زیست شناسی

پایان نامه آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :فیزیولوژی گیاهی

عنوان : آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر  Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا

دانشکده علوم

گروه زیست شناسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (گرایش فیزیولوژی گیاهی)

 

موضوع:

آنالیز بیان چندین ژن مهم در مسیر  Signal transductionو پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با آن در پاسخ به تنش خشکی در دو رقم حساس و مقاوم گیاه کلزا

(Brassica napus L.)

استاد راهنما:

 دکتر فاطمه رحمانی

 مهرماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                    فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

1 فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………..
2 1-1 گیاه­شناسی کلزا………………………………………………………………………………
2 1-1-1 ارقام کلزا………………………………………………………………………………
4 1-1-2 کلزا و اهمیت اقتصادی آن……………………………………………………………………
5 1-2 تنش خشکی………………………………………………………………………………..
8 1-2-1 مکانیسم­های مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی……………………………………………….
11 1-2-2 اثر تنش خشکی بر روی کلزا…………………………………………………………………
12 1-2-3- ﺗﺄثیر  تنش خشکی بر رشد و فتوسنتز………………………………………………………
14 1-2-4 اثر تنش خشکی روی آنزیم­ های آنتی­اکسیدانت و مالون­دی­آلدهید………………………………
18 1-2-5 ﺗﺄثیرتنش خشکی بر میزان نیترات و نیترات ردوکتاز…………………………………………….
19 1-2-6 ﺗﺄثیر  تنش خشکی بر القای اسمولیت­های سازگار………………………………………………
21 1-3 کلیاتی در زمینه مسیر درک علامت (Singal transduction) در گیاهان…………………………….
21 1-3-1 اثر تنش­های محیطی در فرایند­های مولکولی در گیاهان………………………………………………………….
23 1-3-2 مسیرهای ژن­های کنترل کننده تنش­های غیر­زنده………………………………………………………………………
24 1-4 ژن­های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..
24 1-4-1 پروتئین‌کینازها………………………………………………………………………………………………………………
26 1-4-2 خانواده ژنیMAPK  ……………………………………………………………………………………………………..
28 1-4-3 ژن حساس به اکسین………………………………………………………………………………….
33 فصل دوم: مواد و روش­ها………………………………………………………………………
34 2-1 شرایط رشد………………………………………………………………………………………………………………….
34 2-1-1 نحوه تیمار­دهی گیاهان…………………………………………………………………………………………………
35 2-1-2  برداشت نمونه……………………………………………………………………………………………………………
35 2-1-2-1 برداشت نمونه جهت انجام بررسی­ های مولکولی……………………………………………..
35 2-1-2-2 برداشت نمونه جهت انجام بررسی­ های فیزیولوژیک………………………………………………………………
36 2-2 روش های بکار گرفته شده در آزمایشات مولکولی………………………………………………………………………..
36 2-2-1 پودر کردن و آماده سازی نمونه جهت استخراج RNA ………………………………………………………….
36 2-2-2 استخراج RNA از بافت گیاهی……………………………………………………………………………………………………
36 2-2-3 اندازه ­گیری میزان غلظت RNA و رقیق سازی نمونه­ ها…………………………………………………………………..
37 2-2-4- روش تهیه cDNA………………………………………………………………………………………………
37 2-2-5- واکنش RT-PCR………………………………………………………………………………………………
38 2-2-6 تهیه ژل الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………..
38 2-2-6-1 تهیه TBE 5X…………………………………………………………………………………………………
38 2-2-7 پرایمر­های استفاده شده در این پژوهش………………………………………………………………………………………….
38 2-3 روش­های بکار گرفته شده در آزمایشات فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………
38 2-3-1  طرز تهیه عصاره گیاهی جهت تعیین میزان فعالیت آنزیم­ های آسکوربات و گایاکول پراکسیداز…………………….
39 2-3-1-1 اندازه ­گیری فعالیت آنزیم آسكوربات پراكسیداز(APX)………………………………………………………
39 2-3-1-2 اندازه ­گیری فعالیت آنزیم گایاكول پراكسیداز(GPX)………………………………………………………..
39 2-3-2 سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز………………………………………………………………………………………………………………..
40 2-3-3 اندازه ­گیری میزان پراکسیداسیون چربی­ها (MDA)……………………………………………………………………………….
40 2-3-4 اندازه ­گیری پروتئین کل…………………………………………………………………………………………………………….
41 2-3-5 اندازه ­گیری قندهای محلول………………………………………………………………………………………………………………….
41 2-4 آنالیزهای آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..
42 فصل سوم: نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………….
43 3-1 نتایج حاصل از بررسی­ های انجام یافته در سطح مولکولی…………………………………………………………………………….
43 3-1-1 بررسی بیان ژن Protein Kinase تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)………………………….
45 3-1-2 بررسی بیان ژن MAPK4 تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)…………………………………….
46 3-1-3 بررسی بیان ژن MAPK3 تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)…………………………………….
48 3-1-4 بررسی بیان ژنAuxin responsive protein   تحت اثر تنش خشکی در گیاه کلزا (B.napus)……………
49 3-2 بررسی نتایج حاصل از آزمایشات فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………………….
49 3-2-1 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم گایاکول پر­اکسیداز (GPX) درگیاه کلزا………………………………
50 3-2-2 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (APX) درگیاه کلزا……………………………..
52 3-2-3 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) درگیاه کلزا……………………………………………..
53 3-2-4 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان مالون­دی­آلدهید (MDA) درگیاه کلزا…………………………………………………
55 3-2-5  بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین کل درگیاه کلزا…………………………………………………………………………..
55 3-2-6 بررسی اثر تنش خشکی بر میزان قندهای محلول درگیاه کلزا………………………………………………………………………
57 فصل چهارم: بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………….
58 4-1- بررسی‌های انجام شده در سطح مولکولی……………………………………………………………………………………………………
61 4-2 بررسی­ های انجام شده در سطح فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………………………….
66 4-3 نتیجه ­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
67 4-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….
68 5- ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
71 6- منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

چکیده

تغییرات مداوم آب وهوا، مسئول القای چندین عامل تنش­زا در گیاهان می­باشد. در بین این عوامل، خشکی به­عنوان مهم­ترین تنش غیرزیستی شناخته می­ شود. برای مقابله با این شرایط گیاه باید قادر به درک، پاسخ­دهی و سازگاری نسبت به این تغییرات محیطی بوده و فعالیت­های فیزیولوژیکی خود را تغییر دهد. صدها ژن در گیاهان در پاسخ به تنش رطوبتی القا می­شوند. شناسایی و بررسی ویژگی­های ژن­های تنظیم کننده­ کلیدی دخیل در تحمل خشکی اهمیت فوق­العاده­ای در بهبود ژنتیکی گیاهان دارد. در این تحقیق از دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گیاه کلزا (Brassica napus L.) بنام­های Okapi (حساس به خشکی) و      Zarfam (مقاوم به خشکی) استفاده شد. هدف از این پژوهش مطالعه­ بیان 4 ژن درگیر در مسیر ترارسانی علامت (signal transduction) تحت تنش خشکی در دو رقم اکاپی و زرفام می­باشد. بعد از استخراج RNA و ساخت cDNA، پروفایل بیان 4 ژن شامل Protein kinas (PK) ، Auxineresponsive protein، MAPK3 و MAPK4  در زمان­های 0، 3، 12و 24 ساعت خشکی تحت تیمار مانیتول mM  200 در گیاهچه­های 8 روزه کلزا با تکنیک RT-PCR بررسی شد. آزمایش روی کل گیاهچه (Seedling) انجام گرفت. نتایج نشان داد که ژن­های،  Protein kinas (PK) و MAPK4 در رقم حساس، به­ طور معنی­داری افزایش و در رقم مقاوم، به­ طور معنی­داری کاهش سطح بیان نشان داده است. همچنین میزان بیان ژن­ MAPK3 در هر دو رقم افزایش یافته، ولی میزان بیان ژن Auxine- responsive protein در رقم حساس افزایش و در رقم مقاوم کاهش پیدا کرده است. شناخت دقیق نقش این ژن­ها، اصول استراتژی­ های مهندسی ژنتیک موثری برای بهبود تحمل تنش کلزا به ما ارائه خواهد داد. علاوه بر تاثیر تنش مذکور در سطح مولکولی، پاسخ گیاهان در سطح فیزیولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. تنش خشکی موجب احساس کمبود آب در گیاه و در نتیجه بسته شدن روزنه­ها و افزایش احتمال تولید گونه­ های اکسیژن فعال در گیاهان می­گردد. افزایش فعالیت آنزیم­ های APX و GPX و CAT، به­عنوان آنتی اکسیدان آنزیمی، دلالت بر این فرایند درون سلولی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش ROS  موجب افزایش پراکسیداسیون چربی و در نتیجه افزایش سطح MDA  در گیاه گردید. تجمع محلول­های سازگار نیز از جمله مکانیسم­های دفاعی گیاه در برابر تنش کم آبی بوده که خود را در تجمع کربوهیدرات­ها در گیاه نشان داد. با بررسی مطالب فوق نتیجه ­گیری شد که تنش خشکی اثر زیانباری بر رشد گیاه کلزا داشته و رقم اکاپی دارای حساسیت بالا و رقم زرفام دارای حساسیت پائینی نسبت به تنش خشکی می­باشد.

کلمات کلیدی: تنش خشکی، بیان ژن، کلزا،  RT-PCR

فصل اول:            

 کلیات     

(Brassica napus L.) 1-1 گیاه شناسی کلزا

کلزا(Brassica napus L.)  گیاهی یک­ساله، متعلق به خانواده Brassicacea یا Crucifera  و جنس Brassica  است و با نامهای rape، Oilseed rape، rapa، rappi، rapeseed  شناخته می­ شود. کلزا آلوتتراپلوئید با 19 جفت کروموزوم 38X=4=n2 از تلاقی دو گونه  شلغم روغنی(B.compestris/rapa L.)   و کلم روغنی (B.oleracea)  و دو برابر شدن کروموزم­ها در هیبرید حاصل به وجود آمده است. شکل 1 که به مثلث یو[1] مشهور است روابط ژنومی گونه­ های رزاعی جنس براسیکا را نشان می­دهد (کیمبر، 1378).

از نظر گیاه­شناسی کلزا دارای دو تیپ پاییزه و بهاره است. در شرایط مطلوب عملکرد نوع پاییزه 20 تا30 درصد بیشتر از نوع بهاره است (دهشیری، 1379). کلزا یک گیاه سرمادوست و روز بلند بوده و بهترین رشد آن در دمای°C20-15 می­باشد. کلزا گیاهی است علفی با دوره رشد یك­ساله، شاخه­ های راست و منشعب و دارای ریشه­ای راست که طول و تعداد ریشه ­های فرعی بسته به نوع واریته متفاوت است. گل آذین آن از نوع خوشه است و اغلب گل­ها به رنگ زرد هستند. گل­ها کامل و دارای چهار کاسبرگ، چهار گلبرگ وچهارپرچم بلند و دو پرچم کوتاه، مادگی دو برچه­ای و میوه خورجین است که هر میوه خورجین دارای 15 تا40 بذر کوچک است بذر­های این گونه به رنگ سیاه هستند و نسبت روغن و پروتئین در بذر آن زیاد و مقدار الیاف در كنجاله كمتر است (کیمبر، 1378).

تعداد صفحه : 95

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.