جغرافیا

پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛ مورد مطالعه: منطقه 18 تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گرایش :محیط زیست شهری

عنوان : ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛  مورد مطالعه: منطقه 18 تهران

دانشگاه شهید بهشتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری محیط زیست شهری

عنوان:

ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛  مورد مطالعه: منطقه 18 تهران

 

اساتید راهنما:

دکتر جمیله توکلی نیا – مهندس بتول مجیدی خامنه

 

استاد مشاور:

دکتر ژیلا سجادی

نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

«این پایان نامه با حمایت شهرداری تهران (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) انجام پذیرفته است.

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی چند بعدی جهت نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت یا عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد می تواند زمینه های تغذیه ای، آموزشی، بهداشتی، امنیتی و اوقات فراغت را شامل می شود، امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد توجه برنامه ریزان و مدیران امر توسعه قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش، هدف مهم و اساسی، ارزیابی اثرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان منطقه 18 تهران است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و علّی-مقایسه ای است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. برای سنجش نظرات و ابعاد ذهنی کیفیت زندگی در منطقه 18، جامعه نمونه با توجه به جمعیت 391368 نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران، 385 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه از آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل و فریدمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فضاهای مورد مطالعه با ارائه کارکردهای متفاوت در منطقه و فرامنطقه بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر متفاوتی گذاشته اند و همچنین احداث این فضاها موجب تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن شده است. جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تکنیک SWOT استفاده شده است، که طبق نتایج ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد. جهت رتبه بندی مراکز با توجه به نظرات شهروندان با بهره گرفتن از تکنیک AHP اقدام گردید، بر اساس نتایج نهایی این تکنیک، پردیس تماشا با بیشترین امتیاز و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی با کمترین امتیاز به ترتیب در رتبه اول و آخر قرار گرفتند.

کلید واژه ها: فضای فرهنگی، فضای ورزشی، فضای هنری، کیفیت زندگی، منطقه 18

فهرست مطالب

 

فصل اول.. 1

1-1- طرح مسئله تحقیق.. 2

1-2- سوالات تحقیق.. 3

1-3- فرضیات تحقیق.. 3

1-4- اهداف تحقیق.. 3

1-5- بهره وران تحقیق.. 3

1-6- نوآوری تحقیق.. 4

1-7- روش تحقیق.. 4

1-8- تکنیک کار و ابزار گردآوری اطلاعات.. 4

1-8-1- ابزار گردآوری اطلاعات.. 4

1-9- نمونه گیری.. 4

1-10- روش تحلیل اطلاعات و داده ها 5

1-11- پیشینه تحقیق.. 5

1-11-1- داخلی.. 5

1-11-2- خارجی.. 6

1-12- موانع تحقیق.. 7

1-13- روایی و پایایی تحقیق.. 7

1-14- واژه ها و مفاهیم. 8

فصل دوم.. 10

مقدمه. 11

2-1- تعاریف و مفاهیم. 11

2-1-1- فضا 11

2-1-2- فضاهای عمومی.. 11

2-1-3- فضای شهری.. 12

2-1-4- فرهنگ… 13

2-1-5- فضای فرهنگی و هنری.. 13

2-1-6- ورزش… 14

2-1-7- فضاهای ورزشی.. 14

2-1-8- کیفیت.. 14

2-1-9- کیفیت زندگی.. 15

2-1-10- سبک زندگی.. 17

2-2- فضاهای ورزشی.. 17

2-2-1- نظریه های تفریحات سالم. 17

2-2-1-1- نظریه ی تأمین نیاز. 17

2-2-1-2- نظریه ی گذران اوقات فراغت.. 17

2-2-1-3- نظریه ی ارزش فردی و اجتماعی.. 18

2-2-1-4- نظریه بازآفرینی.. 18

2-2-1-5- مدل مول و همکاران. 18

2-2-2- ورزش همگانی و عوامل توسعه آن. 19

2-2-2-1- عوامل اصلی توسعه ورزش همگانی.. 20

2-2-3- تکامل ورزش همگانی.. 20

2-2-4- متغیرهای تأثیرگذار بر فعالیت بدنی شهروندان. 21

2-2-5- ورزش به عنوان حق شهروندی.. 22

2-2-6- ابعاد ورزش همگانی.. 23

2-2-7- انگیزه های گرایش به ورزش همگانی.. 23

2-2-8- ویژگی فضاهای ورزشی.. 24

2-2-9- نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای ورزشی در ایران. 25

2-2-10- مشخصات انواع زمینهای ورزشی.. 26

2-2-10-1- مرکز ورزشی واحد همسایگی.. 26

2-2-10-2- مرکز ورزشی محله. 26

2-2-10-3- مرکز ورزشی ناحیه. 27

2-2-10-4- مرکز ورزشی شهر. 27

2-3- فضاهای فرهنگی و هنری.. 27

2-3-1- حوزه های فرهنگ… 27

2-3-2- سابقه برنامه ریزی فرهنگی در ایران. 28

2-3-3- اهمیت و نقش برنامه ریزی فرهنگی در شهرها جهت توسعه فرهنگی.. 29

2-3-4- نقش و وظیفه ی شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای فرهنگی- هنری در ایران. 30

2-3-5- جایگاه فعالیت های فرهنگی در نظام عمومی گذران اوقات فراغت.. 30

2-3-6- فضاهای فرهنگی- هنری عرضه شده در شهر تهران. 31

2-3-6-1- تئاتر. 31

2-3-6-2- فرهنگسرا 31

2-3-6-3- کتابخانه عمومی.. 32

2-3-6-4- موزه. 32

2-3-6-5- خانه فرهنگ… 33

2-3-6-6- سینما 34

2-3-6-7- نگارخانه. 34

2-3-6-8- زورخانه. 34

2-3-6-9- مراکز ویژه. 35

2-4- سبک زندگی.. 35

2-5- کیفیت زندگی.. 36

2-5-1- دیدگاه های مربوط به کیفیت زندگی شهری.. 36

2-5-1-1- دیدگاه سیاست گذاران. 36

2-5-1-2- دیدگاه مخاطب محور. 37

2-5-1-3- دیدگاه کارشناس محور. 37

2-5-1-4- دیدگاه روان شناختی- ادارکی.. 38

2-5-1-5- دیدگاه های نیمه تجربی.. 38

2-5-2- رویکردهای نظری کیفیت زندگی.. 39

2-5-2-1- رویکرد برنامه ریزی شهری.. 39

2-5-2-2- رویکرد جغرافیایی.. 40

2-5-2-3- رویکرد فلسفی.. 42

2-5-2-4- رویکرد اجتماعی.. 43

2-5-2-5- رویکرد اقتصادی.. 44

2-5-2-6- رویکرد بوم شناسی.. 45

2-5-3- ابعاد کیفیت زندگی شهری.. 46

2-5-4- رویکردهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری.. 48

2-5-4-1- رویکرد ذهنی.. 52

2-5-4-2- رویکرد عینی.. 53

2-5-4-3- رابطه بین کیفیت ذهنی و عینی.. 54

2-5-5- شاخص های اصلی کیفیت زندگی.. 55

2-5-5-1- تولید ناخالص داخلی(GDP) 55

2-5-5-2- شاخص پیشرفت اصلی (GPI) 56

2-5-5-3- شاخص سلامت اجتماعی (SHI) 56

2-5-5-4- شاخص توسعه انسانی (HDI) 56

2-5-6- شاخص های کیفیت زندگی در ایران. 57

2-5-6-1- شاخصهای محیطی.. 57

2-5-6-2- شاخصهای فرهنگ شهروندی.. 57

2-5-6-3- شاخصهای اقتصادی.. 57

2-5-6-4- شاخصهای جمعیتی و اجتماعی.. 58

2-5-6-5- شاخصهای آموزش، تحصیلات و مهارت ها 58

2-5-6-6- شاخصهای زیر ساخت ها و تأسیسات.. 58

2-5-6-7- شاخصهای سلامتی و بهداشت.. 58

2-5-6-8- شاخصهای حقوق شهروندی.. 59

2-5-6-9- شاخصهای تفریحات و استراحت.. 59

2-5-6-10- شاخصهای مسکن و سرپناه. 59

2-5-6-11- شاخصهای امنیت.. 59

2-5-7- مدل های کیفیت زندگی.. 60

2-5-7-1- مدل کیفیت زندگی هنکوک و همکارانش… 60

2-5-7-2-  مدل کیفیت زندگی کامپل و همکاران. 61

2-5-7-3-  مدل کیفیت زندگی لندزمن.. 62

2-5-7-4-  مدل کیفیت زندگی فلیس و پری.. 63

2-5-7-5-  مدل کیفیت زندگی رافائل.. 65

2-5-7-6-  مدل کیفیت زندگی سالواریس… 65

2-5-7-7-  مدل کیفیت زندگی داس… 66

2-5-7-8-  مدل کیفیت زندگی میشل.. 66

2-5-7-9-  کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول. 67

2-5-7-10-  مدل کیفیت زندگی دلفیم و همکارانش… 68

2-5-8- تکنیک های ارزیابی کیفیت زندگی.. 70

2-5-8-1- تکنیک SWOT.. 70

2-5-8-2- تکنیک AHP. 72

2-5-9- تجربیات جهانی در زمینه کیفیت زندگی.. 73

2-5-9-1- آمریکا 73

2-5-9-2- هلند. 74

2-5-9-3- سنگاپور. 74

2-5-10-4- تورنتو کانادا 74

2-5-10-5- استانبول ترکیه. 74

2-5-10-6- سائوکارلوس برزیل.. 75

2-5-10-7- پورتو پرتغال. 76

2-5-10-8- تایپه تایوان. 77

نتیجه گیری.. 79

فصل سوم.. 80

مقدمه. 81

3-1- مشخصات کلی شهر تهران. 81

3-2- سابقه تاریخی و نحوه شکل گیری منطقه 18. 82

3-3- موقعیت منطقه 18 در شهر تهران. 84

3-4- مشکلات منطقه. 88

3-5- پتانسیل های منطقه. 89

3-6- خصوصیات اقلیمی و مسیلهای منطقه 18. 92

3-7- خصوصیات ژئومورفولوژی منطقه 18. 93

3-7-1- ژئومورفولوژی اقلیمی.. 93

3-7-2- ژئومورفولوژی ساختمانی.. 93

3-8- خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و خدماتی منطقه 18. 94

3-8-1- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی.. 94

3-8-1-1- روند تحولات جمعیت منطقه 18. 94

3-8-1-2- الگوی سنی جمعیت.. 95

3-8-1-3- خانوار و بعد خانوار. 96

3-8-1-4- مهاجرت.. 97

3-8-1-5- ویژگیهای اجتماعی جمعیت.. 97

3-8-2- خصوصیات اقتصادی.. 98

3-8-2-1- وضع فعالیت.. 98

3-8-2-2- وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت.. 99

3-8-3- خصوصیات صنعتی.. 100

3-8-4- خصوصیات سیاسی.. 101

3-8-5- خصوصیات خدماتی.. 101

3-9- معرفی فضاهای مورد مطالعه در منطقه 18. 101

3-9-1- پردیس تماشا 101

3-9-2- مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی.. 103

3-9-3- ورزشگاه امام رضا (ع) 103

3-9-4- مجموعه ورزشی بدر. 104

3-9-5- مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی.. 105

نتیجه گیری.. 106

فصل چهارم.. 107

مقدمه. 108

4-1- تحلیلهای توصیفی.. 108

4-1-1- جنسیت.. 108

4-1-2- سن.. 109

4-1-3- وضعیت تأهل.. 110

4-1-4- سطح تحصیلات.. 111

4-1-5- وضعیت اشتغال. 112

4-1-6- میزان درآمد ماهانه. 113

4-1-7- میزان هزینه ماهانه. 114

4-1-8- از کدام منطقه شهر تهران به این مرکز مراجعه می نمایید؟. 115

4-1-9- چه مدت است که در این منطقه اقامت دارید؟. 116

4-1-10- کدام یک از مراکز زیر را می شناسید؟. 117

4-1-11- هر چند وقت یکبار به مراکز نام برده مراجعه می کنید؟. 118

4-1-12- بیشتر، چه روزی را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟. 119

4-1-13- چه ساعتی از شبانه روز را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟. 120

4-1-14- نحوه دسترسی شما به مراکز نام برده کدام گزینه است؟. 121

4-1-15- مهمترین هدف استفاده شما از این مراکز کدام گزینه است؟. 122

4-1-16- مشخصه ی بارز مراکز نام برده که باعث حضور شما در آن می شود، کدام است؟. 123

4-1-17- کدام عامل باعث وابستگی و حس تعلق شما به مراکز نام برده، گردیده است؟. 124

4-1-18- انتظار شما از این مراکز چیست؟. 125

4-2- تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی در شاخص های پژوهش با روش سلسله مراتبی (AHP) 126

4-2-1- شاخص محیطی و کالبدی.. 129

4-2-2- شاخص اقتصادی.. 129

4-2-3- شاخص اجتماعی.. 130

4-2-4- شاخص آموزشی.. 131

4-2-5- شاخص زیرساخت و تأسیسات.. 132

4-2-6- شاخص امنیت.. 132

4-2-7- شاخص سلامت.. 133

4-3- تکنیک SWOT.. 134

4-3-1- تدوین راهبردهای SWOT.. 137

فصل پنجم.. 139

مقدمه. 140

5-1- شاخصهای آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی) 140

5-2- آمار استنباطی.. 143

5-2-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 143

5-2-2- بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه و فرا منطقه بر کیفیت زندگی زندگی شهروندان  144

5-2-2-1بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان  144

5-2-2-2بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان  148

5-2-2-3- مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه  151

5-2-2-4بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان  154

5-2-2-5بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان  155

5-2-3- اولویت بندی میزان تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر منطقه و فرا منطقه. 156

5-3- آزمون فرضیه های پژوهش… 157

5-3-1-آزمون فرضیه اول. 157

5-3-2- آزمون فرضیه دوم. 158

نتیجه گیری.. 160

پیشنهادات.. 161

فهرست منابع.. 140

پیوست… 177

Abstract. 184

 

جدول 2-1- عوامل تأثیر گذار بر فعالیت شهروندان.. 22

جدول 2-2- جایگاه فعالیت های فرهنگی در نظام عمومی گذران اوقات فراغت    31

جدول 2-3- ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی و توصیف کننده های اصلی هر یک از آنها  51

جدول 2-4- دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر حسب ذهنی-عینی و فردی-جمعی    55

جدول 2-5- کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول.. 68

جدول 2-6 – جدول SWOT… 72

جدول 2-7- شاخص های کیفیت زندگی در شهر سائو کارلوس برزیل… 76

جدول 2-8- معیار و شاخص های کیفیت زندگی… 77

جدول 2-9- شاخص های ذهنی بکار گرفته شده در ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی ساکنان شهر تایپه   77

جدول 2-10- جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری… 78

جدول 3-1-  جمعیت و نرخ رشد مناطق 22 گانه شهر تهران در طی سالهای 1355 تا 1390   82

جدول 3-2- فهرست و مشخصات محلات 16 گانه منطقه 18.. 89

جدول 3-3- جمعیت و نرخ رشد منطقه 18 طی دوره های 1390-1355.. 95

جدول 3-4- جمع و درصد جمعیت منطقه 18 در گروه های عمده سنی در سال 1390   95

جدول 3-5- تعداد و بعد خانوار منطقه 18.. 96

جدول 3-6- تعداد مهاجرین وارد شده طی 5 ساله گذشته به منطقه 18 بر حسب علت مهاجرت    97

جدول 3-7- وضع سواد شهروندان منطقه 18.. 97

جدول 3-8- وضع زناشویی شهروندان منطقه 18.. 97

جدول 3-9- وضع فعالیت در منطقه 18.. 98

جدول 3-10- وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت در منطقه 18   99

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت… 108

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس رده ی سنی    109

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل    110

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری براساس سطح تحصیلات    111

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت اشتغال   112

جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس میزان درآمد ماهیانه   113

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس میزان هزینه ماهانه   114

جدول 4-8- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس منطقه اقامت مراجعه کنندگان   115

جدول 4-9- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس مدت اقامت در محله   116

جدول 4-10- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس شناختن مراکز  117

جدول 4-11- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس تعداد مراجعه به مراکز  118

جدول 4-12- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز  119

جدول 4-13- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس ساعات مراجعه به مراکز  120

جدول 4-14- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس نحوه دسترسی به مراکز  121

جدول 4-15- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس هدف استفاده از مراکز  122

جدول 4-16- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس مشخصه بارز مراکز  123

جدول 4-17- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس عامل وابستگی و حس تعلق    125

جدول 4-18- امتیاز نهایی بدست آمده از تکنیک AHP.. 126

جدول 4-19- عوامل داخلی و خارجی فعالیت مراکز مورد مطالعه.. 134

جدول 4-20- مقایسه زوجی نقاط قوت… 134

جدول 4-21- مقایسه زوجی نقاط ضعف… 135

جدول 4-22- مقایسه زوجی نقاط فرصت… 135

جدول 4-23- مقایسه زوجی نقاط تهدید.. 135

جدول 4-24- ارزیابی عوامل داخلی (IFE). 135

جدول 4-25- ارزیابی عوامل خارجی (EFE). 136

جدول 4-26- راهبردهای ارائه شده در راستای فعالیت مراکز مورد مطالعه   137

جدول 5-1- شاخص های آماری هر یک از گویه ها. 140

جدول 5-2- شاخص های آماری (مرکزی و پراکندگی) برای متغیرهای پژوهش     143

جدول 5-3- نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش     144

جدول 5-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه (ارزش آزمون3). 145

جدول 5-5- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر گویه های کیفیت زندگی در فرا منطقه (ارزش آزمون3). 148

جدول 5-6- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر گویه های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا  منطقه.. 151

جدول 5-7- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون 3). 154

جدول 5-8- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون 3). 155

جدول 5-9- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر شاخص های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا  منطقه.. 156

جدول 5-10- نتایج آزمون فریدمن برای اولویت میزان تأثیر مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری  منطقه 18 بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه و فرا منطقه.. 157

جدول 5-11- نتایج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه دوم.. 159

 

نمودار 3-1- هرم سنی منطقه 18 در سال 1390 ……………………………………………………………………………96

نمودار 4-1- توزیع جنسیت نمونه آماری …………………………………………………………………………………….109

نمودار 4-2- توزیع رده ی سنی نمونه آماری ……………………………………………………………………………….110

نمودار 4-3- توزیع وضعیت تأهل نمونه آماری …………………………………………………………………………….111

نمودار 4-4- توزیع سطح تحصیلات نمونه آماری …………………………………………………………………………112

نمودار 4-5- توزیع وضعیت اشتغال نمونه آماری …………………………………………………………………………113

نمودار 4-6- توزیع میزان درآمد ماهانه نمونه آماری ……………………………………………………………………114

نمودار 4-7- توزیع میزان هزینه ماهانه نمونه آماری ……………………………………………………………………115

نمودار 4-8- توزیع منطقه اقامت مراجعه کنندگان ………………………………………………………………………116

نمودار 4-9- توزیع مدت اقامت ………………………………………………………………………………………………….117

نمودار 4-10- توزیع شناختن مراکز …………………………………………………………………………………………….118

نمودار 4-11- توزیع تعداد مراجعه به مراکز ………………………………………………………………………………….119

نمودار 4-12- توزیع روزهای مراجعه به مراکز ……………………………………………………………………………..120

نمودار 4-13- توزیع ساعات مراجعه به مراکز ……………………………………………………………………………..121

نمودار 4-14- توزیع نحوه دسترسی به مراکز ……………………………………………………………………………..122

نمودار 4-15- توزیع مهمترین هدف استفاده از مراکز …………………………………………………………………123

نمودار 4-16- توزیع مهمترین مشخصه بارز مراکز ………………………………………………………………………124

نمودار 4-17- توزیع عامل وابستگی و حس تعلق ……………………………………………………………………….125

نمودار 4-18- رتبه بندی مراکز در شاخص محیطی و کالبدی ……………………………………………………….129

نمودار 4-19- رتبه بندی مراکز در شاخص اقتصادی …………………………………………………………………….130

نمودار 4-20- رتبه بندی مراکز در شاخص اجتماعی ……………………………………………………………………131

نمودار 4-21- رتبه بندی مراکز در شاخص آموزشی ……………………………………………………………………131

نمودار 4-22- رتبه بندی مراکز در شاخص زیرساخت و تأسیسات ……………………………………………….132

نمودار 4-23- رتبه بندی مراکز در شاخص امنیت ………………………………………………………………………133

نمودار 4-24- رتبه بندی مراکز در شاخص سلامت …………………………………………………………………….133

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- مدل مول و همکاران.. 19

شکل 2-2- ابعاد کیفیت زندگی… 47

شکل 2-3- ابعاد کیفیت زندگی شهری… 47

شکل 2-4- شاخصهای اندازه گیری فردی کیفیت زندگی… 49

شکل 2-5- شاخصهای سطحی کیفیت زندگی… 49

شکل 2-6- مدل مفهومی عوامل مؤثر در کیفیت زندگی شهری… 61

شکل 2-7- مدل کیفیت زندگی کامپل و دیگران.. 62

شکل 2-8- مدل کیفیت زندگی لندزمن… 63

شکل 2-9- مدل کیفیت زندگی فلیس و پری… 64

شکل 2-10- مدل کیفیت زندگی داس…. 66

شکل 2-11- مدل کیفیت زندگی میشل… 67

شکل 2-13- ابعاد کیفیت زندگی… 69

شکل 2-14- چارچوب تحلیل SWOT… 71

شکل 2-15- ساختار سلسله مراتبی مدل کیفیت زندگی در شهر استانبول   75

شکل 3-1- عکس ماهواره ای منطقه 18.. 86

شکل 4-1- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک…. 138

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه 18 …………………………………………………………………………………….85

نقشه 3-2- وضع موجود کاربری اراضی منطقه 18 …………………………………………………………………………87

نقشه 3-3- تقسیمات ناحیه ای و محله ای منطقه 18 ………………………………………………………………………91

نقشه 3-4- موقعیت پردیس تماشا در ناحیه یک منطقه 18 ……………………………………………………………102

نقشه 3-5- موقعیت مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی در ناحیه یک منطقه 18 …………………………..103

نقشه 3-6- موقعیت ورزشگاه امام رضا (ع) در ناحیه دو منطقه 18 ………………………………………………….104

نقشه 3-7- موقعیت مجموعه ورزشی بدر در ناحیه دو منطقه 18 ……………………………………………………105

نقشه 3-8- موقعیت مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی در ناحیه چهار منطقه 18 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………105

پیشگفتار

بررسی کیفیت زندگی از اهداف مهم دست اندرکاران بوده و با توجه به گستردگی این مفهوم مورد توجه بسیاری از رشته های علوم مختلف قرار گرفته است. از این رو، بهبود رفاه و آسایش به عنوان هدف توسعه، وابسته به شناخت هر چه بیشتر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس، شروع جدی این بحث به دهه 1960 باز می گردد. زمانی که مشخص شد رشد و توسعه اقتصادی لزوماً منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم نمی شود. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد می تواند زمینه های تغذیه ای، آموزشی، بهداشت، امنیت و اوقات فراغت را شامل می شود، از طرفی، دیگر امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد نظر برنامه ریزان و مدیران امر توسعه است. ارتقاء برنامه ریزی شهری از نگاه صرف کالبدی-کارکردی به نگاهی چند بعدی و چند وجهی در قالب در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، روانی، کیفی و اقتصادی در تعامل و کنش متقابل با ابعاد کالبدی-کارکردی، یکی از نتایج توجه به مفهوم کیفیت زندگی شهری در عرصه جهانی بوده است. به طور کلی می توان گفت که مفهوم «کیفیت محیط زندگی» و یا «کیفیت زندگی شهری» با هدف اصلاح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی و اقتصادی به توسعه پایدار شهری مطرح و مورد توجه قرار گرفت. به هر جهت، کیفیت زندگی به عنوان یک اصطلاح کلی، مفهومی برای نشان دادن چگونگی برآورده شدن نیازهای انسانی و همچنین معیاری برای ادراک رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است.

پژوهش پیش رو در 5 فصل تدوین شده است که در فصل نخست به کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه، اهداف، روش تحقیق، پیشینه و واژگان کلیدی تحقیق اشاره شده است.

در فصل دوم ابتدا تعاریف و مفاهیم و سپس نظریه ها، مدل ها و تجربیات کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم ابتدا، مشخصات کلی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت، و سپس پیشینه منطقه و ویژگی های طبیعی و انسانی منطقه 18 مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای فصل، مشخصات مراکز مورد بررسی در پژوهش ذکر شده است.

در فصل چهارم ابتدا به بررسی و تحلیل نظر و دیدگاه مراجعه کنندگان مراکز مورد مطالعه پرداخته شده است و در نهایت از مدل های AHP و SWOT به منظور رتبه بندی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مراکز استفاده شده است.

در پایان، در فصل پنجم برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های مشخصات فردی و سؤالات توصیفی و از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون 3، آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.

تعداد صفحه : 225

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.