معماری و شهرسازی

پایان نامه معماری:کتابخانه عمومی شهر

متن کامل پایان نامه رشته :معماری

عنوان : کتابخانه عمومی شهر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چکیده. 13

مقدمه. 14

فصل اول: تعاریف وکلیات

1-1- ارتباط و کتابخانه. 16

1-1-1- تعریف ارتباط.. 16

1-1-2- ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی.. 16

1-1-3- کتابخانه و فرایند ارتباط.. 18

1-2- کتابخانه، نهادی اجتماعی.. 19

1-3- کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه. 20

1-4- نقش کتابخانه در سواد آموزی.. 20

1-5- تعریف کتاب.. 21

1-5-1- پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن. 21

1-5-2- تاریخ پیدایش خط.. 23

1-5-3- ابزاها و وسایل ضبط و انتقال دانش23

1-6- ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ.. 24

1-6-1- سنگ نبشه. 24

1-6-2- لوح فلزی.. 25

1-6-3- لوح گلین.. 25

1-6-4- لوح چوبین.. 26

1-6-5- طومار پاپیروس26

1-6-6- طومار چربین.. 27

1-6-7- کتاب پوستی.. 27

1-6-8- کتاب کاغذی.. 28

1-7- تعریف کتابداری.. 28

1-7-1- فلسفه کتابداری.. 29

1-8- تاریخچه کتابخانه. 31

1-8-1- کتابخانه های مصریان. 31

1-8-2- کتابخانه های یونان. 32

1-8-3- کتابخانه های روم. 33

1-8-4- کتابخانه های چین باستان. 34

1-8-5- دوره رنسانس34

1-8-6- دوره پس از اختراع چاپ.. 35

1-8-7- کتابخانه های دوران معاصر. 35

فصل دوم: بررسی نمونه های مشابه

2-1- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.. 38

2-1- 1- بخش های زیرمجموعه کتابخانه. 39

الف)تالارهای مطالعه قفسه باز(آقایان- بانوان). 39

ب)بخش گردش و امانت کتاب(آقایان- بانوان). 39

ج)بخش مخزن کتاب چاپی.. 39

2-1- 2- تالارها و قسمت های زیر مجموعه این بخش40

2-1-3- تالار مطالعه و گردش کتاب جوانان(پسر- دختر). 42

2-1-4-  تالار مطالعه و گردش کتاب نوجوانان(پسر- دختر). 42

2-1-6- تالارهای مطالعه آزاد(آقایان- بانوان). 44

2-2- کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید. 45

فصل سوم : مبانی نظری طرح

3-1- کتابخانه. 54

3-1-1- اهداف و معیارهای تفکیک انواع کتابخانه ها 56

3-1-2- کتابخانه ملی.. 56

3-1-3- کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. 58

3-1-5- اهداف کتابخانه ملی ایران. 59

3-1- 6- کتابخانه دانشگاهی.. 59

3-1-7- اهداف کتابخانه های دانشگاهی.. 60

3-1-8- مجموع منابع کتابخانه های دانشگاهی.. 61

3-2- کتابخانه ی عمومی.. 61

3-2-1- اهداف کتابخانه عمومی.. 62

3-2-2- جامعه استفاده کننده. 63

3-2-3- نیروی انسانی.. 63

3-2-3- مجموعه کتابخانه عمومی.. 63

3-2-4- سایر اطلاعات.. 64

3-3- کتابخانه های عمومی ایران. 65

3-3-1- کتابخانه ی تخصصی.. 65

3-4- کتابخانه های آموزشگاهی.. 66

3-5- انواع دیگر کتابخانه ها در ایران. 67

3-6-  انواع خدمات کتابخانه. 67

3-6-1- کتابخانه دارای دو فعالیت عمده است67

3-6-3- نگاهی به روابط عمومی و ارتباطات.. 69

3-6-4- مدیریت کتابخانه. 70

3-6-5- شناساندن کتابخانه. 71

3-6-6- شناخت کتابخانه های عمومی.. 71

3-6-7- نشستها و همایش ها 72

3-7- نمایشگاه کتاب.. 72

3-7-1- قصه گویی و کتاب خوانی.. 72

3-7-2- معرفی کتاب.. 73

3-7-3- سخنرانی.. 73

3-7-4-انواع مواد دیداری- شنیداری و رایانه ای در کتابخانه ها 74

3-8- ساختار کتابخانه. 75

3-8-2- پیشرفت های تاریخی.. 76

3-8-3- قرون هفدهم و هجدهم. 77

3-8-4- دوره جدید. 78

3-8-5- اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه. 79

3-8-6- استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه. 81

3-8-7-  وسایل ویژه فضاهای مطالعه. 81

فصل چهارم: بسترطرح و مطالعات سایت

4-1- استان ایلام. 83

4-1- 1- بررسی موقعیت شهرستان ایلام. 83

4-1-2-  وضعیت اقتصادی.. 83

4-1-3-  بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. 84

الف)  آب و هوای منطقه. 84

ب) استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است85

ج)  آب و هوای استان ایلام  به طور كلی به دو نوع تقسیم می شود. 86

د)  پراكندگی بارش در استان ایلام. 86

ه) دمای هوا در استان ایلام. 87

و) میزان بارندگی.. 87

ز) روزهای یخبندان. 88

س)  بادها مسلط.. 88

ش)  رطوبت نسبی.. 88

فصل پنجم: استانداردها وریز فضاها

5-1- مبانی برنامه فیزیکی.. 90

5-2- ضوابط و مقررات.. 91

5-2-1- ضوابط و مقررات بالا دست91

5-2-2- ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی.. 91

5-2-3- مقررات محدودیت ارتفاع. 92

5-2-4- ضوابط و مقررات عمومی ساختمان. 92

الف) نورگیری فضاها 92

ب) ضوابط زیرزمین.. 92

ج) ضوابط پارکینگ93

د) ضوابط پلکان. 93

ه) ضوابط آسانسور. 94

و) ضوابط آتش نشانی.. 94

ز) ضوابط و مقررات زلزله. 94

ح) ضوابط و مقررات خاص94

5-3-  برنامه فیزیکی پروژه. 95

5-3-1- حوزه ها و بخش های کلی کتابخانه. 95

الف) کاربرد فضا 95

ب) اجزاء فضا 95

5-3-2- کتابخانه کودکان و نوجوانان. 95

5-3-3- کلاسهای آموزشی.. 98

5-4- جهت استقرار ساختمان ها 102

5-4-1- جهت استقرار ساختمانها از نظر اقلیمی.. 102

5-4-2- تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با نحوه تابش آفتاب.. 102

5-4-3-  تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با وزش بادهای سرد زمستانی.. 103

5-4-4-  نور و تابش خورشید. 103

5-4-5-  مصالح ساختمانی.. 103

5-4-6-  جایگیری و ویژگی های ساختمانی کتابخانه. 104ط

5-4-7- دلایل انتخاب سایت107

5-4-8-  تحلیل همسایگی ها 108

5-4-9-  تحلیل دسترسی ها 108

5-4-10-  تحلیل دید و منظر. 108

فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند حجم

فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط

منابع. 130

 

چکیده

کتابخانه ها یکی از مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی در جوامع محسوب می شوند و از این میان کتابخانه های عمومی با توجه به کثرت مراجعین و انواع ارائه خدمات، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. از این رو باید تلاش کنیم با توسعه کتابخانه ها در سطح شهر و افزایش آنها موجب آگاهی و ارتقاء سطح سواد جمعیت شهری و رشد علمی در سطح شهر باشیم. کتابخانه گردآورنده تلاش های فرهنگی، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کتابخانه نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.

مقدمه

به نظر می رسد چیزی که به عنوان وجه تمایز در این پروژه مدنظر قرار خواهد گرفت توجه خاص به بحث جایگاه فرهنگ و اصولا فلسفه وجودی چنین فضاهایی است.

وجود کتابخانه هایی که جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کرده اند، در کنار تکنولوژی جدید منطقی به نظر می رسد. در این مجموعه توازنی بین مواد کاغذی منتخب، ارزشمند و پر مخاطب، در کنار منابع الکترونیکی جامع و قابل دسترس، شدیدا مورد نیاز است.

توجه به این مسئله تقریبا تمامی تعاریف و روابط را در معماری این پروژه تحت تاثیر قرار خواهد داد و با تمرینی جدید در واقع سعی خواهیم کرد جهت ماندگاری فضا لباس زمانه را بر تن موضوعی بپوشانیم که بی شک جایگاه عظیم و متعالی خویش را در جوامع انسانی حفظ خواهد کرد.

شناسایی جایگاه و وظایف کتابخانه ها در جامعه امروز ما میسر نمی شود مگر با شناخت و مقایسه گذشته، حال و آینده ای که فراروی ما است.وشناسایی قابلیت هایی که ابزارهای زمانه امروز در اختیار کتابخانه ها می گذارند.و در نهایت ضمن شناسایی قابلیت ها، محدودیت ها و خواسته هایی که موضوع پروژه در اختیار معماری می گذارد، سعی در خلق فضایی داریم که به بهترین روش به این مطالبات پاسخ دهد.

 

فصل اول:

تعاریف وکلیات

1-1- ارتباط و کتابخانه

1-1-1- تعریف ارتباط

ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی ساید اولین دانشمندی باشد که 2300 سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفت. او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط میدانند، در تعریف ارتباط می نویسد:

“ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران”

در فرهنگ وبستر communication عمل ارتباط برقرار  کردن تعریف شده و در توضیح فارسی آن معادل هایی نظیر رساندن، بخشیدن، انتقال دادن، آگاه کردن، مکالمه و مراوده استفاده شده است. در فرهنگ لغت در مورد لغت فوق اضافه شده که عمل برقرار کردن ارتباط می تواند از طریق کلمات، حروف، پیام ها، مکاتبه ها و دیگر راه ها انجام گیرد.

به دلیل گسترده بودن دانش ارتباطات و از طرفی تغییر نگاه بشر یه مقوله ارتباط در زمان های متفاوت، تعریف مشخص و ثابتی از آن وجود ندارد و در هر رشته، متناسب با مبانی شناختی مربوط به آن تعریف می شود.

تعداد صفحه : 117

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.