مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه اثرتنش گرمایی آخر فصل ناشی از تاریخ کاشت های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا.Brassica napus L

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:زراعت

عنوان:اثرتنش گرمایی آخر فصل  ناشی از تاریخ کاشت های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا.Brassica napus L

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشکده‌ کشاورزی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

         پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد زراعت

عنوان          

اثرتنش گرمایی آخر فصل ناشی از تاریخ­ کاشت­­های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا.Brassica napus L

استادان راهنما

دکتر محمدرضا مرادی‌تلاوت

دکتر سید عطاءالله سیادت

استادان مشاور

دکتر احمد کوچک‌زاده

دکتر سید هاشم موسوی

بهمن 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول:مقدمه.. 1

1-1بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق.. 4

1-1 اهداف.. 5

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده 9

2-1 کلزا و اهمیت آن 9

2-2 سطح زیر کشت کلزا 10

2-3 تنش گرما 10

2-3 اثر تنش گرما آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد 11

2-4 اثر تنش گرما بر صفات مورفولوژیک 13

2-5 اثر تنش گرما بر صفات فیزیولوژیک 14

2-6 اثر تنش گرما آخر فصل بر کیفیت محصول 16

2-7 بُر 17

2-7-1 نقش بُر درگیاه 17

2-7-2 پیامدهای ناشی از کمبود بُر در گیاه 17

2-7-3 اهمیت بُر در کلزا 18

2-7-4 اثر بُر بر عملکرد و اجزای عملکرد 18

2-7-5 اثر بُر بر کیفیت محصول 19

2-8 جمع ­بندی 19

فصل سوم :مواد و روش­ها 23

3-1 زمان و محل اجرای آزمایش 23

3-2 مشخصات و شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش 23

3-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه­ آزمایشی 24

3-4 روش اجرای آزمایش 25

3-4-1 طرح آزمایشی و نقشه طرح 25

3-4-2 تیمارهای آزمایشی و نحوه اعمال آن­ها 27

3-4-3 هیبرید مورد آزمایش 28

3-5 عملیات زراعی 28

3-5-1 آماده سازی زمین و پیاده کردن نقشه طرح 28

3-5-2 عملیات کاشت 29

3-5-3 عملیات داشت 29

3-5-4 برداشت 30

3-6 اندازه ­گیری صفات مورد بررسی 30

3-6-1 عملکرد و اجزای عملکرد 30

3-6-2 صفات فیزیولوژیک 31

3-6-2-1 شاخص سطح برگ در مرحله­ 50 درصد گل­دهی 31

3-6-2-2 پایداری غشاء سلول 31

3-6-2-3 محتوای رطوبت نسبی (RWC) 32

3-6-2-4 سنجش کلروفیل 32

3-6-2-5 دمای سایه انداز 33

3-6-2-6 عدد کلروفیل متر (SPAD) 34

3-6-2-7 آنزیم پراکسیداز 34

3-2-6-8 تعداد روز تا 50 درصد غنچه­دهی و گل­دهی و رسیدگی فیزیولوژیک 35

3-6-3 صفات کیفی 36

3-6-3-1 درصد روغن دانه 36

3-6-3-2 نیتروژن دانه و برگ 37

3-6-3-3 محتوای بُر در برگ 37

3-7 آنالیز آماری 38

فصل چهارم :نتایج و بحث.. 43

4-1 صفات فیزیولوژیک.. 43

4-1-1 شاخص سطح برگ در 50 درصد گل­دهی.. 43

4-1-2 درصد محتوای نسبی آب برگ در مرحله­ 50 درصد گل­دهی.. 45

4-1-3 دمای سایه­انداز در مرحله­ گل­دهی.. 46

4-1-4 پایداری غشاء در مرحله­ 50 درصد گل­دهی.. 47

4-1-5 فعالیت آنزیم پراکسیداز در مرحله­ 50 درصد گل­دهی.. 48

4-1-6 کلروفیل a و b و کل در مرحله­ 50 درصد گل­دهی.. 50

4-1-7 عدد کلروفیل­متر در مرحله­ 50 درصد گل­دهی.. 53

4-1-8تعداد روز تا 50 درصد غنچه­دهی، گل­دهی و رسیدگی فیزیولوژیک   54

4-2صفات مورفولوژیک.. 56

4-2-1تعداد شاخه­ های فرعی.. 56

4-2-2ارتفاع ساقه.. 57

4-2-3قطر ساقه.. 58

4-2-4 طول خورجین.. 59

4-3عملکرد و اجزاء عملکرد.. 60

4-3-1تعداد خورجین.. 60

4-3-2تعداد دانه در خورجین.. 63

4-3-3وزن هزار دانه.. 64

4-3-4 عملکرد دانه.. 65

4-3-5 عملکرد بیولوژیک.. 67

4-3-6 شاخص برداشت.. 69

4-3-7 درصد روغن دانه.. 70

4-3-8عملکرد روغن دانه.. 73

4-3-9درصد نیتروژن دانه.. 75

4-3-10درصد نیتروژن برگ.. 76

4-3-11 محتوای بُر در گیاه.. 77

فصل پنجم :نتیجه ­گیری کلی و پیشنهادات 81

5-1نتیجه ­گیری کلی 81

5-2پیشنهادات 82

منابع 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه

جدول 3- 1 آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقاتی اهواز طی مدت اجرای آزمایش(سال 93-1392 ) 24

جدول 3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه در زمان شروع آزمایش (سال 93-1392) 25

جدول 4-1 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 44

جدول 4-2 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 49

جدول4-3 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر فعالیت آنزیم پراکسیداز   50

جدول4-4 مقایسه میانگین مصرف بُر در هر تاریخ کاشت بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز.. 50

جدول 4-5 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 51

جدول4-6 تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک.. 55

جدول 4-7 تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک.. 57

جدول4-8 برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر طول خورجین.. 59

جدول4-9 مقایسه میانگین بُر در هر تاریخ کاشت بر طول خورجین   60

جدول 4-10 تجزیه واریانس عملکرد و اجزاء عملکرد.. 62

جدول4-11برش­دهی اثر متقابل تاریخ کاشت و بُر بر تعداد دانه در خورجین   63

جدول4-12 مقایسه میانگین مصرف بُر در هر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در خورجین.. 64

جدول4-13مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی 72

جدول 4-14 تجزیه واریانس صفات کیفی 74

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 3-1 نمای یک کرت آزمایشی 26

شکل 3- 2 نقشه­ی کلی طرح آزمایشی 27

شکل 3-3 بذر کلزا هیبرید هایولا 401 28

شکل 3-4 تهیه زمین 29

شکل 3-5 برداشت 30

شکل 3-6 دستگاه ECسنج 31

شکل 3-7 اندازه گیری محتوای رطوبت نسبی برگ (RWC) 32

شکل 3-8 دستگاه اسپکتروفتومتر برای سنجش کلروفیل 33

شکل 3-9 دستگاه کلروفیل­متر (SPAD) برای قرائت عدد کلروفیل 34

شکل 3-10 از راست به چپ (الف) عصاره گیری (ب) ریختن عصاره در کوت (ج) دستگاه اسپکتروفتومتر جهت اندازه ­گیری فعالیت آنزیم 35

شکل 3-11 دستگاه شیکر 36

شکل 3-12 اندازه ­گیری درصد نیتروژن توسط دستگاه کجلدال 37

شکل 3-13 اندازه ­گیری غلظت بُر با روش اسپکتروفتومتری 39

شکل 4-1 تأثیر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ.. 45

شکل 4-2 تأثیر مصرف بُر بر شاخص سطح برگ.. 45

شکل 4-3 تأثیر تاریخ کاشت بر درصد محتوای نسبی آب برگ.. 46

شکل 4-4 تأثیر تاریخ کاشت بر دمای سایه­انداز.. 47

شکل 4-5 تأثیر تاریخ کاشت بر پایداری غشاء.. 48

شکل 4-6 تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیلa. 51

شکل4-7 تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیل b. 52

شکل 4-8 تأثیر تاریخ کاشت بر کلروفیل کل.. 52

شکل4-9 تأثیر تاریخ کاشت بر عدد کلروفیل­متر.. 53

شکل 4-10 تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد روز تا 50 درصد غنچه­دهی، گل­دهی و رسیدگی فیزیولوژیک.. 55

شکل 4-11 تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی.. 56

شکل 4-12 تأثیر تاریخ کاشت بر ارتفاع ساقه.. 57

شکل4-13 تأثیر تاریخ کاشت بر قطر ساقه.. 58

شکل4-14 تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد خورجین در بوته.. 61

شکل4-15 تأثیر تاریخ کاشت بر تعداد خورجین در متر مربع.. 61

شکل4-16 تأثیر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه.. 65

شکل4-17 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه.. 66

شکل4-18تأثیر مصرف بُر بر عملکرد دانه.. 67

شکل4-19 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک.. 67

شکل4-20 تأثیر مصرف بُر بر عملکرد بیولوژیک.. 68

شکل 4-21 تأثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت.. 69

شکل 4-22 تأثیر مصرف بُر بر شاخص برداشت.. 70

شکل 4-23تأثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن.. 71

شکل 4-24تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن.. 73

شکل4-25تأثیر مصرف بُر بر عملکرد روغن.. 73

شکل4-26 تأثیر تاریخ کاشت بر نیتروژن دانه.. 76

شکل4-27تأثیر تاریخ کاشت بر درصد نیتروژن برگ.. 76

شکل4-28تأثیر مصرف بُر بر محتوای بُر گیاه.. 77

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

تولید محصولات زراعی و تغذیه­ی جمعیت­های انسانی از هر زمانی در گذشته مسائل پیچیده­تری را در پی دارد. همراه با افزایش جمعیت جهان، بهبود سطح تغذیه، گسترش دامداری­های صنعتی و افزایش مصرف پروتئین، تلاش برای دستیابی به منابع جدید تولید روغن گیاهی افزایش یافته است. دانه­ های روغنی برآورنده­ی بسیاری از نیازهای امروز جامعه­ ما به ویژه غذای مورد نیاز انسان است. کلزا در میان دانه­ های روغنی از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و رشد و گسترش آن در ایران می ­تواند تا اندازه­ زیادی کمبودها را در زمینه­ فراهمی روغن خوراکی در کشور جبران نماید. روغن کلزا همانند آفتابگردان، سویا و ذرت به­خاطر داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده و بدون کلسترل از ارزش تغذیه­ای فراوانی برخوردار است. این گیاه علاوه بر داشتن ویژگی­های مثبت تغذیه­ای با وجود ارقام پاییزه و بهاره در بسیاری از نقاط جهان از عرض­های جغرافیایی بالا تا عرض­های جغرافیایی پایین­تر کشت می­ شود، در حالی که اغلب گیاهان روغنی تابع شرایط خاص آب و هوایی می­باشند. میزان زیاد روغن در دانه­ های کلزا و همچنین ترکیب مناسب اسیدهای چرب اصلاح شده موجب تسلط آن بر بازارهای روغن جهانی شده است. بهره­ مندی از این ویژگی­ها و موارد مصرف فراوان، اهمیت کلزا نسبت به سایر محصولات روغنی را نشان می­دهد (فتحی و همکاران، 1389).

 

 

1-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق

با افزایش گرم شدن كره زمین، تنش گرمایی می ­تواند به عنوان یک مشكل عمده در اراضی كشت كلزا (و همچنین سایر گیاهان زراعی با خصوصیات تحمل به تنش گرمای مشابه) پدیدار شود. دماى هوا یكى از عوامل مهم توزیع گیاهان زراعی در مناطق مختلف جهان است. دما میزان فتوسنتز و تنفس گونه­ هاى گیاهى را كنترل كرده و بر گل­دهی، توزیع مواد فتوسنتزی و رسیدن آن­ها موثر است. حدود بالا و پایین دما تأثیر نامطلوبی بر فرایندهای فیزیولوژیكی داشته و مانع از رشد گیاه می شود، اگرچه در یک محدوده دمای مناسب، با افزایش دما رشد گیاهان به شرط محدودكننده نبودن سایر عوامل، سریع­تر می­ شود. تأثیر دما بر عملكرد به مرحله رشد گیاه كه در طی آن دما تغییر می­كند، بستگی دارد. با افزایش دما سرعت نمو گیاه بیشتر شده و از این راه بر عملكرد اثر می­ گذارد. در گیاهان زراعى مختلف، حساسیت مراحل نمو زایشی به تنش گرما مورد توجه قرار گرفته است (فرجی، 1391). تأثیر تنش گرما در طی گل­دهی بر خصوصیات كمى و كیفى گیاهان زراعى مانند كلزا) ناتال[1] و همكاران، 1992، آنگادی[2] و همكاران، 2000)، گوجه        (ساتو[3] و همكاران، 2002)، لوبیا (شانارد و گیپس[4]، 1994)، گندم (ساینی[5] وهمکاران، 1983) و ذرت        (کارسون[6]، 1990) به خوبی بررسی شده است. دماى بالاى هوا طی دوره زایشی سبب كاهش باروری و عملكرد دانه در گندم (ساینی و همکاران، 1983)، ذرت (اسکاپر[7] و همکاران، 1987؛ میچل و پتولینو[8]، 1988)، پنبه (كیتاك[9] و همكاران، 1988)، لوبیا چشم بلبلی (احمد و هال[10]، 1993) و نخود فرنگی (گویلیونی[11] و همکاران، 1997) شد.

عملکرد در شرایط تنش تحت تأثیر عوامل محیطی و زراعی قرار می­گیرد و حفظ و بهبود آن مستلزم تدابیر به­زراعی و به­نژادی است. در روش­های به­زراعی با بهره گرفتن از نهاده­های مرغوب­، اعمال مدیریت­های زراعی مناسب، می­توان عملکرد در واحد سطح را افزایش داد، ولی در روش­های به­نژادی با بهره گرفتن از انتخاب و اصلاح گیاهان، می­توان عملکرد در واحد سطح بالاتری تولید کرد (مظاهری و مجنون­حسینی، 1384). یکی از نیازهای مهم در برنامه­ ریزی زراعی به منظور حصول عملکرد بالا و با کیفیت مطلوب مخصوصاً در شرایط تنش، توجه به تغذیه گیاه است. تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصول به­شمار می ­آید (اکبری­نیا و همکاران، 1382). در تغذیه صحیح گیاه نه تنها باید هر عنصر غذایی به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار گیرد، بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر غذایی از اهمیّت زیادی برخوردار است (ملکوتی،1372). کودها با بهبود شرایط خاک و کنترل میزان عناصر ضروری، باعث افزایش رشد، عملکرد و همچنین بهبود کیفیت در نباتات، به ویژه گیاهان زراعی می­شوند (بی­نام ، 2001).

بُر یکی از عناصر غذایی کم­مصرف برای رشد گیاهان است که برای رشد طبیعی گیاه ضروری بوده و کمبود آن سبب توقف رشد و کاهش عملکرد می­گردد (هو و براون[12]، 1997). بُر نقش عمده­ای در فعالیت­های حیاتی گیاهی دارد و در تقسیم سلولی بافت­های مریستمی، تشکیل جوانه­ های برگ و گل، ترمیم بافت­های آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن­دار و انتقال آن­ها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافت­های گیاهی، سنتز پروتئین، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پکتین دیواره سلولی و نقل و انتقال مواد محلول در بین سلول­ها نقش مهمی ایفا می­ کند. همچنین این عنصر، مقاومت گیاهان را نسبت به سرما و بیماری­ها افزایش می­دهد (ملکوتی و تهرانی، 1378). کاربرد بُر همراه با نیتروژن، پروتئین دانه را کاهش داده و درصد روغن را زیاد می­ کند که در این زمینه به نظر می­رسد کاربرد بُر، موجب کاربری بیشتر نیتروژن در جهت افزایش روغن دانه می­ شود (ناتال[13] و همکاران، 1987). رشد و استقرار اولیه بهتر ریشه­ها در کلزا از اثر این عنصر است (استنگولیس[14] و همکاران، 2000).

1-2 اهداف

  1. بررسی تأثیر تنش گرمایی آخر فصل بر صفات و فعالیت­های فیزیولوژیکی گیاه کلزا
  2. بررسی تأثیر مصرف بُر بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در تاریخ­های کاشت دیر هنگام

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

مروری بر پژوهش­های انجام شده

2-1 کلزا و اهمیت آن

تجربه ­های تاریخی نشان داده است که وابستگی به واردات مواد غذایی در بلند مدت یکی از    مخاطره­آمیزترین انواع وابستگی است. بخش عمده­ای از درآمدهای ارزی کشور به جای سرمایه­ گذاری و تقویت بنیادهای اقتصادی و تامین امکانات زیربنایی کشور، صرف واردات مواد غذایی می­ شود (ملکوتی، 1379). بیش از 90 درصد مصرف روغن­های خوراکی مصرفی کشور از طریق واردات تامین می­گردد (زاهدی، 1383). از این نظر لزوم برنامه­ ریزی بلندمدت و منسجم، با هدف نیل به خودکفایی در تولید روغن خوراکی ضروری است.

کلزا به­عنوان مهم­ترین گیاه دانه روغنی زراعی در مناطق معتدله و دومین محصول مهم دانه روغنی جهان پس از سویا به شمار می­آید. ارقام قدیمی این گیاه به دلیل وجود مواد ضد تغذیه­ای در روغن و بافت اندام­های مختلف گیاه هیچ گونه کاربرد مواد خوراکی برای انسان و دام نداشتند. با کاهش میزان اسید اروسیک[15] در روغن دانه و همچنین کاهش چشمگیر ماده ضد تغذیه­ای گلوکوزینولات در بافت­های گیاه از طریق کارهای ژنتیکی در دهه­ 1970 میلادی، مصرف تغذیه انسانی از روغن و مصرف علوفه دام از اندام­های گیاه و حتی بقایای روغن کشی این محصول گسترش فراوانی یافته است. ارقامی از کلزا که دارای مقدار اسید اروسیک کمتر از 2 درصد در روغن دانه و نیز گلوکوزینولات کمتر از 30 میکرومول بر گرم در کنجاله هستند را در اصطلاح کنولا یا کلزای “دو صفر”می­گویند. کنولا[16] یا ارقام دارای مقادیر اندک اسید اروسیک[17] در مقایسه با ارقام دارای مقادیر اسید اروسیک فراوان[18] به عنوان ارقام خوراکی کلزا به شمار می ­آورند. اصطلاح کنولا اولین بار در سال 1987 پس از انجام سال­ها کارهای پژوهشی به عنوان روغن کانادایی، با اسید اندک[19] که منظور همان اسید اروسیک بود، به کار برده شد (انجمن بی­نام کانادا، 2000 و فتحی و همکاران، 1389).

2-2 سطح زیر کشت کلزا

سطح زیر کشت جهانی کلزا حدود 31 میلیون هکتار و کل محصول تولیدی کلزا در جهان حدود 62 میلیون تن دانه برآورد شده است (فائو[20]، 2009). سطح زیر کشت کلزا در کشور حدود 86 هزار هکتار برآورد و حدود 164 هزار تن دانه­ی کلزا در کشور تولید شده است (مرادی تلاوت و سیادت، 1391).

2-3 تنش گرما

وقوع تنش گرما طى دوره­ هاى زایشى كلزا، مانند دوره گل­دهى و پر شدن دانه، به­عنوان یک مشكل عمده در بسیارى از اراضی تحت كشت این گیاه استراتژیک پدیدار شده كه احتمالاً با افزایش گرم شدن كره زمین در طى سال­هاى آتى، اهمیت و نقش منفى آن در كاهش عملكرد مى­تواند دو چندان شود. دما میزان فتوسنتز و تنفس گونه­ هاى گیاهى را كنترل كرده و بر گل­دهی، توزیع مواد فتوسنتزی و رسیدن آن­ها موثر است. به­ طور كلی تأثیر تنش گرما در طی دوره­ هاى زایشی در كلزا را می­توان به سه صورت كاهش تعداد گل­ها قبل از گرده افشانی، كاهش باروری گل­ها به دلیل عقیم شدن دانه­ های گرده و یا خسارت تخمدان و كاهش ظرفیت بوته به­منظورحفظ ­خورجین­ها و دانه­ های تولیدی در بعد از تلقیح طبقه بندی كرد. مطالعات نشان داده است كه كاهش تعداد دانه در بوته­ های كلزایی كه تحت تنش گرما هستند،      مى­تواند به خاطر كاهش عمل یا باروری گامتوفیت­ها صورت گیرد. تنش گرما سبب كاهش قابلیت حیات دانه گرده شده كه این مسأله مى­تواند سبب نمو غیر طبیعی مگاگامتوفیتی و در نتیجه كاهش تشكیل دانه شود. دماهای بالای تنش­زا می ­تواند به تخمدان خسارت وارد كرده و سبب كاهش تعداد تخمك­های بارور و در نتیجه كاهش تعداد دانه در خورجین گردد. این یافته­ ها مؤید این مسأله است كه كلزا بهترین سازگاری را به نواحی خنك داشته بنابراین به­منظور كشت در نواحی كه دوره تشكیل و رشد دانه با دماهاى بالا و خسارت­زا مواجه می­ شود سازگار نیست. به نظر می­رسد که قابلیت تحمل گونه خردل زراعی نسبت به گرما بیش از گونه­ های دیگر جنس براسیكا باشد، اگرچه در این مورد نتایج ضد و نقیضى گزارش شده است. به هر حال تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین به وسیله توانایی گیاه كلزا به­منظور فراهم شدن كربن مورد نیاز برای گل آذین­ها برای دوره سه هفته بعد از گرده افشانی تنظیم می­گردد. نتایج حاصل از آزمایشات مختلف نشان می­دهد كه افزایش تحمل به تنش گرما در كلزا، مانند بسیارى از گونه­ هاى زراعى دیگر، صفت بسیار مهمی بوده كه باید براى برنامه­ های اصلاحی آینده مورد توجه بیشترى قرار گیرد   (فرجی، 1391).

[1] Nuttal

[2] Angadi

[3] Sato

[4] Shonnard and Gepts

[5] Saini

[6] Carlson

[7] Schoper

[8] Mitchell and Petolino

[9] Kittock

[10] Ahmed and Hall

[11] Guilioni

[12] Hu and Brown

[13] Nuttal

[14] Stangoulis

[15] Erucic Acid

[16] canola

[17] Low Erucic Acid Rapeseed(LEAR)

[18] High Erucic Acid Rapeseed

[19] Canadian Oil,Low Acid (Canola)

[20] Fao stat. org

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :104

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.