مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش :مدیریت کشاورزی

عنوان : مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

گروه آموزشی مدیریت کشاورزی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: مدیریت کشاورزی

عنوان:

مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت

استاد راهنما:

 دکتر جعفر عزیزی

استاد مشاور:

دکتر آوید رضوی

پاییز  1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست موضوعات

عنوان                            صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه. 2

1-2 – بیان مساله. 3

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق. 4

1-4- اهداف وسوالات.. 5

1-4-1–اهداف.. 5

1-4-2- سوالات.. 5

1-5 – محدوده تحقیق. 5

1-5-1- محدوده موضوعی.. 5

1-5-2- محدودهمکانی.. 6

1-5-3 – محدوده زمانی.. 6

1-6 – محدودیت تحقیق. 6

1-7 –واژه های کلیدی.. 6

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق .8

2-1- مقدمه. 9

2-2- شکل شناسی (مرفولوژی) کرم ساقه خواربرنج: 10

2-2-1- حشره بالغ: 10

2-2-2- تخم: 11

2-2-3- لارو: 11

2-2-4- شفیره: 11

2-3- مناطق انتشار: 11

2-4-  بیولوژی (زیست شناسی): 12

2-5- طرزخسارت: 14

2-6- مبارزه: 15

2-6-1-  مبارزه زراعی پاییزه وزمستانه: 15

2-6-2-  مبارزه بیولوژیک: 16

2-6-2-1- کنترل کرم ساقه خواربرنج درخزانه بااستفاده اززنبورتریکوگراما: 17

2-6-2-2- مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم بااستفاده اززنبورتریکوگراما: 18

2-6-3-  مبارزه شیمیایی: 18

2-6-3-1-  کنترل ومبارزه باکرم ساقه خواردرخزانه: 18

2-6-3-2-  مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی: 19

2-6-3-3-  مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم: 19

2-6-3-4-   مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج دردیرکاشت هاوارقام دیررس: 19

2-7- پیشینه تحقیق. 20

فصل سوم ..27

متدولوژی تحقیق .28

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 29

3-1-1- معرفی استان گیلان. 29

3-1-2- شهرستانهای استان گیلان. 30

3-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت.. 31

3-2- روش تحقیق. 31

3-3- جامعه ونمونه آماری.. 31

3-4- ابزارگردآوری داده 32

3-4-1- ابزارپژوهش… 32

3-5- روایی وپایایی ابزاراندازه گیری.. 34

3-5-1- روایی (اعتبار) 34

3-5-2- پایایی.. 34

3-6- متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی.. 35

3-6-1- متغیرهای مستقل. 35

3-6-1-1- ویژگی های فردی.. 35

3-6-1-2- ویژگی های نظام زراعی.. 35

3-6-1-3- ویژگی های اقتصادی شالیکاران. 35

3-6-1-4- دانش کنترل ساقه خواربرنج. 36

3-6-1-5- نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران. 36

3-6-1-6- مشارکت اجتماعی شالیکاران. 36

3-6-1-7 – فعالیتهای آموزشی–ترویجی شالیکاران. 36

3-6-1-8- دانش فنی.. 37

3-6-1-9- نوع کانال­های ارتباطی.. 37

3-6-1-10- اثرات زیست محیطی کنترل ساقه خواربرنج. 37

3-6-2- متغیروابسته. 37

3-7- فرضیه های تحقیق. 37

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها 38

3-8-1- آمارتوصیفی.. 39

3-8-2- آماراستنباطی.. 39

تجزیه و تحلیل داده ­ها:40

4-1- مقدمه. 41

4-2- یافته هایت وصیفی.. 41

4-2-1- ویژگیهای فردی.. 41

4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی.. 43

4-2-3- ویژگیهای اقتصادی.. 45

4-2-4- دانش کنترل آفت ساقه خواربرنج. 47

4-2-4-1- دانش کنترل شیمیابی آفت ساقه خواربرنج. 47

4-2-4-2- دانش کنترل بیولوژیک آفت ساقه خواربرنج. 49

4-2-5- نفوذپذیری اجتماعی.. 51

4-2-6- مشارکت اجتماعی.. 52

4-2-7- فعالیتهای آموزشی-ترویجی.. 53

4-2-8- دانش فنی.. 54

4-2-9- اثرات زیست محیطی کنترل کرم ساقه خواربرنج. 55

4-3- آماراستنباطی.. 56

4-3-1- مقایسه ویژگیهای فردی،زراعی واقتصادی کشاورزان دوگروه بااستفاده ازآزمونt 56

4-3-2- مقایسه هزینه های کنترل شیمیایی باکنترل بیولوژیک… 58

فصل پنجم:59

بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادها:60

 5-1- مرورکلی برتحقیق. 61

5-1-1- مقدمه. 61

5-1-2- اهداف وسؤالات.. 61

5-1-3- محدوده تحقیق. 62

5-1-4- محدودیت تحقیق. 62

5-1-6- متغیرهای تحقیق. 62

5-1-7- فرضیه های تحقیق. 62

5-2- نتیجه گیری.. 63

5-2-1- یافته های توصیفی.. 63

5-1-2- یافته های استنباطی.. 68

5-3- بحث.. 68

5-4- پیشنهادها 70

5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر. 70

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 71

منابع: 72

پیوست ها 77

فهرست جداول

جدول2-1-چارچوب نظری تحقیق. 24

جدول  3-1- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه. 33

جدول  3-2- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه. 33

جدول  3-3- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه. 33

جدول 3-4- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه بااستفاده ازروش آلفای كرونباخ. 34

جدول 4-1-توزیع فراوانی ویژگی های فردی شالیکاران (320=n) 42

جدول 4-2-توزیع فراوانی ویژگی های نظام زراعی شالیکاران. 44

جدول 4-3-توزیع فراوانی ویژگی های اقتصادی شالیکاران. 46

جدول 4-4-توزیع فراوانی شالیکاران براساس دانش کنترل شیمیایی آفت ساقه­خواربرنج. 48

جدول 4-5-توزیع فراوانی شالیکاران براساس دانش کنترل بیولوژیک آفت ساقه­خواربرنج. 50

جدول 4-6-میزان نفوذپذیری اجتماع یشالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 52

جدول 4-7- توزیع فراوانی شالیکاران موردمطالعه برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی(320n= ) 52

جدول 4-8-میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 53

جدول 4-9- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان مشارکت اجتماعی.. 53

جدول 4-10-میزان فعالیت های آموزشی- ترویجی شالیکاران به­ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 54

جدول 4-11- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان فعالیتهای آموزشی (320n= ) 54

جدول 4-12-میزان دانش­فنی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 55

جدول 4-13- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان دانش فنی.. 55

جدول 4-14-اثرات زیست محیطی کنترل کرم ساقه خواربرنج به ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 56

جدول 4-15- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان اثرات زیست محیطی.. 56

جدول 4-16- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان اثرات زیست­محیطی…………………….57

فهرست اشکال

نقشه 3-1- نقشه استان گیلان 29

چکیده

میزان خسارت­های وارده به تولیدات کشاورزی به­وسیله علف­های هرز، بیماری­ها، حشرات وسایرآفات از کل خسارت­های وارده به محصولات کشاورزی که حدوداً 35 درصد می­باشد، به ترتیب 45، 30، 20 و 5 درصدتعیین شده است. اگرچه کنترل شیمیایی درمورد بسیاری ازعوامل خسارت­زا موثربوده وتحول زیادی درافزایش تولید بوجودآورده است، اما هزینه وتاثیر نامطلوب آنهابرمحیط­زیست وکیفیت محصولات کشاورزی منجر به توجه بیشتر به استفاده ازروش­هایی شده است که درآنها نیاز به مصرف مواد شیمیایی کم بوده یا نباشد. آفت کرم ساقه­خوار برنج یکی از آفات کلیدی برنج در استان گیلان بوده و هر ساله خسارت هنگفتی را به شالیکاران شهرستان رشت وارد می­ نماید. روش­های مختلفی برای کنترل آفت ساقه­خواربرنج وجود دارد لذا این تحقیق سعی دارد از کلیه روش­های موجود، دو روش کنترل شیمیایی و بیولوژیک را از نظر اقتصادی مقایسه و به شالیکاران شهرستان رشت معرفی نماید بدین منظور در تحقیق حاضر از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است.جامعه آماری این تحقیق را شالیکاران شهرستان رشت که جمعا 63000 نفر بودند، تشکیل دادند. با شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله­ ای، 354 نفر به شکل تصادفی انتخاب و روایی محتوایی پرسش­نامه توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان­گیلان که مرتبط با موضوع بودند، به­دست آمد. هم­چنین آزمون پایایی، به وسیله یک مطالعه راهنما برای به­دست آوردن ضریب اعتبار پرسش نامه انجام  و ضریب آلفای کرونباخ 907/0برای پرسش­نامه به­دست آمد. نتایج حاصل از آزمون t در خصوص ویژگی­های فردی، زراعی و اقتصادی کشاورزان استفاده­کننده از کنترل بیولوژیک در مقایسه با کشاورزان استفاده­کننده از کنترل شیمیایی نشان داد، متغیرهایی چون تعداد اعضای خانواده، سطح کل اراضی کشاورزی، سطح زیرکشت برنج، متوسط عملکرد، درآمد سالانه، درآمد سالانه برنج­کاری و درآمد متفرقه بین دو گروه، یعنی کشاورزان استفاده کننده از کنترل شیمیایی و بیولوژیک با هم اختلاف معنی­داری وجود ندارد. ولی در مورد سابقه برنج­کاری و سابقه کشاورزی، دو جامعه در سطح 99 درصد و در مورد سن دو جامعه در سطح 95 درصد، دارای اختلاف معنی­دار می­باشند. ضمناً تحقیقات حاضر نشان داد، بر اساس قیمت­های سال 1391 و با توجه هزینه های کنترل بیولوژیک در مقایسه با کنترل شیمیایی در هر هکتار شالیکاری، کنترل بیولوژیک از نظر اقتصادی قابل جایگزین با کنترل شیمیایی خواهد بود.

واژه­ های کلیدی: خسارت، آفت، کنترل شیمیایی، کنترل بیولوژیک.

فصل اول

کلیات تحقیق
مقدمه

برنج گیاهی است با سابقه طولانی در دنیا که کشت آن به 7000 سال قبل از میلاد مسیح برمی­گردد. مبداء پیدایش آن آسیای جنوب شرقی عمدتاً کشور چین می­باشد و پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده است. این گیاه در سطحی معادل 150 میلیون هکتار و در بیش از 50 کشور جهان کشت می­گردد. در دنیا قریب به 125/1 میلیارد نفر و حداقل 225 میلیون خانوار روستایی زندگی­شان به برنج بستگی دارد. در حال حاضر تولید برنج در دنیا 560 میلیون تن می­باشد که این مقدار بایستی تا سال 2020، به 840 میلیون­تن برسد، زیرا جمعیت جهان تا آن زمان به مرز 8 میلیارد نفر خواهد رسید (IRRI[1], 2008).برنج به همراه گندم وذرت ازمنابع مهم واساسی درتغذیه­ی بشرمحسوب می­گردد، به طوری كه بیش از5/3 میلیارد نفر در سراسرجهان به این ماده غذایی به طورمستقیم یاغیرمستقیم وابسته هستند(Data, 2004). برنج در سطحی قریب به 640 هزار هکتار در استان­های برنج­خیز کشور، کشت می­ شود(Asghari, 2009) و سالانه مورد حمله آفات مهم و خطرناکی از قبیل کرم ساقه­خوارنواری برنج (Chilo suppressalis) قرار می­گیرد (Ebert, 1972). این آفت اولین بار توسط والکر در سال 1863 شناسایی و نام­گذاری شده است.این حشره در مرحله لاروی از ساقه گیاه برنج تغذیه کرده و در مرحله رویشی گیاه، باعث مرگ جوانه مرکزی و در مرحله زایشی موجب سفید شدن خوشه ­های برنج می­ شود.

استان گیلان یکی ازمهمترین قطب­های کشاورزی خصوصادرزمینه برنج، چای وابریشم است. آفات، بیماری­ها وعلف­های هرز مختلفی محصولات منطقه را تهدید می­ کنندوارائه راهنمایی­های لازم برای کنترل این عوامل ازوظایف دانش­آموختگان کشاورزی می­باشد. دربخش دولتی، واحدحفظ­نباتات هریک ازشانزده مدیریت جهادکشاورزی شهرستان­های استان عهده­دار این مسئولیت هستندکه تا سال 1386 هریک ازآنهایک،دوویاحداکثرسه پرسنل فنی داشتند. باتوجه به کمبود پرسنل وامکانات لازم امکان دسترسی به همه روستاهاجهت راهنمایی کشاورزان وجودنداشت.

خسارت کرم ساقه­خوار نواری در مزارع برنج در کشورهای برنج­خیز متفاوت می­باشد. میزان افت محصول بر اثر آلودگی ساقه­خوار نواری برنج در آسیا بین 1 الی 20 درصد تخمین زده می­ شود و در شرایط طغیانی میزان خسارت از 30 تا 100 درصد هم امکان­ پذیر است (Indike, 2002).با بررسی مرور منابع داخلی، هیچگونه تحقیقی در زمینه مقایسه اقتصادی راه­کارهای کنترل و مقابله با کرم ساقه­خوار برنج در کشور صورت نگرفته است. لذا با در نظر گرفتن کلیه روش­های کنترل آفت ساقه خوار برنج (زراعی، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و . . . ) این تحقیق سعی دارد از بین سایر روش­های کنترل، دو شیوه کنترل شیمیایی و بیولوژیک آفت ساقه­خوار برنج را با هم مقایسه و روش اقتصادی را با در نظر گرفتن اثرات سوء زیست محیطی، به کشاورزان معرفی نماید تا بدین وسیله گام موثری درجهت افزایش میزان سود­دهی و بهره ­وری، در بین شالیکاران شهرستان رشتبرداشته شود و انتظار می­رود نتایج حاصل از تحقیق حاضر، مورد استفاده مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و تمامی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشجویان و محققین قرارگیرد.

تعداد صفحه : 101

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.