مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بیماری اسپوندیلایتیس یکی از بیماری های درگیر کننده ستون فقرات است که خساراتی را به صنعت مرغداری در سراسر جهان وارد می کند و باعث لنگش در پرنده می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل شایع میکروبی در بیماری اسپوندیلایتیس جوجه های گوشتی می باشد که از طریق کشت نمونه های لازم در تعدادی محیط های کشت مخصوص صورت گرفته است. برای این مطالعه 40نمونه از10فارم گوشتی در محیط های کشت شامل بلاد اگار،مانیتول سالت اگار، ائوزین متیلن بلو،مک کانکی،لسیتین، تی اس ای،سابرو دکستروز اگار،برد پارکر ونوترینت اگار کشت داده شد که از بخش های دارای ضایعه ستون فقرات کشت انجام شد وپس از انکوباسیون و بررسی نتایج حدود 80 درصد موارد مبتلا به اسپوندیلایتیس الودگی به استافیلو کوکوس اورئوس . حدود 30 درصد الودگی به اشریشیا اکلای 5درصد الودگی قارچ وجود داشت ضمن این که تعدادی از موارد، الودگی به اشریشیا اکلای و استافیلوکوکوس اورئوس را هم زمان داشتند به این ترتیب تا حد زیادی عامل بیماری در استان شناسایی شد.

کلید واژه‌ها :

 

فصل اول

« مقدمه و طرح تحقیق »

 

1-1- بیان مسئله

اسپوندیلایتیس[1] یا خمیدگی پشت با ابتلای مهره های ستون فقرات به کیفوز(قوز کردگی) مشخص می شود. این حالت به علت چرخش انتهای قدامی مهره به طرف پایین نارسایی در سطح مفصلی در ثابت نگه داشتن مفصل و تغییرات مشابهی در مهره های مجاور ایجاد می شود(1).

علائم بالینی این بیماری شامل موارد زیر است:

1-کوتاه شدن ظاهری

2-نشستن برروی زانوها با انداختن وزن روی دم و بلند شدن پاها ازروی زمین

3-خمیدگی پشت

4-فلجی

5-خوابیدن روی شکم

6-قرارگیری پاها به سمت عقب

7- قرارگیری پاها به سمت جانب

با توجه به فشاری که به نخاع پرنده وارد می شود درنتیجه قدرت حرکتی خودرا ازدست داده و فلج میگردد ودیگر نمیتواند تغذیه خوبی داشته باشد ازطرف دیگر با توجه به شیوع این بیماری در مرغداری های گوشتی و تلفاتی که وارد می کند توجه به این بحث از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به این که اسپوندیلایتیس در طیور درمانی ندارد و پرندگان مبتلا همگی تلف می شوند در صورت بروز این بیماری در مرغداری چاره ای جز حذف این پرندگان وجود ندارد. بهترین راهکارپیشگیری است و با توجه به این که عمده عوامل موثردر این بیماری عوامل باکتریایی و قارچی و گاهی مدیریت فارم می باشد شناسایی نوع باکتری یا قارچ می تواند راه گشای کنترل و پیشگیری از آن باشد وچون در این استان هیچ گونه تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است لذا در این مطالعه به شناسایی عوامل عفونی پرداخته خواهد شد.

 

1-2- مروری بر سابقه تحقیق

-تحسین عزیز و همکاران در تحقیقی که در کارولینای شمالی در آمریکا انجام دادند  باکتری Entrococcus secorum ررا یکی از عوامل شایع در جوجه های گوشتی 30 الی 40 روزه گزارش کردند(7).

-ادگار و رندون(2011)طی تحقیقی در استرالیا از طریق مقایسه بین جوجه هایی که از نظر دوره انکوباتور به خصوص درجه حرارت هچر ،شرایط تهویه ،مدیریت هچری

ها و مسائل مربوط به حمل و نقل به فارم شرایط مطلوب تری نسبت به گروه دیگرجوجه ها که در تحقیق بودند داشتند به این نتیجه رسیدند که موارد گفته شده در میزان شیوع خارج شدن پا از مفصل یا splay leg موثر است(27).

-مایکل و همکاران (2012) عامل اسپوندیلایتیس را در انسان عفونی گزارش کردند و گفتند این عفنوت در صورت توسعه می تواند چشم و ریه را نیز در گیر کند همین طور پاسخ استخوانی ناشی از تغییر شکل مهره ها می تواند موجب کاهش انعطاف پذیری ستون فقرات و تحت فشار قرار گرفتن نخاع شود(26).

-در تحقیقی که برگمن و همکاران دردانشگاه utrechtهلند انجام داده است قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس به عنوان عامل شایع اسپوندیلایتیس درجوجه  های گوشتی 17الی19روزه عنوان شده است. این تحقیق دردوگله گوشتی انجام شده و علائمی ازجمله گوژپشتی ،فشار بر نخاع ناشی از استئومیلایتیس[2] در ستون مهره ها که موجب فلجی قسمت های ابتدایی و انتهایی اندام حرکتی شده بود گزارش شده است(12).

-آنتونی و گرت در سال (1997) طی تحقیقی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را به عنوان عامل اصلی عفونی در بیماری استئومیلیت مزمن در گوسفند گزارش کردند(24).

-کانر و همکاران در سال (2010)  در تحقیقی درلندن مورد عوامل باکتریایی دربیماری استئومیلیت در جوجه های گوشتی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را گزارش

کردند(31).

-اسمیت و همکاران در سال (1997) طی تحقیقی در استرالیا عوامل باکتریایی استاف وانتروکوک ها را به عنوان عوامل اصلی آلوده کننده در بیماری استئو میلیت گزارش کردنداین تحقیق در 52 گوسفند مبتلا به استئومیلیت مزمن صورت گرفت که دارای علائم رادیلوییکی شامل ایجاد بافت استخوانی جدید به صورت گسترده بودهمچنین زیر میکروسکوپ خوشه هایی از باکتری رویت شد و بافت گرانوله نیز در اطراف ناحیه ضایعه مشاهده شده است(19).

 

 

-بالکو در سال (2011) طی تحقیقی در استرالیا آلودگی میکروبی در بیماری Tibial Dyschondroplasia را به علت وقوع شکستگی در استخوان ناشی از روند نامناسب کلسیفیکاسیون در نژادهای گوشتی با رشد سریع دانست(10).

-طی تحقیقی دیگر استرپتوباسیلوس مونیلیفرمیس[3] به عنوان عامل اسپوندیلایتیس در انسان گزارش شده است که از افراد مبتلا چهارنمونه خون گرفته شد و به سیستم های عیب یاب دقیق داده شد و پس از سه روز انکوباسیون و رنگ امیزی گرم باکتری های دوکی و میله ای شکل گرم منفی مشخص شد(11).

-گریفیتس و همکاران در سال( 1984)طی تحقیقی دراسترالیا باکتری استافیلوکوکوس اورئوس را به عنوان عامل عفونی در بیماری نکروز سر استخوان ران در طیور

گزارش کردند(11).

-جوزف و همکاران در سال (2013) طی تحقیقی در سگهای جوان نژاد مینیاتوری و کوچک که دچار Necrosis of femoral head  بودند ودارای علائمی نظیر لنگشاندام تحتانی آتروفی عضلات ران و درد در هنگام دستکاری ناحیه بودند به بررسی عامل باکتریایی این بیماری پرداخت و انتروکوک ها را به عنوان عامل باکتریایی این بیماری گزارش داد(21).

– بری تروب و همکاران در سال( 2005)از موسسه Rosilin اروپا در تحقیقی در موردعوامل عفونی درگیرکننده استخوان طیور استاف اورئوس را یکی از عوامل اصلی باکتریایی درگیرکننده استخوان در طیور گزارش کردند و همین طور به این مسئله اشاره کرد که نکروز سر استخوان ران بیشتر زمانی رخ می دهد که باکتری ها به عروق دیواره متافیز متصل شده و موجب ترومبوز و نکروز گسترده غضروف می شوند(32).

-در تحقیقی دیگر علت اصلی اسپوندیلایتیس در انسان ناشناخته عنوان شد و حدس زده شد که ژنتیک می تواند در بروز آن موثر باشد همین طور به این مسئله اشاره شده درد در زمان های عدم فعالیت مثل شب تشدید می شود طوری که می تواند باعث بیدارشدن بیمار شود(22).

 

1-3- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق

1-3-1- اهداف تحقیق:(اهداف کلی ،اهداف جزئی)

1-3-1-1- هدف کلی

بررسی عوامل میکروبی شایع در بیماری اسپوندیلایتیس ئر جوجه های گوشتی.

 

1-3-1-2- هدف جزئی

مقایسه میزان عوامل عفونی شایع در بیماری

 

1-3-2- فرضیات تحقیق

-عوامل باکتریایی عامل اصلی بروز اسپوندیلایتیس است.

-عوامل مدیریتی در بروز بیماری در گله موثر است.

 

1-3-3- سوالات تحقیق:

-ایا عوامل باکتریایی عامل اصلی بروز اسپوندیلایتیس است؟

-ایا عوامل مدیریتی و تغذیه ای در بروز اسپوندیلایتیس موثر است؟

 

 

1-4- روش تحقیق و پژوهش

این بررسی در گله های گوشتی استان چهارمحال وبختیاری انجام می شود.پس  از اخذ تاریخپه از میزان تلفات،علائم بالینی ناشی از فلجی اندام حرکتی،وضعیت تغذیه و مدیریت فارم اقدام به نمونه گیری از 10فارم گوشتی  با سن 30الی 40روزه از جوجه هایی که دارای فلجی اندام حرکتی هستند میشود.

پس از نمونه گیری نمونه ها را به بخش کالبدگشایی بیمارستان دامپزشکی  دانشکده منتقل کرده و در شرایط استریل از ناحیه ستون فقرات که دچار  ضایعه شده است نمونه گیری با سرنگ و از ترشحات با سواپ انجام می شود. نمونه های دریافتی به ازمایشگاه میکرو بیولوژی دانشکده منتقل گردیده و در محیط های مخصوص کشت داده می شود که از جمله این محیط ها می‌توان به محیط های زیر اشاره کرد:

1-محیط کشت Blood Agar

2-محیط کشت EMB

3-محیط کشت MSA

4-محیط کشت Mac concy

5-محیط کشت TSI

6-محیط کشت Nutrient Agar

7-محیط کشت لسیتین

8-محیط کشت سابرو دکستروز اگار

9-محیط کشت برد پارکر

 

1-spondylitis

2-osteomiyelitis

3strepto bacillus moniliformis

تعداد صفحه : 59

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.