زیست شناسی

پایان نامه جداسازی، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :میکروبیولوژی

عنوان : جداسازی، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی

 

پایان نامه :

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدزیست شناسی

گرایش میکروبیولوژی( M.Sc)

 

عنوان:

جداسازی، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

 

استاد راهنما:

دکتر نادر مصوری

استاد مشاور:

دکتر کیوان تدین

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول (مقدمه و هدف) …………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1-بیماری سل…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-2- مایکو باکتریوم ها ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-نامگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-2- طبقه بندی مایکو باکتریوم ها …………………………………………………………………………………………………….9

1_2_3_ مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی ………………………………………………………………………………. 11

1-2-4- خصوصیات رشد مایکوباکتریها ……………………………………………………………………………………………….12

1-2-5- فاکتورهای ویورلانس مایکوباکتریوم ها……………………………………………………………………………………..13

1-2-6- آنتی ژنهای مایکوباکتریوم ها……………………………………………………………………………………………………14

1-3- پاتوژنز ……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-4- اشکال بیماری سل …………………………………………………………………………………………………………………….17

1-5- عوامل مساعد کننده ……………………………………………………………………………………………………………………17

1-6- عارضه های بیماری…………………………………………………………………………………………………………………….18

1-7- پیدایش بیماری ………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-8- روش های تشخیص ……………………………………………………………………………………………………………………..20

1-9- درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-10- عوارض داروهای ضد سل ……………………………………………………………………………………………………….22

1-11- پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..22

1_11 _1_ پیشگیری در جامعه ……………………………………………………………………………………………………………23

1_11_2_ پیشگیری با واکسن سل………………………………………………………………………………………………………..23

1-12- اهمیت مبارزه صحیح با سل ……………………………………………………………………………………………………..23

1-13- سل گاوی……………………………………………………………………………………………………………………………….24

1-13-1-بیماری سل در گاو ……………………………………………………………………………………………………………….24

1-13-2-علائم بالینی سل گاوی…………………………………………………………………………………………………………..26

1-13-3-تشخیص بیماری سل در گاو …………………………………………………………………………………………………27

1-13-4-کنترل بیماری سل ………………………………………………………………………………………………………………..27

1_14_ راه های ابتلا به سل گاوی ………………………………………………………………………………………………………..29

1-15- تعیین هویت مایکوباکتریومها ……………………………………………………………………………………………………30

1_15_1_تعیین هویت مایکوباکتریومها بر اساس خصوصیات فنوتیپیک ………………………………………………….30

1- 15 -2- تعیین هویت مایکوباکتریومها بر اساس خصوصیات ژنوتیپی………………………………………………….35

1-15-2-1-تشخیص بیماری ……………………………………………………………………………………………………………..36

1-15-2-2- تعیین هویت مولکولی مایکوباکتری هاجهت تعیین گونه ……………………………………………………..39

1-15-2-2-1-پروب های اسید نوکلئیک ……………………………………………………………………………………………..39

1-15-2-2-2 ریبوتایپینگ ………………………………………………………………………………………………………………….39

1-15-2-2-3- روش هیبریدیزاسیونDNA DNA ……………………………………………………………………………39

1-15-2-2-4-پروب های هیبریداسیون داخل ژنومی تجاری …………………………………………………………………40

1-15-3-ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس ………………………………………………………………………………40

1-16-تکنیک های ژنومی …………………………………………………………………………………………………………………..42

1 _16_1_تكنیك‌های ژنومی كه اساس آنها PCR نمی‌باشد …………………………………………………………………..42

1_16_1_2_انگشت‌نگاری DNA  به روش RFLP …………………………………………………………………………….43

1_16_2_1_اسپولیگوتایپینگ………………………………………………………………………………………………………………50

1_16_1_2_5_استفاده از مخلوط پروب‌ها در RFLP………………………………………………………………………..  50

1_16_2_2_ VNTR ……………………………………………………………………………………………………………………….51

فصل دوم (مروری بر تحقیقات انجام شده) …………………………………………………………………………………………55

2-1-تاریخچه بیماری سل ………………………………………………………………………………………………………………….56

2-2-وضعیت بیماری سل در جهان ……………………………………………………………………………………………………..58

2-3-تاریخچه سل گاوی در ایران ……………………………………………………………………………………………………….65

فصل سوم (مراحل روش تحقیق) ………………………………………………………………………………………………………70

3-1-جمع آوری نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………………..71

3-2-مواد و تجهیزات مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………71

3_2_1_ مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………………71

3_2_2_تجهیزات مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………………………..73

3_2_2_2 _تجهیزات مورد نیاز برای استخراج DNA…………………………………………………………………………….73

3_2_2_3_ تجهیزات برای PCR…………………………………………………………………………………………………………73

3_2_2_4_ تجهیزات برای هضم آنزیمی………………………………………………………………………………………………74

3_2_2_5_ تجهیزات الکتروفورز DNA و ساترن بلاتینگ……………………………………………………………………..74

3_2_2_6_ تجهیزات هیبریداسیون………………………………………………………………………………………………………74

3_2_2_7_ تجهیزات آشکار سازی………………………………………………………………………………………………………74

3_2_2_8_ تجهیزات مورد نیاز برای نانودراپ………………………………………………………………………………………74

موارد روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….74

3_3_13_4_1_تهیه گسترش از نمونه و رنگ آمیزی……………………………………………………………………………..74

3_4_1_3_تفسیر نتایج گسترش…………………………………………………………………………………………………………..76

3_4_ 2_کشت نمونه ها……………………………………………………………………………………………………………………..76

3_4_2_ 1_صلایه کردن نمونه ها ………………………………………………………………………………………………….76

3_4_2_2_ آلودگی زدایی و هموژنیزاسیون ……………………………………………………………………………………..76

3_4_2_3_سانتریفیوژ و خنثی سازی PH……………………………………………………………………………………… 78

3_4_2_4_ کشت در لوله های لونشتاین – جانسون حاوی گلیسیرین و پیرووات……………………………….79

3_4_3_بررسی کشت لوله های لونشتاین – جانسون  ………………………………………………………………………80

3_4_4_  رنگ آمیزی به روش فلئورو کروم …………………………………………………………………………………. 80

3_4_5_ انجام تست های بیوشیمیایی تعیین هویت ………………………………………………………………………….81

3_4_5_1_تست نیاسین ……………………………………………………………………………………………………………….82

3_4_5_2_ تست کاتالاز ……………………………………………………………………………………………………………. 82

3_4_ 6_کشت مجدد در لوله لونشتاین – جانسون…………………………………………………………………………….82

3_4_7_استخراجDNA ………………………………………………………………………………………………………………..83

3_4_7_1_آماده سازی مواد مصرفی برای استخراج DNA……………………………………………………………… 83

3_4_7_2_ كنترل و جمع آوری سلولهای باكتری رشد یافته ……………………………………………………………..83

3_4_7_3_مراحل استخراج DNA ………………………………………………………………………………………………..84

3_4_8_ارزیابی كیفیت و کمیتDNAاستخراج شده………………………………………………………………………….86

3_4_8_1_ارزیابی كفیت DNA استخراج شده………………………………………………………………………………..86

3_4_8_1_1_آماده سازی مواد مصرفی  جهت  ارزیابی کیفی DNA استخراج شده…………………………….86

بافر تریس-بورات-EDTA یک برابر……………………………………………………………………………………………….86

بافر نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………86

ژل آگارز……………………………………………………………………………………………………………………………………….86

3_4_8_2_ارزیابی کمیت DNA استخراج شده برای انجام PCR و RFLP……………………………………… 88

3_4_8_3_ PCR بر اساس پروتکل WHO………………………………………………………………………………….. 90

3-4-8-3-1مراحل PCR روی نمونه های DNA استخراج شده………………………………………………………..91

3-4-9- الكتروفورز محصولPCR……………………………………………………………………………………………….. 92

RFLP …………………………………………………………………………………………………………………………………………92

3_4_10_هضم DNA  کروموزمی به وسیله آنزیم Pvu II………………………………………………………………. 93

3_4_11_جداسازی قطعاتDNA به وسیله الکتروفورز……………………………………………………………………..94

3_4_12_ ساترن بلاتینگ ………………………………………………………………………………………………………………94

3_4_12_1_آماده سازی محلول های مورد نیاز ساترن بلاتینگ …………………………………………………………94

3_4_12_2_عمل آوری ژل قبل از بلاتینگ ……………………………………………………………………………………..96

3_4_12_3_بلاتینگ به روش موئینه ……………………………………………………………………………………………….96

3_4_12_3_عمل آوری غشا بعد از بلاتینگ ……………………………………………………………………………………97

3_4_13_تثبیت DNA برروی غشا ………………………………………………………………………………………………..98

3_4_14_تهیه پروب های هیبریداسیون و مک هیبریداسیون …………………………………………………………………..98

3_4_14_1_پروب PGRS ………………………………………………………………………………………………………………..99

3_4_14_2_به دست آوردن رقت مناسب برای پروبPGRS  به روش مک هیبریداسیون………………………..99

3_4_15_شناسایی ……………………………………………………………………………………………………………………………100

3_4_16_دات بلاتینگ ……………………………………………………………………………………………………………………..101

3_4_17_پری هیبریداسیون و هیبریداسیون با پروب نشان دار با دیگوکسیژنین ……………………………………..102

3_4_17_1_مرحله پری هیبریداسیون ………………………………………………………………………………………………..102

3-4-17-2- مرحله هیبیریداسیون ………………………………………………………………………………………………………102

فصل چهارم(نتایج و بحث ) …………………………………………………………………………………………………………….104

نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………105

4-1- نمونه برداری ………………………………………………………………………………………………………………………….105

4-2- بررسی كشت لوله های لونشتاین– جانسون ………………………………………………………………………………..105

4-3-آزمون وجود IS6110 ………………………………………………………………………………………………………………106

4-3-1- نتایج واكنش PCR……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-4- بررسی کمیت DNA استخراج شده برای هضم آنزیمی ((RFLP…………………………………………………..107

4-5- بررسیDNA استخراج شده ……………………………………………………………………………………………………..108

4-6- نتایج هضم آنزیمی(RFLP)، بررسی الکتروفورز و تهیه عکس……………………………………………………….109

4-7- نتایج ساترن بلاتینگ ………………………………………………………………………………………………………………..110

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات) ……………………………………………………………………………………………….114

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….125

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………126

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………127

 

فهرست جدول ها

عنوان جدول                                                                                                              صفحه
جدول11نامگذاری مایکوباکتریوم ها …………………………………………………………………………………………………….  8
جدول1-2:لیست جدید تستهای رایج شیمیائی برای تمایز گونه­ های مختلف کندرشد مایکوباکتریای …………….  33
جدول 1- 3: لیست جدید تستهای رایج شیمیائی برای تمایز گونه­ های مختلف سریع الرشد مایکوباکتریایی …..……………  35
جدول 3-1: تعداد 65 نمونه عقده­های لنفاوی گاو ارسالی به موسسه سرم سازی رازی ………………………………..  71
جدول 3-2: لیست مواد مصرفی ……………………………………………………………………………………………………………  72
جدول 3_3 : مواد متشکله در محیط کشت لونشتاین- جانسون …………………………………………………………………  79
جدول 3-4:  تست­های تعیین هویت مایکوباکتریوم­ها ………………………………………………………………………………. 81
جدول 3-5: برنامه دما، زمان و چرخه ترموسایکلر …………………………………………………………………………………..  91
جدول 4-1- نمونه­ های مورد استفاده به همراه الگوهای مشاهده شده و مکان جغرافیائی نمونه­ ها …………………………..  113

 

فهرست شکل ها

عنوان شکل                                                                                                                   صفحه
تصویر1-1 : شیوع بیماری سل در سال 2010……………………………………………………………………………………….. 6
تصویر1-2-مایکوباکتریوم ها و دیواره سلولی آنها  …………………………………………………………………………………………….  11
تصویر1-3: عکسبرداری توسط میکروسکوپ الکترونی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس …………………………………………………………………………………  11
تصویر1-4: کلنی های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس روی محیط لونشتاین جانسون ………………………………….. 13
تصویر1-5- دیواره سلولی مایکوباکتریوم ها ………………………………………………………………………………………  14
تصویر 1-8-بیماریزایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس …………………………………………………………………………  16
تصویر1-9:عکس قفسه سینه بیماری که به سل مبتلاست توسط اشعه ایکس ………………………………………….  20
تصویر 1-10-داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری سل ……………………………………………………………. 21
تصویر 1-11- دام مبتلا به سل، ضایعه سلی در بافت ریه…………………………………………………………………….  24
تصویر 1-12- مسیر انتقال مایکوباکتریوم بویس …………………………………………………………………………………  29
تصویر1-13:ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس …………………………………………………………………………………….  41
تصویر1-14:ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس …………………………………………………………………………………….  41
تصویر1-15:ژنوم کامل سویه H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ………………………………………………………..  42
تصویر1-16: مراحل اصلی برای تشخیص پلی مورفیسم در ژنوم مایکوباکتریوم بویس با بهره گرفتن از روش REA ……………………..  46
تصویر1-17: مراحل اصلی برای تشخیص پلی مورفیسم در ژنوم مایکوباکتریوم  بویس  با بهره گرفتن از روش RFLP …………………… 46
تصویر1-18: قطعات IS6110 و لوکوس DR در ژنوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس H37RV ……………………….. 51
تصویر1-19 : لوکوس DR و یک توالی فاصله انداز را DVR   میگویند …………………………………………………  51
شکل 1-20 : حذف توالی های فاصله انداز، که ممکن است در یک یا چند توالی فاصله انداز باشد ………….  52
تصویر2-1: مومیایی یافت شده در کـشور مصر …………………………………………………………………………………….  57
تصویر 3-1: نمونه ­ای از عقده­های لنفاوی ………………………………………………………………………………………….  71
تصویر 3-2 باسیل اسیدفست در روش رنگ­آمیزی سرد كینیون در لام تهیه شده از سوسپانسیون……………….  75
تصویر 3-3: باسیل اسیدفست در روش رنگ­آمیزی سرد كینیون در لام تهیه شده از عقده لنفاوی ……………..  76
تصویر 3-4: باسیل اسیدفست در رنگ­آمیزی فلوئوروکروم …………………………………………………………………… 81
تصویر 3-5: لوله­های تست نیاسین مثبت و منفی ………………………………………………………………………………..  82
تصویر 3-6- نمائی از لوله­های کشت مجدد مایکوباکتریوم بویس ………………………………………………………..  83
تصویر3-7: دستگاه نانودراپ …………………………………………………………………………………………………………..  88
تصویر 3- 8:  صفحه گزینه های برنامه های نانودراپ ………………………………………………………………………..  88
تصویر 3-9: نحوه شروع کار و تنظیم دستگاه با آب مقطر …………………………………………………………………..  89
تصویر 3-10: نمودار طول موج DNA نمونه و محاسبات ضروری برای کارهای مولکولی ……………………….  90
تصویر 3-11: مراحل اجرائی الکتروفورز DNA هضم شده، ساترن بلات، هیبریداسیون و آشکارسازی …………………..  92
تصویر 3-12: راهنمای ترتیب قرار گرفتن کاغذها، ژل، غشاء نیتروسلولزی و وزنه در روش موئینه­ای ……………………….  97
تصویر 3-13: دات بلات PGRS  و DR ……………………………………………………………………………………………………………….  102
تصویر4-1- لوله های لونشتاین– جانسون: کلنی های کرم رنگ با ظاهر گل کلمی ………………………………..  106
تصویر4-2- الكتروفورزمحصول PCR برای سکانس 245 جفت بازی IS6110 …………………………………….  107
تصویر(4_3): نمودار طول موج DNA نمونه ……………………………………………………………………………………  108
شکل (4-5):DNA های مناسب برای انجام RFLP ……………………………………………………………………………  109
تصویر(4_6): قطعات DNA ، هضم شده بوسیله آنزیم محدود کننده Pvu II ………………………………………..  110
تصویر(4-7): RFLP با آنزیم Pvu II و هیبریداسیون با پروب PGRS ………………………………………………….  111
تصویر(4-8):RFLP با آنزیم Pvu II و هیبریداسیون با پروب DR ……………………………………………………….  112

چکیده:

بیماری سل گاوی ناشی از مایکوباکتریوم بویس دربسیاری از کشورها ازجمله ایران شیوع دارد برای کنترل وریشه کنی این بیماری، شناسایی منبع عفونت، مسیر انتقال وحیوانات ناقل الزامی است، که این امربا بهره گرفتن از تمایز بین سویه های مختلف مایکوباکتریوم بویس، توسط تکنیک های مولکولی ازجمله RFLP صورت می پذیرد. جهت بهینه سازی وتسریع برنامه ریشه کنی دراین تحقیق، تکنیک RFLP توسط آنزیم Pvu II با استفاه از پروب های PGRS و DR از نظر تنوع الگوی ژنومی وشناسایی بهتر سویه ها مورد مقایسه قرارگرفتند.

در مطالعه حاضر طی سالهای 1388 تا 1390 از 65 نمونه ی مشکوک به سل استان خراسان ارسالی به آزمایشگاه رفرانس مایکوباکتریومهای بیماریزای دام موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، پس از کشت،  تعداد 12مورد اسمیر مثبت شناسایی گردید که پس از استخراج DNA و ارزیابی آنها  تعداد 8 جدایه مناسب RFLP توسط دوتکنیک فوق مورد بررسی قرارگرفتند. جدایه های مورد نظر بر روی محیط کشت لونشتاین جانسون پیرووات دار و گلیسرینه کشت داده شدند. کلیه جدایه ها به روش مولکولی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند. از کلنی های مشخص طبق روش ون- سولینگن ، DNA باکتریایی استخراج شد. سپس DNA های مایکوباکتریوم بویس جدایه گاوی توسط آنزیم محدود کننده Pvu II هضم و الگوهای بدست آمده با روش RFLP پس از هیبریداسیون با پروب های PGRS و DR  با یکدیگر مقایسه شدند. در هیبرید سازی با PGRS از 8 سویه مورد مطالعه تعداد 2 الگوی مختلف و پس از هیبرید سازی با DR تعداد 3 الگوی مختلف به دست آمد.

این تحقیق شواهد محکمی براین است که در گاوهای استان خراسان مایکوباکتریوم وجود دارد و احتمال انتقال به انسان و ایجاد بیماری سل حتمی است. لازم به ذکراست که تحقیق حاضر اولین مطالعه مولکولی برروی مایکوباکتریوم در گاوهای استان خراسان می باشد، لذا تعمیم برنامه های مبتنی برشناسایی مایکوباکتریومها در سایر استانها برای ردیابی عامل سل درگاوها و ارتباط آن با بیماری سل درانسان ضروری است.

کلید واژه: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس– تعیین هویت مولکولی – RFLP   PGRS­DR,

فصل اول

 مقدمه  و کلیات

1-مقدمه:

 سل یک بیماری واگیردار است. تقریبا یک سوم جمعیت جهان (یعنی 2 میلیارد نفر) به میکروب سل آلوده و در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند و هر ساله حدود 9 میلیون نفر به سل فعال مبتلا شده و حدود 5/1 تا 2 میلیون نفر در اثر این بیماری جان می سپارند. شیوع مجدد بیماری در دو دهه اخیر نشان دهنده درگیر بودن تمام کشورها با مایکوباکتریوم‌ها[1] بوده است. بیش از 90  درصد موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. با جهانی شدن بیماری مهلک ایدزومساله حائز اهمیت مقاومت چند داروئی که نتیجه مدیریت ضعیف درمان سل است، سازمان بهداشت جهانی(WHO) درمجمع سال 1991 ضمن اعلام بیماری سل به عنوان یک اورژانس جهانی، کاهش هر چه سریع تر میزان شیوع مرگ و میر و به تبع آن میزان بروز سل را در اهداف کلی خود و کشورها قرار داده و سپس با معرفی راهبرد DOTS زمینه کنترل بیماری را بطور نسبی فراهم آورد. در حال حاضر با توجه به داده ­های آماری سل یکی از بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی تک عاملی بوده(حتی بیش از ایدز، مالاریا و سرخک) و دارای مرتبه دهم در بار جهانی بیماری هاست و پیش بینی می شود تا سال 2020 همچنان جایگاه کنونی را حفظ کند و یا تا مرتبه هفتم بالا رود. (هاین و کریمر[2]، 2012).

 باسیل این بیماری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یا باسیل کخ نام دارد زیرا که در سال ۱۸۸۲ (میلادی) پرفسور رابرت کخ دانشمند آلمانی آن را کشف کرد. بیماری سل گاوی یکی از قدیمی ترین بیماریهای عفونی مشترک بین انسان و دام است که قدمت آنرا به اندازه حیات بشریت می‌دانند و از گذشته‌های دور مورد شناسایی قرار گرفته است. (سینگ و ورما[3]، 2004).

سل گاوی که عامل آن مایکوباکتریوم بویس می­باشد، یکی از اعضای گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس است. این بیماری یکی از مهمترین بیماریهای عفونی خانواده بویده به ویژه گاوها و خانواده کاپرینه به ویژه بزها در سراسر دنیا از جمله ایران می­باشد و سالیانه رقم قابل توجهی را برای پیگیری و ادامه برنامه ریشه‌کنی به خود اختصاص می­دهد. در ایران علیرغم به کارگیری برنامه ریشه کنی سل گاوی با این که شیوع این بیماری در گاوداریهای صنعتی بشدت کاهش پیدا کرده ­است ولی هنوز سل گاوی در دامداری های کشور دیده می‌شود به همین منظور برای كنترل بیماری سل گاوی برنامه های ریشه كنی و كنترل از سال 1334 مورد اجرا درآمده و نتایج نشان میدهد كه از17 % به 14/0% كاهش یافته است. علوی (1388) برنامه های تست و كشتار دام های آلوده، ‌مسیر نقل و انتقال دام ها و شناسایی منبع عفونت و  تكنیک های مولكولی و بیوشیمیایی توانسته اند با شناسایی سویه های مایكوباكتریومها از پیشرفت و شیوع ْآن جلوگیری نمایند. داوید و همکاران[4] (1987) شناسایی سریع عفونت در گله های گاوهای كشور برای جلوگیری از انتقال یک امر ضروری میباشد زیرا مایكوباكتری های پاتوژن دارای دوره انكوباسیون طولانی مدت بوده و این امر تشخیص آزمایشگاهی آن را با مشكل مواجه می‌سازد. امروزه از مطالعات اپیدمیولوژی سل در ارزیابی برنامه های كنترل بیماری، تعیین بروز و میزان شیوع و از ژنوتایپینگ ایزوله ها و مولكولار اپیدمیولوژی در قرابت و طبقه بندی سویه ها، ارتباط بین سل حیوانات مختلف و سایر فاكتور های دخیل در آن و همچنین ردیابی منشاء  عفونت استفاده های شایانی می‌نمایند. لذا بكارگیری روش های نوین جهت تشخیص این بیماری بسیار ضروری میباشد. امروزه تكنیک های مولكولی مانند انگشت نگاری ژنومی به روش [5]RFLP، برای شناسایی دقیق و متمایز نمودن ایزوله های مایكوباكتریوم میباشد. داوید و همکاران(1987) پروب ها قطعه ای از ملكول های تك رشته ای RNAیا DNA  هستند كه به روش های مختلف نشان دار یا لیبل میشوند. این پروب ها با توالی نوكلئوتیدی مكمل خود با DNAی هدف، در شرایط ویژه آزمایشگاهی هیبرید می‌شوند. سپس نواحی هیبرید شده به طرق مختلف ردیابی شده تا تفاوت سویه ها به لحاظ جایگزینی پروب در نواحی خاص كروموزم نمایان گردند. پریراز و همکاران[6](2012) در این مطالعه سعی شده است جدایه‌های بدست آمده باتكنیک RFLP با آنزیم PvuIIو استفاده از پروب‌های PGRS [7] و DR[8] از نظر تنوع الگوی ژنومی مورد مقایسه قرار گیرند.

تعداد صفحه : 154

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.