رشته مدیریت

پایان نامه تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل علّی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه­ کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش:  بازاریابی

عنوان:

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک­های استان گیلان در قالب یک مدل علّی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی

استاد مشاور:

دکتر مریم اوشک سرایی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول: طرح تحقیق (کلّیات تحقیق)

1ـ 1)مقدّمه.. 2

1ـ 2) بیان مساله.. 3

1ـ 3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4) سوال اصلی تحقیق.. 6

1ـ 5) اهداف تحقیق.. 6

1ـ 6) چهارچوب نظری تحقیق.. 7

1ـ 7) فرضیه های تحقیق.. 10

1ـ 8) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 11

1ـ 8ـ 1)  مزیت رقابتی.. 11

1ـ 8ـ 2) سرمایه فکری.. 12

1ـ 8ـ 3) کارآفرینی.. 14

1ـ 8ـ 4) قابلیت ها.. 15

1ـ 9ـ قلمرو تحقیق.. 16

فصل دوم: ادبّیات موضوعی تحقیق

بخش اول: مزیت رقابتی

2- 1-1) مقدمه.. 19

2-1-2) انواع مزیت های رقابتی.. 20

2-1-3)دیدگاه های مزیت رقابتی.. 23

2- 1-4) مدل الماس ملی.. 31

بخش دوم : سرمایه فکری

2ـ 2-1) مقدمه.. 36

2ـ 2ـ 2) تعریف دارایی و تقسیم بندی آن.. 37

2ـ 2ـ 3) تشریح دارایی نامشهود.. 37

جدول( 2-1) تعاریفی در مورد منابع نامشهود .. 39

2ـ 2ـ 4) مدیریت دانش :.. 40

2ـ 2ـ 5) تشریح سرمایه فکری :.. 41

2ـ 2ـ 6)  مدل های مختلف سرمایه فکری.. 44

2ـ 2ـ 7)  کاربرد سرمایه فکری.. 53

2ـ 2ـ 8) درجه بندی سرمایه فکری.. 56

2ـ 2ـ 9) ارزش پویای سرمایه فکری.. 58

2ـ 2ـ 10) شاخص سرمایه فکری ملی.. 59

بخش سوم: کارآفرینی

2- 3-1) مقدمه.. 62

2ـ 3-2) مفهوم کارآفرینی.. 63

2- 3-3) رویکردهای کارآفرینی.. 64

2ـ 3-4)  مدل های کارآفرینی.. 66

2-3-3-1) مدل های محتوایی.. 67

2-3-3-2) مدل های فرایندی.. 67

2-3-5)  نظریه های فرهنگ کارآفرینی.. 72

2- 3-6) انواع کارآفرینی.. 74

2ـ 3-7) ویژگی های افراد کارآفرین.. 76

2- 3-8)  فرایند کارآفرینی.. 76

2- 3-9) کار آفرینی استراتژیک.. 78

2-3-10) بازاریابی ، کارآفرینی و مزیت رقابتی.. 82

2ـ 3-11) ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 84

2-3-12) موانع کارآفرینی در ایران :.. 86

بخش چهارم : قابلیت ها

2-4 -1) مقدمه.. 90

2-4-2)  قابلیت‌های نوآوری.. 91

2- 4-3) مدل های نوآوری.. 94

2-4-4) نوآوری بسته.. 96

2-4-5) نوآوری کاربر.. 97

2-4-6) نوآوری باز.. 98

2- 4-7) مدل های مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات.. 100

2- 4-8)  منابع نوآوری.. 105

2-4-9)  شاخص های سنجش نوآوری.. 105

2-4-10) بازاریابی نوآورانه.. 106

2-4-11) قابلیت‌های بازاریابی.. 108

2ـ 4-12) مدیریت بازاریابی.. 109

2ـ 4-13) بازاریابی خدمات .. 109

2ـ 4-14) طبیعت و ویژگی های خدمات.. 110

2ـ 4-15) آمیزه بازاریابی خدمات.. 111

2ـ 4-16) خط مشی های بازاریابی برای موسسات خدماتی.. 114

2ـ 4-17) قابلیت های بازاریابی و عملکرد.. 116

 

بخش پنجم: پیشینه تحقیق

2-5-1) مقدمه.. 119

2-5-1-1) تحقیقات خارجی.. 118

2-5-2) تحقیقات داخلی.. 119

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه.. 125

3ـ 2) روش تحقیق.. 125

3-3) جامعه آماری و حجم نمونه.. 125

3-3-1) جامعه آماری.. 125

3-3-2) روش نمونه گیری.. 125

3-3-3) حجم نمونه.. 125

3-4) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 126

3-5) سنجش روایی و پایایی پرسشنامه.. 128

3-5-1) روایی.. 127

3-5-2) پایایی.. 128

3-6) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها.. 129

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

 

4ـ 1) مقدّمه.. 134

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 134

4ـ 2ـ 1) آمار توصیفی متغیر جنسیت.. 134

4-2-2) آمارتوصیفی متغیر سن.. 135

4-2-3) آمار توصیفی متغیر سابقه کار.. 136

4-2-4) آمار توصیفی متغیر تحصیلات.. 137

4ـ 3) آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. 138

4-3-1) آمار توصیفی متغیر مزیت رقابتی.. 138

4-3-2) آمار توصیفی متغیر سرمایه فکری.. 139

4-3-3)  آمار توصیفی متغیر کارآفرینی.. 140

4-3-4 ) آمار توصیفی متغیر قابلیت ها.. 141

4-4) بررسی آزمون مدل تحقیق.. 142

4-4-1) مدل در حالت تخمین استاندارد.. 142

4-4-2) مدل در حالت تخمین ضـرایب T. 143

4-5) ضریب تعیین مدل.. 144

4-6) بررسی فرضیه های تحقیق.. 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5ـ 1) مقدّمه.. 146

5ـ 2) نتیجه گیری.. 146

5-2-1) نتایج بررسی توصیفی داده ها.. 146

5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 147

5-3) بحث.. 149

5-4) پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق.. 151

5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده.. 154

5-6) محدودیت های تحقیق.. 154

منابع و ماخذ.. 156

پیوست ها.. 166

پیوست1: سو الات پرسشنامه.. 167

پیوست 2: خروجی لیزرل.. 170

پیوست 3: آزمون مدل علی تحقیق.. 173

پیوست 4: محاسبات ضرایب آلفای کرونباخ.. 175

پیوست 5: توصیف متغیرهای تحقیق.. 184

Abstract 188

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول( 2-1) تعاریفی در مورد منابع نامشهود.. 39

جدول (2-2)  مراحل مدل تعاملی.. 95

جدول( 2ـ3 ) انواع نوآوری از دیدگاه تروت.. 104

جدول(3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه.. 126

جدول (3-2) توزیع سوالات پرسشنامه.. 127

… 129

جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیر جنسیت.. 134

جدول (4ـ2) آمار توصیفی متغیر سن.. 135

جدول (4ـ3) آمار توصیفی متغیر سابقه کار.. 136

جدول( 4ـ4 ) آمار توصیفی متغیر تحصیلات.. 137

جدول( 4ـ5 ) آمار توصیفی متغیر مزیت رقابتی.. 138

جدول( 4ـ6 ) آمار توصیفی متغیر سرمایه فکری.. 139

جدول (4-7) جدول متغیر کارآفرینی.. 141

جدول (4-8) جدول متغیر کارآفرینی.. 142

جدول ( 4-9 ) مهمترین شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش.. 144

جدول ( 4-10 ) محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر   145

جدول ( 4-11 ) نتایج مدل ساختاری.. 145

جدول ( 5-1 ) توصیف متغیر مزیت رقابتی.. 147

جدول ( 5-2 ) توصیف متغیر سرمایه فکری.. 147

جدول ( 5-3 ) توصیف متغیر کارآفرینی.. 148

جدول ( 5-4 ) توصیف متغیر قابلیت‌ها.. 148

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل(1-1) مدل ارائه شده در تحقیق لی و هسیه.. 7

شکل (1-2) مدل ارائه شده در تحقیق باتانی و الزوابی.. 8

شکل(1ـ3) مدل ارائه شده در تحقیق مامر زرنلر و همکاران.. 8

شکل (1-4) مدل ارائه شده در تحقیق میچالسکی و همکاران.. 9

شکل  (1-5) مدل مفهومی تحقیق.. 10

شکل (2ـ1) نیروهای پیش برنده رقابت در صنعت.. 24

شکل (2-2) زنجیره ارزش پورتر.. 28

شکل 2ـ3 : مدل الماس ملی.. 32

شکل (2-4) مدل سرمایه فکری ادوینسون و مالون.. 45

شکل (2-5) مدل سرمایه فکری بروکینگ.. 46

شکل (2-6) مدل سرمایه فکری روس.. 47

شکل (2-7) مدل سرمایه فکری سالیوان.. 48

شکل (2-8) مدل سرمایه فکری استیوارت.. 49

شکل(2-9) مدل سرمایه فکری بونفرر.. 49

شکل(2-10) مدل سرمایه فکری هانس و لاواندال.. 50

شکل 2(ـ11) : مدل بنتیس… 53

شکل (2ـ12) اتصال استراتژی رقابتی به سرمایه فکری.. 55

شکل (2-13) چهارچوب مفهومی مدل درجه بندی شاخص سرمایه فکری.. 57

شکل(2-14) چهار بعد مدل ارزش پویای سرمایه فکری… 58

شکل (2ـ15) مدل اندازه گیری ارزش پویای سرمایه فکری.. 59

شکل( 2ـ16) مدل مفهومی شاخص سرمایه فکری ملی… 60

شکل( 2ـ17 ) معادله کارآفرینی.. 68

شکل( 2ـ18 ) فرایند کارآفرینی  .. 69

شکل (2ـ19 ) نمودار فرایند کارآفرینی.. 70

شکل (2-20) متغیرهای ایجاد شرکت نوپا  .. 71

شکل( 2ـ21 ) ابعاد کارآفرینی استراتژیک.. 80

شکل (2ـ22) نوآوری بسته… 97

شکل (2ـ 23) نوآوری باز   .. 99

شکل( 2ـ24 ) دیدگاه استراتژیک و تیم کاری ، نتایج و تاثیر آن بر نوآوری   102

شکل( 2ـ25 ) مدل پنج وجهی کافمن ففر.. 103

شکل (4ـ1)  نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت.. 135

شکل (4ـ2) نمودار هیستوگرام متغیر سن.. 136

شکل( 4ـ3)  نمودار هیستوگرام متغیر سابقه کار.. 137

شکل( 4ـ4 )  نمودار هیستوگرام متغیر تحصیلات.. 138

شکل( 4ـ5 )  نمودار هیستوگرام متغیر مزیت رقابتی.. 139

شکل (4ـ6)  نمودار هیستوگرام متغیر سرمایه فکری.. 140

شکل ( 4-7 ) نمودار هیستوگرام متغیر کارآفرینی.. 141

شکل( 4ـ8 ) نمودار هیستوگرام متغیر قابلیت‌ها.. 142

شکل( 4ـ9 ) مدل آزمون شده در حالت تخمین استاندارد.. 143

شکل( 4ـ10 ) مدل آزمون شده در حالت تخمین ضرایب t. 144

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

عصر حاضر با هیچ بک از اعصار گذشته قابل قیاس نیست. ویژگی غالب این عصر دانش مداری، اطلاعات محوری و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف است. این حقیقتی است که فضای کسب و کارها را دربرگرفته است و بیانگر پیچیدگی بازارهای جهانی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. سازمان ها برای مصون ماندن از نیروهای محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره ای جز کسب و استفاده از مزیت رقابتی ندارند.بنابراین مزیت رقابتی مساله ای است که باید تمام سازمان های فعال در عرصه بازار به آن توجه کنند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی های نامشهود به خصوص سرمایه فکری سرچشمه می گیرد.بر همین اساس برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز 20 ساله خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت از همسایگان خود برباید، باید اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور باید صورت گیرد، توجه به نظام بانکی کشور است. علاوه بر این امروزه بانک های پیشرو سعی می نمایند که از طریق ارضا کردن عوامل پر اهمیت برای مشتریان به بهترین نحو ممکن، سودآوری خود را افزایش دهند. اما بسیاری از بانک ها از روش های کاربردی بازاریابی خدمات خود غافل شده اند. در بازار کسب و کار امروزی تنها سازمان هایی می توانند در میدان رقابت باقی بمانند که خود را با این تغییرات همسو ساخته اند. بانک ها به دو دلیل روش های نوین را جایگزین عملکردهای سنتی شعبه می کنند: اولا: ایجاد و نگهداری شعبه به علت هزینه سربار بالایی که دارد. ثانیا: فن آوری و نوآوری نوعی تمایز و مزیت رقابتی برای بانک ها محسوب می شود. لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری می باشد. مطالعات مختلف بیانگر این است که متغیرهای سرمایه فکری، کارآفرینی و قابلیت ها می توانند در ایجاد مزیت رقابتی اثرگدار باشند که در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. مدل این تحقیق براساس مدل های لی و هسیه(2010)، باتانی و الزوابی(2011)، زرنلر و همکاران (2008) و میچالسکی و همکاران (2008) طراحی شده است. جنبه نوآوری در این تحقیق تبیین مزیت رقابتی بانک های استان گیلان می باشد. مزیت رقابتی براساس سازه های کیفیت، زمان و هزینه، سرمایه فکری براساس سازه های سرمایه ساختاری، انسانی و مشتری، کارآفرینی براساس سازه های پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری، قابلیت ها براساس سازه های نوآوری و بازاریابی می باشند. هدف کلی این تحقیق، طراحی و آزمون مدل علی، جهت تبیین مزیت رقابتی پایدار در بانک های استان گیلان می باشد. جامعه آماری این تحقیق بانک های خصوصی و دولتی در استان گیلان در تابستان 1392 می باشد. نمونه گیری با بهره گرفتن از روش تصادفی انجام گردید. حجم نمونه 170 تعیین شد. روش این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع ­آوری داده ­ها، توصیفی است. روش گردآوری داده ­ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع ­آوری داده ­ها، پرسشنامه استاندارد می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل­یابی معـادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم­افزار لیزرل بوده است. در نهایت با آزمودن فرضیه ­ها، نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که بین مزیت رقابتی و کارآفرینی، قابلیت ها و سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین سرمایه فکری با کارآفرینی، سرمایه فکری با قابلیت ها، کارآفرینی با قابلیت ها ارتباط مثبت وجود دارد.

 

واژگان کلیدی : مزیت رقابتی، سرمایه فکری، کارآفرینی، قابلیت ها، مدل­یابی معادلات ساختاری.

 

 

 

فصل اول:

 

کلیّات تحقیق

 

 

 

1ـ 1)مقدّمه

برای رشد و سودآوری واقعی شرکت ها، شایستگی های نقش مهم دارند. به طوری که  باعث ایجاد مزیت رقابتی[1] برای آن ها می شود.کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود، بلکه بایستی سازمان ها با تفکر و طراحی چهارچوب های علمی در این راستا حرکت کنند. محصولات برجسته، فن آوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی موثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت ( حمیدی، 1387، ص ص7-6 ). با این توضیحات می توان گفت مفهوم مزیت رقابتی، توانایی شرکت ها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های سازمان است به طوری که رقبا قادر نباشند به طور هم زمان به تحقق این ارزش ها و ایجاد جایگزین برای آن اقدام کنند( مومنی، 1388، ص80 ).این مزیت می تواند در هریک از عناصر آمیخته بازاریابی[2] وجود داشته باشد.

ایده مزیت رقابتی پایدار در سال 1984 زمانی ظهور پیدا کرد که نشان داده شد که انواع مختلفی از استراتژی ها به ایجاد مزیت رقابتی کمک می کند. توضیح واقعی مزیت رقابتی در سال 1985 توسط پورتر[3] بیان شد که گفته شد انواع مختلف استراتژی های رقابتی شرکت ها که شامل تمرکز، تمایز و هزینه پایین می باشد موجب به وجود آمدن مزیت رقابتی پایدار خواهد شد.هرچند منابع کهن مزیت رقابتی مانند ظرفیت های تولید، آزمایشگا ه ها، دسترسی به منابع مالی، کانال های توزیع یا صرفه مقیاس، ضروری اند اما امروزه برای کامیابی در دنیای کسب و کار کافی نیست( معصومی، 1390، ص128). به طور مثال هم اکنون موضوع سرمایه فکری در سازمان های امروزی به یکی از موضوعات اساسی و محوری تبدیل گردیده و سازمان ها برای رسیدن به بهره وری[4] بیشتر و حفظ   و بقا خود بایستی به شناسایی و ارزیابی این سرمایه ها بپردازند ( رفیعی، 1390، ص ص 125-123).

تغییر در محیط بیرونی سازمان ها به خصوص بانک ها از قبیل رشد روزافزون علم و فن آوری، جهانی شدن، مقررات زدایی و ورود موسسات مالی جدید نیز، سبب شده تا صنعت بانکداری بسیار رقابتی شود. بانک ها به عنوان موسسات ادامه دهنده خدمات مالی به نظام مشتری محور[5] و نه محصول محور[6] روی آورده اند. نوآوری به عنوان استفاده از دانش برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید که مورد تقاضای مشتریان است تعریف می شود. ( فکور، 1387، ص39 ). لذا توجه به نوآوری سازمانی به عنوان یک شایستگی کلیدی متمایز سازمان در جهت تامین و تضمین مزیت رقابتی ضرورت پیدا نموده است ( عقیقی، 1385، ص3). امروزه گرایش به کارآفرینی، یکی از استراتژی های جدید در سازمان ها محسوب می شود تا با تقویت نوآوری، ابتکار عمل و ریسک پذیری، شرایط ورود موثر بانک ها به فرایند کارآفرینی فراهم شود. با وجود این، خدمات نظام بانکی کشور از تنوع، کیفیت و سرعت لازم برخوردار نیست و در فرایند تجهیز منابع و تخصیص آن و نیز خدمات رسانی به مشتریان با ناکارآمدی مواجه است. برای برطرف کردن مسایل نظام بانکی، ایجاد بسترها و زمینه های مناسب برای افزایش کارآفرینی[7] می تواند الگویی اثربخش برای دستیابی به نوآوری، ارائه محصولات جدید و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات رسانی باشد. لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری می باشد.

 

 

1ـ 2) بیان مساله

عصر حاضر با هیچ یک از اعصار گذشته قابل قیاس نیست.ویژگی غالب این عصر دانش مداری[8] که شامل اطلاعات محوری[9] و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف است. این واقعیتی است که فضای کسب و کار[10] را در برگرفته است و بیانگر پیچیدگی روزافزون بازارهای جهانی[11] و پویایی محیط فراروی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است ( باقری ، 1391، ص5 ).سازمان ها برای مصون ماندن از نیروهای محیطی[12] و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و استفاده از مزیت رقابتی[13] ندارند. بنابراین مزیت رقابتی مساله ای است که باید تمام سازمان های فعال در عرصه بازار به آن توجه کنند. مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان با آن قادر است یک وضعیت دفاعی یا حمله ای در برابر رقبایش ایجاد کند و شامل قابلیت هایی[14] می باشد که به یک سازمان امکان می دهد خودش را از رقبایش متمایز کند (Li et al,2006,p111 ).پورتر[15] معتقد است مزیت رقابتی از طریق ایجاد ارزش برای مشتریان تحقق می یابد و ارزش نیز با ارائه کالا و خدمات متمایز[16] از رقبا و بهای تمام شده [17]کمتر تجلی می یابد .( باقری ، 1391،ص5). بررسی وضعیت شرکت های ایران گویای آن است که پایین بودن مزیت رقابتی باعث عقب ماندن آن ها در محیط رقابتی شده که این مشکل روز به روز در حال گسترش است . با توجه به ساختار رقابتی در صنایع مختلف ، شرکت ها باید در پی آن بوده که با تقویت موضع رقابتی به طراحی استراتژی هایی که باعث به وجود آمدن مزیت رقابتی برایشان می شود بپردازند.تا اوایل دهه 1950 ، عامل اصلی عقب ماندگی و عدم مزیت کشورهای در حال توسعه را عمدتا کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می دانستند. در اقتصاد نوین ، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی های نامشهود به خصوص سرمایه فکری [18] سرچشمه می گیرد.بر همین اساس برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز 20 ساله خود قصد دارد گوی رقابت را در اقتصاد و تجارت از همسایگان خود برباید ، باید اقتصاد مبتنی بر دانش[19] ، ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور باید صورت گیرد ، توجه به نظام بانکی کشور است .

از کاستی های نظام بانکی کشور ، ساختار دولتی و حجم عظیم آن است که سبب شده چنان که شاید و باید به شاخص های غیر مالی و در راس آن ها به سرمایه فکری توجهی صورت نگیرد.در بحث ساختاری ، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن اندازه آن و در عین حال ارتقای نیروهای کیفی از اقداماتی است که می تواند در دستور کار قرار گیرد.هرچند گام هایی در حوزه ی کارآفرینی[20] و قابلیت ها در بانکداری کشور برداشته شده است ، اما به نظر نمی رسد که این اقدامات از انسجام و ارتباط کافی برخوردار باشند. بنابراین بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند.بانک ها باید درک کنند که چگونه سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد.این امر مستلزم کمی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت بانکداری و هم چنین ، تازه تاسیس بودن بانک های خصوصی ، بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز ، عرصه گسترده ای است ( شجاعی ، 1388، ص108).

با توجه به افزایش رقابت در صنعت بانکداری[21] ، بانک ها برای باقی ماندن در صحنه رقابت نیاز دارند که براساس قابلیت ها به مشتریان خدمات متمایزی ارائه دهند . امروزه بانک ها ی پیشرو سعی می نمایند که از طریق کارآفرینی به بهترین نحو ممکن ، سودآوری خود را افزایش دهند. اما بسیاری از بانک ها از روش های کاربردی بازاریابی خدمات خود غافل شده اند ( عارف نژاد ، 1390، ). در کل در بازار کسب وکار امروزی تنها سازمان هایی می توانند در میدان رقابت باقی بمانند که خود را با این تغییرات همسو سازند . در این میان بانک ها به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی از این قاعده مستثنی نیستند. بانک ها به دو دلیل روش های نوین را جایگزین عملکردهای سنتی شعبه می کنند،اولا ایجاد و نگهداری شعبه به علت هزینه سربار بالایی که دارد.ثانیا، فن آوری و نوآوری[22] نوعی تمایز و مزیت رقابتی برای بانک ها محسوب می شود ( فکور ، 1387 ، ص35 ). لذا این تحقیق متمرکز بر تبیین مزیت رقابتی پایدار در نظام بانکداری در قالب یک مدل علی می باشد.

[1] Competitive Management

[2] Marketing Mix

[3] Michael Porter

[4] Productivity

[5] Customer Orientation

[6] Product Orientation

[7] Entrepreneurship

1Knowledge Bases

Central Information

Business

Global Markets

Environmantal Forces

Competitive Advantage

Capabilities

Micheal Porter

Differentiated Services

Cost

Intellectual Capital

Knowledge

[20] Entrepreneurship

Banking Industry

Technology & Innovation

تعداد صفحه : 211

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.