جغرافیا

پایان نامه ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه(مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)

          دانشگاه آزاد اسلامی         

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

عنوان

ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در کرمانشاه

 (مطالعه موردی منطقه2شهرداری کرمانشاه)

استاد راهنما

دکتر مسلم رستمی

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه. 3

1- 1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-4- اهداف (شامل اهداف كلی و كاربردی) 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-5- کاربرد نتایج تحقیق.. 10

1-6- سؤالات تحقیق.. 10

1-7- فرضیه ‏های تحقیق.. 10

1-8- مشكلات و محدودیتهای تحقیق.. 10

1-9- تعاریف واژگان و مفاهیم. 11

1-9-1- محله. 11

1-9-2- شاخص ها 11

1-9-3- کیفیت… 11

1-9-4- کیفیت زندگی.. 11

1-9-5- شهر کرمانشاه 12

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. 14

2-1- پیدایش شهر و شهرنشینی.. 15

2-1- 1- مرحله اول دگرگونی و رشد شهرها سال1300 تا 1320.. 15

2-1- 2- مرحله دوم دگرگونی و رشد شهرها سال 1320 تا 1341.. 16

2-1- 3- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشینی تا انقلاب اسلامی.. 17

2-1- 4- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی.. 17

2-2- فضای شهری و ابعاد آن. 18

2-2-1- تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر. 19

2-2-2- تاثیر فضاهای شهری بر سیما و کالبد یک شهر. 19

2-2-3- تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر. 20

2-3- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری.. 20

2-3-1- سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری.. 22

2-3-2- سنت ایجاد مکان شهری.. 22

2-4- تعریف کلان شهر. 23

2-4-1- تاریخچه پیدایش کلان شهر. 24

2-4-2- خصلت‌های کلان شهرها 24

2-4-2-1- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها 24

2-4-2-2- پیچیدگی کلان شهرها 25

2-4-2-3- دلزدگی و یکنواختی.. 25

2-4-2-4- احتیاط، محافظه کاری در کلان شهری.. 25

2-4-2-5- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن. 25

2-4-2-6- عدم تجانس و ناهمگونی شهرها 26

2-4-2-7- تراکم و آلودگی محیط.. 26

2-4-2-8- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین.. 26

2-5- تاریخچه پیدایش مفهوم كیفیت زندگی.. 26

2-5-1-كیفیت زندگی شهری.. 28

2-5-2- مفهوم کیفیت زندگی.. 30

2-6- نظریه های كیفیت زندگی.. 33

2-6-1- كیفیت زندگی ناشی از برخورداری.. 33

2-6-2- كیفیت زندگی ناشی از ارتباطات… 34

2-6-3- كیفیت زندگی ناشی از كیفیتِ بودن. 34

2-6-4- كیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی.. 34

2-7- دیدگاه های کیفیت زندگی.. 36

2-7-1- مکتب ساختارگرایی.. 36

2-7-2- مکتب اصلاح گرایی.. 37

2-7-3- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی.. 37

2-7-4- مدلهای طبقه بندی کیفیت محیط شهری.. 38

2-7-4- 1- مدل لنگ: نیازهای انسانی.. 38

2-7-4-2- مدل اپلیارد:  حالت های ادراك انسانی.. 39

2-7-4- 3- مدل «کانتر» : مولفه های « مکان » 39

2-8- ابعاد اساسی در مدلهای سنجش کیفیت زندگی شهری.. 39

2-8-1- کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن. 41

2-8-2- شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری.. 43

2-9- برنامه ریزی.. 46

2-10- دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست… 46

2-10-1- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو) 47

2-10-2- تئوریهای توسعة منطقه‌ای.. 47

2-10-3- روش منطقه‌ای‌کردن. 48

2-10-4- مناطق همگن.. 48

2-10-5- مناطق عملکردی.. 49

2-10-6- مناطق برنامه‌ریزی.. 49

2-10-7- نظریه سیستمها 51

2-11- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط.. 51

2-11-1- مفهوم ارزیابی محیط.. 53

2-11-2- اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی.. 53

2-11-3- ارزشیابی محیط.. 54

2-11-4- مفهوم ارزشیابی.. 55

2-12- مدیریت شهری و مشارکت مردمی.. 57

2-12-1- مشارکت و توسعه شهری.. 58

2-12-1-1- مفهوم مشارکت… 58

2-12-1-2- سطوح مشارکت… 59

2-12-1-3- ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه. 60

2-13- نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی.. 62

2-13-1- برنامه ریزی فضایی.. 63

2-13-2- ساختار فضایی.. 64

2-13-3- ساماندهی فضایی.. 64

فصل سوم: مواد و روش ها

مقدمه. 66

3-1- ویژگی‌های جغرافیایی کرمانشاه 66

3-1-1- ویژگی‌های کلی زمین شناسی و تکتونیکی زاگرس…. 68

3-1-2- ویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی شهر کرمانشاه 70

3-2- وضعیت منابع آبی استان كرمانشاه 71

3-2-1- وضعیت هیدرولوژی شهر کرمانشاه 72

3-2-1-1- رودخانه قره سو. 72

3-2-2- ویژگیهای اقلیمی وجوی.. 73

3-2-3- درجه حرارت و تغییرات آن. 74

3-2-4- بارندگی و میزان آن. 75

3-2-5- باد. 77

3-2-6- تبخیر. 78

3-2-7- تعداد روزهای یخبندان. 79

3-3- مسائل زمین شناسی.. 79

3-3-1- خاک شناسی شهر کرمانشاه و اطراف آن. 79

3-3-2- آلودگی هوا 81

3-3-3- بررسی خصوصیات تکتونیکی زمین (وضعیت لرزه خیزی منطقه) 81

3-3-4- تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان. 82

3-5- ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه. 83

3-5-1- شهر کرمانشاه 84

3-5-2- جمعیت استان. 85

3-6- توسعه کالبدی کرمانشاه در دوران جدید شهرنشینی در ایران. 87

3-6-1- زندگی شهری.. 88

3-6-2- نژاد. 89

3-6-3- زبان گویش…. 89

3-6-3-1- گویش کردی کلهری.. 90

3-6-3-2- گویش کردی اورامی.. 90

3-6-3-3- گویش کردی سورانی.. 90

3-6-3-4- گویش لکی.. 90

3-7- هنرهای سنتی کرمانشاه 90

3-7-1- گلیم بافی.. 91

3-7-2- موج بافی.. 91

3-7-3- جاجیم بافی.. 92

3-7-4- قالی بافی.. 92

3-7-5- نمد مالی.. 92

3-8- وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه‏ 93

3-8-1- صنعت و تولید. 93

3-8-1- مذهبی و فرهنگی.. 93

3-8-1- بهداشت و درمان ‏ 94

3-9- روش شناسی تحقیق.. 94

3-9-1- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا 94

3-9-2- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. 94

3-9-3- روش های گردآوری داده ها 95

3-9-4- روش و طرح نمونه برداری.. 95

3-10- بررسی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری.. 96

3-10-1- روایی پرسشنامه. 96

3-10-2- پایایی پرسشنامه. 97

3-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 97

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

مقدمه. 100

4-1- اطلاعات و آمار توصیفی جامعه آماری.. 100

4-1-2- توزیع پاسخ‌دهندگان بر حسب سن.. 100

4-1-3- توزیع پاسخ‌دهندگان برحسب جنس…. 101

4-1-4- توزیع پاسخ دهندگان بر حسب شغل.. 101

4-1-5- توزیع پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات… 102

4-1-6- توزیع پاسخ دهندگان برحسب مالکیت خانه (نوع سكونت ساختمان) 102

4-1-7- توزیع پاسخ دهندگان برحسب وضعیت تأهل.. 103

4-2- شاخص های سنجش…. 104

4-2-1- شاخص ها 104

4-3- یافته های استنباطی.. 105

4-3-1- شاخص های عینی کیفیت زندگی شهری.. 105

4-3-2- شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری.. 108

4-3-2- 1- شاخص های ذهنی در بعد فیزیکی.. 109

4-3-2-2- شاخص های ذهنی در بعد اقتصادی.. 109

4-3-2-3- شاخص های ذهنی در بعد اجتماعی.. 110

4-3-3- مقایسه شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در ابعاد مختلف…. 111

4-4- بررسی عوامل مؤثر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی.. 111

4-4-1- روش تحلیل عاملی.. 111

4-4-2- تحلیل کاوشی عامل ها 113

4-4-3- اعتبار تحلیل عاملی.. 115

4-4-4- تهیه ماتریس داده ها 116

4-4-5- محاسبه ماتریس همبستگی.. 116

4-4-6- استخراج عامل ها 116

4-4-7- چرخش عامل‌ها 118

4-4-8- نام گذاری عامل ها 119

4-4-8-1- عامل اول. 120

4-4-8-2- عامل دوّم. 120

4-4-8-3- عامل سوم. 121

4-4-8-4- عامل چهارّم. 122

 فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

مقدمه. 125

5-1- یافته های بدست آمده از فرضیه های پژوهش…. 125

5-1-1- فرضیه اول پژوهش…. 125

5-1-2- فرضیه دوم پژوهش…. 127

5-2- نتیجه گیری و پیشنهادها 128

 

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول شماره(2-1): جنبه های كیفیت زندگی شهری در پژوهش های مختلف…. 32

جدول(2-2): شاخص های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه صاحب نظران مختلف…. 45

جدول شماره (3-1):  وضع جوی شهر کرمانشاه برحسب ماه : سال 1390.. 76

جدول شماره (3-2): آمار روزهای همراه با گرد و خاک… 81

جدول شماره (3-8): مشخصات گسل های استان کرمانشاه 82

جدول شماره (3-4): جمعیت و متوسط رشد سالانه سال 1390.. 86

جدول شماره (3-5):جنس و وضع سکونت  سال 1390.. 86

جدول شماره (3-6): میزان شهرنشینی (درصد)سال 1390.. 86

جدول شماره (3-7):نسبت جنسی سال 1390.. 86

جدول شماره (4-1) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب سن.. 100

جدول شماره (4-2) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب جنس…. 101

جدول شماره (4-3) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب شغل.. 102

جدول شماره(4-4) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب تحصیلات… 102

جدول شماره (4-5) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب مالکیت خانه. 103

جدول شماره (4-6) : توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه برحسب وضعیت تأهل.. 103

جدول شماره(4-6) اولویت بندی شاخص های عینی مختلف كیفیت زندگی شهری درمنطقه 2.. 106

جدول شماره (4-7): میانگین سطح کیفیت زندگی  شهروندان منطقه 2 شهرداری شهر کرمانشاه 107

جدول شماره (4-8) : ارزیابی شاخص های ذهنی (فیزیکی) کیفیت شهری منطقه 2 شهر کرمانشاه 109

جدول شماره (4-10) : ارزیابی شاخص های (ذهنی) اقتصادی کیفیت شهری منطقه 2 شهر کرمانشاه 110

جدول شماره (4-11) : ارزیابی شاخص های (ذهنی) اجتماعی کیفیت شهری منطقه 2 شهر کرمانشاه 110

جدول شماره (4-12) : ارزیابی ابعاد شاخص های ذهنی كیفیت محیط شهری در منطقه 2 شهر کرمانشاه 111

جدول شماره (4-13) : مهمترین متغیرهای کیفیت زندگی شهری منطقه مورد مطالعه. 114

جدول شماره (4-14) : تست کای دو و بارتلت شاخص های بررسی کیفیت زندگی شهری منطقه. 115

جدول شماره(4-15) : نتایج تحلیل عوامل حول محور اصلی 30 شاخص انتخابی.. 117

جدول شماره (4-16): متغیر های بارگذاری شده در عامل اول «کیفیت محیط فیزیکی» 120

جدول شماره (4-17) : متغیر های بارگذاری شده در عامل دوّم «عوامل کیفیت اجتماعی شهر» 121

جدول شماره (4-18) : متغیر های بارگذاری شده در عامل سوم « کیفیت حمل و نقل و ارتباطات» 121

جدول شماره (4-19): متغیر های بارگذاری شده در عامل چهارم «كیفیت محیط اقتصادی» 122

جدول شماره (4-20) : متغیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم «كیفیت محیط فرهنگی» 122

جدول شماره (5-1) : میانگین سطح کیفیت زندگی  شهروندان منطقه 2 شهرداری شهر کرمانشاه 126

جدول شماره (5-2) : ارزیابی ابعاد شاخص های ذهنی كیفیت محیط شهری در منطقه 2 شهر کرمانشاه 128

 

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل شماره (2-1) : اجزای تشکیل دهندة کیفیت زندگی   29

شکل شماره (2-2) :  نمودار شاخص های کیفیت زندگی شهری.. 30

شكل شماره (2-3): كیفیت زندگی شهری انظر سانتس و مارتینز  33

شکل (2-4): فاکتورهای موثر در کیفیت زندگی اجتماع (از دید اکولوژی انسانی) 40

شکل (2-5): ابعاد کیفیت زندگی شهری.. 41

شکل شماره (3-1): نقشه موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه 68

شکل شماره (3-2): نقشه توپوگرافی استان کرمانشاه 70

شکل شماره (3-3): نقشه شبکه منابع آبی استان کرمانشاه 71

شکل شماره (3-4): نقشه اقلیم استان کرمانشاه 73

شکل شماره (3-5): نقشه هم دمای استان کرمانشاه 75

شکل شماره(3-6 ): نمودار بارندگی در شهر کرمانشاه در سالهای 1388 الی 1391.. 76

شکل شماره (3-7): نقشه میزان بارش استان کرمانشاه 77

شکل شماره (3-8): نقشه هم تبخیر استان کرمانشاه 78

شکل شماره (3-9): نقشه وضعیت لرزه خیزی استان کرمانشاه 82

شکل شماره (4-1): نمودار توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه بر حسب جنس…. 101

شکل شماره (4-2): نمودار توزیع پاسخ دهندگان به پرسشنامه بر حسب وضعیت تأهل.. 103

شکل شماره (4-3) : دیاگرام تصمیم گیری و مراحل تحلیل عاملی.. 112

شکل شماره (4-4) : نمایش نمودار سنگریزه مقادیر ویژة عوامل به صورت منحنی نیمرخ دامنه ای.. 117

شکل شماره (4-5) : نمودار خوشه ای از عامل های نام گذاری شده 119

چکیده

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگی است. کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های برنامه ریزی شهری و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. بنابراین شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. واژه کیفیت زندگی بیشتر با محیط طبیعی و شرایط خارجی زندگی افراد از قبیل آلودگی، کیفیت مسکن، جنبه های زیبایی شناسانه، تراکم، شیوع جرم و مانند این ها مرتبط است. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی شهری در منطقه2 شهرداری کرمانشاه می باشد. روش تحلیل از نوع توصیفی– تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی با بهره گرفتن از پرسشنامه و برای سنجش کیفیت زندگی در منطقه استفاده گردیده است. به منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از روش‌ های آماری آزمون T-test تك نمونه ای و تحلیل عاملی و نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. كیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراكات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با بهره گرفتن از شاخص های عینی اندازه گیری می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیط زندگی خود در ابعاد فیزیکی درحد مطلوبی قرار ندارد. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت این منطقه ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، محیط شهری، آزمون T-test، تحلیل عاملی، منطقه 2 شهرکرمانشاه

مقدمه

امروزه اهمیت محیط های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه های اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش است. به طوری که این محیط ها در وهله اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخص های زندگی نظیر سلامت، خانواده، کار یا فراغت و… را فراهم می آورند. دوم اینکه، جمعیت زیادی در نواحی به شدت شهرنشین شده زندگی می کنند و یا در آینده ای نزدیک زندگی خواهند کرد که می بایست به کیفیت محیط سکونت آنها توجه ویژه شود (رفیعیان،10:1391). کیفیت محیط نه تنها به حوزه برآورده سازی نیازهای مادی انسانی توجه دارد، بلکه تامین و ارتقای ظرفیت های اجتماعی و توسعه ای اجتماعات براساس الگوهای رفتار اجتماعی را در نظر دارد. بنابراین بهبود و ارتقای کیفیت محیط مسکونی، به مثابه یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در پایش سیاست های عمومی تبدیل شده است (خادم الحسینی و دیگران، 1389: 1) كیفیت محیط سکونت شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراكات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و محیط سکونتی آنان؛ یا با بهره گرفتن از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه، اندازه گیری می شود؛ تا بدین وسیله سنجشی سیستماتیک در خصوص میزان رضایتمندی و بهره مندی شهروندان از ویژگی های محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محیط سکونت به دست آید. برهمین اساس، در این پژوهش برآنیم تا برنامه ریزی شهری را با مفهومی میان رشته ای پیوند دهیم و از طریق افزایش ارتباط با شهروندان، تصویرذهنی آنان را در خصوص کیفیت محیط سکونت شان جویا شویم. لذا ابتدا معیارها و مولفه های کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان منطقه2 شهرداری کرمانشاه مورد بازشناسی قرار گرفته است.

 

1- 1- بیان مسئله

 

کیفیت محیط شهری سنجشی است برای ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که برای زندگی شهری حداقل مطلوبیت را به همراه دارد و از عوامل مؤثر بر آن می توان از میزان و نحوه خدمات رسانی اجتماعی، چگونگی سلسله مراتب در کاربری های عمده و خدماتی شهر، امنیت اجتماعی در فضاهای شهری، نحوه دسترسی به فضاهای شهری، مکان قرار گیری کاربری ها و فضاهای اصلی شهر در بستر شهر، محیط زیست شهری، عملکرد بخش های مختلف در شهر، فعالیت های در جریان در محیط شهری، توجه به هویت و فرهنگ بومی ساکنان و غیره را نام برد. دلیل مهم برای چنین توجه ای به (مفهوم) کیفیت با توجه به برنامه ریزی و طراحی شهری به طور هم زمان و تعاملی از جمله راهكارهایی است كه می تواند ارتقای كیفیت عملكردی در فضاهای شهری را محقق كند . پارامترهای كیفیت محیط شهری برای بررسی نتایج مو رد انتظارطراحی از فرایند برنامه ریزی، پس از مقایسه نظریات مختلف و تحلیل آن ها و لحاظ كردن وجوه اشتراك و افتراق میان عناصر تشكیل دهنده كیفیت محیط شهری مانند نظریات جین جیكوبز، لینچ، بنتلی، دی ای تی آر، كرمونا و جان پانتر، در نهایت شش شاخص در نظر گرفته شد. این شاخص ها عبارتند از نفوذپذیری[1] ، تنوع[2] ، ایمنی و امنیت[3]، انعطاف پذیری[4]، همه شمول بودن[5] و سرزندگی[6]. كیفیت های محیط شهری مطابق با مدل كانتر از كیفیت های مربوط به كالبد، فعالیت و تصورات تشكیل می شود. از امتزاج كیفیت های كالبدی و فعالیتی، كیفیت عملكردی پدید می آید (گلكار،1380: 56).  به هرحال میان برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران درباره ی تدقیق معنای کیفیت زندگی، اجزای منفردی که کیفیت زندگی را در بردارند (کیفیت زندگی از مجموع و تعامل آ نها بدست می آید) و روشی که از طریق آن برنامه های ویژه، کیفیت زندگی را بهبود می بخشند، توافق اندکی وجود دارد. در عین حال درگزارشات و پروژه های برنامه ریزی شهری بسیاری به مفهوم کیفیت زندگی شهری اشاره می شود، چه به عنوان نتیجه و حاصل پروژه و چه به عنوان بررسی وضعیت موجود (لطفی، 68:1388 ).

استراتژی شهری بانک جهانی (1999) برای شهرهای جهان سوم، بر روی چهار مشخصه اساسی قابلیت سکونت، رقابت پذیری، حکمرانی خوب و ورشکستگی ها متمرکز شده است؛ این چهار عامل را نیز در افزایش رفاه ساکنین این شهرها دخیل می داند(باسخا و همکاران، 98:1389).  در جدید ترین رتبه بندی با توجه به شاخص کیفیت زندگی بین کشور های جهان درسال2014 متاسفانه کشور ایران در رتبه 51 جهان قرار گرفت که در جایگاه بسیار نامناسبی هم در قاره اسیا نیز قرار دارد. (رجوع شود به جدول رتبه بندی کشور های جهان از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی سال2014 در سایت www.economic.com) و استان کرمانشاه درمیان استانهای ایران در سال 91با رتبه کیفیت زندگی 48/1- در رتبه کیفیت زندگی پایین قرار گرفته است و در میان 25 استان مورد بررسی رتبه22 را به خود اختصاص داده است (موذن139:1391). به طور کلی، باتوجه به تحقیات میدانی و اطلاعات گرفته شده از شهرداری و مراجع زیربط و مقایسه آن با استاندارهای معرفی شده از سوی منابع معتبر کیفیت زندگی در محله های منطقه 2شهرداری کرمانشاه، بنا به دلایل مختلف در سطح پایینی قرار دارد ولازم است تحقیقات جامعی در همه تخصص ها صورت گیرد تا جهت برنامه ریزی های توسعه شهری در خدمت مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

تعداد صفحه : 158

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.