زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه «آتش در آثار منظوم سنایی»

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات

عنوان : «آتش در آثار منظوم سنایی»

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (M.A.)

عنوان :

«آتش در آثار منظوم سنایی»

استاد راهنما:

دکتر زهرا ایرانمنش

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1: بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2: اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4: فرضیة تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5: اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: پیشینة تحقیق

2-1: پشینۀ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

درآمد……………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2: تولد و زادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-3: سفرهای چهارگانه سنایی…………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-4: انقلاب درونی سنایی……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-5: وفات سنایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6: دین و مذهب سنایی……………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-7: نوشته ها و آثار سنایی…………………………………………………………………………………………………………………. 22

 

فصل سوم: توصیف داده‌ها

درآمد………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-1: تعریف آتش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2: ریشه شناسی آتش………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3: جایگاه آتش در اوستا…………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-4: آتش در ایران باستان…………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-5: جایگاه آتش در دین زرتشتی……………………………………………………………………………………………………… 31

3-6: احترام به آتش در منابع پهلوی………………………………………………………………………………………………….. 33

3-7: نماد آتش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-8: آتش در فرهنگ و ادبیات ایران………………………………………………………………………………………………….. 36

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

درآمد………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-1: آتش و عشق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-2: آتش و دل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3: آتش غیرت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4-4: آتش و هجران و فراق………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-5: آتش خشم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-6: آتش آز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-7: آتش می……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-8: آتش لاله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-9: آتش رخسار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

4-10: آتش جهل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

4-11: آتش نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-12: آتش مهر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

4-12: آتش شوق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-14: آتش کینه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-15: آتش طبع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-16: آتش همّت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

4-17: آتش شهوت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

4-18: آتش عنصری……………………………………………………………………………………………………………………………… 53

4-19: آتش ابراهیم………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-20: آتش موسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

4-21: آتش دوزخ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

4-22: آتش ابلیس………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

4-23: محک بودن آتش……………………………………………………………………………………………………………………….. 71

4-24: آتش در چیزی زدن………………………………………………………………………………………………………………….. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 76

فهرست منابع  77

چکیده

واژگان کلیدی: آتش، سنایی، حدیقه الحقیقه، دیوان.

مقدمه

سنایی‌ در دوره‌ اول‌ فعالیت‌‌های‌ ادبی‌ خویش‌ شاعری‌ مداح‌ بود، روش‌ شاعران‌ غزنوی، به خصوص‌ عنصری‌ و فرخی را تقلید می‌کرد. در دوره‌ دوم‌، که‌ دوره‌ تغییر حال‌ و تکامل‌ معنوی‌ او بود، به‌ معارف‌ و حقایق‌ عرفانی‌ و حکمی‌ و اندیشه‌های‌ دینی‌ پرداخت‌.در واقع سنایی اولین‌ شاعر ایرانی‌ پس‌ از اسلام‌ به شمار می‌رود که‌ حقایق‌ عرفانی‌ و معانی‌ تصوّف‌ را در قالب‌ شعر ارائه کرده است.

“سنایی” در عصر خودش یک شاعر نوگرا بود؛ بیشتر محقّقان او را مبدع و پایه گذار شعر عرفانی می­دانند. سبکی که او آغاز کرد، با عطار نیشابوری تداوم یافت و  در شعر جلال الدین محمد بلخی به اوج خود رسید. شعر عرفانی و قالب‌های مضامینی که سنایی آن ها را به کار گرفته، تنها نوآوری این شاعر بزرگ در ادب پارسی نیست. او در همه انواع شعر کلاسیک قبل از خودش نو آوری می کند و حال و هوای تازه­ای به آن ها می افزاید.

«سنایی، بیش از هرچیز به عنوان یکی از پیروان مسلک عرفان عابدانه معرفی شده است. هرچند این درونمایه شعری، تنها گرایش فکری- عقیدتی او نیست، اما این قدر مسلّم است که بخشی انبوه از شعر و محدوده­ای فراخ از اندیشه او را همین موضوع به خود اختصاص داده است.

در واقع مثنوی گرانمایه (حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه) تا حدّ زیادی برخاسته از همین گرایش فکری- عقیدتی او به شمار می آید. افزون بر این مثنوی، قصاید فراوانی در دیوان اشعار وی یافت می شود که درونمایه آن ها هم همین موضوع است.» (نقل به مضمون از زرقانی،1378: 10)

آنچه در لابه لای حقایق و تاریخ زندگی این شیخ عالیقدر، ذهن هر ایرانی را به خود مشغول می سازد، این است که چرا ابعاد فکری و روحی این حکیم فرزانه آن­گونه که شایسته مقام و منزلت اوست، توجه نشده است؟ متأسفانه تاکنون مجموعه ای که به صورت موضوعی، مفاهیم گوناگون آثار منظوم سنایی را به کار برده و بحث و تفسیر کرده باشد؛ منتشر نگردیده است. به ناچار محقّق و هر فردی که به دنبال اشعاری در زمینۀ موضوعی خاص از جمله آتش و سایر مفاهیم جزئی تر باشد، باید کل آثار را از نظر بگذراند، تا بتواند مفاهیم مورد نظر خود را از قسمت های مختلف آن استخراج نماید و غالباً کمبود وقت، فرصت انجام چنین کاری را از افراد سلب می­نماید؛ بنابراین، با توجه به اینکه تفسیر و تحلیل هر کدام از مفاهیم مطرح شده در آثار او، با توجه به معانی و تعبیرات مختلف، مجموعۀ مستقلی را می طلبد.

در این تحقیق سعی شده است، جهت سهولت کار محقّقان، مفاهیم خاص آتش استخراج و مورد دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. پژوهشگر در این تحقیق در صدد است که بررسی کند، شاعر از واژۀ آتش برای بیان چه مفاهیمی بهره برده و کاربرد آتش در شعر او، در چه مصداق هایی به کار رفته و کدام یک از این مصداق­ها، بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است و اینکه آتش در شعر سنایی، دارای کدام یک از جنبه‌های مثبت و منفی است.

-1: بیان مسأله

        آتش، یکی از کلماتی است که در ادبیات فارسی مفاهیم گوناگونی را به خود گرفته است؛ آتش در متون عرفانی و سروده­های شاعران، در صورت­های رمزی و تمثیلی به کار رفته است. سنایی یکی از شاعرانی است که آتش را مورد توجه قرار داده و از دو جنبۀ مثبت و منفی به آن پرداخته است. در جنبه های مثبتِ آتش، مفاهیمی همچون: آتش ابراهیم، آتش موسی، آتش عشق و در جنبۀ منفی مفاهیمی همچون: آتش خشم، آتش شهوت و آتش نفس بیان گردیده است. آتش در شعر سنایی در قالب های تلمیح، تمثیل، استعاره، تشبیه، مجاز و غیره آمده است. در پژوهش حاضر، آتش در آثار منظوم سنایی مورد بررسی قرار می گیرد؛ برای این منظور ابتدا دیوان و حدیقه الحقیقه مورد بررسی وقع می شود  و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز و طبقه ­بندی آنها، تجزیه و تحلیل آن ها صورت می گیرد.

1-2: اهمیت تحقیق

آثار شاعران و نویسندگان، به منزلۀ هوّیت هر جامعه تلقّی می شود و باید همۀ جنبه های آن، مورد بررسی قرار بگیرد. سنایی غزنوی از شاعران و عارفان بزرگ ادب پارسی است که آتش یکی از مضامین مطرح شده در اشعار اوست و باید به نمودهای آن توجّه خاص نشان داده شود. بررسی آتش از دیدگاه سنایی، خواننده را درک بهتر و بیشتر مضامین شعریِ سنایی یاری می رساند. همچنین با توجه به اینکه چنین موضوعی تاکنون در شعر سنایی، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است، تحقیق در این زمینه گامی ضروری و مؤثّر محسوب می شود.

تعداد صفحه : 99

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.