تربیت بدنی

پایان نامه اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : رفتار حرکتی

عنوان : اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

عنوان پایان نامه

اثر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر بهبود برخی قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی

استاد راهنما:

علی حیرانی

 

استاد مشاور:

کامران یزدانبخش

 

آبان ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اختلال هماهنگی رشدی معمولا با اختلالات حركتی و شناختی نظیر تعادل، هماهنگی حرکتی، مشکلاتی در زمان واکنش و پیش ­بینی و حافظه در کودکان مبتلا همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی می­باشد. تعداد 20 آزمودنی كودك در دامنه سنی 8-12سال از بین کودکان اختلال هماهنگی رشدی مدارس استثنایی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، که طی سه جلسه در هفته و 50 دقیقه تمرینات انجام می­گردید. متغیرهای حرکتی (نظیر تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست) و شناختی (نظیر زمان واکنش ساده و انتخابی، زمان پیش بینی، حافظه فعال) قبل و بعد از تمرینات توسط ابزار معتبر (تست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای Y، دستگاه هماهنگی دو دستی و دستگاه هماهنگی چشم و دست، دستگاه سنجش زمان واکنش ساده و انتخابی، دستگاه زمان پیش بینی، نرم افزار حافظه فعال)، اندازه گیری شد. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده ها با بهره گرفتن از آزمون كولمو گرف- اسمیرنوف، از آزمون های t همبسته و مستقل برای مقایسه نتایج درون و بین گروهی استفاده شد. پیشرفت معنی داری در همه متغیرهای اندازه ­گیری شده از پیش­آزمون تا پس‌آزمون در گروه آزمایش وجود داشت (p<0/05). همچنین یافته ها نشان داد گروه تجربی نسبت به گروه كنترل در متغیرهای اندازه گیری شده به طور معنی داری بهتر بودند (p<0/05). بنابراین الگوی نتایج تحقیق پیشنهاد می­ کند که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی موجب بهبود عملکرد حرکتی و شناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی می­ شود.

کلیدواژه ­ها: تمرینات ادراکی- حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی، قابلیت ­های حرکتی و شناختی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

اهدف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

پیش­فرض­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 9

قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………………. 10

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10

اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

تمرینات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

تعادل پویا ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

حافظه فعال………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

زمان واکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

اختلال رشدی ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

اختلال هماهنگی رشدی…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

DCD چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

نام های دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟…………………………………………………………………………. 17

مشکلات حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت……………………………………………………………………………………… 17

مشکلات در ضمینه مهارت­ های حرکتی ضعیف…………………………………………………………………………………. 17

ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری ………………………………………………………………………………………………. 18

ادراک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

عدم یکپارچگی حسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 19

ضعف آگاهی و هشیاری بدنی………………………………………………………………………………………………………………. 19

تنش کم عضلانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

وضعیت قرارگیری بدن …………………………………………………………………………………………………………………………19

سازماندهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

یادگیری وظایف جدید یا دشوار ………………………………………………………………………………………………………….. 21

مشکلات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………21

ضعف توجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

ضعف تمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

ضعف اعتماد به نفس و نا امیدی ………………………………………………………………………………………………………… 23

تغییرپذیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

مشکلات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

در خانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

مشکلات مراقبت از خود ……………………………………………………………………………………………………………………. 23

غذا خوردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

لباس پوشیدن ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

در مدرسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

مشکلات خاص در یادگیری …………………………………………………………………………………………………………….. 24

زبان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

نوشتن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

خواندن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

علل خام حرکتی چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………………. 26

عوامل مربوط به مادر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

عوامل مربوط به زایمان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

عوامل روانی اجتماعی رشد …………………………………………………………………………………………………………………… 28

داشتن انتظارات نامعقول از کودک ……………………………………………………………………………………………………. 28

بد رفتاری با کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

بد کارکردی های مغزی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

فرضیه مخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

فرضیه هسته های قاعده­ای ………………………………………………………………………………………………………………… 31

فرضیه آهیانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

مناطق دیگر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

اختلالات عصبی حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………. 35

اختلالات تشنجی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

اختلالات تکانشی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

پیشنهادات و فعالیت­هایی برای مهارت­ های حرکتی در حال توسعه ………………………………………………………… 35

فاکتورهای اندازه گیری شده ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

اهمیت تعادل در وضعیت بدنی……………………………………………………………………………………………………………….. 38

تعادل ایستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

تعادل پویا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

تئوری­های تعادل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

تئوری رفلکس سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………….. 39

تئوری سیستم­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

سیستم­های درگیر در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………… 40

مکانیزم­ های حرکتی در کنترل تعادل………………………………………………………………………………………………………. 40

تون پاسچرال ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

تون عضلانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

سیستم­های عصبی درگیر در تعادل………………………………………………………………………………………………………… 42

سیستم وابران محیطی………………………………………………………………………………………………………………………… 42

مکانیزم­ های حسی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………………………………………….. 42

سیستم بینایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

سیستم حسی- پیکری…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

سیستم دهلیزی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

سیستم عصبی کنترل کننده تعادل…………………………………………………………………………………………………………. 44

هماهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

هماهنگی دو دستی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت ……………………………………………………………………………………………………………….. 60

ادراک و حرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

تمرینات ادراکی- حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

اختلال در برنامه حرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………… 63

فرایند ادراکی- حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

حرکات ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 67

حرکات مرتبط با مفهوم ادراکی- حرکتی…………………………………………………………………………………………………….. 68

تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

آگاهی فضایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

آگاهی زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

آگاهی بدنی و جهت یابی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

نظریه ­های ادراکی- حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

نظریه ادراکی – حرکتی کپارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

تحقی یرامون اثر بخشی برنامه­ های ادراکی- حرکتی ……………………………………………………………………………………… 73

تاریخچه و انواع آزمون­های حرکتی ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. 76

پژوهش های خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………………………. 79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

مهیارهای ورود به تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

ملاک های خروج شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………………………………………. 92

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

متغیر مستقل: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

متغیر وابسته: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

روش اجرای آزمون هماهنگی دو دستی ………………………………………………………………………………………………………….. 94

روش اجرای آزمون هماهنگی چشم و دست ……………………………………………………………………………………………………. 95

روش اجرای آزمون زمان واکنش ……………………………………………………………………………………………………………………… 96

روش اجرای آزمون زمان پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………… 97

نحوه اجرای آزمون تعادل ایستا ………………………………………………………………………………………………………………………… 97

نحوه اجرای آزمون حافظه کاری وکسلر …………………………………………………………………………………………………………… 98

سیاهه اختلال هماهنگی رشدی ………………………………………………………………………………………………………………………. 98

نحوه اجرای آزمون تعادل پویا …………………………………………………………………………………………………………………………. 99

فرایند انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

پروتکل تمرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

ابزار تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات فردی آزمودنی­ها…………………………………………………………………………………. 106

توزیع داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

روش دلتا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

آزمون نرمال بودن داده ­ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 110

آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113

فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

قابلیت ­های حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

قابلیت ­های شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136

منابع                                                     136

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                          صفحه

                                                 

نمودار 4-1- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… 112

نمودار 4-2- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویای کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………… 114

نمودار 4-3- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی دو دستی دو گروه تجربی و کنترل ……………………………… 115

نمودار 4-4- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هماهنگی چشم و دست دو گروه تجربی و کنترل ……………………….. 117

نمودار 4-5- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش انتخابی دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) …………………… 118

نمودار 4-6- مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان واکنش ساده دو گروه تجربی و کنترل(ثانیه) ………………………. 118

نمودار 4-7 – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون زمان پیش بینی دو گروه تجربی و کنترل (ثانیه) ……………………….. 120

نمودار 4-8 – مقایسه پیش آزمون و پس آزمون حافظه کلی دو گروه تجربی و کنترل…………………………………………… 121

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

جدول 4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………… 106

جدول 4-2- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت ­های شناختی …………….. 107

جدول 4-3- جدول نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت ­های حرکتی……………….. 108

جدول 4-4- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت ­های شناختی ………………………. 109

جدول 4-5- دلتای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی و کنترل در قابلیت ­های حرکتی ………………………… 109

جدول 4-6- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت ­های شناختی         110

جدول 4-7- آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف در رابطه با دلتای بین پیش آزمون و پس آزمون در قابلیت ­های حرکتی          111

جدول 4-8- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل ایستا………………………………………. 112

جدول 4-9- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل ایستا.. 112

جدول 4-10- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا کلی………………………………. 113

جدول 4-11- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در تعادل پویای کلی.         114

جدول 4-12- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی دو دستی……………………….. 115

جدول 4-13- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی دو دستی      115

جدول 4-14- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در هماهنگی چشم و دست…………………. 116

جدول 4-15- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در هماهنگی چشم و دست 117

جدول 4-16- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان واکنش ساده و انتخابی…………… 118

جدول 4-17- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل درزمان واکنش ساده و انتخابی        119

جدول 4-18- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در زمان پیش بینی……………………………… 119

جدول 4-19- نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در زمان پیش بینی           120

جدول 4-20- جدول نتایج t همبسته بین دو گروه تجربی و کنترل در حافظه فعال کلی…………………………….. 121

جدول 4-20-نتایج آزمون t مستقل بین میزان تغییرات (دلتا) بین دو گروه آزمایش و کنترل در حافظه فعال کلی        122

مقدمه و بیان مسئله

در زندگی كودك پیش از رفتن به مدرسه رشد مهارت­ های حركتی نقش اساسی را در یادگیری بعدی دارد عده­ای از محققین (كپارت، كتمن، بارك[1]) معتقدند یادگیری حركتی مبدأ هر یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی­­تر پس از رشد مناسب سیستم حركتی و سیستم ادراكی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حركتی و ادراكی به وجود می‌آید. در حقیقت ابتدایی‌ترین پاسخ­های رفتاری كودكان از نوع حركتی است كودك با كمك این رفتارهای حركتی به درك خود و دنیای اطراف نائل می­ شود و این تجارب حركتی زیربنای آگاهی­ها و یادگیری­های او را فراهم می­كند و در دوران كودكی آمیختگی و پیوستگی فعالیت­های حركتی و ذهنی بسیار بالا است. می‌توان تا حدود زیادی ریشه رفتارهای ذهنی تکامل‌یافته تر را نیز در یادگیری حركتی جستجو كرد. رشد عصبی و عضلانی كودك پایه لازم جهت رشد و تكامل فزاینده فعالیت روانی– حركتی وی را فراهم می‌سازد و با توسعه سیستم عصبی عضلانی رشد مهارت­ های حركتی و توانایی­ های حركتی پایه جدا می­باشد (دانیل دی، ویلیامز رای، سینکلر،1990).

در دنیای امروز دیگر به ورزش به عنوان سرگرمی و تفریح نگاه نمی­ شود؛ بلکه نقش ورزش در سلامت روانی انسان مورد قبول همه است. این امر به گونه­ ایست که ورزش به عنوان یک رویکرد درمانی، در درمان بسیاری از اختلالات و ناتوانی­ها به خصوص در کودکان مورد استفاده قرار می­گیرد. یکی از برنامه­ های معتبر، برنامه­ های تمرینی ادراکی- حرکتی هستند که بر پایه سطح تکامل، تنظیم شده ­اند و بسیاری از عناصر دیگر را دارا می­باشند. افزایش آگاهی­ های بدنی، فضایی، جهت‌دار و زمانی به عنوان وسیله هدایت کودک به سوی کنترل حرکتی را افزایش داده و توانایی در انجام حرکات را ایجاد می­ کند (پلهام[2]، بندر[3]، 1983). اختلال هماهنگی رشد حركتی (DCD)[4] عبارتی است كه انجمن روان‌پزشکی آمریكا برای توصیف كودكانی كه در اجرای برخی از مهارت‌های حركتی با مشكل مواجه بوده و از شایستگی حركتی لازم جهت مقابله با نیازهای حركتی زندگی روزمره خود رنج می‌برند پیشنهاد كرده است. براساس معیارهای تشخیصی ارائه‌شده در متن تجدیدنظر شده راهنمای انجمن(DSM-IV-TR)[5] تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی حركتی، معیار الف: هماهنگی این دسته از كودكان به طور بارزی نسبت به سن و توانایی هوشی آن‌ ها پایین تر است؛ معیار ب: این مشكلات هماهنگی اثرات منفی مشخصی بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت­های روزمره زندگی آن­ها می‌گذارد؛ معیار ج: این اختلال سبب بروز وضعیت پزشكی خاص یا اختلالات رشدی وسیع نمی ­باشد (انجمن روان‌پزشکی امریكا، 1381). اختلال هماهنگی پیش‌رونده (DCD) به عنوان یک صدمه‌ی قابل‌ملاحظه هماهنگی حرکتی مطرح شده است.‌ هنگامی این تشخیص گذاشته می‌شود که اختلالات حرکتی مذکور تأثیرات منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر برخی از جنبه‌های دیگر زندگی فرد داشته باشد که معمولاً تأثیر بسزایی بر امور تحصیلی و فعالیت‌های روزمره زندگی دارد. این اختلال با اختلالات پیش‌پاافتاده و ناچیز دوران کودکی شروع می‌شود و معمولاً بین سنین 6 تا 12 سالگی تشخیص داده می‌شود. این اختلال هم به صورت مجزا وجود دارد وهم به صورت توأم با سایر اختلالات مانند اختلالات یادگیری[6] یا [7]ADHDممکن است وجود داشته باشد. هنگامی‌که از کلمه دیسپراکسیا استفاده می‌شود تعریف بیشتر به سمت سازمان‌دهی برنامه‌ریزی و سازمانده‌ی حرکتی میل می­نماید (مورن اف بل، 2006).

سال­های اول زندگی دوره بسیار مهم تكامل حواس و به تبع آن ادراك و شناخت می­باشد. در این سال­ها درك و شناخت از محیط افزایش‌یافته و مهارت­ های حرکتی کم‌کم رشد می­ کنند. برخی از کودکان در مهارت­ های حرکتی نظیر حرکات روزانه خود که نیازمند هماهنگی می‌باشد، مشکل‌دارند. اختلال در اجرای حرکات هماهنگ دغدغه همیشگی برخی از والدین، مربیان، معلمان و محققان علوم حرکتی و توان‌بخشی بوده است تا جایی که سال 1930، دوره نشانگان دست و پا چلفتی نامیده شد (آمراتونگا[8]، 2004). این نشانگان به معنی وضعیت رفتارهای حرکتی بی­ دست و پا که می ­تواند باهر ناحیه عصبی خاص ارتباط داشته و باعث اختلال و یا آسیب شود، می­باشد. اگر چه این اصطلاح همچنان مورد استفاده قرار می­گیرد، اما در حال حاضر اصطلاح اختلال هماهنگی رشدی مورد استفاده مجامع علمی و آکادمیک رایج شده است. به عبارت دیگر آن‌ ها کودکانی هستند که  دارای اختلال هماهنگی رشدی (DCD) هستند (مورن اف بل، 2002). اختلال هماهنگی رشد (DCD) یک اصطلاح عمومی در توضیح مشکلات مهارت­ های فیزیکی می‌باشد که شباهتی به بیماری شناخته‌شده یا تأخیر کلی ندارد، این اختلال بر نحوه عملکرد شخص مبتلا تأثیر می‌گذارد. DCD زمانی رخ می­دهد که در رشد مهارت­ های حرکتی تأخیر ایجاد شود و یا در حین اجرای حرکات هماهنگ شده مشکلی به وجود آید که باعث ناتوانی در انجام وظایف روزمره خواهد شد. به عبارت دیگر طرح و اجرای جابجای حرکت فرد دچار آسیب می‌شود (جیویس[9]، 2003). اختلال هماهنگی رشدی برای توضیح مشکلاتی در زمینه رشد مهارت­ های حرکتی به کار می رود، این عارضه در ابتدای زمینه یادگیری و یا حرکت­هایی که نیاز به هماهنگی حرکتی دارند به صورت یک مشکل آشکار خواهد شد. میزان شیوع اختلالات هماهنگی رشد در میان کودکان (7سال) حدود 5 تا 6 درصد گزارش شده است که مشکلاتی از جمله تأخیر رشدی، اختلال تعادل، اختلال ادراکی و ضعف و هماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا تأیید شده است (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 1994) و براساس گزارش‌ها، پسران سه تا هفت برابر بیشتر از دختران به این اختلال مبتلا می‌شوند (کادسیو[10] و گیلبرگ[11]، 1999). سایر مشکلات این کودکان که به دو دسته جسمانی و حرکتی شامل: آگاهی بدنی پایین، مشکلاتی در انجام حرکات درشت و ظریف، تأخیر در یادگیری مهارت­ های حرکتی خاص، اختلال در انجام فعالیت‌هایی که به تغییر مداوم وضعیت بدن نیاز دارد و فعالیت‌هایی که نیاز به هماهنگی دو طرف بدن دارد؛ و رفتاری شامل: خستگی زودرس، آستانه تحمل ناکامی پایین و اجتناب از بازی تقسیم می­شوند (میسیونا[12]، 2011).

حدود 2/1 کودکان در سن پیش‌دبستانی به اختلالات هماهنگی رشدی مبتلا می‌شوند، مشکل شدید در هنگام نشستن، ناتوانی در ایستادن بدون کمک، ناتوانی یا مشکل شدید در هنگام چهار دست و پا رفتن، راه رفتن خیلی کند و تعدادی از نشانه‌های سنین دبستانی دیده می­شوند نظیر مشکل در گرفتن مداد یا نقاشی کردن، مشکل در انداختن توپ و دوچرخه‌سواری، ضعف در زمان ورزش کردن، مشکل در توجه و تمرکز و یادآوری، نوعی عدم کنترل در همه حرکت‌ها، زمین خوردن مداوم در هنگام  بازی و عدم توانایی گرفتن اشیا در دست و غیره (علیزاده، 1383). در کار تحقیقاتی(ساجن[13] و چمبرز[14]، 2005)، با عنوان خام حركتی در کودکان و بررسی این که آیا این کودکان با افزایش سن بهبود میابند؟ 17 کودک در سن 6 سالگی مورد آزمون قرارگرفته و سپس در سن 16 سالگی دوباره آزمون­ها به عمل آمد و مشخص شد مشکلاتی که در 6 سالگی وجود داشت در 16 سالگی نیز ادامه دارد در یک کار تحقیقاتی دیگر کربی[15] و همکاران که در سال 2008 انجام شد کودکان سوئدی مورد مطالعه قرار گرفتند در این آزمون 818 کودک از نظر توانایی درک مطالب هنگام خواندن در سن 7 سالگی مورد آزمون قرار گرفتند و همین طور در سن 10 سالگی این آزمون تکرار شد نتیجه این که ارتباط معناداری بین نتایج این دو آزمون وجود داشت پس می­توان نتیجه گرفت این کودکان بدون مداخلات درمانی اگرچه بدتر نمی‌شوند اما بهبودی نیز حاصل نمی‌گردد (کربی و همکاران، 2008). در سال 1377 آقای بلیانی در پژوهشی با موضوع “تأثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر توانایی‌های ادراکی- حرکتی پسران کلاس اول دبستان”  انجام داد، به این نتیجه رسید که تعادل ایستا، تعادل پویا، سرعت، دقت و هماهنگی تحت تأثیر برنامه تمرینی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. با توجه به اهمیت حرکت و تأثیر رشد آن در زندگی در تمام ابعاد وجودی انسان و تجارب حرکتی کسب‌شده در سنین اولیه که پایه‌های اصلی رشد و تکامل  حرکتی را تشکیل می‌دهند و همچنین نقشی که فعالیت­های ادراکی حرکتی سازمان‌یافته در دوران پیش از دبستان در رشد و تکامل حرکتی شناختی کودکان دارند و اینکه بهترین زمان افزایش ظرفیت­ها و استعدادهای یک انسان، دوران کودکی است، ضرورت و اهمیت تحقیق در زمینه تأثیر فعالیت بدنی بر عملکرد حرکتی و شناختی کودکان کاملاً مشخص شده است. بیشتر تحقیقات به عمل آمده در رابطه با توانایی‌های ادراکی- حرکتی مانند نوشتن، خواندن، پیشرفت تحصیلی و… می­باشد.

نیس[16]  (1966) اظهار داشت کودکانی که دارای مهارت­ های حرکتی بهتری هستند، در خواندن و نوشتن نسبت به کودکانی که هماهنگی بدنی ضعیف تری دارند، نمرات بهتری کسب می‌کنند. تعداد دانش‌آموزانی که در داخل کشور دچار اختلالات یادگیری هستند 4 تا 12 درصد گزارش شده است. این‌گونه مشکلات باعث افت تحصیلی، سرزنش و تحقیر این کودکان و بروز ناهنجاری‌های روانی در جامعه خواهد شد. بسیاری از متخصصان فعالیت­های حرکتی را ادامه بهبود مهارت­ های ادراکی می‌دانند از جمله فرضیه حرکت پاین و ایسایکس (1991). با مرور تحقیقات گذشته و چالش­های موجود این ضرورت احساس می شود که مطالعه بیشتری با روش‌های مداخله‌ای به ویژه با تاكید بر فعالیت بدنی و تمریناتی كه منجر به بهبود قابلیت‌های حركتی این دسته از افراد شود، می‌بایست انجام گیرد. این كودكان در فعالیت‌های حركتی نیازمند به هماهنگی همانند تعادل، اعمال چند عضوی هماهنگ نظیر هماهنگی دو دستی و هماهنگی چشم و دست و همچنین فعالیت‌های شناختی نظیر زمان واكنش و پیش‌بینی، توجه و حافظه هستند که در آن با مشكل مواجه هستند. اگر چه تحقیقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته اما در خور توجه نبوده و اکثراً توصیفی و مقایسه‌ای بوده است. تا كنون تحقیقات اندكی با به‌کارگیری فعالیت‌های ادراكی و حركتی بر روی چنین افرادی صورت گرفته است. لازم به ذكر است كه فعالیت‌های ادراكی حركتی به دسته­ای از تمرینات اطلاق می‌شود كه به منظور بهبود قابلیت ­های ادراكی كودكان از طریق فعالیت و تمرینات بدنی طراحی ‌شده‌اند. فعالیت­هایی نظیر تمرینات آگاهی بدنی، آگاهی جهت‌یابی، آگاهی فضایی و زمانی و غیره در زمره این تمرینات می‌باشند (رهبانفرد، 1377). با توجه به موضوعات مطرح‌شده، در پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تمرینات ادراکی حرکتی بر روی بهبود فرایندهای شناختی و حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی هستیم. هدف بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینات ادراكی- حركتی بر برخی قابلیت‌های حركتی و شناختی این کودکان است.

تعداد صفحه : 160

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.