روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش :روانشناسی عمومی

عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻮﺿﻮع:

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ:

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺗﯿﺮﮔﺮی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻞ ﻓﺘﺢآﺑﺎدی

آﺑﺎن ﻣﺎه 1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ: رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد از راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺧـﻮد، ﻣـﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﻃـﺮحوارهﻫـﺎی ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻃـﺮحوارهﻣﺤـﻮر و ﺳـﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.

 

روش: ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره دوﻟﺘـﯽ وﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌـﺪاد 106 زوج ﭘـﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻼكﻫﺎی ورود و ﺧﺮوج ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ

 

  • ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ، ﺳـﭙﺲ 45 زوج 90) زن و ﺷﻮﻫﺮ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر(15 زوج)، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤـﻮر(15 زوج) و ﮐﻨﺘﺮل(15 زوج) ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر ﻫﺮ ﮐـﺪام 11 ﺟﻠـﺴﻪ 1/5) ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺮای دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠـﻪای را درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﮑـﺮد و در ﻟﯿـﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺲآزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮑﻤﺎه ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻫﻤﺒـﺴﺘﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﺑﯿـﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر، در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﺑﻮد، وﻟـﯽ اﯾـﻦ ﺑﺮﺗـﺮی در اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﯿـﻨﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

 

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺒﮏﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و آﺳﺎن و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، در دﺳﺘﺮس روانﺷﻨﺎﺳﺎن

  • ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 

ﮐﻠﯿﺪواژه: ﻣﺪاﺧﻠﻪ، آﻣﻮزش، ﻃﺮحواره، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

 

:1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………. ………. 1

:1-2 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ…………………………………………………………………………………………. ………. 6

 

:1-3 اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………….. ……….. 11

 

:1-4 اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………………… 14

 

:1-5 ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………… ……… 14

:1-6 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ………………………………………………………………….. ………. 15

 

ﻓﺼﻞ دوم: ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ

 

:2-1 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ: ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪﻫﺎ………………………………………………… …… …………. 17

 

:2-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ:……………………………………………………………………….. 20

:2-2-1 ﺳﻦ ازدواج…………………………………………………………………………………………….. 21

:2-2-2 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت………………………………………………………………………………………. 21

 

:2-2-3 ﻓﺮزﻧﺪان………………………………………………………………………………………………… 22

 

:2-2-4 ﻃﻮل ازدواج……………………………………………………………………………………………. 23

:2-2-5 اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ………………………………………………………………………………………….. 23

:2-2-6 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ……………………………………………………………………………………. ……… 24

 

:2-2-7 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ………………………………………………………………………………………….. 24

 

:2-2-8 اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن………………………………………………………………………………………… 24

:2-2-9 اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ………………………………………………………………………………………….. 25

:2-2-10 ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ……………………………………………………………………………………… 26

 

:2-2-11 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ……………………………………………………………………………… .26

 

:2-2-12 ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ…………………………………………………………………………………. 29

 

:2-2-13 درك ﻫﻤﺴﺮ………………………………………………………………………………………….. 29

:2-2-13 ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ……………………………………………………………………………………. 30

 

:2-2-14 ﺗﻌﻬﺪ………………………………………………………………………………………………….. 31

 

:2-3 ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ……….. 31

:2-3-1 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ…………………………………….. ………………… 32

:2-3-2 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزه ﻃﺮحواره………………………………………………………………………………. 34

 

 

:2-3-3 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ…………………………………………………………….. 35

 

:2-3-4 رﯾﺸﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎ……………………………………………………………………………… 37

:2-3-4-1 ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی…………………………………………………………. …………………………. 37

 

:2-3-4-2 ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ……………………………………………………………………………….. 39

 

:2-3-5 ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ:……………………………………………………………… 41

 

:2-3-5-1 ﺣﻮزه ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ/ﻃﺮد………………………………………………………………………………… 42

:2-3-5-2 ﺣﻮزه ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺘﻞ……………………………………………………………… 44

 

:2-3-5-3 ﺣﻮزه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻞ……………………………………………………. ……………….. 46

 

:2-3-5-4 ﺣﻮزه دﯾﮕﺮﺟﻬﺖﻣﻨﺪی…………………………………………………………………………….. 48

 

:2-3-5-5 ﺣﻮزه ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺑﺎزداری……………………………………………………… …. 50

:2-3-6 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ52………………………………………………………………………………………….. 1

 

:2-3-7 ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ…………………………………………………………………………………. 53

 

:2-3-8 ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ……………………………………………………………………. 53

:2-3-9 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮحوارهﻫﺎ:………………………………………………………………… ……………….. 55

:2-3-9-1 ﺗﺪاوم ﻃﺮحواره………………………………………………………………….. ……………….. 55

 

:2-3-9-1-1 ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ…………………………………………………………. ……………….. 55

 

:2-3-9-1-2 اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد-آﺳﯿﺐرﺳﺎن………………………………………….. ………………. 59

:2-3-10 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ56…………… …………………………………………………………………………. 2

:2-3-9-1-3 ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر:………………………………………………………………….. .56

 

:2-3-9-1-3-1 ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﺮحواره……………………………………………………………………………… 58

 

:2-3-9-1-3-2 اﺟﺘﻨﺎب ﻃﺮحواره……………………………………………………………………………. 58

:2-3-9-1-3-3 ﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ………………………………………………………………………………. ..59

:2-3-11 ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای…………………………………………………………………………………… 60

 

:2-3-12 ﭘﯿﻮﺳﺘﺎرﻫﺎ و ﻗﻄﺐﻫﺎی رﻓﺘﺎری در زوﺟﯿﻦ…………………………………………………………. 62

 

:2-3-13 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 64………………………………………………………………………………………. 3

:2-3-9-2 ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮحواره 65…………. ………………………………………………………………………………………..

:2-4 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ……………………… 67

 

:2-4-1 ﺗﺤﻮل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ……………………………………………………………………………………. 69

 

:2-4-2 رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:………………………………………………………………………………. 70

 

:2-4-2-1 ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻇﺎﻫﺮ…………………………………………………………………………………….. 70

 

 

:2-4-2-2 وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده…………………………………. ……………………….. 70

 

:2-4-2-3 ﻧﮕﺮشﻫﺎی واﻟﺪﯾﻨﯽ………………………………………………………. ………………….. ….. 70

:2-4-2-4 ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮاده…………………………………………………………………………………….. 70

 

:2-4-2-5 ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ………………………………………………………………………………………. 70

 

:2-4-3 ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:………………………………………………………………………….. 71

 

:2-4-3-1 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد……………………………………………………………………………… 71

:2-4-3-2 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت………………………………………………………………………… 71

 

:2-4-3-3 ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮان…………………………………………………………………………. …71

 

:2-4-3-4 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ…………………………………………. ……………………….. 71

 

:2-4-3-5 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ…………………………………………………………………………… 71

:2-4-4 ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:………………………………………………………………………………. 71

 

:2-4-4-1 رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…………………………………………………………………………………….. 71

 

:2-4-4-2 ﺷﻐﻞ…………………………………………………………………………………….. ………. .. 71

:2-4-4-3 ﻋﺸﻖ و رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ…………………………………………………………………………….. 71

:2-4-5 اﻧﻮاع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:……………………………………………………………………………………. 74

 

:2-4-5-1 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎزﭘﺮوراﻧﻪ……………………………………………………………………………. 74

 

:2-4-5-2 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ…………………………………………………………………………. 74

:2-4-5-3 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ وﺳﻮاﺳﯽ…………………………………………………………………………….. 75

:2-4-5-4 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ…………………………………………………………………………. 75

 

:2-4-5-5 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺰواﺟﻮﯾﺎﻧﻪ…………………………………………………………………………. 75

 

:2-4-5-6 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…………………………………………………………… 75

:2-4-6 ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ:………………………………………………………………………………….. 77

:2-4-6-1 ﮐﻨﮑﺎش ﺟﻮ ﺧﺎﻧﻮاده……………………………………………………………………………….. 77

 

:2-4-6-2 ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ……………………………………………………………………………. 78

 

:2-4-6-3 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ…………………………………………………………………………………………. 79

:2-4-6-4 ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﺎﻫﺎ……………………………………………………………….. …………………….. 80

:2-4-7 ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زوﺟﯿﻦ از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدی…………………………… …………………….. 80

 

:2-4-8 اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زوﺟﯿﻦ:…………………………………………………………………….. 83

 

:2-4-8-1 ﭘﯿﺶ از ازدواج……………………………………………………………… …………………….. 83

 

:2-4-8-2 ازدواج و ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ…………………………………………………………………….. 83

 

 

:2-4-8-3 ﭘﺲ از ازدواج………………………………………………………………………………………. 86

 

:2-4-8-4 ﺧﺎﻧﻮاده……………………………………………………………………………………………… 87

:2-4-9 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﮐﺎر ﺑﺎ زوﺟﯿﻦ در روﯾﮑﺮد آدﻟﺮی:………………………………………………….. 88

 

:2-4-9-1 اﯾﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ…………………………………………………………………………….. 88

 

:2-4-9-2 درك و ﻓﻬﻢ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ 88……………………… . ………………………………………………………….

 

:2-4-9-3 ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ…………………………………………………………………….. 89

:2-4-9-4 ﺑﺎزآﻣﻮزی و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ-ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ…………… .89

 

:2-4-10 ﻫﺪفﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ روی زوﺟﯿﻦ………………………………………………………………. 90

 

:2-5 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻧﻮاع زوﺟﯿﻦ………………………………………………………………………. .90

 

:2-6 اﻟﮕﻮی ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ……………………………………………………………. 92

:2-7 اﻟﮕﻮی ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ…………………………………………………………. ..93

 

:2-8 واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ:……………………………………………………………… 94

 

:2-8-1 ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪن……………………………………………………………….. ……………………… 94

:2-8-2 وﻓﺎداری………………………………………………………………………………………………… 94

:2-8-3 ﻏﻔﻠﺖ…………………………………………………………………………………………………… 94

 

:2-8-4 ﺧﺮوج………………………………………………………………………………………………….. 95

 

:2-9 ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی…………………………………………………………………………. …………………….. 95

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ﭘﮋوﻫﺶ

 

:3-1 ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………………… 98

:3-2 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………………. 99

 

:3-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………………….. 99

 

:3-4 ﻣﻼكﻫﺎی ورود و ﺧﺮوج………………………………………………………………………………… 99

:3-5 اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ……………………………………………………………………………………….. 101

:3-5-1 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ- ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه 101    ……………………………………………………………..

 

:3-5-2 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮحواره ﯾﺎﻧﮓ- ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه…………………………………………………………… 103

 

:3-5-3 ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮏ…………………………………………………………………………… 105

:3-5-4 ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ آدﻟﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدی- ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن………………………………… 107

:3-5-5 ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ………………………………………………………………. 110

 

:3-5-6 ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ…………………………………………………………………………………….. 112

 

:3-6 ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………….. 116

 

 

 

 

:3-7 روش آﻣﺎری…………………………………………………………………………………………….. 117

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

 

:4-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ………………………………………………………………………………. 123

 

:4-2 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره دو……………………………………………………………………………….. 125

:4-3 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ……………………………………………………………………………….. 130

 

:4-4 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر…………………………………………………………………………….. 134

 

:4-5 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ…………………………………………………………………………….. 138

 

:4-6 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ……………………………………………………………………………… 141

:4-7 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ…………………………………………………………………………….. 143

 

:4-8 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ……………………………………………………………………………. 146

 

:4-9 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ…………………………………………………………………………………………. 148

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

 

:5-1 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی…………………………………………………………………………………….. 153

:5-2ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ…………………………………………………………………………………. 186

 

:5-3 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ…………………………………………………………………………………… 187

 

:5-4 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ…………………………………………………………. 188

ﻣﻨﺎﺑﻊ.. …………………………………………………………………………………………………………. 189

 

ﺿﻤﺎﺋﻢ

 

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ- ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه 222………………………………… ………………………………

 

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮحواره ﯾﺎﻧﮓ- ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه……………………………………………………………………… 224

 

ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﮏ……………………………………………………………………………………… 228

ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ آدﻟﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدی- ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن…………………………………………… 229

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ…………………………………………… ……………………………. 231

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﻧﺪازهﻫﺎی ﺗﮑﺮاری…………………………………………………………………….. 237

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ درونﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺲآزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮی دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ…………………………… 244

ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر…………………………………………. ……………………. 247

ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر……………………………………………………………. 267

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ

 

 

ﺟﺪول :2-1 ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ……………………………………….. 42

ﺟﺪول :2-2 ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ و ﻏﯿﺮﺷﺮﻃﯽ…………………………………………….. ………………. 54

 

ﺟﺪول:2-3 ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر………………………… ………………………….. 61

 

ﺟﺪول :2-4 ﭘﯿﻮﺳﺘﺎرﻫﺎ و ﻗﻄﺐﻫﺎ رﻓﺘﺎری در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ………………………………………………… 62

ﺟﺪول :2-5 ﭘﻨﺞ ﻧﻮع زوﺟﯿﻦ…………………………………………………………………………………. 91

ﺟﺪول:3-1وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ………………………………………….. 100

 

ﺟﺪول :3-2 ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ……………………………………… 102

 

ﺟﺪول :3-3 ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ……………………………………… 104

ﺟﺪول :3-4 ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﮑﻨﻮن در ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺆالﻫﺎی آﻧﻬﺎ………………………………………… 106

ﺟﺪول :3-5 ﺳﺒﮏﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ………………………………………… 109

ﺟﺪول :3-6 اﺑﻌﺎد و ﺳﺆالﻫﺎی 111……… …………………………………………………….. SCL90-R

 

ﺟﺪول :3-7 دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر…………………………………………. 113

ﺟﺪول :3-8 دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر………… ………………………… 115

ﺟﺪول :4-1 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮهﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ…………………….. 121

 

ﺟﺪول:4-2 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ……………………….. 122

 

ﺟﺪول:4-3 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻃﺮحواره و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ………………… …………. 123

ﺟﺪول:4-4 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻃﺮحوارهﻫﺎ…………….. ………….. 124

ﺟﺪول :4-5 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و 15 ﻃﺮحواره ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ…………………………. 125

 

ﺟﺪول :4-6 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ……………………………………. 126

 

ﺟﺪول:4-7 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ…….. …………………. ……. 127

 

ﺟﺪول :4-8 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ………. …………. 128

 

ﺟﺪول:4-9 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮافاﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶآزﻣﻮن، ﭘﺲآزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮی…129

ﺟﺪول:4-10 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺲآزﻣﻮن ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل………………. 130

 

ﺟﺪول:4-11 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل……………… 131

 

ﺟﺪول :4-12 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل……… 132

 

ﺟﺪول :4-13 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل 133      ……………

ﺟﺪول :4-14 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﭘﺲآزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل…………. 134

 

ﺟﺪول:4-15 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل…… ….135

 

ﺟﺪول :4-16 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل…. 136

 

ﺟﺪول :4-17 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل…….. 137

 

ﺟــﺪول :4-18 ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﻧﻤــﺮهﻫــﺎی ﺗﻔــﺎوت ﭘــﯿﺶآزﻣــﻮن و ﭘــﺲآزﻣــﻮن رﺿــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ در دو ﮔــﺮوه

 

آزﻣﺎﯾﺸﯽ……………………………………………………………………………………………………… 138

 

ﺟــﺪول :4-19 ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﻧﻤــﺮهﻫــﺎی ﺗﻔــﺎوت ﭘــﯿﺶآزﻣــﻮن و ﭘﯿﮕﯿــﺮی رﺿــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ در دو ﮔــﺮوه

 

آزﻣﺎﯾﺸﯽ……………………………………………………………………………………………. ………. 138

 

ﺟـــﺪول:4-20 ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـــﺮاف اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤـــﺮهﻫـــﺎی ﺑﯿـــﻨﺶ ﺷـــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺆﻟﻔـــﻪﻫـــﺎی آن در

 

زوﺟﯿﻦ………………………………………………………………………. …………………….. ……… 140

 

ﺟﺪول :4-21 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر

و ﮐﻨﺘﺮل……………………………………………………………………………………………………… 141

 

ﺟــﺪول:4-22ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪ ﻧﻤــﺮهﻫــﺎی ﭘــﺲآزﻣــﻮن ﮔــﺮوه ﻃــﺮحواره ﻣﺤــﻮر و ﮐﻨﺘــﺮل در ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫــﺎی ﺑﯿــﻨﺶ

 

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ……………………………………………………………………… ………………………. ……. 141

 

ﺟﺪول:4-23 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤـﻮر و ﮐﻨﺘـﺮل

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی……………………………………………………………………………………………. 142

ﺟﺪول:4-24 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻃﺮحواره ﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی…… 143

 

ﺟﺪول:4-25 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔـﺮوه آزﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽﻣﺤـﻮر و

 

ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن………………………………………………………………………………… 143

ﺟﺪول:4-26 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔـﺮوه ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽﻣﺤـﻮر و ﮐﻨﺘـﺮل در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺲ-

آزﻣﻮن………………………………………………………………………………………………………… 144

 

ﺟﺪول :4-27 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾـﺸﯽ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽﻣﺤـﻮر و

 

ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی…………………………………………………………………………………….. 145

 

ﺟﺪول:4-28 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﺮوه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر و ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی..145

 

 

ﺟﺪول:4-29 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ….. .146

 

ﺟﺪول :4-30 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎی ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ…….. 146

ﺟﺪول:4-31 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻃﺮحوارهﻫﺎ……………………….. 148

 

ﺟﺪول:4-32 ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ………………………… 150

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ

 

ﺷﮑﻞ:2-1 ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ…………………………………………………………………………. 65

ﺷﮑﻞ:2-2 درﺧﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ 72…………………………………………………………………. ……………

 

ﺷﮑﻞ:2-3 ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ…………………………………………….. 73

 

ﺷﮑﻞ: 2- 4 اﻟﮕﻮی ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ………………………………………….. 92

 

ﺷﮑﻞ:2-5 اﻟﮕﻮی ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ………………………………………….. 93

ﺷﮑﻞ:4-1 ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 139          …………………………….

 

ﺷﮑﻞ:4-2 ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 147  …………………………………

 

ﺷﮑﻞ:5-1 روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻣﺸﮑﻼت زوﺟﯿﻦ…………. 175

 

 

ﻓﺼﻞ اول

 

» راه ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد «

 

ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﯿﻮ

 

ﮐﻠﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

 

اﻣﺮوزه ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ، ﺧـﺎﻧﻮاده دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﮑﻞ زﻧـﺪﮔﯽ، ﻧـﻮع ﻧﮕﺎه و ﻧﺤﻮه رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ (ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ،.(1379 ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮاژدیﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺟﺪاﯾﯽ و ﺳﺮدی ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺧﯿﺎﻧﺖ1 و رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻃـﻼق و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد، ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﭘﺮاور2، 2006؛

ﮐﺎر3،.(2004 ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿـﻪ و ﺳـﺒﮏ-

 

ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

ازدواج و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﺗﻌـﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از زوجﻫﺎ، ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ، آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، زن و ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ داﺋﻤﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 50 درﺻـﺪ زوجﻫﺎ، ازدواج ﺧﻮد را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (اﺣﻤـﺪی، .(1382 در ﮔـﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎی راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﻣﺪاوم زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃـﻼق آﻧﻬـﺎ از ﻫـﻢ، ﻧﻘﺶ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در رﺷﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﻧـﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ (اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ، وﯾﻨﺰل و ﻫﺎروی4،2008؛ اﺳـﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﺣﺠـﺖ5،.(1997 اﮔـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻗـﻮل »ﺳـﺘﯿﺮ«6

تعداد صفحه : 374

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.