روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی مقایسه بین هوش هیجانی، هوش معنوی ،حمایت اجتماعی در پیشرفت تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی مقایسه بین هوش هیجانی، هوش معنوی ،حمایت اجتماعی در پیشرفت تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

(M.A)

 

 

عنوان:

بررسی مقایسه بین هوش هیجانی، هوش معنوی ،حمایت اجتماعی در پیشرفت تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

 

استاد راهنما:

 دکتر حسن امیری

سال تحصیلی 1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل یکم 2

مقدمه ی پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

1-4 اهداف پژوهش… 10

1-4-1 اهداف اصلی.. 10

1-4-2 اهداف فرعی.. 10

1-5 فرضیه  های تحقیق.. 10

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 11

1-7 تعاریف  عملیاتی متغبر ها 11

فصل دوم 12

پیشینه پژوهش… 12

2-1 تاریخچه. 13

2-2 مروری بر ادبیات، سوابق تحقیقات انجام شده (در داخل وخارج ازکشور) در زمینه هوش معنوی ونظریه های مطرح شده درباره آن . 15

2-2-1 معنویت.. 15

2-3 جایگاه عصبی هوش معنوی (عصب شناختی) 16

2-4 دیدگاه های روانشناسی به معنویت.. 18

2-5  مولفه های هوش معنوی دراسلام 28

2-6  هوش و انواع آن بر اساس دیدگاه زوهر و مارشال. 31

2-7 تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش معنوی در داخل کشور. 34

2-8 تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش معنوی در خارج  کشور. 37

2-9  مروری بر ادبیات ، سوابق تحقیقات انجام شده (در داخل و خارج از کشور) و نظریه ها ارائه شده در زمینه هوش هیجانی.. 41

2-10 تاریخچه  هوش هیجانی.. 41

2-11 نظریه های ارئه شده در زمینه هوش هیجانی.. 42

2-12 تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش هیجانی در داخل کشور. 49

2-13 نظریه هوش هیجان به عنوان یک مهارت.. 52

2-14 تحقیقات انجام گرفته در زمینه هوش هیجانی درخارج کشور. 52

2-15 مروری برادبیات، سوابق تحقیقات انجام شده (در داخل و خارج از کشور) و نظریه های ارائه شده در زمینه حمایت های اجتماعی.. 62

2-16 تاریخچه حمایت اجتماعی.. 62

2-17 نظریه های ارائه شده در زمینه حمایت های اجتماعی.. 63

2-18 نظریه خود تعیین گری.. 63

2-19 تبیین ماهیت تفاوت های فردی در حیطه شناختی.. 64

2-20 اصل جبرگرایی متقابل. 64

2-21 اصل تفاوتهای فردی (سطح رشد) 65

2-22 نظریه رشد مهارتهای پویا 65

2-23 مروری بر سوابق تحقیقات انجام شده در زمینه حمایت های اجتماعی.. 70

2-24 در داخل کشور. 70

2-25 در خارج کشور. 72

2-26 نتیجه گیری.. 77

فصل سوم 79

روش شناسی پژوهش… 79

3-1 طرح تحقیق.. 80

3-2 جامعه آماری.. 80

3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 80

3-4  ابزار گردآوری داده ها 80

3-5 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 81

فصل چهارم 82

تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-1 مقدمه. 83

4-2 توصیف یافته های تحقیق.. 83

4-3 توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه. 83

4-3-1 سن نمونه مورد مطالعه. 83

4-3-2 رشته تحصیلی نمونه مورد مطالعه. 84

4-4 پیشفرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک: 85

4-5 تحلیل سؤالات پژوهشی.. 88

4-6 تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش… 90

فصل پنجم 94

بحث و نتیجه گیری.. 94

5-1 مقدمه. 95

5-2 محدودیت های خارج ازاختیار پژوهشگر. 98

5-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های بعدی.. 99

 

چکیده

پژوهش حاضرتحت عنوان بررسی مقایسه بین هوش هیجانی ،هوش معنوی ،حمایت اجتماعی درپیشرفت تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه آزادواحدعلوم تحقیقات کرمانشاه تدوین گردیده است. جامعه پژوهش عبارت است ازکلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات کرمانشاه که از بین آنها  100نفر با بهره گرفتن ازروش آماری نمونه گیری تصادفی ساده (ازطریق قرعه کشی ) انتخاب شده اند.جهت گرد آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن از پرسشنامه مقدار هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه هوش معنوی بایرام دیر و پرسشنامه حمایت اجتماعی(MOS ) استفاده گردیده است.روش پژوهش در این تحقیق همبستگی می باشد که یافته های پژوهش ضریب همبستگی بین هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی 235/0 ،بین هوش معنوی وپیشرفت تحصیلی 322/0 وبین حمایت اجتماعی وپیشرفت تحصیلی 355/. است . براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین (هوش هیجانی ،هوش معنوی ،حمایت اجتماعی ) دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین هرچه هوش هیجانی ،هوش معنوی وحمایت اجتماعی بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی آنها نیز بهتر میشود و بالعکس.

کلیده واژه ها : پیشرفت تحصیلی ، حمایت اجتماعی، هوش معنوی  و هوش هیجانی

 

فصل یکم

مقدمه ی پژوهش

 

1-1 مقدمه

موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه فاکتوری مهم در تحصیلات علمی بوده و نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به استعدادهای هوشی ورفع نیازهای فردی است بنابراین نظام آموزشی را زمانی می توان کارآمد وموفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشجویان آن در دوره های مختلف دارای بیشترین و بالاترین روند باشد(تمنایی فرد وگندمی 1390).

دامبودوز[1](2009) بیان می کند که در سراسر دو دهه اخیر جامعه تاکید نسبتاٌ زیادی روی پیشرفت های دانشگاهی شهروندانش داشته است. به طور مختصر، پیشرفت های دانشگاهی بدین خاطر مهم است که بعد ها موفقیت را در زندگی روزمره ارتقاء می دهد.

پیشرفت تحصیلی پدیده پیچیده ای است که شناخت همه جانبه ی آن در یک پژوهش واحد ممکن نیست، ما در این پژوهش پیشرفت تحصیلی را از جنبه هوش وحمایت مورد مقایسه و بررسی قرار داده ایم.

ما در زندگی روزمره خود با انواع هیجانات روبرو هستیم به طوری که این آشنایی ما با هیجانات به دوران نوزادی بر می گردد، به عبارتی ما از لحظه تولد برخی از هیجانات را با خود داریم و این اهمیت و نقش هیجانات مختلف را در زندگی و پیشرفت تحصیلی نشان می دهد که در علم روانشناسی از این حالات هیجانی به عنوان هوش هیجانی یاد می شود.

هوش هیجانی مفهوم تازه ای نیست و از اواخر دهه 30 میلادی به عنوان یکی از جنبه های هوش انسانی مورد توجه قرار گرفته است و در ابتدا صاحب نظران معتقد بودند هوش هیجانی نیروی انگیزه دهنده ای است که بر فعالیت متمرکز است، در حال حاضر بسیاری معتقدند که هوش هیجانی توانایی شناخت عواطف خود و دیگران برای برانگیختن و اداره کردن خوب عواطف به منظور پیشرفتی است که بعد تحصیل نیز می گردد. دانشجویان در دوران تحصیل آموزش های متعددی را  برای به ثمر رساندن نقش و وظایف خود در جامعه میگذرانند. در طی این آموزش ها تلاش زیادی برای رشد و توسعه شناختی و فنی و حرفه ای آنان ثبت می شود. اما هنوز ابهام هایی در مورد توجه یا انجام فعالیت های خاص در ارتباط با هوش هیجانی و توسعه آن در برنامه تحصیلی دانشجویان وجود دارد، به نظراکثریت روانشناسان، راحتی، گوش دادن، اطمینان داشتن ونشان دادن همدلی و همکاری از مهارت های یک دانشجوی فعال در زمینه هوش هیجانی کارآمد است. همچنین در چند دهه اخیر روانشناسی دین و مطالعه موضوعات معنوی به طور فزاینده ای مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. بیشتر مطالعات صورت گرفته در این حوزه مربوط به رابطه دین و معنویت با سلامت روانی است که بر زندگی انسان ها تاثیر بسزایی دارد. در اکثر این مطالعات یک رابطه مثبت بین باور های دینی و معنویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی افراد یافت شده است. اما در چند سال اخیر مفهوم جدیدی در این حوزه مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است که مفهوم هوش معنوی می باشد. ایمونز[2](1999)هوش معنوی را به مجموعه ای از توانایی ها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی عنوان نمود. توانایی های معنوی می تواند اثرات مثبت و سودمندی از جمله زندگی و رشد تحصیلی برای فرد به ارمغان آورد به خصوص هنگامی که این نتایج بر اساس محیط اجتماعی و فرهنگی و هیجانات افراد مورد ارزشیابی قرار گیرد.

در نظام آموزشی ما و دیگر کشورها اگر چه سیستم آموزشی در طول زمان گسترش پیدا کرده اما هدف آموزش ثابت باقی مانده و آن هدف چیزی نیست جزء تولید دانشجویانی حرفه ای و دوره دیده با کیفیت بالا.

دانشجویان باید دارای ویژگی های رهبری و مدیریت قوی وشخصیتی سالم و سرحال باشند تا توانایی رویارویی با رقابت های فعلی و پیش رو را داشته باشد. برای رسیدن به این امر جنبه های مختلف دانشجویان باید مدنظر قرار گیرد. از جمله زندگی اجتماعی آنها تا آنجایی که با تحصیلات در ارتباط باشد.

نگاه به نقش حمایت اجتماعی مهم است زیرا که هم کاهنده ی استرس در زندگی و هم کمکی برای ارتقاء و سلامت است. حمایت اجتماعی به تجربه ی ارزشمند بودن، محترم شمرده شدن، مهم بودن و مورد عشق دیگران قرار گرفتن برمیگردد (کردنگ[3] 2006).

بنابراین پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی عوامل هوش و حمایت اجتماعی به وسیله علم روانشناسی به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان می تواند عامل اثر بخشی باشد.

تعداد صفحه :121

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.