رشته مکانیک

پایان نامه ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مکاترونیک

گرایش :رابطه جنبی انسان، ماشین، کامپیوتر

عنوان : ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهر

دانشکده فنی مهندسی-گروه مکاترونیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .M.Sc

گرایش: رابطه جنبی انسان، ماشین، کامپیوتر

عنوان:

ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن

استاد راهنما:

دکتر عادل اکبری مجد

تابستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

امروزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻨـﺎوری، سطح اﻣﻨﯿﺖ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻬـﺎﺟﻢ اﻓـﺮاد ﺳـﻮدﺟﻮ و ﺧﺮاﺑﮑـﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در این میان پیشرفت روز افزون روش های بیومتریک دستاوردهای شگرفی در زمینه های امنیت نظامی، تجاری و مالی در برداشته است. منظور از بیومتریک فناوری اندازه گیری و پردازش مشخصات بدن افراد جهت تشخیص هویت است. راه رفتن شخص، یکی­­ از ویژگیهای فیزیکی بدن افراد است، که امروزه به عنوان یک بیومتریک در سیستم های تشخیص هویت استفاده ­می­­شود. تمامی روش های موجود مبتنی بر راه رفتن برای تشخیص هویت به آنالیز تصاویرگرفته شده از شخص هنگام راه رفتن می پردازند. در این پایان نامه اثر رد پا به عنوان یک روش بیومتریک جدید معرفی شده است. این بیومتریک مبتنی بر این است که رد پای افراد هنگام راه رفتن از جهاتی با هم متفاوت هستند. ویژگی های متمایز کننده افراد از لحاظ رد پا می توانند ابعاد و زاویه پا هنگام راه رفتن باشند. 12 ویژگی رد پا برای انجام شناسایی افراد از همدیگر انتخاب شد و یک شبکه عصبی پرسپترون سه لایه برای بازشناسی افراد از روی ویژگی های مذکور آموزش داده شد. نشان داده شد که با بهره گرفتن از این 12 ویژگی می توان افراد را با دقت کامل از همدیگر شناسایی و تفکیک کرد.

 


فهرست مطالب صفحه
1-         فصل اول: کلیات تحقیق    
1-1-  مقدمه   1
1-2-  بیان مسئله   3
1-3-  فرضیه های پژوهش   4
1-3-1   ﻣﺮوری اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ   4
2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    
2-1-  روش های شناسایی افراد از اطلاعات   8
2-1-1- باز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ   8
2-1-2- باز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ   9
2-1-3- ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺮه   10
2-1-4- ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﺎر   11
2-1-5- ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻀﺎ   11
2-2-  شناسایی افراد از طریق راه رفتن   12
2-2-1- روش مبتنی بر مدل   13
2-2-2- روش مبتنی بر ظاهر   20
3- فصل سوم : مواد و روش ها    
1-3-جمع آوری داده   27
3-3-1- مدل شماتیک   27
3-1-2- طرز کار سنسور SPI   28
3-2- استخراج ویژگی   30
3-2-1- اندازه گیری متغیرها   30
3-2-2- تعداد متغیر ها   30
3-2-3 جامعه آماری   38
3-3-دسته بندی   39
3-3-1- شبکه های عصبی مصنوعی   39
3-3-2-الگوریتم یادگیری پرسپترون   42
3-3-3-طراحی شبکه عصبی در MATLAB   43
4- فصل چهارم    
4-1-  تشخیص هویت با شبکه آموزش دیده   48
4-2-  نتیجه گیری   49
4-3-  کارهای آینده   49
           منابع و مآخذ   50

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول صفحه
3-1 داده های بدست آمده A 38
3-2 داده های اعتبار سنجی 39
3-3 داده های بدست آمدهB 44
3-4 داده های ارزیابی 46
4-1 خروجی شبکه به ازای سطرهای جدول 3-2 48

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها صفحه
 
1-1  انواع بیومتریک                                                                                                   6  
2-1 شناسایی از طریق اثر یک انگشت                                                                              8  
2-2 شناسایی از طریق اسکن چند انگشت                                                                         8  
2-3اسکن رگ های شبکیه                                9  
2-4 اسکن رگ های عنبیه                               10  
2-5 اسکن چهره                                        11  
2-6 اسکن امضا                                       12  
3-1 شرکت تولیدی سنسور های فشار اس پی آی            28  
3-2  جداسازی کاور از روی جسب سنسور                  29  
3-3 نقاط فشار داده شده توسط پا                      29

3-4 زاویه بین خط واصل انگشت شصت پای دوم و پاشنه پای سوم با محور عمودی درگام دوم        32

3-5 زاویه بین خط واصل انگشت شصت پای اول و پاشنه پای دوم با محور عمودی درگام اول         32

3-6 زاویه بین خط واصل پاشنه پای سوم و پاشنه پای دوم با محور عمودی درگام دوم                   33

3-7 زاویه بین خط واصل پاشنه پای دوم و پاشنه پای اول با محور عمودی درگام اول                                33

3-8 زاویه بین خط واصل میانه پای سوم و میانه پای دوم با محور عمودی درگام دوم                                33

3-9  زاویه بین خط واصل میانه پای دوم و میانه پای اول با محور عمودی در گام اول                               34

3-10 زاویه بین خط واصل انتهای انگشت شصت و انتهای انگشت کوچک پا با خط عمودی در گام سوم                                 34

3-11 زاویه بین خط واصل انتهای انگشت شصت و انتهای انگشت کوچک پا با خط عمودی در گام دوم                                 34

3-12 زاویه بین خط واصل انتهای انگشت شصت و انتهای انگشت کوچک پا با خط عمودی در گام اول                                 35

3-13 اندازه بین نوک انگشت شصت و انتهای پاشنه همان پا در گام سوم                                             35

3-14 اندازه بین  نوک انگشت کوچک و انتهای پاشنه درگام سوم                                                    35

3-15 اندازه بین انتهای انگشت کوچک و انتهای انگشت شصت درگام سوم.                                          35

3-16 اندازه میانه پاشنه  درگام سوم                  36

3-17 اندازه بین  نوک انگشت شصت و انتهای پاشنه  همان پا درگام دوم                                           36

3-18 اندازه بین  نوک انگشت کوچک و انتهای پاشنه همان پا درگام دوم                                           36

3-19 اندازه بین انتهای انگشت کوچک و انتهای انگشت شصت همان پا درگام دوم                                   36

3-20 اندازه میانه پاشنه  درگام دوم                  37

3-21 اندازه بین  نوک انگشت شصت و انتهای پاشنه همان پا درگام اول                                           37

3-22 اندازه بین  نوک انگشت کوچک و انتهای پاشنه همان پا درگام اول                                           37

3-23 اندازه بین انتهای انگشت کوچک و انتهای انگشت شصت همان پا درگام اول                                   37

3-24 اندازه میانه پاشنه  درگام اول                  38

3-25 خروجی پرسپترون                                 41

3-26 نمونه ای برای پرسپترون                         42

3-27 گام نخست در ایجاد شبکه عصبی                    45

3-28 مقدار دهی لایه میانی                            45

3-29 ذخیره شبکه                                     46

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

از دیر باز انسان برای بقا، نیاز به تشخیص دوست از دشمن داشته است و تشخیص هویت برای وی امری حیاتی بوده و هست، لذا امروزه سعی درمکانیزه سازی سیستمهای شناسایی یا تشخیص هویت شده است. این پیشرفتها دلیل بر نیاز جامعه و جهان است. نیازی که پیشرفت در آن باعث کاهش تخلفات، افزایش امنیت، تسریع در امور روزمره و … شده است. در گذشته جهت شناسایی جرم و جنایتکار، از روال شناسایی اثر انگشت و چهره نگاری استفاده می‌شده، اما اکنون روش های پیچیده تری برای این منظور ایجاد شده است.

راه رفتن بشر که یک بیومتریک جدید با هدف شناسایی افراد در طول راه رفتنشان است به طور رو به رشدی نقش مهمی در کاربرد های نظارت تصویری بازی می کند.

ﻣﺎ ﻫﺮ روز از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ واردﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮐﻠﯿﺪ دارﯾﻢ، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دارﯾـﻢ وﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرت و ﻫﻢ ﺑﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻣﺎن را ﺟﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ، رﻣﺰﻣﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ و ﮐـﺎرت ﻋـﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺎن را ﮔـﻢ ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﺎ ﺑﺪﺗر ازآن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ازآﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، درﺳﺖ ﻣﺜـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻨـﺎوری، ﺿـﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻬـﺎﺟﻢ اﻓـﺮاد ﺳـﻮدﺟﻮ و ﺧﺮاﺑﮑـﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ تایید ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد. روﺷﻬﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه  ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ دو اﺳﺎس اﺳﺖ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎﻟـﮏ آنﻫﺴﺘﯿم، ﻣﺜﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن اﻃﻼع دارﯾم ﻣﺜﻞ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒـﻮر ﮐـﻪ اﮔـﺮﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪس زدن ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﺑﻪ راﺣﺘـﯽ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ و اﮔـﺮ ﺧﯿﻠـﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻣﺠﺒـﻮر ﻣـﯽﺷـﻮﯾﻢ ﺟـﺎﯾﯽ آﻧﻬـﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﮔﻢ ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿم ﺑـﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺸﻮد. ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺑـﺪن (ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﻬـﺮه و اﺛـﺮاﻧﮕﺸﺖ)و ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎ     ( ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺧـﻂ و ﺻـﺪا)و طریقه راه رفتن، آﻧﻘـﺪر ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾم و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿم. در واﻗـﻊ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ از ﺧﻮد انسان ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

روش های زیادی برای تشخیص هویت افراد از روی راه رفتن در تصاویر ویدیوئی ارائه شده اند که میتوان آنها را به دو دسته کلی طبقه بندی نمود: رهیافت های آماری و رهیافت های مبتنی بر مدل، رهیافت های ارائه شده شامل سه فاز کلی هستند. پیش پردازش، استخراج ویژگی، تشخیص.

بیومتریک یک روش مهم و خودکار از شناسایی افراد بر اساس ویژگی های فیزیولوژیکی و یا رفتاری است  شناخت راه رفتن در فناوری بیومتریک به یک شناسایی مهم و ایمن و راه حل های تایید شخصی تبدیل شده است.

  • بیان مسئله:

در ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ، اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ میشوند ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ راﺣﺘﺘﺮ و ﮐﻢ ﺿﺮرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از روﺷﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارای ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ روﺷﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﻣﯽﺗﻮان ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد. ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه، در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺷﻤﺎره ﻣﺎ در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ وارد ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ. معمولا اکثریت افراد یک جامعه این قبیل از مشکلات را تجربه می نمایند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد، ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف اﻧﺮژی و زﻣﺎن زﯾﺎد ﺷﺪه و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ در ﺗﺠﺎرت، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎز اﺣﺴﺎس میﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻠﮑﻪ درﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﯾﺎ ورودی های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهاییﮐﻪ در ﻣﻮرد ورود و ﺧﺮوج از آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﻢ، ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻗﻔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻢ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ورود ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ یا طریقه راه رفتن ﯾﺎ … ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺎزه ورود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

راه حلهای متعددی برای حل این مشکلات مطرح گردیده است، مانند باز ﺷﻨﺎﺳایی ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ، ﺷﻨﺎﺳایی ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ، شناساییﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺮه، شناسایی هویت از طریق عنبیه که در فصل های بعدی برخی از آنها را توضیح خواهیم داد. دراین پایان نامه روش جدیدی را برای شناسایی هویت اشخاص معرفی خواهیم کرد. ایده ما با بهره گرفتن از روش شناسایی فرد از روی راه رفتن است،        می­ خواهیم با بهره گرفتن از رد پای مشخص هنگام راه رفتن هویت او را شناسایی کنیم مشکلات و مسائلی که در بالا به آن ها پرداختیم را تا حدود زیادی حل نماییم.

هدف از این پژوهش بالا بردن ضریب امنیت در بسیاری از اماکن عمومی، ارگان های دولتی و بیشتر اماکنی که نیاز به امنیت بیشتر و بالاتری دارند می باشد. ما با بهره گرفتن از واژه رد پای افراد، ورود وخروج افراد را کنترل می نماییم و به افرادی که مشخصاتشان در پایگاه داده ما ثبت شده، اجازه ورود و خروج را می دهیم.

تعداد صفحه : 69

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.