روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

دانلود پایان نامه آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شركت ملی حفاری ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگسالان

عنوان : آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شركت ملی حفاری ایران

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه

جهت اخذ مدرك كارشناسی ارشد

 

رشته آموزش بزرگسالان

موضوع

آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شركت ملی حفاری ایران

 

استاد راهنما

دكتر كورش فتحی واجارگاه

 

استاد مشاور

دكتر محمود ابوالقاسمی

 

اساتید داور

دکترمحمدحسن پرداختچی,دکتر اباصلت خراسانی

اسفند88

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه                                       

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

سوالات تحقیق

تعریف متغییر های پژوهش

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

مقدمه

تعاریف تحقیق و توسعه

طبقه بندی تحقیق

نسلهای تحقیق و توسعه

موسسه تحقیق و توسعه

مشخصات واحد تحقیق و توسعه

آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه

نیازهای بخش تحقیق و توسعه

وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

مشكلات واحدهای تحقیق و توسعه

مدیریت پژوهشی

مفهوم مدیریت پژوهشی

اهمیت و ضرورت مدیریت پژوهش

وظایف و كاركردهای مدیریت پژوهش

برقرار ارتباطات داخلی و خارجی

دستیابی به نتایج مطلوب تجاری

سرعت بخشیدن به توسعه محصولات

كسب حمایت مدیران عالی سازمان

ابعاد و مولفه های مدیریت پژوهشی

نیاز سنجی پژوهشی

اهداف نیاز سنجی پژوهشی

سطوح نیازسنجی پژوهشی

موانع نیاز سنجی پژوهش

رویكردهای نیاز سنجی پژوهشی

رویكرد آسیب‌شناختی

رویكرد موضوعی

رویكرد عرضه – محور

رویكرد نظامدار

رویكرد تقاضا – محور

رویكرد اداری – مدیریتی

برنامه‌ریزی پژوهشی

انواع برنامه‌ریزی پژوهشی بر حسب زمان

برنامه‌ریزی پژوهشی بلندمدت

برنامه ریزی پژوهشی كوتاه مدت

برنامه‌ریزی پژوهشی میان مدت

مراحل برنامه‌ریزی پژوهش و جایگاه نیاز سنجی پژوهش

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمان های تحقیق و توسعه

جنبه‌های مهم فرهنگ سازمانی

سازماندهی پژوهشی

سازمان‌دهی سازمان های تحقیقاتی

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

سازماندهی پروژه‌ای

سازماندهی ماتریسی

مقایسه انواع ساختارهای با توجه به ماهیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه

تامین منابع پژوهشی

تخصیص منابع در تحقیق و توسعه

هزینه‌های تحقیق و توسعه

نتایج پژوهشی

استفاده‌كنندگان از نتایج واحدهای تحقیق و توسعه

حمایت پژوهشی

نظارت پژوهشی

ارزیابی عملكرد و بهره‌وری سازمان تحقیقاتی

مشكلات ارزیابی كاركنان تحقیقاتی

شركت ملی حفاری ایران

اداره پژوهش  و فناوری شركت ملی حفاری ایران

فرهنگ حاكم بر مجموعه شركت ملی حفاری ایران

مشكلات و تهدیدهای موجود در تامین نیروی انسانی پژوهش و فناوری شركت ملی حفاری

منابع مالی و بودجه شركت ملی حفاری برای بخش پژوهش

آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

اركان سازمان های پژوهشی

منابع انسانی

گزینش كاركنان بخش تحقیقات

تكنیسینها

ایده‌های نو

پشتوانه مالی واحد تحقیق و توسعه

فعالیتهای تحقیق و توسعه در كشورهای در حال توسعه

خصوصیات یک محیط پژوهشی بارور

رهبری در سازمان های تحقیق و توسعه

رهبری تحقیق و توسعه: فرایند تأثیر متقابل

واگذاری كارها در بخش تحقیق و توسعه

وظایف رهبران برای رشد كاركنان تحقیقاتی

انواع سازمان های پژوهشی

شیوه‌های مدیریت مراكز پژوهشی

مدیر موفق در تحقیق و توسعه

صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مورد نظر مدیران تحقیقاتی

شقوق مختلف اجرای فعالیتهای تحقیق و توسعه در كشورهای در حال توسعه

بررسی علل توسعه نیافتن تحقیقات در بخش صنعت و راهكارهای آن

پیشینه ی پژوهش

بحث و نتیجه گیری

 

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

مقدمه

روش تحقیقجامعه آماری

حجم جامعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تعیین روایی و اعتبار

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه

فرضه صفر

فرض محقق

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

فراوانی و در صد جنسیت نمونه تحقیق

فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات

فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک نوع مدیریت

فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سابقه شغلی

فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک نوع استخدامی

تجزیه و تحلیل نظرات نمونه تحقیق

مقایسه میانگین گویه ها ی تحقیق از دیدگاه نمونه تحقیق

آمار استنباطی

تحلیل داده ها

تحلیلهای تکمیلی

خلاصه و جمع بندی تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیر ی و  پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

بررسیهای تكمیلی

پیشنهادات

محدودیتها

فهرست منابع

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول( 1-2) مقایسه ساختارهای وظیفه ای، پروژه ای و ماتریسی

جدول (2-2) مقایسه مزایا و معایب الگوهای ساختاری

جدول شماره (3-2)انواع مهارتهای مورد نیاز برای مدیران از جهت اهمیت

جدول شماره (4-2) میزان اهمیت و ویژگی‌های مورد نیاز سه نوع مدیر

جدول (1-4) توزیع فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک جنسیت

جدول( 2-4)توزیع  فراوانی و در صد افراد نمونه به تفکیک سطح تحصیلات

جدول( 3-4)توزیع فراوانی و در صد ترجیح افراد بر اساس نوع مدیریت

جدول(4-4)توزیع فراوانی و در صد سابقه شغلی افراد نمونه تحقیق

جدول(5-4)توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه تحقیق بر اساس نوع استخدامی

جدول شماره(1-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 1 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(2-6-4) مقایسه میانگین گویه های سؤال 2 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(3-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 3 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(4-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 4 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(5-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 5 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(6-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 6 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(7-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 7 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول شماره(8-6-4)مقایسه میانگین گویه های سؤال 8 پژوهش از دیدگاه نمونه تحقیق

جدول(7-4)آزمون تی برای بررسی پرسش اول

جدول( 8-4)آزمون تی برای بررسی پرسش دوم

جدول(9-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش دوم

جدول(10-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش چهارم

جدول(11-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش پنجم

جدول( 12-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش ششم

جدول(13-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش هفتم

جدول( 14-4 )آزمون تی برای بررسی پرسش هشتم

جدول (15-4 )خروجی آزمون تی مستقل برای بررسی  سؤالات تحقیق بر اساس جنسیت

جدول( 16-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس میزان تحصیلات

جدول(17-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول شماره( 18-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت جدول( 19-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول شماره(20-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت

جدول (21-4)خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول شماره(22-4 )مقایسه زوجی نظرات نمونه تحقیق براساس نوع مدیریت

جدول(23-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول (24-4 )آزمون تعقیبی شفه

جدول( 25-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول( 26-4 )آزمون تعقیبی شفه

جدول(27-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مد یریت

جدول (28-4) آزمون تعقیبی شفه

جدول (29-4 ) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول(30-4)آزمون تعقیبی شفه

جدول(31-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع مدیریت

جدول (32-4) آزمون تعقیبی شفه

جدول( 33-4) خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس سابقه شغلی

جدول(34-4)آزمون تعقیبی شفه

جدول(35-4 )خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس سابقه شغلی

جدول( 36-4)خروجی آزمونF برای بررسی سؤالات تحقیق بر اساس نوع استخدامی

جدول(37-4 )آزمون تعقیبی شفه

جدول( 1-5)اعتبار یابی پرسشنامه

جدول( 2-5 )پرسشنامه  تحقیق

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                        صفحه     

نمودار (1-2): ساختار كنونی مراكز تحقیقات دانشگاهی و ساختار كلان واحدهای تولیدی

نمودار(2-2): سازماندهی بر حسب پروژه

نمودار(3-2): ساختار یک سازمان ماتریسی

نمودار (4-2) هزینه‌های تحقیق و توسعه در برخی از كشورها

نمودار (5-2): شمار مهندسان و دانش آموختگان علوم پایه دست‌اندر كار تحقیق و توسعه

نمودار (6-2) هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی، برای

كشورهای مختلف

نمودار (7-2): هزینه‌های تحقیق و توسعه ملی بر حسب نوع تحقیق

نمودار (8-2): توزیع نسبی هزینه‌های ملی تحقیق و توسعه بر حسب منبع

نمودار (9-2): توزیع نسبی اعتبارات دولتی فدرال برای تحقیق و توسعه بر حسب

بودجة بخش‌های مختلف

نمودار (10-2): میزان بودجة تحقیق و توسعه دولت فدرال در دفاع ملی تبدیل

ارزش جاری دلار به ارزش ثابت سال 1972،

نمودار (11-2): تعهدات دولت فدرال در قابل تحقیق و توسعه بر حسب دلار ثابت سال 1972

نمودار (12-2): هزینه‌های ملی تحقیق و توسعه دانشگاهی بر حسب منبع

نمودار (1-4) توزیع فرانی و درصد افراد

نمودار (2-4) توزیع فرانی و درصد افراد

نمودار (3-4) توزیع فرانی و درصد افراد

نمودار (4-4) توزیع فرانی و درصد افراد

نمودار (5-4) توزیع فرانی و درصد افراد


فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                     صفحه               

شكل( 1-2) 6 عنصر مدیریت تحقیق

شکل(2-2) نگاره تعامل متغیر های تحقیق

 

مقدمه

مدیریت پژوهش یكی ازمهم ترین مدیریت ها در سازمانها و موسسات پژوهشی است. نگاهی گذرا به عملكرد سازمان های بزرگ نشان می دهد كه سازمانها برای نیل به موفقیت، وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند. تقاضاهای تغییر یافته مشتریان، افزایش روند توسعه فن آوریها و مهمتر از همه رقابت شدید بین المللی باعث افزایش این مقوله در سازمان و جامعه شده است. از طرف دیگر، كاهش سرعت عمر محصولات و ضرورت رقابت، ماهیت فعالیتهای تحقیقاتی را تغییر داده است این امر همكاری و اشتراك عمل تحقیق و توسعه با بخش های دیگر از قبیل فروش، بازاریابی و تولید را می طلبد، در آینده فعالیتهای تحقیقاتی به عنوان یک عامل تعیین كننده در موفقیت سازمانها، فشار زیادی را متحمل خواهند شد شاید این مقوله نقش محوری و راهبردی در آینده جامعه و سازمان را بیش از پیش بر عهده گیرد. چرا كه پژوهش و فن آوری یكی از اساسی ترین معیارها برای سنجش و تناسب نیروها در سطح جهانی است به عبارت دیگر از بطن فعالیتهای تحقیق و توسعه، دانشهای جدید خلق می شوند كه بدون آن نمی توان به رقابت پرداخت (عطافر،آنالویی،1384، ص7).

 

بیان مساله

با آغاز هزاره سوم میلادی، با وجود پیشرفتهای چشمگیر صنعت و فن آوری، كمتر كسی را می توان پیدا كرد كه نقش پژوهش و تحقیق را در دستیابی به این فن آوریها انكار كند امروزه در كشورهای جهان اهمیت و ضرورت تحقیقات به رسمیت شناخته شده و دخالت این امر در توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی كشورها بر هیچ كس پوشیده نمانده است( غلامی،1387).

از آنجا كه پشتوانه علمی با تحقیق و پژوهش به دست می آید به منظور ایجاد چنین پشتوانه ای باید فضای مدیریتی در هر سازمان پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت در سیاستگذاری،برنامه ریزی،تصمیم گیری، نظارت و كنترل بدانیم تا امكان پویایی سازمان و استفاده از همه امكانات و موقعیتها فراهم گردد( علی پور،1384، ص 1).

امروزه جامعه ای را نمی توان یافت كه بدون اتكا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش بینی نماید در جهان فردا دانش و تكنولوژی نقش تعیین كننده ای را در شكوه و اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد كه در آن تحقیقات جایگاهی در خور و شایسته اشته باشد.وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح كمی و كیفی محصولات كارخانجات ایفاء می نماید(جواهری،1375، ص 281).

امروزه عواملی مانند یكپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش نقش شركتها و سازمانها در بازارهای جهانی مسائل زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار از جمله عوامل ازدیاد رشد و توسعه اقتصادی تلقی می گردد این شرایط و توسعه پایدار با دستیابی به نگرشهای بهره وری و توسعه فناوری به ویژه در كشورهای در حال توسعه برای ایجاد مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده با به جریان انداختن دانش و توسعه فناوری، كوششی نظامند را برای مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری سامان دهند لذا سیاست گذارانی كه در حال حاضر به دنبال نوآوری در صنایع و فزونی توان رقابتی و بهره وری، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در كشورهای خود هستند نه تنها باید روش های توسعه محصول، فرایند و خدمات شركتها را مورد توجه قرار دهند بلكه باید نهادها و روابط لازم را نیز ایجاد و ضمن حمایت از آنها محیطی را مهیا سازند كه این نهادها و روابط در درون آن به گونه ای عمل كنند كه مجرای مناسبی برای جریان دانش فراهم آورند( پور سلیمانیان،1384، ص 116).

به طور کلی انجام این تحقیق  در شرکت ملی حفاری ایران باعث حفظ و بهبود شرایط اقتصادی سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان و انجام با كیفیت تر كارها می گردد و سازمان با آسیب ها و مشکلاتی مانند(عدم نیاز سنجی و برنامه ریزی صحیح پژوهشی،انتخاب ناصحیح پروژه های تحقیقاتی، عدم تخصیص مناسب بودجه و منابع،عدم حمایت پژوهشی،عدم استفاده از نتایج تحقیق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازمانی مناسب و…) که مانع اجرای روند صحیح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آنها اقدام می کند. در واقع مدیریت پژوهشی مناسب باعث رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می گردد. بنابراین شركت ملی حفاری ایران برای نیل به موفقیت وابستگی شدیدی به مدیریت پژوهشی مناسب دارد. و برای آنكه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهای شدید بین المللی حضوری فعال و شایسته ای را داشته باشد باید آسیب ها و مسائلی را كه در ارتباط با مدیریت پژوهش هستند شناسایی كرده و در جهت رفع آنها اقدام كند.

با توجه به دلایل فوق محقق بااین مساله مواجه است كه دقیقاً عوامل و آسیب هایی كه مدیریت پژوهش را مورد تهدید قرار می دهد كدام است ؟ امید است دستاوردهای این پژوهش اطلاعات و انگیزه های لازم را برای شركت ملی حفاری ایران كه دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بی نظیر را در سطح رقابتهای بین المللی  را در سر دارند فراهم سازد.

تعداد صفحه :169

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.