زیست شناسی

پایان نامه بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :سلولی تکوینی

عنوان :بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم پایه، گروه  زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش : سلولی تکوینی

                                                            

عنوان:

بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفان

استاد راهنما: 

دکتر منظر بانو شجاعی فرد

 

استاد مشاور:

دکتر ناهید عطائی نژاد

 

زمستان 91

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول : مقدمه

1-1  پیش گفتار. 4

1-2 هدف کلی.. 5

1-2-1 اهداف جزئی.. 6

2-2 فرضیه ها 6

1-3 گیاه سنجد. 7

1-3-1 مشخصات گیاه 7

1-3-2 ترکیبات موجود در گیاه سنجد. 8

1-3-3 خواص و کاربرد: 8

1-3-4 درمان با داروهای گیاهی رایج در طب سنتی.. 9

1-4 معرفی حیوان. 10

1-4-1 علت انتخاب موش صحرایی نر. 10

1-4-2 دستگاه تناسلی موش صحرایی نر. 10

1-4-3 مایع انزالی (Semen) 12

1-4-4 ساختمان ومورفولوژی اسپرم موش صحرایی نر. 13

1-5 اسپرماتوژنز(spermatogenesis) 13

1-5-1 اسپرمیوژنز(Spermiogenesis) 15

1-6 Busulfan (Myleran) 15

1- 7 Wi-Fi 16

1-7-1 تابش یونیزاسیون غیر مستقیم. 17

1-7-2 دستگاه WI-FI 19

فصل دوم : روش کار

2-1 انتخاب حیوان. 22

2-1-1 گروه بندی حیوان. 23

2-1-2 وزن کردن حیوان. 24

2-2 عصاره سنجد. 24

2-2-1دستگاه های مورد استفاده جهت عصاره گیری.. 24

2-2-2 روش تهیه عصاره هیدرو الکلی سنجد. 27

2-2-3 روش دادن عصاره 27

2-2-4 مبنای انتخاب دوز عصاره 28

2-3 روش آماده کردن داروی بوسولفان. 28

2-3-1 دوز داروی مورد استفاده 28

2-3-2 روش دادن دارو. 29

2-4 روش دادن تابش اشعه Wi-Fi 29

2-4-1 دستگاه های استفاده شده جهت دادن تابش… 29

2-4-2 طرز چیدمان موش ها جهت دریافت اشعه Wi-Fi 30

2-6 روش جمع آوری اسپرم و خون گیری.. 32

2-6-1 روش تهیه اسمیر. 34

2-6-2 طرز تهیه محلول HBSS.. 34

2-6-3 روش استخراج سرم. 34

2-8 پاساژ (Passage) یا گردش بافتی ( Processing) 35

2-9  شمارش اسپرم. 36

2-10  روش رنگ آمیزی اسمیر های تهیه شده از اسپرم. 36

2-11 مواد و وسایل.. 37

فصل سوم : یافته­ های پژوهش

3-1- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرم­ها 41

3-2- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های پیشرونده سریع (GI) 43

3-3- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های با حرکت درجا (GII) 46

3-4- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) 48

3-5- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های بدون حرکت (GIV) 51

3-6- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر وزن بیضه موش­ها 54

3-7- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر میزان هورمون تستوسترون. 56

3-8- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرم­ها 58

3-9- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های پیشرونده سریع (GI) 60

3-10- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های با حرکت درجا (GII) 62

3-11- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته (GIII) 64

3-12- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر درصد اسپرم­های بدون حرکت (GIV) 66

3-13- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر وزن بیضه موش­ها 67

3-14- یافته­ های مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصاره­ی هیدروالکلی سنجد بر میزان هورمون تستوسترون  69

3-15 یافته های مربوط به بررسی تاثیر امواج Wi-Fi، داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی سنجد بر بافت بیضه. 70

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

4-1 عصاره سنجد. 75

4-2  داروی بوسولفان. 76

4-2-1 تاثیر داروی بوسولفان بر تعداد، تحرک اسپرم ها و وزن بیضه موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد بعد از تزریق داروی بوسولفان. 76

4-2-2 تاثیر بوسولفان  بر هورمون تستوسترون  و اثر حفاظتی عصاره سنجد. 77

4-2-3 تاثیر بوسولفان بر بافت بیضه و اثر حفاظتی عصاره سنجد. 78

4-3  Wi-Fi 81

4-3-1  تاثیر اشعه Wi-Fi بر تعداد و تحرک اسپرم و وزن بیضه در موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد در برابر تابش Wi-Fi 81

4-3-2  تاثیر امواج Wi-Fi بر هورمون تستوسترون و اثر حفاظتی عصاره سنجد بر آن  83

4-3-3  تاثیر امواج  Wi-Fi  بر بافت بیضه موش و اثر حفاظتی عصاره سنجد بر آن  83

پیشنهادها 85

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی.. 87

منابع انگلیسی.. 88

Abstract 100

فهرست جدول­ها

جدول 2-1: لیست وسایل مصرفی.. 37

جدول 2-2: لیست مواد مصرفی.. 38

جدول 2-3: لیست ابزارها و دستگاه های مورد استفاده 39

جـدول 3-1: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) تعداد اسپرم­ها (میلیون بر میلیلیتر) در گروه­ های مختلف   42

جـدول 3-2: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده سریع در گروه­ های مختلف   44

جـدول 3-3: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرمهای با حرکت درجا در گروه­ های مختلف   47

جـدول 3-4: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته در گروه­ های مختلف   49

جـدول 3-5: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های بدون حرکت در گروه­ های مختلف   52

جـدول 3-6: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) وزن بیضه موش­ها در گروه­ های مختلف… 55

جـدول 3-7: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) هورمون تستوسترون در گروه­ های مختلف… 57

جـدول 3-8: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) تعداد اسپرمها (میلیون بر میلیلیتر) در گروه­ های مختلف   58

جـدول 3-9: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده سریع در گروه­ های مختلف   60

جـدول 3-10: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرمهای با حرکت درجا در گروه­ های مختلف   62

جـدول 3-11: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته در گروه­ های مختلف   64

جـدول 3-12: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرمهای بدون حرکت در گروه های مختلف   66

جـدول 3-13: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) وزن بیضه موشها در گروه های مختلف… 68

جـدول 3-14: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) هورمون تستوسترون در گروه های مختلف… 69

جدول 3-15: 71

فهرست نمودارها

نمودار 3-1: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) تعداد اسپرم­ها در گروه­ های مختلف… 43

نمودار 3-3: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های با حرکت درجا در گروه­ های مختلف   48

نمودار 3-4: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته در گروه­ های مختلف   50

نمودار 3-5: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) درصد اسپرمهای بدون حرکت در گروه های مختلف   53

نمودار 3-6: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) وزن بیضه موش­ها در گروه­ های مختلف… 56

نمودار 3-7: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای هورمون تستوسترون در گروه­ های مختلف   57

نمودار 3-8: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) تعداد اسپرم­ها در گروه­ های مختلف… 59

نمودار 3-9: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای درصد اسپرم­های پیشرونده سریع در گروه­ های مختلف… 61

نمودار 3-10: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای درصد اسپرم­های با حرکت درجا در گروه­ های مختلف… 63

نمودار 3-11: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای درصد اسپرم­های پیشرونده با حرکت آهسته در گروه­ های مختلف… 65

نمودار 3-12: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای درصد اسپرم­های بدون حرکت در گروه­ های مختلف… 67

نمودار 3-13: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) وزن بیضه موش­ها در گروه­ های مختلف… 68

نمودار 3-14: میانگین و خطای معیار میانگین ( ) هورمون تستوسترون در گروه­ های مختلف… 70

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1: درخت سنجد. 7

شکل 2-1: نمایی از اتاق حیوانات دانشکده علوم پزشکی شیراز. 22

شکل 2-2: دستگاه دسیکاتور. 24

شکل 2-3: دستگاه روتاری.. 25

شکل 2-4: دستگاه پرکولاتور. 26

شکل 2-5: طرز چیدمان موش ها داخل مقید کننده در اطراف مودم Wi-Fi 31

شکل 2-6: تشریح موش صحرایی.. 33

شکل 4-1: تصاویر میکروسکوپی مطالعات بافت شناسی گروه های آزمایشی 1 تا 9. 72

شکل 4-2: تصاویر میکروسکوپی اسمیرهای اسپرم با رنگ آمیزی ائوزین گروه های آزمایشی 1 تا 9. 73

 

چکیده

در این مطالعه تاثیرات داروی بوسولفان و امواج Wi-Fi را بر روند اسپرماتوژنز، بافت بیضه و هورمون تستسترون موش سفید بزرگ آزمایشگاهی نر از نژاد اسپراگوداولی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین از عصاره هیدروالکلی میوه سنجد به عنوان یک داروی محافظت کننده در برابر اثرات بوسولفان و امواج Wi-Fi استفاده شد و به صورت مقایسه ای این مطالعه صورت گرفت.برای انجام این تحقیق 100سر موش سفید بزگ آزمایشگاهی نر با وزن 200-250 گرم انتخاب و در شرایط نوری و غذایی مناسب مورد آزمایش قرار گرفتند. موش ها بر حسب متغیر های تزریق بوسولفان، تابش امواج Wi-Fi و دریافت عصاره سنجد به صورت گاواژ، به طور تصادفی  به 10 گروه 10 تایی تقسیم شدند.

گروه 1 به عنوان گروه کنترل حقیقی(هیچ دارو و اشعه ای دریافت نکردند)، گروه 2 به عنوان گروه شم (2ml/kg آب مقطر به صورت گاواژ به مدت 48 روز دریافت کردند)، گروه 3 به عنوان گروه تجربی 1 (2ml/kg  عصاره هیدرو الکلی سنجد به صورت گاواژ به مدت 48 روز دریافت کردند)، گروه4 به عنوان گروه تجربی 2(یک دوز 5ml/kg  بوسولفان به صورت)Intraperitoneal (Ip)داخل صفاقی) دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز آب و غذای روزانه دریافت کردند)، گروه5 به عنوان گروه تجربی 3 (یک دوز5mg/kg بوسولفان به صورت (Ip)داخل صفاقی دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز 2ml/kg عصاره سنجد، به صورت گاواژ دریافت کردند) گروه 6 به عنوان گروه تجربی 4 (یک دوز 15mg/kg بوسولفان به  صورت Ip دریافت کردند و سپس به مدت 48 روز آب و غذای روزانه دریافت کردند )، گروه 7 به عنوان گروه تجربی 5(یک دوز 15mg/kg بوسولفان به صورت Ip دریافت کردند سپس به مدت 48 روز عصاره هیدرو الکلی سنجد2ml/kg)) به صورت گاواژ در یافت کردند)، گروه 8 به عنوان گروه تجربی 6( موش ها در داخل مقیدکننده(Restrainer) قرار داده و روزانه  4ساعت به مدت 48 روز در معرض تابش اشعه Wi-Fi قرار گرفتند). گروه 9 به عنوان گروه تجربی 7 ( موش ها میزان 2ml/kg عصاره هیدرو الکلی سنجد به صورت گاواژ دریافت نموده سپس موش ها داخل مقیدکننده(Restrainer) قرار داده شدند و روزانه 4ساعت به مدت 48 روز در معرض تابش اشعه  Wi-Fi قرار داده شدند)، گروه 10 به عنوان گروه کنترل Wi-Fi (موش ها روزانه به مدت 4 ساعت داخل مقیدکننده(Restrainer) به مدت 48 روز بدون دریافت هیچ تابشی قرار داده شدند.)

در روز 50(48 روز پس از تجویز عصاره و تابش Wi-Fi و 49 روز پس از دادن بوسولفان) کلیه موش ها تحت بی هوشی با کلروفرم قرار گرفتند و در ابتدا خون گیری از قلب صورت گرفت برای اندازه گیری هورمون تستوسترون، سپس موش تشریح شده و از یک سانتی متر انتهایی مجرای دفران چپ اسپرم گیری به عمل آمد و ابتدا وضعیت تحرک سپس شمارش اسپرم ها انجام شد. از اسپرم های مزبور اسمیر تهیه شد که با رنگ ائوزین رنگ آمیزی شدند. بافت بیضه چپ نیز جهت مطالعه بافت شناسی برداشته شدند.

نتیجه مطالعات هورمونی کاهش یا افزایش معنا دار سطح تستوسترون را در هیچ کدام گروه ها مشاهده نشد. نتیجه روند اسپرماتوژنز  در گروه هایی که بوسولفان دریافت کرده اند، کاهش معنا دار د تعداد اسپرم، وزن بیضه و و تحرک اسپرم ها مشاهده شد و نشان داده شد که هر چه دوز بوسولفان بالاتر رود اثرات تخریبی آن نیز بالا می رود. در بافت بیضه نیز شاهد کاهش اسپرماتوزوا و اسپرماتید بودیم. استفاده از عصاره سنجد با عث بهبود کیفیت اسپرم شده و نیز در مطالعه بافت شناسی گروهی که دوز 5mg/kg بوسولفان دریافت کرده بودند دادن عصاره سنجد باعث شد که مقدار خیلی کمی از اسپرماتید ها باقی بمانند ولی دوز بالتر بوسولفان عصاره سنجد نتوانست کاری در جهت کنترل تخریب انجام دهد. و اما گروه هایی که امواج Wi-Fi دریافت کرده بودند، امواج روی تعداد اسپرم، وزن بیضه، هورمون تستوسترون و بافت بیضه تاثیری نداشته اما باعث کاهش معنا دار تحرک اسپرم های بارور شد و استفاده از عصاره سنجد میتواند اثر حفاظتی در برابر این امواج داشته باشد.با توجه به نتایج این تحقیق می توان این احتمال را داد که عصاره سنجد با ترکیبات آنتی اکسیدانی که دارد میتواند جلوی آثار مخرب امواج که باعث ایجاد رادیکال های آزاد می شود را بگیرد و با داشتن ویتامین C باعث افزایش وزن بیضه  و دارا بودن ویتامین E باعث بهبود کیفیت اسپرم می شود.

 

کلمات کلیدی: اسپرماتوژنز، بوسولفان، امواج Wi-Fi، میوه سنجد

فصل اول

مقدمه

1-1  پیش گفتار

ناباروری مردان، یک وضعیت پریشان آور معمول و رایج است که از میان هر 20 مرد یک نفر را به خود مبتلا می کند(9). در اکثر موارد، مردان، سلولهای اسپرم کافی برای باروری و لقاح تولید می کنند، اما در این سلول ها نقص های وجود دارد که از لقاح آنها با سلول ماده جلوگیری می کند(10).

عوامل شیمی درمانی اختلالات زیادی در روند اسپرماتوژنز ایجاد می کنند و در بین این عوامل، دارو هایی که دارای خاصیت آلکیله کنندگی هستند، بیشترین آثار سوء را بر بیضه دارند(11). بنابر این اختلالات ایجاد شده در باروری به دنبال شیمی درمانی از نظر بالینی اهمیت بالایی دارد. هر چند که حفظ مایع منی به صورت منجمد قبل از شروع شیمی درمانی، روش قابل اطمینانی برای حفظ باروری است، اما کیفیت اسپرم پس از ذوب کردن مایع منی تغییر می کند. از جمله عوامل شیمی درمانی می توان بوسولفان را نام برد که دارای خاصیت آلکیله کنندگی بوده و برای درمان لوسمی مزمن، سرطان تخمدان و همچنین قبل از پیوند مغز استخوان در بیماران سرطانی استفاده می شود(12). مصرف این دارو پس از یک یا دو تزریق داخل صفاقی، عمده اسپرماتوگونی ها را از بین می برد(13)؛ ضمن اینکه بازگشت باروری در موش های تحت درمان با بوسولفان به صورت موءثر صورت نمی گیرد زیرا، بافت بیضه و لوله های سمی نفروس و سلول های زایا به شدت آسیب می بینند(14).

علاوه بر عوامل شیمی درمانی که باعث اختلال در اسپرماتوژنز می شود در تحقیق حاضر اثر امواج الکترومغناطیسی که اثرات سوءیی بر اسپرماتوژنز دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه وجود میادین الکترومغناطیس با شدت های گوناگون اجتناب ناپذیر شده است. این میادین در نتیجه حرکت ذرات باردار در محیط رسانا و خلاء به وجود می آیند و دارای نوعی انرژی هستند که بر اتم ها و مولکول ها بر هم کنشی ایجاد می کنند و منجر به جذب یا باز تابش امواج الکترو مغناطیسی می شود. اثرات این میادین بر وظایف و اعمال بیولوژی موجودات زنده، خطر وسیعی را نشان می دهد که در سلامت زندگی بشری محسوس است(15).

اسپرماتوزوئید هادر برابر تنش های اکسیداسیونی بسیار حساس می باشند و علت آن هم دو چیز است: 1- سوبسترا ها، برای حمله رادیکال های آزاد بسیار قابل دسترس هستند. 2- فضای سیتوپلاسمی برای جای دادن آنزیم های آنتی اکسیدانی کم و محدود است(10).

امواج Wi-Fi نیز جزء امواج الکترومغناطیسی غیر یونیزان هستند که امروزه استفاده فراوانی دارد و در این تحقیق می خواهیم اثرات این امواج را بر روی اسپرماتوژنز بررسی کنیم.

بر طبق کتب طب سنتی ایران، برخی از گیاهان  می توانند در درمان ناباروری موءثر واقع شوند(16). از جمله آنها می توان به گیاه سنجد اشاره کرد(19و20و21و22و23). این گیاه یک گیاه تثبیت کننده نیتروژن  و متعلق به خانواده الگانسه است. میوه های سنجد غنی از ویتامین ها و به ویژه ویتامین C هستند و حاوی روغن گیاهی غنی از ویتامین E و K، همچنین دارای کاروتنوئید ها، فلاونوئید ها، تانن، پروتئین ها و اسیدهای چرب  می باشد(24و25و26). در این تحقیق از عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد به عنوان یک محافظت کننده در برابر تاثیر داروی بوسولفان و امواج Wi-Fi استفاده شده است که در بخش های بعدی مفصل توضیح داده خواهد شد.

تعداد صفحه : 119

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.