رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد اسلامشهر

 دانشكده مدیریت و حسابداری،گروه حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجة كارشناسی­ارشد« M.A. »

 

 

    عنوان:

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

استاد راهنما:

دكتر علی اصغر لطفی

 

استاد مشاور:

دكتر شاهرخ اسمی        

زمستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه 3

1-2-  بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4- هدف پژوهش.. 6

1-5- فرضیه‌های پژوهش.. 6

1-5-1- فرضیه‌ اصلی. 6

1-5-2- فرضیه های فرعی. 6

1-6- روش انجام پژوهش.. 7

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها 7

1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش.. 8

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 8

1-7- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.. 9

1-8- تعریف واژه‌های كلیدی. 9

1-9- ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

2-1-  مقدمه 12

2-2-  مبانی نظری. 12

2-2-1- مفاهیم و تعریف سرمایه فکری. 12

2-2-1-1- سیر تاریخی سرمایه فکری. 17

2-2-1-2- عناصر سرمایه فكری. 18

2-2-1-3- روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 19

2-2-2- سیستم­های حسابداری مدیریت.. 38

2-2-3- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری. 40

2-3-  پیشینه پژوهش.. 42

2-3-1-  پژوهش­های خارجی. 44

2-3-2-  پژوهش­های داخلی. 44

2-4- خلاصه فصل. 48

فصل سوم روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 50

3-2- تعریف پژوهش.. 50

3-3- متغیرهای پژوهش.. 51

3-3-1- متغیر مستقل. 51

3-3-2- متغیر وابسته 52

3-4- قلمرو پژوهش.. 52

3-5- جامعه و نمونه آماری. 52

3-6- روش پژوهش و گردآوری داده ­ها 53

3-7- طراحی پرسشنامه 53

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه ها 51

3-9- ازمون نرمال بودن داده ها(کولموگوروف- اسمیرنوف) 55

3-10- ضریب همبستگی. 55

3-11- خلاصه فصل. 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- مقدمه 57

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 57

4-3- روایی و پایایی پرسشنامه 63

4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها 64

4-5- آزمون فرضیه ­های پژوهش.. 65

4-6- رتبه بندی متغیرهای مستقل سیستم­های حسابداری مدیریت.. 74

4-7- خلاصه فصل. 75

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 77

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش.. 77

5-3- پیشنهادهای پژوهش.. 80

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش.. 80

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 81

5-4- محدودیت­های پژوهش.. 81

5-5- خلاصه فصل. 81

پیوست­ها 82

فهرست منابع. 92

 

چکیده

 

بررسی تاثیر سیستم­های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری

در سازمان تامین اجتماعی

 

 

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین منظور رابطه سه معیار شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­ شود و نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­ شود با اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه ­های پژوهش نشان می­دهد که به طور کلی، با توجه با آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، از بین 12 فرضیه مطرح شده فقط چهار فرضیه پذیرفته شد که مربوط به رابطه بین متغیرهای شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود و سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می­باشد، مورد پذیرش واقع شد. در هر چهار فرضیه نیز رابطه بین متغیرها مستقیم می‏باشد.

واژه­ های کلیدی: سیستمهای حسابداری مدیریت، سرمایه فکری، سازمان تأمین اجتماعی

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

هدف این فصل ارائه چارچوب و طرح کلی تحقیق است. پس از ارائه مقدمه به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش و اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز فرضیه ­ها و روش تحقیق ارائه خواهد شد.

از دیدگاه حسابداری مالی سرمایه‌ها به دو دسته ملموس (مشهود) و غیرملموس(نامشهود) طبقه بندی می‌شوند. دارایی‌های و سرمایه‌های ملموس شامل تمامی امکانات فیزیکی مانند زمین ، ساختمانها وتجهیزات تولیدی می‌باشد، اما شناخت سرمایه‌های ناملموس برای سازمانها امری مبهم می‌باشد. مفهوم سرمایه انسانی ریشه در ادبیات اقتصادی دارد(بکر، 1996). در حقیقت ویژگی‌های کیفی افراد سرمایه آنها هستند. سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی نه سرمایه‌ مالی محسوب می‌شود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت وسلامت فرد تعریف شده است (بکر، 2002).

ادبیات مربوط به سرمایه فکری بیانگر ارزش و ماهیت نامشهود این منابع می باشد. نخستین تلاش های مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات مچلاپ در سال 1962 میلادی است، اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 توسط گالبرایس نسبت داده می­ شود. وی اعتقاد داشت سرمایه فکری چیزی فراتر از ذهن بوده و در برگیرنده اقدام فکری نیز می گردد. این امر بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرایندها برای اینکه به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند است. همچنین این امر منجر به فرایندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد که این موضوع نیز منجر به ارائه تعاریف مختلف از سرمایه فکری می گردد. ادوینسون و مالون می­گویند سرمایه فکری اطلاعات و دانش مورد استفاده برای کارکردن، برای ایجاد ارزش است (واسیل، 2008). به تازگی، محققان تعریف جامعی درباره سرمایه فکری ارائه کرده اند در این تعریف شرایط لازم برای شناسایی این دارایی نیز بیان شده است. “سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامرئی است که ازطریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادی به دست می‏آید. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و ارزش به دست آمده به دلیل این که یک پدیده کاملا درون سازمانی است، قابلیت خرید و فروش ندارد” (رس و بارونس، 2005). سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که ، سیستم های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اطلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387). نتایج تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکتهایی که نسبت به این داراییها و بطور اخص سرمایه های فکری بی توجه اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکتها کمتر بوده است (برامهندکار، 2007).

تعداد صفحه : 80

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.