فرمت ورد

پایان نامه مدلسازی خطی و غیرخطی سیستمهای خنک کننده مشبک به منظور حفاظت در شرایط بحرانی حرارتی

 دانلود متن کامل پایان نامه : برق

مدلسازی خطی و غیرخطی سیستمهای خنک کننده مشبک به منظور حفاظت در

شرایط بحرانی حرارتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدMSc“

 مهندسی برق کنترل

 

عنوان :

مدلسازی خطی و غیرخطی سیستمهای خنک کننده مشبک به منظور حفاظت در

شرایط بحرانی حرارتی

 

استاد راهنما :

 دکتر علیرضا فاتحی

 

شهریور ١٣٨٥

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چعکنیوداه ن                                                                                                صفحه    1

فمقصدل ه اول ـ سیمان و فرایند تولید آن                                                   4

–  سیمان و فرایند تولید آن                        5

روش های تولید سیمان                            5

١.١.١فرایند تر                             5

١.١.٢ فرایند خشک                          6

١.١.١٣ فرایند نیمه خشک (نیمه مرطوب )                6

مراحل تولید سیمان در کارخانه                      6

طرحی از یک کارخانه سیمان                     7

١.٢.١  استخراج مواد اولیه و سنگ شکن                 8

 ١.٢.٢   سالن مواد                        8

١.٢.٣    سیاب مواد                        8

١.٢.٤   غبارگیر                         8

 ١.٢.٥   سیلوی ذخیره مواد خام                     8

 ١.٢.٦   پیش گرم کن                        9

١.٢.٧   کوره دوار                       10

١.٢.٨   خنک کن کلینکر               11

١.٢.٨.١      خنک کن دوار                11

 ١.٢.٨.٢   خنک کن گوشوارهای             11

 ١.٢.٨.٣    خنک کن مشبک                 11

 ١.٢.٨.٤    خنک کن عمودی                 12

 ١.٢.٩           آسیاب گچ و سیلوی آن           12

 ١.٢.١٠     آسیاب سیمان               13

 ١.٢.١١          سیلوهای سیمان و بارگیرخانه         13

فصل دوم ـ فرایند پخت و سرد کردن            14

مقدمه                       15

‌و

 

 

 

 ٢.١کولر کلینکر                     15

 ٢.١.١     استوانه خنک کن                   17

 ٢.١.٢   کولر گوشواره ای                  18

 ٢.١.٣   کولر مشبک                    20

فصل سوم ـ ساختمان خنک کن شبکه ای                                                                ٢١

٣.١ خنک کن شبکه ای                  22

 ٣.١.١ خنک کن شبکه ای متحرک                  22

 ٣.١.٢ خنک کن شبکه ای رفت و برگشتی               25

٣.٢ طراحی خنک کن شبکه ای               25

٣.٣ساختمان داخلی خنک کن شبکه ای رفت و برگشتی        26

 ٣.٣.١ خنک کن یک شبکه ای                   29

 ٣.٣.٢ خنک کنهای ترکیبی                     29

 ٣.٣.٣ خنک کن چند مرحله ای با خردکن                30

٣.٤سیستم گردش هوای (دئوترم )              30

٣.٥نقطه ریزش و نقش آن در خنک کن شبکه ای        31

٣.٦ نمونه ای برای یک خنک کن واقعی           32

 ٣.٦.١  ناحیه بازیابی                    36

 ٣.٦.٢  منطقه خنک شدن نهایی                  39

فصل چهارم ـ کنترل متغیرهای خنک کن شبکه ای      40

٤.١   متغیرهای بحرانی در خنک کن کلینکر         41

 ٤.٢  کنترل مکش انتهای خروجی کوره            42

٤.٣    فشار زیر صفحات خنک کن            42

٤.٤ کنترل درجه حرارت هوای ثانویه             43

٤.٥ پیشرفتهایی در خنک کن شبکهای رفت و برگشتی          45

 ٤.٥.١  سیستم کنترل جریان صفحات شبکه ای               45

 ٤.٥.١.١  مزایا                           46

 ٤.٥.١.٢  طراحی سیستم CFG                      46

 ٤.٥.٢  بازسازی تجهیزات موجود در خنک کن های قد یمی         48

 ٤.٥.٣ صفحاتی با کمترین ریزش ذرات               49

 ٤.٥.٤ صفحات شبکه ای مرده با لبه های قابل تعویض           49

‌ز

 

 

 

فصل پنجم _  برخورد اولیه با داده ها          51

مقدمه                               52

٥.١   تعیین ورودیها و خروجی ها               53

٥.٢   فرکانس نمونه برداری                55

٥.٣  برخورد اولیه با داده                  55

٥.٤  روش تحلیل همبستگی داده ها                61

فصل ششم ـ شناسایی خطی کولر شبکه ای           70

مقدمه                                71

٦.١   شناسایی از روش حداقل مربعات            71

٦.٢   مدل پاسخ محدود ضربه                 73

 ٦.٣   مدل تابع تبدیل کسری یا ARX              76

٦.٤   روش متغیرهای ابزاری               79

٦.٥ روش خطای خروجی                   82

٦.٦ مدلسازی خطی با ساختارARMAX              84

٦.٧ مدلسازی خطی با ساختارBox-Jenkines            87

٦.٨ اعتبار سنجی به روش تحلیل مانده ها              89

فصل هفتم ـ شناسایی غیرخطی کولر شبکه ای         95

مقدمه                                96

 ٧.١ نگاهی به روند شناسایی غیرخطی در مدلسازی کولر شبکه ای  96

 ٧.١.١  شبکه های پرسپترون چند لایه                   96

 ٧.١.٢  آموزش شبکه                       97

 ٧.١.٣  شناسایی سیستم                       101

 ٧.١.٤   انتخاب ساختار مدل                                                         102

 ٧.١.٥  اعتبارسنجی مدل                     103

 ٧.٢  نتایج شبیه سازی                  104

 ٧.٢.١   اثر افزایش تعداد مرحله ها               104

 ٧.٢.٢   اثر افزایش تعداد نرونها                106

نتیجه گیری و پیشنهادات                           108

مراجع                                 110

 

 

 فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                صفحه

جدول (١)  جنس مواد تشکیل دهندة قطعات خنک کن                                  17

 

جدول (٢)   شاخصهای ساختمان داخلی خنک کن                                       33

 

جدول (٣)   مشخصات خنک کن شبکه ای سه مرحله ای  35

 

 فهرست شکل ها

ششعککنل ول ا ١ن ٦ —١         ن ملوشخا موکونیدک یی یل ن ازجورم کرک ل کTتفFکب ه ه ای شایشب سه اریرحه کی ای         صفحه                                                                  2132451696

شکل ٣٢٥٤٧٢٤١٩٦١٩٦٨٠٧ -١-٥٥١       2ندبمدمدمطو1ل34امزuویبموایuاuیuداتاونیلیوادابکرترره ندوقشیگا سه من ردشفهرم دتپله ش٢ردو٢ل داuری2وفایک1رر(ب د(ه ١دبه م یوsبم بل)یشنوهاظاصیوجیوابل اهرح ل (خدد1اریدu)جهیاخردووجم ی                                                   43254980869171

‌ی

ش کل ٢٨٠١–٥٧       هعممبلکسترگد یشببکین ه بوه ر وودروید ایل وهم وودوتسهابام رباجیورسجووجیساووم ل با ١٤ نرون                                                                                      59218

شکل  ٢٣٢-٥     ههممببسستتگگییب بیین ن ووررووددیچاهوال م و بادوخم رووجسیوم جهباارخم روجی چهارم                                                                                                  534

شکل ١-٦        مدل بدست آمده برای MISO1 (Y1 خروجی دمای گاز  ورودی به فیلتر  )    ٥٥

شکل ٢-٦        مدل بدست آمده برای MISO2 (Y2خروجی دمای ورودی  id  فن  )         56

شکل ٣-٦        مدل بدست آمده برای MISO3 (خروجی مکش هوای ثا لثیه )  57

شکل ٤-٦        مدل بدست آمده برای MISO4 (خروجی مکش هود کوره )     58

شکل ٥-٦        مدل بدست آمده برای MISO1 (خروجی دمای گاز  ورودی به فیلتر  )        59

شکل ٦-٦        مدل بدست آمده برای MISO2 (خروجی دمای ورودی  id  فن  )    60

شکل ٧-٦        مدل بدست آمده برای MISO3 (خروجی مکش هوای ثا لثیه )  61

شکل ٨-٦        مدل بدست آمده برای MISO4 (خروجی مکش هود کوره )     62

شکل ٩-٦        مدل بدست آمده برای MISO3 (خروجی مکش هوای ثا لثیه )  63

شکل ١٠-٦      مدل بدست آمده برای MISO1 (خروجی دمای گاز  ورودی به فیلتر  )        64

شکل ١١-٦      مدل بدست آمده برای MISO2 (خروجی دمای ورودی  id  فن  )    65

شکل ١٢-٦      مدل بدست آمده برای MISO3 (خروجی مکش هوای ثا لثیه )  65

شکل ١٣-٦      مدل بدست آمده برای MISO4 (خروجی مکش هود کوره )     65

شکل ١٤-٦      مدل بدست آمده برای MISO1 (خروجی دمای گاز  ورودی به فیلتر  )        66

شکل ١٥-٦      مدل بدست آمده برای MISO2 (خروجی دمای ورودی  id  فن  )    66

شکل ١٦-٦      مدل بدست آمده برای MISO3 (خروجی مکش هوای ثا لثیه )  66

شکل ١٧-٦      مدل بدست آمده برای MISO4 (خروجی مکش هود کوره )     67

شکل ١٨-٦       مدل بدست آمده برای MISO1 (خروجی دمای گاز  ورودی به فیلتر  )       67

شکل ١٩-٦       مدل بدست آمده برای MISO2 (خروجی دمای ورودی  id  فن  )  68

شکل ٢٠-٦       مدل بدست آمده برای MISO3 (خروجی مکش هوای ثا لثیه )       68

شکل ٢١-٦       مدل بدست آمده برای MISO4 (خروجی مکش هود کوره )    69

شکل ٣٢١-٧         بعشلموبلکککه ردیاصشگببراکیم Pپبه رLوسMره ودباین٣هساوارییویتییت وس١رم الاییه خمرخوفجیی او٢ل خروجی                                                                7310

شکل ٤-٧         عملکرد شبکه به ورودی های تست برای خروجی دوم (دمای ورودی id فن )     ٧٨ شکل ٥-٧         عملکرد شبکه به ورودی های تست برای خروجی سوم (مکش هوای ثالثیه )       ٧٩

شکل ٦-٧         عملکرد شبکه به ورودی های تست برای خروجی چهارم (مکش هودکوره )           80

شکل ٧-٧         عملکرد شبکه به ورودی های تست برای خروجی سوم در٢٠٠ مرحله        90

‌ک

 

 

چکیده :

اهمیت کارکرد سیستمهای خنک کننده      ١به منظور دستیابی به استانداردهای بالای کیفی در محصول تولیدی و سیستمهای غبارزدای مربوطه به منظور رعایت استانداردهای آلایندگی ٢ در صنعت سیمان باعث پویایی فنآوری تولید این سیستمها و به موازات آن افزایش هزینه های تولیدی آنها شده است . این مسئله ایجاب میکند که شرایط بحرانی احتمالی با منشاء هوای داغ که باعث صدمه زدن به کارکرد این سیستمها خواهد شد شناسایی شده و اقدامات حفاظتی در مقابل آن صورت گیرد. شناسایی چنین شرایطی مستلزم شناسایی و مدلسازی رفتاری این سیستم میباشد که با توجه به رفتار فوق العاده غیرخطی آن نیاز به گرایش به سمت شیوه های مدلسازی هوشمند نظیر شبکه های عصبی میباشد.

در این پروژه هدف بررسی رفتار غیرخطی سیستم خنک کننده مشبک به منظور شناسایی و مدلسازی آن در هنگام بروز تغییرات ناگهانی درجه حرارت یا فشار هوای ورودی به سیستم و حفاظت و کنترل سیستم در قبال این شرایط بحرانی گامهای بعدی آن میباشد.

کولرهای مشبک با غبارزدایی فیبری استفاده وسیعی در صنعت سیمان داشته و بدلیل اهمیت کاربردی و همچنین هزینه بالای اقتصادی همواره مورد توجه ویژه موسسات مطالعاتی معتبر و کارخانجات تولیدی جهت حفاظت از آنها بوده اند.

این تحقیق منطبق بر نیاز فزاینده صنایع داخلی تولید سیمان برای دستیابی به شیوه های مطمئن در پیش بینی شرایط بحرانی محتمل برای کولرها و غبارگیرها و جلوگیری از آسیب دیدن آنها و نهایتاًً زیانهای اقتصادی منتجه تعریف و اجرا گردید.

در این پروژه با بررسی رفتار فیزیکی کولر مشبک ٣ و تعیین ورودیها و خروجی هایی که بتواند تا اندازه زیاد رفتار سیستم را بازتاب نمایند، و همچنین دریافت اطلاعات واقعی از کارخانه سیمان بجنورد روی مدلهای خطی با بهره گرفتن از روش های شناسایی کار شد و در آخر مدل غیرخطی با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP ارائه گردید.

 

 کلمات کلیدی :

خنک کننده مشبک ـ مدلسازی و شناسایی سیستم ـ شناسایی خطی و غیرخطی ـ شبکه های عصبی

 MLP

 

 

1-Cooler

2– Dedusting System

3– Grate Cooler

1

 

 

 

  • مقدمه :

یکی از مهمترین کاربرد سیستمهای خنک کننده در صنعت سیمان است . خنک کننده های شبکه ای در صنعت سیمان برای خنک کردن ذرات داغ کلینکر مورد استفاده قرار میگیرد.

کلمه سیمان به هر نوع ماده چسبندهای اطلاق میشود که قابلیت به هم چسباندن و یکپارچه کردن قطعات معدنی را دارا باشد. در شاخه مهندسی عمران سیمان گردی است نرم ، جاذب آب ، چسباننده سنگریزه که اساساًً مرکب از ترکیبات پخته شده و گداخته شده اکسید کلسیم ، اکسید سیلسیم ، اکسید آلومینیم و اکسید آهن میباشد. ملات این گرد قادر است به مرور در مجاورت هوا یا در زیر آب سخت شود و در زیر آب ، در ضمن داشتن ثبات حجم ، مقاومت خود را حفظ نموده و در فاصله ٢٨ روز زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت ٢٥٠ کیلوگرم بر سانتیمترمربع گردد.

چگونگی خنک کردن کلینکر روی ساختمان بلوری کانیها، قابلیت خرد شدن و نهایتاًً کیفیت سیمان تأثیر دارد و اصولاًً به همین دلایل است که توجه به خنک کننده ها بسیار ضروری است . از طرفی بدلیل رفتارهای غیرخطی در مراحل پخت سیمان برخی پیش بینیها قبل از وقوع حوادث از ضررهای هنگفتی جلوگیری میکند.

متأسفانه کارهای تحقیقاتی در جهت شناسایی و مدلسازی بخصوص در زمینه موضوع این پروژه بسیار کم انجام شده است .شاید یکی از دلایل آن ارتباط بیش از حد بین قسمتهای مختلف پروسه و اثرگذاری آنها بر یکدیگر باشد.بیشتر مراجع موجود اطلاعات تجاری در زمینه کولرهای شبکه ای بود و بسنده کردن به چند مرجع محدود بسیار، پیشرفت کار را کند میکرد.

گام بعدی جمعآوری داده از سیستم واقعی بود. بدلیل بعد مسافت و مشکلات اداری گرفتن داده از طریق مکاتبه امکان پذیر نبود. کارخانه سیمان بجنورد یکی از کارخانه های سیمان بود که سیستم خنک کننده مشبک در آن موجود بود. با  همکاری مدیریت و مسئولان این کارخانه داده ها جمع آوری شد(داده های مربوط به دو ماه کاری کارخانه در اختیار گذاشته شد) ولی با توجه به اشکالاتی که در قسمت ثبت داده به صورت اتوماتیک داشتند داده ها دستی توسط اپراتور و مجموعاًً ٢٤ داده برای هر پارامتر در هر روزموجود بود و این نگرانی وجود داشت که به خاطر فرکانس پایین جمعآوری داده بعضی اطلاعات مفید را از دست داده باشیم . ولی پس از بررسی معلوم شد که جز در حالات غیرعادی کار  داده ها از رنج تقریباًً ثابتی برخوردار بودند. مرحله بعد بررسی کلی داده ها بود و سپس وارد تست روش های شناسایی خطی شدیم . با توجه به پیش بینی که از قبل هم میکردیم تستهای شناسایی خطی جوابهای قانع کننده ای نداشتند. که این اظهارنظر با توجه به بررسی خروجی، شاخص Fitness وتستهای دیکر

2

 

 

 

انجام گرفته است . مدلسازی غیرخطی را با توجه به داشتن تجربه قبلی از مدلسازیهای خطی و همچنین مراجع موجود که دربارة مدلسازی ریاضی سیستم کار کرده بودند با روش شبکه عصبی MLP و آموزش مارکوات رونبرگ انجام دادیم . پاسخهای گرفته شده موفقیت مدلسازی را تایید می کردند.

به هر حال امیدوارم  این پروژه در عمل بتواند گامی هر چند کوچک در رفع مشکلات موجود در صنعت سیمان بردارد.

 

 

فصل اول

 

سیمان و فرایند تولید آن

 

  • فصل اول : سیمان و فرایند تولید آن

١.١. روش های تولید سیمان

پیشرفت صنایع سیمان موجب پدید آمدن روشها و تکنولوژی های جدید سیمان گردیده است . هدف کلی در این روشها رسیدن به حداکثر تولید و محصول مطلوب در ازاء حداقل هزینه های تولید است .

روش های مختلف بسته به شرایط محلی و یا اقلیمی ممکن است انتخاب گردند. روشها به سه نوع کلی زیر تقسیم میشوند.

١- روش تر

٢- روش نیمه خشک

٣- روش خشک

 

١.١.١. فرایند تر

تمام فرایندهایی که در آن خوراک کوره به صورت یک دوغاب با رطوبت         ٣٠ تا ٤٠ درصد وارد

کوره میگردد در این گروه قرار میگیرند. در مقایسه با یک فرایند خشک با قطر کوره یکسان فرایند تر نیاز به یک ناحیه اضافی آبگیری دارد تا آب خوراک کوره گرفته شود. بنابراین طول کوره باید به میزان قابل ملاحظهای نسبت به روش های تولید دیگر بیشتر باشد تا سرعت تولید یکسانی داشته باشند. برای تولید یک مقدار یکسان از کلینکر، یک کوره تر نیاز به سوخت بیشتری از کوره خشک دارد. این مسئله بعلت حرارت لازم برای تبخیر آب خوراک کوره است . علیرغم داشتن مزایایی مانند یکنواختی بیشتر خوراک و هدر رفتن کمتر غبار، افزایش تدریجی قیمت انرژی، گرایش به سمت ایجاد واحدهای جدید تولید سیمان با سیستم خشک بوده است و پیشرفت قابل ملاحظهای در فرایند و تکنولوژی تولید در سالهای اخیر با بهره گرفتن از تکنولوژی پیش کلسیناتور حاصل شده است .

١.١.٢. فرایند خشک

در روش خشک مواد اولیه خام پس از خرد شدن اولیه به نسبتهای صحیح برای خشک و پودر شدن به آسیاب فرستاده میشوند و پودر خشک به داخل سیلوی مخلوطکننده رفته و تصحیح نهایی در نسبت – های مواد لا زم جهت تولید سیمان انجام میشود. برای بدست آوردن یک مخلوط یکسان ، خوراک خام را

5

 

 

 

معمولاًً به کمک هوای فشرده که به پودر حالت صعودی میدهد و وزن مخصوص ظاهری آن را پایین میآورد، مخلوط میکنند. خوراک مخلوط شده را الک میکنند و همزمان با افزودن      ١٢ درصد وزن خوراک آب به آن ، آن را به صفحه گردانی میفرستند تا دانه هایی به قطر تقریبی    ١٥ میلیمتر ایجاد شود. انجام این عمل ضروری است چون اگر پودر مستقیماًً به داخل کوره برود، از جریان هوا جلوگیری میکند و تبادل حرارتی لازم برای انجام واکنشهای شیمیایی برای تشکیل کلینکر صورت نمیگیرد. این دانه ها به کمک گازهای خارج شده از کوره در پیش گرمکن پخته میشوند و بعد دانه     های پخته شده وارد کوره میگردند و عملیات بعدی آن همانند ساخت سیمان به روش مرطوب است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :248

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.