عمران

بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : نقشه برداری

گرایش :سیستم اطلاعات مکانی

عنوان : بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشكده نقشه برداری

گروه سیستم اطلاعات مکانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند

 

اساتید راهنما

دكتر عباس علیمحمدی سراب

دکتر محمد سعدی مسگری

شهریور 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

ضرورت داشتن محیط سالم و بالا بردن سطح سلامت جامعه، نیاز به داشتن برنامه ریزی صحیح جهت کاهش منابع تولید آلاینده‌های هوا و نیز پیش‌بینی این آلاینده‌ها برای جلوگیری از اثرات مضر آن را اجتناب ناپذیر می کند. پیش‌بینی آلاینده‌ها می‌تواند در مدیریت و کنترل آلودگی هوا مفید واقع شود. در این تحقیق، آلایندۀ O3 بدلیل اثرات مضر آن‌ بر سلامتی انسان و نیز آلایندۀ CO بدلیل استفاده از خودروهای غیراستاندارد و مشكل احتراق ناقص سوخت‌ در خودروها در شهر تهران مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در این میان استفاده از شبکه‌های عصبی به دلیل توانایی مناسبشان در مدل سازی سیستم‌های با رفتار غیرخطی، می­توانند جهت پیش‌بینی تغییرات آلاینده‌های هوا مفید واقع گردند. با چنین رویکردی در این پایان نامه پیش بینی و مدل سازی تغییرات غلظت ساعتی دو آلایندۀ CO و O3 با بهره گرفتن ازشبکه‌های عصبی MLP و المن و رگرسیون بیز مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور پیش پردازش داده‌ها قبل از ورود به شبکه عصبی، از تحلیل مؤلفه‌های اصلی کمک گرفته شده است. در این حالت استفاده از مؤلفه‌های بدست آمده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، منجر به کاهش تعداد ویژگی‌ها، افزایش درجۀ آزادی و کاهش زمان آموزش شبکه شده است.

پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3 با بهره گرفتن از رگرسیون بیز و برآورد پارامترهای آن توسط روش زنجیره‌های مارکف مونت کارلو نیز مورد توجه قرار گرفته است.

نتایج پیاده ­سازی دو نوع شبکه عصبی و رگرسیون بیز، نشان می‌دهد که شبکه MLP با داشتن ضریب تعیین (R2 ) برابر 6307/0 برای پیش‌بینی CO و شبکه المن با ضریب تعیین برابر 6186/‌0 برای پیش بینی O3 بهترین دقت را دارا می‌باشند. لذا نتایج تحقیق مؤید برتری شبکه‌های عصبی پیشنهادی نسبت به رگرسیون بیز می‌باشد.

کلید واژگان: شبکه­عصبی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی، رگرسیون بیز، زنجیره‌های مارکف مونت‌کارلو

 

فهرست مطالب

فصل 1 : مقدمه.. 1

1-1-   مقدمه. 2

1-2-   زمینه‌ها و اهداف پایان نامه. 5

1-3-   مروری بر تحقیقات انجام شده 5

1-4-   روش تحقیق.. 10

1-5-   ساختار پایان نامه. 12

فصل 2 : مبانی نظری… 13

2-1-   آلودگی هوا چیست؟ 14

2-1-1-  انواع آلاینده ها 14

            ذرات آلوده یا مواد معلق در هوا ( PM10 ) 15

            منوکسید کربن.. 15

            اکسید های سولفور 16

            اکسیدهای نیتروژن.. 17

            ازن        ……………………………………………………………………………………………………………………………..18

            هیدروكربن‌های فرار (VOCs) 19

2-1-2-  شاخص استاندارد آلودگی هوا 19

            تعریف ppm و ppb. 21

2-2-   پارامترهای هواشناسی و اثرات آنها در عوامل آلوده کنندۀ هوا 21

2-3-   سیستم اطلاعات مکانی زمانمند. 26

2-4-   سری‌های زمانی.. 28

فصل 3:مواد و روش‌های مورد استفاده در تحقیق… 30

3-1-   معرفی ایستگاه‌ها و داده‌ها 31

3-2-   بررسی قابلیت پیش بینی داده‌ها 33

3-2-1-  آزمون تحلیل تغییر مبنای حوزۀ تغییرات (تحلیلR/S ) 34

3-3-   استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل عامل اصلی به منظور بررسی داده های اثر گذار بر CO و O3 برای ورود به یک سیستم پیش بینی کنندۀ CO و O3 36

3-3-1-  تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل عامل اصلی.. 36

3-4-   تحلیل سری زمانی داده ها به منظور استخراج تأخیرهای زمانی مؤثر هر سری داده در پیش بینی O3 و CO   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-4-1-  استفاده از توابع خود همبستگی (ACF) و خود همبستگی جزئی (PACF) به منظور پیدا کردن الگوی مناسب برای سری زمانی   40

            تابع خود همبستگی.. 40

            تابع خود همبستگی جزئی.. 41

            فرایندهای اتورگرسیو. 41

            فرایندهای میانگین متحرک… 42

            فرایندهای اتورگرسیو میانگین متحرک… 42

            فرایندهای ایستا 43

            تبدیل فرایندهای غیر ایستا به فرایندهای ایستا 44

3-5-   معماری‌های شبكه عصبی.. 45

3-5-1-  مدل یک نورون مصنوعی.. 47

3-6- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه. 48

3-6-1-  ساختار شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه. 49

3-6-2-  الگوریتم پس انتشار خطا در شبکه های پرسپترون چندلایه. 51

3-7-   شبکه المن.. 52

3-7-1-  آموزش شبکه Elaman. 54

3-8-   رگرسیون‌ خطی.. 55

3-9-   مدل‌های خطی تعمیم یافته. 55

3-10- مدل های خطی تعمیم یافته بیز. 59

3-11- زنجیره‌‌های ماركف مونت‌كارلو. 60

فصل 4: ارزیابی شبکه‌های عصبی و رگرسیون بیز با رویکرد مونت کارلو در پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-1-   مقدمه. 63

4-2-   بررسی تغییرات مکانی دو آلایندۀ CO و O3 65

4-3-   بررسی قابلیت پیش بینی داده ها 67

4-4-   بررسی نتایج حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل عامل اصلی به منظور بررسی داده‌های اثر گذار بر دو آلایندۀ CO و O3 69

4-5-   بررسی هر یک از سری‌های زمانی به منظور تعیین تأخیرهای زمانی مؤثر برای پیش‌بینی یک گام زمانی جلوتر   73

            بررسی سری زمانی رطوبت… 74

4-6- پیش پردازش داده‌ها برای ورود به شبکۀ عصبی.. 77

4-7-   پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3 با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی.. 79

4-7-1-  پیش‌بینی به کمک شبکه‌های MLP. 80

            پیش‌بینی O3 81

            پیش‌بینی CO.. 84

4-7-2-  پیش بینی به کمک شبکه المن.. 88

            پیش‌بینی O3 88

            پیش‌بینی CO.. 91

4-8-   پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3 با بهره گرفتن از رگرسیون بیز با رویکرد مونت‌کارلو. 94

فصل 5: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 101

5-1-   نتیجه گیری.. 102

5-2-   پیشنهادات.. 107

پیوست    108

پیوست 1- نمودارهای نمای هرست برای پارامترهای هواشناسی وآلاینده‌های هوا. 109

پیوست 2- نمودارهای توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی پارامترهای هواشناسی وآلاینده‌های هوا و نیز نمودارهای این توابع برای باقیماندۀ مدل AR برازش داده شده. 112

پیوست 3- نمونه ای از مؤلفه‌های بدست آمده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای تأخیرهای زمانی مؤثر هر پارامتر. ………. 119

پیوست 4- فرمول محاسبۀ RMSE و R2 122

 

 

 

 

فهرست اشكال

شکل 1-1 مراحل تحقیق.. 11

شکل 2-1 مدل نقل و انتقال شیمیایی جو. 23

شکل 3-1 موقعیت ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و ایستگاه سینوپتیک مهراباد بر روی نقشۀ تهران. 32

شکل 3-2 نمونه ای از یک شبکه پیشخور 46

شکل 3-3 نمونه ای از یک شبکه پسخور 47

شکل 3- 4 مدل یک نورون مصنوعی.. 47

شکل 3- 5 ساختار شبکه عصبی پرسپترون چند لایه. 49

شکل 3- 6 ساختار شبکه المن یک لایه. 53

شکل 3- 7 ساختار دو لایه یک شبکه Elaman. 53

شکل 4-1 نمودار میزان تغییرات CO در ایستگاه‌های مورد بررسی. 65

شکل 4-2 نمودار میزان تغییرات O3 در ایستگاه‌های مورد بررسی. 66

شکل 4-3 نمودار نمای هرست برای سری زمانی O3. 68

شکل 4-4 نمودار نمای هرست برای سری زمانی CO. 69

شکل 4-5 اندازه مقادیر ویژۀ مؤلفه‌ها برای انتخاب مؤلفه‌های اصلی. 70

شکل4-6 نمودار میله‌ای مقادیر ویژۀ مؤلفه‌ها برای دو مؤلفه اصلی اول. 72

شکل4-7 تابع خودهمبستگی سری زمانی رطوبت. 74

شکل4-8 تابع خودهمبستگی جزئی سری زمانی رطوبت. 75

شکل4-9 الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 24. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 24. 75

شکل4-10 الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 36. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 36. 76

شکل4-11 پیش‌بینی O3 و خطای آن در مرحلۀ آموزش شبکه MLP. 82

شکل4-12 پیش‌بینی O3 و خطای آن در مرحلۀ تست شبکه MLP. 82

شکل4-13 همبستگی بین داده‌های واقعی(o3) و داده‌های پیش‌بینی شده در شبکهMLP. 83

شکل4-14 رابطۀ بین خطا و مقادیر واقعی (o3) در شبکهMLP. 83

شکل4-15 پیش‌بینی CO و خطای آن در مرحلۀ آموزش شبکه MLP. 85

شکل4-16 پیش‌بینی CO و خطای آن در مرحلۀ تست شبکه MLP. 86

شکل4-17 همبستگی بین داده‌های واقعی (CO) و داده‌های پیش‌بینی شده در شبکهMLP. 86

شکل4-18 رابطۀ بین خطا و مقادیر واقعی (CO) در شبکهMLP. 87

شکل4-19 پیش‌بینی O3 و خطای آن در مرحلۀ آموزش شبکه المن. 88

شکل4-20 پیش‌بینی O3 و خطای آن در مرحلۀ تست شبکه المن. 89

شکل4-21 همبستگی بین داده‌های واقعی (O3) و داده‌های پیش‌بینی شده در شبکه المن. 89

شکل4-22 رابطۀ بین خطا و مقادیر واقعی (O3) در شبکه المن. 90

شکل4-23 پیش‌بینی CO و خطای آن در مرحلۀ آموزش شبکه المن.. 91

شکل4-24 پیش‌بینی CO و خطای آن در مرحلۀ تست شبکه المن.. 92

شکل4-25 همبستگی بین داده‌های واقعی(CO) و داده‌های پیش‌بینی شده در شبکه المن. 92

شکل4-26 رابطۀ بین خطا و مقادیر واقعی(CO) در شبکه المن. 93

شکل4-27 الف- هیستوگرم متغیر O3. ب- هیستوگرام متغیر Ln O3. 94

شکل4-28 الف- هیستوگرم متغیر CO. ب- هیستوگرام متغیر Ln CO. 95

شکل4-29 پیش بینی CO و خطای آن با کمک مدل بیز. 98

شکل4-30 همبستگی بین مقادیر واقعی (CO) و مقادیر پیش‌بینی شده در مدل بیز. 99

شکل4-31 پیش‌بینی O3 و خطای آن با کمک مدل بیز. 99

شکل4-32 همبستگی بین مقادیر واقعی (O3) و مقادیر پیش‌بینی شده در مدل بیز. 100

شکل5-1 همبستگی بین مقادیر واقعی (O3) و مقادیر پیش‌بینی شده در شبکه MLP بدون برهم زدن ترتیب داده‌ها. 103

شکل5-2 همبستگی بین مقادیر واقعی (CO) و مقادیر پیش‌بینی شده در شبکه MLP بدون برهم زدن ترتیب داده‌ها. 103

شکل5-3 سری زمانی CO.. 105

شکل5-4 سری زمانی SO2 105

شکل5-5 سری زمانی PM10 106

شکل5-6 سری زمانی فشار 106

شکل5-7سری زمانی NO2 106

نمودار نمای هرست برای سری زمانی PM10 . 109

نمودار نمای هرست برای سری زمانی NO2. 109

نمودار نمای هرست برای سری زمانیSO2 . 110

نمودار نمای هرست برای سری زمانی دما. 110

نمودار نمای هرست برای سری زمانی فشار. 110

نمودار نمای هرست برای سری زمانی رطوبت. 111

نمودار نمای هرست برای سری زمانی سرعت باد. 111

نمودار نمای هرست برای سری زمانی جهت باد. 111

الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 48. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 48 . 112

تابع خودهمبستگی سری زمانی دما. 112

تابع خودهمبستگی جزئی سری زمانی دما. 112

تابع خودهمبستگی سری زمانی O3. 113

تابع خودهمبستگی جزئی سری زمانی O3. 113

الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 24. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 24. 113

تابع خودهمبستگی سری زمانی NO2. 114

تابع خودهمبستگی جزئی سری زمانی NO2. 114

الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 25. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 25. 114

تابع خودهمبستگی جزئی سری زمانی CO. 115

الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 24. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 24. 115

تابع خودهمبستگی سری زمانی CO. 115

الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 16. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 16. 116

تابع خودهمبستگی جزئی سری زمانی SO2. 116

تابع خودهمبستگی سری زمانی SO2. 116

تابع خودهمبستگی جزئی سری زمانی PM10. 117

تابع خودهمبستگی سری زمانی PM10. 117

الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 24. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 24. 117

تابع خودهمبستگی سری زمانی فشار. 118

تابع خودهمبستگی جزئی سری زمانی فشار. 118

الف- تابع خودهمبستگی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 48. ب- تابع خودهمبستگی جزئی باقیمانده‌ها برای مدل AR از مرتبۀ 48. 118

 

فهرست جداول

جدول 2-1 رابطه بین غلظت آلاینده‌ها و شاخص PSI . 20

جدول 3-1 مقادیر میانگین، بیشینه، كمینه، میانه و انحراف معیار برای داده‌های مورد استفاده ژانویه 2007. 33

جدول 4-2 ضرایب همبستگی بین ایستگاه‌ها برای آلایندۀ CO. 66

جدول 4-1 ضرایب همبستگی بین ایستگاه‌ها برای آلایندۀ O3. 66

جدول 4-3 مشخصات مؤلفه‌های ایجادی از متغیرهای اولیه. 70

جدول 4-4 مشخصات مؤلفه‌ها پس از ایجادچرخش. 71

جدول 4-5 مقادیر بردارهای ویژه در روش آنالیز فاکتور اصلی.. 72

جدول 4-6 تأخیرهای زمانی موثر برای پیش‌بینی یک گام زمانی جلوتر. 76

جدول 4-7 تعداد مؤلفه‌های بدست آمده برای هر پارامتر. 79

جدول 4-8 تغییرات خطا برای مقادیر مختلف O3 84

جدول 4-9 تغییرات خطا برای مقادیر مختلف CO.. 87

جدول 4-10 تغییرات خطا برای مقادیر مختلف (O3) 90

جدول 4-11 تغییرات خطا برای مقادیر مختلف CO.. 93

جدول 5-1 مقایسۀ دقت های بدست آمده برای پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3. 102

مؤلفه‌های بدست آمده برای تأخیرهای زمانی رطوبت… 119

مؤلفه‌های بدست آمده برای تأخیرهای زمانی دما 119

مؤلفه‌های بدست آمده برای تأخیرهای زمانی O3 120

مؤلفه‌های بدست آمده برای تأخیرهای زمانی NO2 120

مؤلفه‌های بدست آمده برای تأخیرهای زمانی فشار 120

مؤلفه‌های بدست آمده برای تأخیرهای زمانی SO2 121

مؤلفه‌های بدست آمده برای تأخیرهای زمانیPM10 121

مؤلفه‌های بدست آمده برای تأخیرهای زمانیCO.. 121

فصل 1             : مقدمه

 

1-1-        مقدمه

آلودگی هوا پدیده جدیدی نیست که امروزه به صورت یک معضل در آمده باشد و ذهن انسانها را برای پیش‌بینی کردن آن به دغدغه انداخته باشد. متأسفانه فعالیت‌های روز افزون انسانها مخصوصاً پس از انقلاب صنعتی باعث ایجاد آلودگی هوا در مقیاس‌های بزرگ شده است.

واضح است که شناخت رفتارهای زیستی در تولید آلاینده‌های هوا کمکی در مدیریت و کنترل کیفیت هوا و در نتیجه آن بالا بردن سطح سلامت اجتماعی و کاهش اثرات سوء آلودگی هوا می‌تواند داشته باشد؛ چرا که با داشتن این شناخت می‌توان برنامه‌ریزی لازم جهت کاهش منابع تولید آلودگی هوا و در ادامه آن داشتن محیطی سالم را در فکر پروراند.

مؤسسه حفاظت از محیط زیست آمریكا EPA، شش آلاینده اصلی را به عنوان معیار برای بررسی میزان آلودگی هوا انتخاب نموده و آن ها را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم كرده است. آلاینده‌های اولیه موادی هستند كه از منابع مستقیماً به هوای محیط وارد می‌شوند و شامل پنج آلاینده منواكسیدكربنCO، دی‌اكسیدنیتروژن NO2، دی‌اكسیدگوگرد SO2، ذرات معلق با قطر كمتر از 10 میكرون PM10 و هیدروكربن‌های فرار VOCs می‌باشند. آلاینده‌های ثانویه به موادی اطلاق می‌شود كه در اثر فعل و انفعالات موجود در هوای اطراف زمین بوجود می‌آید و در این گروه می‌توان از ازن O3 نام برد.

در این تحقیق از میان آلاینده‌های نام برده پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3 مبنای کار قرار گرفته است. ضرورت پیش‌بینی ازن را به دلیل اثرات منفی آن بر سلامتی انسان، حیوانات و گیاهان می‌دانیم و اینکه با مدلسازی ازن می‌توان اقدام به هشدار سریع در مکان‌هایی که غلظت آن بالا می‌رود، کرد. همچنین از آنجائیکه منبع اصلی تولید گاز مونو کسید کربن اتومبیل‌ها هستند بنابراین به دلیل حجم ترافیكی سنگین ناشی از ترابری در شهر تهران، استفاده از خودروهای غیراستاندارد و مشكل احتراق ناقص سوخت‌های مورد استفاده در خودروها، پیش‌بینی CO را مورد توجه قرار داده‌ایم. با توجه به اثرات مهلكی كه مونوكسید كربن می‌تواند بر سلامتی انسان داشته باشد، اتخاذ تصمیمات لازم برای برنامه ریزی صحیح در مقابله با این معضل ضروری به نظر می‌رسد.

همان طور که نیاز است بایستی برای داشتن تصمیمی مناسب در آینده، اطلاعات مناسبی از رفتار سیستم خود بدست آوریم تا بتوانیم با مدلسازی رفتار سیستم، چگونگی عملکرد آن را در دیگر زمان‌ها بررسی کنیم. در چنین مسیری پس از مدلسازی مناسب از سیستم می‌توانیم، پیش‌بینی مناسبی از رفتار آن در آینده و در نتیجه تصمیمات بهینه‌تری برای جلوگیری از حوادث نا‌خواسته ایجاد نمائیم. در مسیر مدلسازی سیستم‌ها، شناخت پارامتر‌های اثر‌گذار در سیستم، ارتباط این پارامترها و نوع اثر گذاری هر یک در سیستم از جمله اصلی‌ترین بحث در تحلیل و شناسایی سیستم می‌باشد.

با این رویکرد ما در این تحقیق به دنبال تحلیلی مناسب از محیط هستیم تا بتوانیم رفتار آن را پیش‌بینی کرده و ترسیم دقیق‌تری از آینده را برای خود داشته باشیم. برای مدلسازی رفتار آلاینده‌های هوا غالبا روش‌های شبکه‌های عصبی، منطق فازی، رگرسیون‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق ما بدنبال این هستیم که با بهره گرفتن از روش شبکه‌های عصبی و رگرسیون‌های خطی به مدلسازی و پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3 بپردازیم.

شبکه­ های عصبی از توانایی بالایی در استخراج الگوها از میان داده ­ها و همچنین حل مسائل پیچیده با ماهیت طبیعی برخوردار هستند. دقت اجرای این شبکه­ ها در حالت وابستگی پارامترهای ورودی و حتی وجود نویز در داده ­ها مناسب بوده و با امکان آموزش­پذیری مجدد در هنگام ورود داده‌های جدید، از انعطاف­پذیری بالایی برخوردار هستند. در این تحقیق از میان معماری‌های مختلف شبکه‌های عصبی، از دو شبکۀ عصبی پرسپترون چند لایه[1] و شبکه عصبی المن[2] به منظور پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3 استفاده شده است. شبکۀ عصبی پرسپترون چند لایه علی رغم کلاسیک بودن آن در مدلسازی‌ سیستم‌های هوشمند، بدلیل انعطاف پذیری زیاد آن در مدلسازی فرایندها و نیز کاربرد فراوان آن در بحث پیش‌بینی آلاینده‌های هوا انتخاب شده است. همچنین در این تحقیق از شبکه عصبی المن بدلیل ماهیت ساختاری و کاربردی این شبکه در مدلسازی سری‌های زمانی بهره گرفته‌ایم.

در روش‌های رگرسیون لزوم تخمین دقیق نتایج و بدست آوردن روابط بین پارامترها و متغیرهای مؤثر در نتایج، طیف وسیعی از این روش‌ها را بوجود آورده است که از جمله این روش‌های رگرسیون می‌توان از روش رگرسیون بیز[3] نام برد. در این تحقیق برای تعیین توزیع پسین برآورد بیز از روش زنجیره­­های مارکف مونت کارلو استفاده می‌کنیم.

در این تحقیق برآنیم که با مدلسازی فرایند دو آلایندۀ CO و O3 با بهره گرفتن از دو روش شبکۀ عصبی و رگرسیون بیز، به بررسی دقت حاصله از روش شبکه عصبی، بعنوان یک روش غیرخطی هوشمند و رگرسیون بیز، بعنوان یک روش خطی کلاسیک پرداخته و میزان کارایی و انعطاف پذیری روش‌های بکارگرفته را در مدلسازی دو آلایندۀ CO و O3 مورد بررسی قرار دهیم. همچنین با پیاده سازی شبکه‌های عصبی MLP و المن به منظور پیش‌بینی دو آلایندۀ CO و O3، دقت این دو شبکه را برای مدلسازی مقایسه می‌کنیم.

[1] Multilayer Perceptrons (MLP)

[2] Elman

[3] Bayes

تعداد صفحه : 142

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.