روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1مقدمه:

از آنجائی که فرهنگ به عنوان فصل مشترک و زمینه ساز رفتار جوامع محتلف بوده و معیار ارزیابی آنها     می باشد نقش بسیار مهمی را در قضاوت جهانی ایفاء می نماید و حفظ وحراست و ایجاد رشد و تعالی و ارتقاء آن از مهمترین وظایف دولت مردان هر جامعه است و باید در شکل گیری ساختار آحاد جامعه که در دوران کودکی اتفاق می افتد نقش بنیادین و اساسی ایفا نمایند ودر تعلیم و تربیت در آن دوران ممارست و دقت لازم معمول گردد تا با توجه به ایجاد یک بستر مناسب نظام ارزشی  توسط افراد که در سنین تمیز و تشخیص انجام می گیرد دارای قوام ودوام باشد و از تجمع این دو زمینه رفتار مناسب افراد شکل گیرد و به تبع آن در برقراری ارتباطات از بلوغ کافی برخور دار گردند(11)و با توجه به گستردگی ارتباطات، اطلاعات مورد نیاز دریافت و جامعیت ومانعیت آن باعث افزایش توان و انرژی در افراد و در نهایت سازمان و جامعه گردد و افراد از یک نظام خود کنترلی بهره جویند و آنچه که در زمینه فرهنگ لازم است مورد توجه قرار گیرند همانا تغییر در دانش که منجر به تغییر در نگرش و تغییر در رفتار فردی و نهایتا تغییر در رفتار گروهی یعنی اتخاذ شیوه ای در رفتار که مورد پذیرش گروه واقع شود می باشد(6)  . بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که موسسات و ادارات، فرهنگ های سازمانی مختلفی دارند حتی  به گونه ای که فرهنگ سازمانی از یک بخش به بخش دیگر در همان سازمان متفاوت می باشد(11) .

ما در این پژوهش سعی داریم تا رابطه بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن را با خلاقیت مقایسه کنیم و مشخص کنیم چه رابطه بین این  دو شاخص وجود دارد همچنین اهداف ما در این تحقیق بررسی رابطه

 

بین برخی مولفه های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران تربیت بدنی در سازمان های ورزشی        می باشد.و اهداف ویژه تحقیق بررسی تک تک مولفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت می باشد .

1-2بیان مسئله تحقیق:

یکی از تحولات اساسی که در مدیریت امروزی شکل گرفته است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا قبل از دو دهه پیش چنین تصور می شد که سازمان ها ابزار عقلایی برای ایجاد هماهنگی وکنترل افراد در جهت دستیابی به اهداف بوده ودارای سطوح عمودی از بخش ها، قسمت ها و واحدها می باشند و مبتنی بر روابطی از قدرت هستند. ولی امروزه اذغان می شود که سازمان ها چیزی بیشتر از این موضوع بوده وتوجه به موضوعاتی همچون جو سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده های نسبتا جدیدی در مطالعات سازمان ومدیریت نوین بیشتر مد نظر بوده و در دهه های اخیر به شدت فراگیر شده است(21و56). به عقیده رابرت کویین برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است، زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد .از این رو فرهنگ سازمانی یک عامل اساسی در موفقیت وتحقق اهداف بلند مدت سازمان می باشد (15).از نظر گلومث و همکارانش ،فرهنگ سازمانی تعیین کننده تفکرات،احساسات و اعمال یک سازمان می باشد (41) و بر روی تمامی جنبه های سازمان اثر گذار بوده و در هر سازمانی پدیده ای به دور از تاثیر فرهنگ نیست (5).ریشه و عوامل اصلی موفقیت یا شکست موسسات و سازمانها در فرهنگ سازمانی شان جستجو می شود . فرهنگ سازمانی شکاف بین متغییر های اثر گذار سازمان رسمی و چگونگی انجام واقعی کار را هویت می بخشد .

رابینز (1991)در تعریف خود در مورد خلاقیت چنین می گوید :خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده هاست .لوتانز نیز خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها ورهیافت های افراد ویا گروه ها در یک روش جدید تعریف می کند.

به همین دلیل لازم است که مدیران از فرایند مدیریت خلاقیت در سازمان ها آگاه باشند وتوسط فرایند هایی آن را تشویق نمایند تا سازمان ها با بکار گیری خلاقیت بتوانند اثر بخش شده و قادر باشند راه های جدیدتر،بهتر وخلاق تر انجام وظایف را بیابند .همچنین افزایش سطح خلاقیت سازمانی باعث می شود که سازمان ها در رویارویی با بحران ها انعطاف پذیر تر و بطور منطقی با مسائل وتنگناها برخورد کنند و در صورت نیاز به تغییر وتحول در سازمان ،پس از بررسی دقیق وعالمانه،آن را اعمال کنند .از آنجایی که عمده کار وفعالیت انسان ها در سازمان ها انجام می گیرد ،مدیران می توانند ظهور خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه مناسب سرعت بخشند (5)واین تحقق نخواهد پذیرفت ،مگر اینکه خود مدیران دارای افق های فکری خلاقانه باشند . با توجه به اقتضائات حوزه های مختلف علوم ورزشی نسبت به ارائه الگوهای مناسب حسب تغییر در دانش و بینش مخاطبان ،چالش پیش رو که همانا عدم وجود خلاقیت و فرهنگ مناسب در ابعاد مختلف علوم ورزشی می باشد را شناسائی نموده و با تاکید بر عامل فرهنگ سازمانی که تاثیر بسزایی در شکل گیری رفتارهای مطلوب دارد سامان بخشد .با عنایت به موارد مشروحه فوق و نقش تربیت بدنی در تحقق اهداف مذکور، زمینه ایجاد انگیزه در رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان مازندران بیش از پیش مبرهن گردید و محقق را بر آن د اشت که نسبت به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت از نظر مدیران تربیت بدنی مبادرت ورزد .

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق

فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت وبه ویژه در قلمرو بالندگی سازمانی ورفتار سازمانی راه یافته است .فرهنگ از دیر باز برای شرح کیفیت زندگی

 

جامعه انسانی به کار برده می شده و درباره آن سخن بسیار رفته است .ولی درباره فرهنگ سازمانی یا آنچه خمیر مایه کار و رفتار مردمان در سازمان است تا این سالها سخن اندک و کوتاه گفته شده است .فرهنگ سازمانی یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی سازمان ها در محیط پویا ودر حال تحول کنونی است(11) .  با افزایش انگیزش در میان کارکنان ، دادن آزادی عمل وتفویض اختیار ،ایجاد گروه های کاری وحمایت متقابل اعضاء گروه در جهت ترکیب اندیشه های متفاوت ، اعطای پاداش وتشویق ،ارتقای شغلی ،اعتماد کردن وباور داشتن به افراد ،عدم ارزیابی های بی مورد و وقت گیر ،ایجاد فضای کاری آرام و بدون ترس و بیم،حمایت سازمانی ،تقویت همکاری های متقابل وایجاد هماهنگی مناسب با کارکنان ،ایجاد جذابیت کاری برای کارکنان، عدم اجبار به شغل نا مناسب به افراد، در اختیار قرار دادن منابع مهمی چون زمان وتخصیص منابع مالی جهت ایجاد انگیزه در افراد ،احساس هدف مشترک بین کارکنان ومدیران وایجاد هسته های پژوهشی و نوآورانه در سازمان از جمله عوامل مهمی هستند که مدیران با تاثیر بر آنها زمینه های شکوفایی و توسعه خلاقیت را در خود وکارکنان فراهم ساخته وبه ارتقاءوپیشرفت سازمان خود کمک می نمایند(15).

مدیران تربیت بدنی به عنوان بخشی از سیستم ادارات تربیت بدنی به مدیریت نیروی انسانی متخصص در حیطه تربیت بدنی می پردازند .مدیران تربیت بدنی  در این ادارات با سرپرستی تعداد کثیری از کارمندان و مربیان زن ومرد با نیاز های متفاوت جسمی و روانی و استفاده صحیح و جهت دار از استعداد ها و    توانای های آنها و از سوی دیگر با تغییرات و پیشرفت سریع در حوزه تربیت بدنی روبه رو هستند .لذا ضرورت این تحقیق برای بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با خلاقیت از دیدگاه مدیران تربیت بدنی استان مازندران برای ایجاد تحولات، بهره وری و ارتقا سازمانی این ادارات بسیار ضروری تلقی می شود . ضرورت دارد که سازمان های ورزشی متوجه شوند که مدیران آنها چقدر در ادارات خود دارای خلاقیت هستند تا چه حد ریسک پذیر و دارای ایده های نو هستند وتا چه حد کنترل ،رهبری ،حمایت ،سیستم پاداش و یکپارچگی و انسجام وجود دارد و برای پیشرفت وارتقاء سطح کیفی سازمان تلاش می کنند.

1-4اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق: رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی

1- 5 اهداف ویژه :

1- تعیین رابطه بین مولفه نوآوری با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

2- تعیین رابطه بین مولفه ریسک پذیری با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

3- تعیین رابطه بین مولفه رهبری با میزان خلاقیت مدیران.ادارات تربیت بدنی

4- تعیین رابطه بین مولفه حمایت سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

5-تعیین رابطه ای بین مولفه کنترل با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

6- تعیین رابطه بین مولفه سیستم پاداش با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

7- تعیین رابطه بین مولفه سازش با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

8- تعیین رابطه بین مولفه الگوی ارتباطی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

9- تعیین رابطه بین مولفه هویت با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

10- تعیین رابطه بین مولفه انسجام با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

 

 

1-6محدودیت ها :

  • گستردگی و پراکندگی جغرافیای ادارات تربیت بدنی و هیات های ورزشی استان .
  • مشکلات حاصل در دسترسی به اعضاء جامعه آماری به علت زیاد بودن مشغله کاری و حضوردر جلسات.

 

  • نداشتن تمرکز مناسب نمونه تحقیق در پاسخ به سوالات پرسشنامه ها به علت زیاد بودن سئوالات .

 

 

1-7واژه های عملیاتی تحقیق:

فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی سیستمی از استباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود .(12 )

خلاقیت : خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده ها می باشد  .(12 )

تعریف عملیاتی خلاقیت : میزانی که مدیران ارشد حوزه ستادی ادارات تربیت بدنی وقت خود را صرف ارائه راه کارهای جدید و فرهنگ خلاق داخلی می کنند و محیط را برای رفتار نوآورانه افراد و گروه های درون سازمان آماده می سازند .

مدیریت : عبارت است از فرایند حل مسئله یا مسائل به منظور تامین اهداف سازمان به نحو مطلوب از طریق استفاده موثر و کارامد از منابع کمیاب در یک محیط متغییر .

مدیران تربیت بدنی : عبارتند از افرادی که مسئولیت مدیریت فعالیت های ورزشی تربیت بدنی را به عهده داشته باشند .که در این تحقیق مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی استان می باشند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.