

شکل4-3- اثر تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………………………36

شکل 4-4- اثر آرایش کاشت بر عملکرد دانه خشک………………………………………………………………………37

شکل 4-5- اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه خشک…………………………………………………………………………..37.

شکل 4-6- اثر تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز……………………………………………………………………………39

چکیده

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در شهرستان صومعه سرا در سال 1391 انجام گردید: فاكتوراول، آرایش كاشت در 2 سطح (آرایش كاشت مربع و آرایش كاشت مستطیل) و فاكتور دوم تراكم بوته، در4سطح (31000،41000،55000،80000  بوته در هكتار) بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه­های جانبی، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد انشعاب بارور ساقه، تعداد انشعاب غیر بارور ساقه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن 100 دانه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها به جز صفت عملکرد دانه خشک، از لحاظ اثر آرایش کاشت، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (5% P≤ ). نتایج تجزیه واریانس اثر تراکم بوته بر عملکرد در مورد صفاتی همچون،عملکرد دانه تر، عملکرد قسمتهای هوایی، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه خشک و عملکرد غلاف سبز معنی دار شد. (1% P≤ ).

واژه های کلیدی: باقلا، آرایش، تراکم، عملکرد

فصل اول

مقدمه

گیاهان خانواده فاباسه با داشتن 17 تا 32 درصد پروتئین، نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی و تولید کالری مورد نیاز انسان دارند. باقلا جزء گیاهان مقاوم به سرما به حساب می آید و این گیاه محصول فصل خنك است و تا 5-  سانتی گراد را تحمل می كند، گرمای زیاد باعث اختلالات جنینی باقلا می شود و ریزش گلها و كاهش تعداد بذر در غلاف را به همراه خواهد داشت. در كشت باقلا تعیین تراكم بهینه و الگوی مناسب كاشت، برای استفاده مطلوب از نهاده ها مانند زمین، آب، نور و مواد غذایی نقش مفید و موثری دارد و موجب افزایش كمی و كیفی محصول می شود (شورگشتی،1377). به نظر می رسد كه توجه به این موضوع مهم در نزدیک شدن به سقف پتانسیل تولیدی گیاه نقش مهم و موثری داشته باشد. با توجه به این موضوعات ضعف در اعمال مدیریت زراعی درست و استفاده نامناسب از نهاده های تولید و استفاده از تجهیزات نامناسب ، مقدار بذر برای كشت و در نتیجه تراكم نامناسب بوته در واحد سطح، نامناسب بودن روش های كنترل علف های هرز…از دیگر مشكلات به زراعی حبوبات است (باقری و همكاران،1385) به همین علت تراكم بوته و آرایش كاشت مناسب در افزایش عملكرد محصول نقش به سزایی داشته است. عملكرد یک گیاه زراعی تحت تاثیر چندین عامل و اثرات متقابل قرار می گیرد، این عوامل به طور كل شامل آب و هوا، خاك، گیاه وعوامل اجتماعی و اقتصادی می باشد. این عوامل از یک ناحیه به ناحیه دیگر و از یک سال به سال دیگر  و از هر فصل به فصل دیگر در هر سال بسیار متغیر بوده است و مسئول نوسانات عملكرد گیاهان زراعی از یک منطقه به منطقه دیگر می باشد (باقری و همكاران، 1385).

تراكم مطلوب به عوامل مختلفی بستگی دارد كه مهمترین آنها خصوصیات گیاه، طول دوره  رویش، زمان و روش كاشت، حاصلخیزی خاك، اندازه بوته، رطوبت در دسترس، تابش خورشیدی و الگوی كاشت و وضعیت علفهای هرز می باشد. در واقع تراكم بوته مطلوب تراكمی است كه در نتیجه آن كلیه عوامل محیطی آب و هوا و خاك به طور كامل مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال رقابت درون بوته ای و برون بوته ای در حداقل باشد تا حداكثر عملكرد ممكن با كیفیت مطلوب بدست آید و از طرف دیگر این تراكم باید فضای كافی را برای انجام عملیات داشت و برداشت فراهم و تامین نماید. آرایش بوته ها در داخل یک تراكم معین حائز اهمیت است (محمودی، 1384).

بطوریكه استقرار تراكم مطلوبی از بوته های سالم در مناسب ترین الگوی آرایش بوته ای، اساس یک سیستم موفق تولید زراعی است. آرایش بوته ها یا وضعیت هندسی بوته ها را می توان با تغییر عرض ردیف و فاصله بین بوته های روی ردیف تغییر داد. از لحاظ نظری انتخاب ردیف های باریک و افزایش فاصله بوته ها روی ردیف، سبب استفاده موثر از منابع و تاخیر در زمان آغاز رقابت درون گونه ای خواهد شد با توجه به افزایش سطح زیر كشت رقم بركت (باقلا ) در استان گیلان طی سالهای اخیر ضرورت تعیین دقیق و مناسب تراكم بوته در واحد سطح  با توجه به آرایش كاشت ضروری به نظر می رسد. زیرا اكثر زارعین از نحوه كاشت این رقم اطلاع دقیقی ندارند و پس از كاشت با رشد رویشی بیش از اندازه این رقم وهمچنین كاهش عملكرد غلاف مواجه می شوند، لذا از اهداف دیگر این بررسی تعیین بهترین تراكم بوته در واحد سطح و نیز تعیین بهترین آرایش كاشت برای باقلای رقم بركت در استان گیلان می باشد.

تعداد صفحه : 56

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.