مهندسی برق

پایان نامه شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق قدرت

عنوان :

شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

استاد راهنما :

دکتر محمود رضا حقی فام.

آذر1386

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                 صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

فصل اول : بررسی تلفات توان و انرژی و ارائه مدلهایی جهت محاسبه آنها

 

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

2-1 تلفات توان………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

1-2-1 عوامل مؤثر در تلفات توان…………………………………………………………………………………… 5

 

2-2-1 محاسبه تلفات توان……………………………………………………………………………………………. 8

 

3-1 تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………… 11

 

1-3-1 عوامل مؤثر در تلفات انرژی……………………………………………………………………………….. .11

 

2-3-1 محاسبه تلفات انرژی……………………………………………………………………………………….. 13

 

4-1 رابطه تلفات توان و انرژی……………………………………………………………………………………… 15

 

5-1 مشخصه های مهم مصرف………………………………………………………………………………………. 15

 

6-1 ضریب تلفات…………………………………………………………………………………………………….. 19

 

1-6-1 مدل کلی ضریب تلفات…………………………………………………………………………………….. 19

 

2-6-1 چند مدل از ضریب تلفات…………………………………………………………………………………. 20

 

7-1 تلفات در بارهای ناپیوسته…………………………………………………………………………………….. 22

 

8-1 رابطه تلفات و انرژی مبادله شده…………………………………………………………………………….. 27

 

1-8-1 حداقل تلفات…………………………………………………………………………………………………. 28

 

2-8-1 حداکثر تلفات………………………………………………………………………………………………… 28

 

3-8-1 متوسط تلفات………………………………………………………………………………………………… 28

 

4-8-1 رابطه تلفات و انرژی انتقالی………………………………………………………………………………. .29

 

9-1 ارائه مدلهای ضریب تلفات برای محاسبه تلفات انرژی فیدرهای 20kV استان مازندران…………. 29

 

1-9-1 انتخاب چند نمونه مصرف…………………………………………………………………………………. 30

 

2-9-1 اطلاعات مورد نیاز جهت مدلسازی تلفات انرژی………………………………………………………. 31

 

3-9-1 نمونهبرداری اطلاعات از فیدر 20 کیلوولت زاغمرز 32……………………………………………….. 1

 

4-9-1 محاسبه تلفات توان و انرژی در فیدر 20 کیلوولت زاغمرز 32…………………………………….. (1)

 

1-4-9-1 تغییرات مقاومت هادیها…………………………………………………………………………………. 33

 

2-4-9-1 تغییرات جریان عبوری از خط………………………………………………………………………… 35

 

3-4-9-1 محاسبه تلفات انرژی…………………………………………………………………………………….. 35

 

5-9-1 منحنی های تلفات انرژی و توان روزانه و مقایسه آن با منحنی بار روزانه فیدر 20kV کیلوولت خط

 

زاغمرز 36……………………………………………………………………………………………………………… (1)

 

6-9-1 مدلسازی ضریب تلفات انرژی LSF در فیدرهای 20kV خط زاغمرز 38……………………….. (1)

 

7-9-1 محاسبه ضرایب استاندارد ونهایی مدلهای معتبرIEEE برای فیدر20kV زاغمرز40…………….. 1

 

8-9-1 ارائه مدلهای جدید برای ضریب تلفات و بررسی دقت مدلهای بدست آمده…………………….. 41

 

10-1 ارزش تلفات در شبکه……………………………………………………………………………………….. 42

 

1-10-1 عوامل مؤثر در محاسبه ارزش تلفات…………………………………………………………………… 44

 

1-1-10-1 مقدار تلفات……………………………………………………………………………………………… 44

 

2-1-10-1 زمان وقوع تلفات……………………………………………………………………………………….. 44

 

3-1-10-1 ضریب بار………………………………………………………………………………………………… 44

 

4-1-10-1 ساعات بهره برداری……………………………………………………………………………………. 44

 

5-1-10-1 موقعیت محلی………………………………………………………………………………………….. 45

 

6-1-10-1 وظیفه خط انتقال……………………………………………………………………………………… 45

 

2-10-1 ویژگیهای مصرف………………………………………………………………………………………….. 45

 

1-2-10-1 شرکتهای تولید نیرو…………………………………………………………………………………… 45

 

2-2-10-1 شرکتهای توزیع برق…………………………………………………………………………………… 46

 

3-2-10-1 شبکه های داخلی صنایع………………………………………………………………………………. 46

 

3-10-1 مدل ریاضی مقدار تلفات…………………………………………………………………………………. 46

 

1-3-10-1 تلفات دیماند…………………………………………………………………………………………….. 46

 

2-3-10-1 تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………… 47

 

4-10-1 مدل ریاضی ارزش تلفات………………………………………………………………………………… 48

 

1-4-10-1 شرکتهای تولید…………………………………………………………………………………………. 48

 

2-4-10-1 شرکتهای توزیع………………………………………………………………………………………… 49

 

3-4-10-1 شبکه داخلی صنایع…………………………………………………………………………………… 49

 

5-10-1 ارزش تلفات در شرایط رشد بار………………………………………………………………………… 50

 

1-5-10-1 رشد بار یکنواخت برای پیک………………………………………………………………………… 51

 

2-5-10-1 رشد بار در سالهای محدود…………………………………………………………………………… 52

 

3-5-10-1 تعیین ضرایب KP و 53…………………………………………………………………………….. KE

 

فصل دوم : تلفات و ارزش آن در ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع  
۲-۱ ارزش تلفات الکتریکی در ترانسفورماتورهای قدرت………………………………………………………………………………. ٥٦
۲-۱-۱ ارزش تلفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٥٦
۲-۱-۲ ارزش حال تلفات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٥٩
۲-۱-۳ انجام محاسبات ارزش تلفات برای دوره ۰۳ ساله …………………………………………………………………………….. ٦٠
۲-۱-۴ انتخاب دوره برنامه ریزی بهینه برای ترانسفورماتورهای پستهای توزیع…………………………………………. ٦١
۲-۱-۵ محاسبه ارزش تلفات کل ۵ سال تعویض ترانسفورماتورهای پستهای توزیع ………………………………… ٦٢
۲-۱-۶ نکات مورد توجه در جابجای ترانسفورماتورهای پستهای توزیع……………………………………………………… ٦٤
۲-۲ امکانسنجی خروج و ورود موازی ترانسفورماتور در پستهای توزیع در مینیمم ارزش تلفات …………. ٦٥
۲-۲-۱ بهره برداری بهینه ترانسفورماتورهای پستهای قدرت در مینیمم ارزش تلفات……………………………… ٦٧
۲-۲-۲ انجام محاسبات برای یک پست فوق توزیع ………………………………………………………………………………………. ٦٨

 

فصل سوم : نقش عدم تعادل بار در تلفات شبکه های توزیع و ارائه روش هایی در جهت کاهش آن  
۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٧٢
۳-۲ اثرات سوﺀ نامتعادلی بار در شبکه های توزیع …………………………………………………………………………………………. ٧٣
۳-۲-۱ افزایش تلفات قدرت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧٣
۳-۲-۲ افت ولتاﮊ در اثر نامتعادلی …………………………………………………………………………………………………………………… ٧٣

 

۳-۲-۳ خطرات ناشی از جریاندار شدن سیم نول………………………………………………………………………………………… ٧٣
۳-۳ محاسبه تلفات ناشی از نامتعادلی بار………………………………………………………………………………………………………. ٧٣
۳-۴ روش های توزیع بار بر روی فازهای سهگانه در شبکه های توزیع…………………………………………………………… ٧٤
۳-۴-۱ استفاده از قدرت قراردادی مشترکین ………………………………………………………………………………………………… ٧٤
۳-۴-۲ استفاده از روش مشترک شماری……………………………………………………………………………………………………….. ٧٥
۳-۴-۳ استفاده از روش …………………………………………………………………………………………………………………………. Pave ٧٥
۳-۵ توزیع انرﮊی در شبکه های نامتعادل………………………………………………………………………………………………………… ٧٥
۳-۵-۱ شبیهسازی مدار اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………… ٧٥
۳-۵-۲ مروری بر روابط…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧٨
۳-۶ بررسی روش های سنتی………………………………………………………………………………………………………………………………. ٧٩
۳-۶-۱ ایجاد تعادل بار تا حد امکان ……………………………………………………………………………………………………………….. ٨٠
۳-۶-۲ تأثیرات زمین کردن نول شبکه…………………………………………………………………………………………………………… ٨١
۳-۷ مدلسازی شبکه توزیع ………………………………………………………………………………………………………………………………. ٨٢
۳-۸ شاخصه عدم تعادل در شبکه های توزیع…………………………………………………………………………………………………. ٨٤
۳-۹ تبیین روشی جهت کاهش عدم تعادل بار در شبکه های توزیع …………………………………………………………… ٨٤
۳-۹-۱ سیستم کنترل در روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………. ٨٤
۳-۹-۲ محاسبه مقدرا بار کنترلی ………………………………………………………………………………………………………… (Zct) ٨٤
۳-۹-۳ انتخاب یک الگوی تغییربار………………………………………………………………………………………………………………….. ٨٥
۳-۹-۴ محاسبه مقادیر عددی پارامترهای سیستم مورد مطالعه…………………………………………………………………. ٨٦
۳-۰۱ تبیین روش جهت متعادلسازی ولتاﮊ با جبرانساز خازنی به منظور کاهش تلفات…………………………. ٨٦
۳-۰۱-۱ تئوری حل مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………… ٨٧
۳-۰۱-۲ مطالعه عددی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٨٨

 

فصل چهارم : تلفات راکتیو در شبکه

 

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٩١

 

۴-۲ بررسی اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیع………………………………………………………………………………….٩٢

 

 

۴-۳ مزایای خازنگذاری در چاه های کشاورزی……………………………………………………………………………………………… ٩٦
۴-۴ منافع اقتصادی حاصل از نصب خازن……………………………………………………………………………………………………… ٩٦

 

 

فصل پنجم : تلفات انرﮊی الکتریکی ناشی از سایر عوامل  
۵-۱ تلفات انرﮊی در اثر اتصالات سست و فرسودگی اجزای شبکه……………………………………………………………… ٩٨
۵-۱-۱ اتصالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٩٨
۵-۱-۱-۱ اتصالات ایستا یا ثابت …………………………………………………………………………… :(Stationary Contact) ٩٩
۵-۱-۱-۲ اتصال لغزشی ………………………………………………………………………………………………..:(Sliding Contact) ٩٩
۵-۱-۲ ویژگیهای اتصالات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………. ٩٩
۵-۱-۳ مقاومت نقاط اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………… ١٠٠
۵-۱-۳-۱ انواع اتصالات از نقطهنظر شکل اتصال عبارتند از:…………………………………………………………………….. ١٠٠
۵-۱-۴ اثر عبور جریان الکتریکی در اتصالات ……………………………………………………………………………………………… ١٠١
۵-۱-۴-۱ اثر دینامیکی اتصالات:………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٢
۵-۱-۵ محاسبه افزایش تلفات توان و انرﮊی ناشی از اتصالات در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط …. ١٠٢
۵-۲ تلفات انرﮊی ناشی از کابل سرویس مشترکین ……………………………………………………………………………………. ١٠٤
۵-۳ تلفات ناشی از خطای کنتورها………………………………………………………………………………………………………………. ١٠٤
۵-۳-۱ محاسبه افزایش تلفات انرﮊی ناشی از خطای کنتورها ………………………………………………………………….. ١٠٥
۵-۴ هارمونیکهای مزاحم و اثرات آنها در شبکه………………………………………………………………………………………….. ١٠٥
۵-۴-۱ اثرات هارمونیکها در شبکه ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٥
۵-۴-۲ ارتباط بین هارمونیک ولتاﮊ و جریان……………………………………………………………………………………………….. ١٠٦
۵-۴-۳ منابع تولید کننده هارمونیکها ………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٧
۵-۵ تلفات بخش مصرف کنندگان ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٧
۵-۶ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٨
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰۱
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰۱
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۰۱۱

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

جدول (۱-۱) تغییرات تلفات توان برای مقادیر معینی از توان انتقالی………………………………………………………… ۱۱
جدول (۱-۲) برخی از مشخصات عمده خط توزیع و مقادیر انرﮊی مبادله شده و تلفات خط …………………. ۵۲
جدول (۱-۳) دامنه تغییرات ضریب تلفات در بارهای غیرنرمال ………………………………………………………………….. ۶۲
جدول (۱-۴) متوسط بار نسبی ۴۲ ساعته در چهار نمونه مختلف مصرف…………………………………………………. ۶۲
جدول (۱-۵) ضریب بار و ضریب تلفات در نمونه های مورد مطالعه (درصد)……………………………………………… ۷۲
جدول (۱-۶) مقایسه بین تلفات توان محاسباتی و واقعی…………………………………………………………………………….. ۵۳
جدول (۱-۷) تغییرات ۴۲ ساعته توان، انرﮊی، تلفات توان و تلفات انرﮊی در فیدر زاغمرز ۱………………….. ۷۳
جدول (۱-۸): ضریب بار و ضریب تلفات روزانه برای ۰۱ روز نمونه در فیدر زاغمرز ۱……………………………… ۰۴
جدول (۱-۹) ضرایب استاندارد (k,x,a)IEEE برای ۰۱ روز نمونه در فیدر زاغمرز ۱……………………………….. ۳۴
جدول (۱-۰۱) مقادیر نهایی ضرایب استاندارد (k,x,a ) IEEE برای مصارف مختلف در استان مازندران.. ۱۴
جدول (۱-۱۱) مدلهای ساده شده نهایی برای یک فیدر مختلط (زاغمرز ۱)…………………………………………….. ۱۴
جدول (۱-۲۱) دقت مدلهای ارائه شده در جدول (۱-۱۱)…………………………………………………………………………… ۲۴
جدول (۱-۳۱) درصد خطای مدلهای استاندارد LEEE برای فیدرهای استان مازندران ………………………….. ۲۴
جدول (۱-۴۱) مربوط به رشد بار محدود……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
جدول (۲-۱) محاسبه ضرایب متوسط بار با ولتاﮊهای ۳۶ و ۰۲ ………………………………………………………………….. ۸۵
جدول (۲-۲) محاسبه تلفات دیماند پیک براساس اطلاعات آماری از سال ۵۷۳۱ تا ۴۸۳۱……………………. ۸۵
جدول (۲-۳) تغییرات بار ترانسفورماتور KVA ۰۰۴ هوائی در ده سال …………………………………………………….. ۱۶
جدول (۲-۴) ظرفیت، تلفات و قیمت فروش آزاد چند نوع از ترانسفورماتورهای ساخت ایران ترانسفور… ۲۶
جدول (۲-۵) محاسبات سوددهی خالص با روش تغییر دروه برنامه ریزی ده ساله به دوره ۵ ساله…………. ۳۶
جدول (۲-۶) مشخصات فنی ترانسفورماتورهای قدرت شرکت ایران ترانسفو…………………………………………….. ۸۶
جدول (۲-۷) نقاط کار موازی نمودن در مینیمم تلفات و مینیمم ارزش تلفات………………………………………… ۹۶
جدول (۳-۱) اطلاعات پخش بار شبکه نمونه در حالت تعادل بار ……………………………………………………………….. ۹۷

 

جدول (۳-۲) نتایج بخش بار شبکه نمونه در حالت عدم تعادل بار …………………………………………………………….. ۹۷
جدول (۳-۳) پخش بار شبکه نمونه در حالت تعادل بار در گره ۴ ……………………………………………………………… ۱۸
جدول (۳-۴) پخش بار شبکه نمونه با زمین کردن نول با مقاومت صفر…………………………………………………….. ۱۸
جدول (۳-۵) پخش بار شبکه نمونه با زمین کردن نول با مقاومت یک اهم………………………………………………. ۲۸
جدول (۳-۶) حدود مجاز درصد عدم تعادل ولتاﮊ …………………………………………………………………………………………. ۴۸
جدول (۳-۷) مقادیر بار کنترلی و بارهای متغیر……………………………………………………………………………………………. ۶۸
جدول (۳-۸) صفر کردن ولتاﮊ نول در باس ۷ ……………………………………………………………………………………………….. ۸۸
جدول (۳-۹) صفر کردن ولتاﮊ نول در باس ۷ ……………………………………………………………………………………………….. ۹۸
جدول (۵-۱) اطلاعات مربوط به شبکه فشار متوسط ………………………………………………………………………………… ۳۰۱
جدول (۵-۲) اطلاعات مربوط به شبکه فشار ضعیف………………………………………………………………………………….. ۳۰۱

 

 

فهرست شکلها

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

شکل (۱-۱) منحنی تغیرات بار۴۲ ساعته دو مصرف کننده فرضی با پیک بار و انرﮊی یکسان ………………..۲۱
شکل(۱-۲) دیاگرام تک خط فیدرkv ۰۲ زغمرز(۱)……………………………………………………………………………………… ۱۳
شکل(۱-۳) دیاگرام تک خطی نحوه نصب دستگاه های هوشمند زغمرز(۱)………………………………………………. ۲۳
شکل ( ۱-۵): منحنی تغییرات توان اکتیو متوسط ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ……………………………………………… ۷۳
شکل (۱-۶): منحنی تغییرات انرﮊی مصرفی ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ……………………………………………………….. ۸۳
شکل (۱-۷): منحنی تغییرات تلفات توان ساعتی فیدر زاغمرز (۱)…………………………………………………………….. ۸۳
شکل (۱-۸): منحنی تغییرات تلفات انرﮊی ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ………………………………………………………….. ۸۳
شکل(۱-۴) دیاگرام برداری ولتاﮊوجریان درشبکه اهمی……………………………………………………………………………….. ۴۷
شکل (۳-۱) شمای شبکه شبیهسازی شده ……………………………………………………………………………………………………. ۶۷
شکل (۳-۲) تغییرات ولتاﮊ نقطه بار ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
شکل (۳-۳) تغییرات جریان نول …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
شکل (۳-۴) تغییرات ولتاﮊ نول در نقطه بار……………………………………………………………………………………………………. ۷۷
شکل (۳-۵) نمودار برداری شبکه نامتعادل ……………………………………………………………………………………………………. ۹۷
شکل (۳-۶) دیاگرام مداری شبکه توزیع چهار سیمه مورد مطالعه …………………………………………………………….. ۳۸
شکل (۳-۷) بلوک دیاگرام سیستم کنترل……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
شکل (۳-۸) بانک خارنی متعادل ساز……………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
شکل (۵-۱) جهت جریان هارمونیکی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰۱

 

چکیده

 

با توجه به توسعه سریع و روزافزون صنعت در جهان معاصر، مـسئله تـامین انـرﮊی موردنیـاز مـشترکین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد لذا با افزایش تراکم مصرف در شـهره ا و منـاطق صـنعتی مـسائل فنـی و اقتصادی بسیاری را برای طراحان و بهره برداران سیستم به وجود مـی آیـد. از جملـه مـسائل فنـی، تلفـات انرﮊی در شبکه های انتقال و توزیع میباشد که باعـث مـیشـود ظرفیـت نیروگـاهی زیـادی تلـف شـود و

 

هزینه های زیادی بر دوش جامعه سنگینی کند.

 

بیتردید         کاهش تلفات بدون آگاهی از اجزای تلفات و میـزان تـاثیر عوامـل مختلـف در آن میـسر نیـست،

 

راه حلهایی که برای کاهش هر یک از اجزای تلفات مورد استفاده قرار میگیرد، متفاوت است. کاهش تلفات ناشی از گردش توان راکتیو در شبکه، کاهش تلفات ﮊولی، نشتی جریان، استفاده غیرمجاز ا ز بـرق و … هـر یک راه حل جداگانه و خاص خود را میطلبد. بدیهی است شناسایی کم و کیف خود این اجزاﺀ نیز میتوانـد پیش درآمد توسط به راهحلهای مناسب باشد.

 

در این سمیناراز اطلاعاتی که از بخش توزیع وشرکتهای مشاوره ای استان مازندران بدسـت آمـده مـوارد اتلاف انرﮊی دربخش توزیع شناسائی شده است و با الهام ازتجربه کشورهای دیگر روش های کـاهش اتـلاف انرﮊی در ایران ارائه گردیده است.

 

کلمات کلیدی: کاهش تلفات، ترانسفورماتور، شبکه های توزیع

 

مقدمه

 

امروزه با پیشرفت روز افزون جامعه و نیاز شدید به انرﮊی الکتریکی و محدودیت وهزینـه بـ الای تولیـد آن، صنعت برق را بر آن داشت تا برای صرفه جوئی سرمایه گذاری وکاهش اتلاف انرﮊی در بخش های مختلـف

 

به بررسی دقیق پرداخته است.

 

به دلایل مختلفی که در ادامه آورده شده است (مهمترین این دلایل، بالا بودن جریان در سیستمهای توزیع میباشد)، تلفات انرﮊی در بخش توزیع بیشتر از سیستمهای انتقال انرﮊی میباشد و براساس بررسیهای به عمل آمده مشخص شده است که بیش از ١٠ الی ١٥ درصد انرﮊی تولیدی توسط نیروگاه ها در شبکه های توزیع تلف میشود، براین اساس و به لحاظ گرایش جهانی به صرفه جویی در مصرف انرﮊی و ملاحظات زیستمحیطی ک اهش تلفات در سیستم توزیع انرﮊی الکتریکی در سنوات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

 

باید توجه داشت که میزان تلفات انرﮊی الکتریکی به عوامل متعددی از جمله ساختار و آرایش شبکه، طول و سطح مقطع خطوط، نحوه توزیع بار بین خطوط، ضریب توان و میزان قدرت راکتیو، میزان عدم تعادل بار، کیفیت اتصالات و قطعات و اجزای سیستم و … بستگی دارد.

بدیهی است شناخت درست کیفیت و میزان تاثیر هر یک از این عوامل در مقدار تلفات، پیشنیاز هر طرح و اقدام عملی در راستای کاهش تلفات است. مطالعه و ارائه راهکارهای عملی در ارتباط با تجدید آرایش سیستم توزیع، کنترل و جبران توان واکنشی و خازنگذاری، متعادل نمودن بار و … نمونه هایی از تلاشهای گسترده با اهدافی نظیر ارتقاﺀ ضریب اطمینان و تداوم سرویس، بهبود کیفیت توان و بالاخص کاهش تلفات میباشدعلیرغم. سادگی بحث محاسبه تلفات که در رابطه RI 2 تجلی مینماید، به دلیل وابستگی تلفات به عوامل متعدد نظیر آنچه در بالا به آن اشاره شد و نیز عوامل دیگری مثل تغییر مقدار مقاومت تحت تاثیر عوامل جوی، درجهحرارت محیط، تابش خورشید، گرمای ناشی از عبور جریان، تغییر بار و … بررسی و مدلسازی تلفات برای دستیابی به نتایج واقعبینانه کار دشوار و در عین حال مفید و ضروری است. با توجه به همین امر این نکته نیز روشن میشود که چرا با وجود اینکه موضوع بررسی، مدلسازی و کاهش تلفات انرﮊی از اوایل قرن گذشته مطرح بوده است، این موضوع همچنان از مباحث علمی و تحقیقی روز به شمار میآید. به دلیل ماهیت متفاوت مصرف و نیز شرایط خاص محیطی در نقاط مختلف شبکه، اکتفا به روابط تئوریک و نیز دستیابی به یک مدل جامع به سادگی میسر نیست و این موضوع در تفاوت چشمگیر بین مقادیر محاسبه شده تلفات با مقادیر اندازه گیری شده آن که بعضاﹰ تا میزان صددرصد اختلاف دارد خود را نشان میدهد. بدینلحاظ تکیه بر مدلهای موجود و کاربرد آنها برای شبکه های توزیع به ویژه برای خطوطی که دارای ضریب بار پایین هستند و یا در شرایطی خاص بهره برداری میگردند توام با خطای زیاد و موجب نتیجهگیریهای نادرست خواهد بود.

 

براین اساس به دلیل اهمیت مسئله تلفات در شبکه های توزیع، نتایج بررسی، اندازه گیری و مدلسازی تلفات شبکه توزیع استان با لحاظ کردن ویژگیهای خاص خود میتواند علاوه بر ارائه راهکارهای کاهش تلفات، روشنگر و راهگشای پارهای دیگر از امور از جمله مسئله تجدیدنظر در بارگذاری خواهد بود. علیرغم اهمیت این موضوع در کشور ما تاکنون بررسی دقیق و مستند به نتایج اندازه گیری در حد لازم انجام نگرفته است.

 

آنچه که در حال حاضر از آن به عنوان تلفات نام برده میشود متوسط تلفات انرﮊی در یک دوره مشخص میباشد و کلیه اجزای شناخته شده و شناخته نشده را دربرمیگیرد و در خصوص تفکیک اجزاﺀ تلفات و نقش آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست.

سمینارحاضر به هر دو این مقوله های مهم یعنی شناخت اجزای مختلف و ارائه روش های اصولی در راستای کاهش آنها میپردازد.

 

فصل اول

 

بررسی تلفات توان و انرﮊی و ارائه مدلهایی جهت

 

محاسبه آنها

 

۱-۱ مقدمه

 

با اینکه سعی و تلاش کلیه مسئولین شبکه های برقرسانی در کاهش تلفات میباشد، اما درصد قابل توجهی از توان و انرﮊی تولیدی نیروگاه ها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر میرود که حدود ٨٠ درصد

 

این تلفات سهم خطوط انتقال و توزیع نیرو میباشد.

 

گرچه محاسبه تلفاتتوان و انرﮊی ظاهراﹰ کار سادهای به نظر می رسد اما در عمل تغییرات مقاومت و

 

جریان عبوری از هادیها باعث میشود که حتی استفاده از رابطه ساده R.I 2 که برای محاسبه تلفات توان بکار گرفته میشود به راحتی عملی نباشد چون در این رابطه R و I هر دو متغیر بوده و مضافاﹰ به اینکه مقاومت R ضمن اینکه به درجهحرارت محیط وابسته میباشد، به مقدارI نیز ارتباط دارد یا به عبارت دیگر

 

حتی اگر درجهحرارت محیط ثابت در نظر گرفته شود باز هم نوساناتI تغییراتR را در پی خواهد داشت، که این وابستگی باعث پیچیدگی محاسبه تلفات توان در خطوط انتقال و توزیع نیرو میگردد. محاسبه تلفات انرﮊی ضمن اینکه مشکلات مشابه تلفات توان را دارا میباشد به تغییرات جریان در طول شبانهروز، هفته،… نیز وابسته میباشد که در نتیجه بر مشکلات محاسبات افزوده میگردد، لذا لازم است از طریق مدلسازیهای مختلف نسبت به رفع این کاستیها اقدام نمود. ]١[

 

۱-۲ تلفات توان

 

تلفات توان یا قدرت در یک خط انتقال یا توزیع نیرو که مقاومت هادیهای هر فاز آنR و جریان عبوری از آنها I باشد، از طریق رابطه ساده زیر بدست میآید:

 

(١-١)                                                                                                                     PL = 3 R.I 2

 

مسلماﹰ در صورتی که مقادیر جریان و مقاومت هادیها در دست باشند محاسبه تلفات توان کار سادهای است، اما در عمل تغییرات شرایط محیطی سبب میشوند تا مقاومت هادیها نیز دچار تغییر شوند، لذا پرسشی که در اینجا مطرح میگردد این است که:

 

مقاومت هادیها باید برای چه درجهحرارتی محاسبه گردد؟

 

در خطوط انتقال و توزیع نیرو که درجهحرارت هادیها تحت تأثیر درجه حرارت محیط، تابش مستقیم خورشید و جریان الکتریکی عبوری از آن، تغییر میکند، تا حدودی نمیتوان به سادگی به این پرسش پاسخ داد، چون اگر درجهحرارت محیط و افزایش درجه هادیها تحت تابش مستقی م خورشید در دست باشد، محاسبه تأثیرگذاری جریان عبوری از هادیها در مقدار مقاومت آنها قدری مشکل است، بنابراین لازم است قبل از ارائه مدلهای مناسب جهت محاسبه تلفات توان و انرﮊی در خطوط انتقال و توزیع نیرو این

 

عوامل و تاثیر آنها در تلفات انرﮊی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ]٢[

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 182

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.