رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

دانشگاه پیام نور خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

 

 استاد راهنما:

آقای مسعود بیرجندی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 8

مقدمه:.. 9

بیان مسأله:.. 10

اهمیت  موضوع:.. 11

هدفهای پژوهش:.. 12

پرسشهای پژوهش:.. 13

روش پژوهش:.. 13

قلمرو پژوهش:.. 14

متغیرهای پژوهش:.. 14

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 16

2-1- اهمیت یادگیری:.. 17

2-2- تعریف یادگیری:.. 17

2-3- دانش‌شناسی و نظریه‌های یادگیری.. 19

2-3-1- دیوید هیوم.. 20

2-3-2- ایمانوئل كانت.. 21

2-3-3- جان لاك.. 21

2-3-4- چارلز داروین.. 22

2-4- پاردایم یادگیری.. 23

2-4-1- پارادایم شناختی.. 23

2-4-1-1- نورمن.. 23

2-4-2- پارادایم تداعی گری.. 24

2-4-2-1- پاولو.. 25

2-4-3- پارادایم كاركردگرایی.. 26

2-4-3-1- ثرندایك.. 26

2-4-4- پارادایم عصبی- فیزیولوژی.. 27

2-4-4-1- هب.. 27

2-4-5- پاردایم تكاملی.. 28

2-4-5-1- بولس.. 28

2-5- یادگیری در سازمان.. 29

2-5-1- یادگیری فردی.. 29

2-5-1-2- شرطی سازی وسیله‌ای (شرطی سازی عامل).. 30

2-5-1-3- تئوری شناختی یادگیری.. 31

2-5-1-4- یادگیری اجتماعی.. 31

2-6- یادگیری سازمانی.. 32

2-7- یادگیری سازمانی بر اساس جهت‌گیری.. 33

2-7-1- یادگیری برای بقا.. 33

2-7-2- یادگیری برای گذار.. 34

2-7-3- یادگیری دوگانه.. 35

2-7-4- یادگیری آینده نگر.. 35

2-8- تعریف سازمان یادگیرنده.. 37

2-8-1- پیترسنگه.. 39

2-8-1-1- تسلط فردی ( قابلیت شخصی).. 44

2-8-1-2- چارچوبهای فكری مكتوم(الگوهای ذهنی).. 47

2-8-1-3- ایجاد یگانگی در بینش‌ها(آرمان مشترك).. 49

2-8-1-4- یادگیری گروهی(یادگیری جمعی).. 51

2-8-1-5- تفكر نظام‌مند(تفكر سیستمی).. 55

2-8-2-  چالش‌های تغییر در سازمان یادگیرنده.. 59

2-8-2-1- چالشهای شروع اولیه تغییر.. 60

2-8-2-2- چالشهای حفظ و تداوم حركت فرایند تغییر.. 60

2-8-2-3-  چالشهای طراحی و تفكر مجدد جامع و نظامند فرایند تغییر.. 61

2-8-2- استیفن رابینز.. 62

2-8-3- دفت.. 64

2-8-3-1- رهبر اندیشمند.. 66

2-8-3-2- تفویض اختیار به كاركنان.. 67

2-8-3-3- استراتژی خود جوش.. 68

2-8-3-4- فرهنگ قوی.. 68

2-8-3-5-مبادله اطلاعات.. 69

2-8-3-6- ساختارهای افقی.. 70

2-8-4- كالون‌و‌یک ولیون.. 70

2-8-4-1- رهبران با بینش.. 71

2-8-4-2- وجود برنامه و نظام سنجش.. 71

2-8-4-3- اطلاعات.. 72

2-8-4-4- ابتكار و نوآوری.. 72

2-8-4-5- اقدام.. 72

2-8-5- لوتانز.. 72

2-8-6- سازمان یادگیرنده از دیدگاه مورگان.. 74

2-9- چارچوب نظری پژوهش.. 75

2-10- پیشینه پژوهش:.. 77

فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. 80

مقدمه:.. 81

سوال پژوهش.. 81

روش پژوهش.. 81

منابع جمع آوری اطلاعات.. 82

منابع ثانویه.. 82

جامعه آماری.. 83

روایی و پایایی پژوهش:.. 83

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 85

فصل چهارم:تجزیه  و  تحلیل  داده ها.. 87

4-1- مقدمه.. 88

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان.. 88

4-3- آماره های استنباطی:.. 92

4-3-1- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق.. 92

4-3-2- آزمون یک نمونه ای کولموگروف اسمیرنوف.. 93

4-3-3- آزمون فرضیات:.. 94

فرضیه اول:.. 94

فرضیه دوم:.. 95

فرضیه سوم:.. 96

فرضیه چهارم:.. 98

فرضیه پنجم:.. 99

فرضیه ششم:.. 100

فرضیه اصلی:.. 101

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها.. 104

5-1  مقدمه.. 105

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار.. 105

5-3  نتایج حاصل از فرضیات.. 106

5-4-  نتیجه گیری.. 108

فرضیه اصلی.. 108

فرضیات فرعی.. 108

5-5-  محدودیت های پژوهش.. 108

5-6-  پیشنهادها.. 109

منابع م ماخذ:.. 111

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

مقدمه:

با توسعه دانش، فناوری و گسترش حیطه های کسب و کار بنگاه های اقتصادی گسترش یافته و به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده است و در این اثناء، پاردایمهای جدیدی ظاهر شده که بقاء را برای بسیاری از بنگاه ها، شرکت ها و سازمان ها دشوار ساخته اند. در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی در جریان یادگیری و آموزش در سطح کارکنان سازمان مطرح شود. به عبارتی، محوریت پارادایم های جدید یادگیری است. بنابراین، سازمان هایی موفقتر هستند که بهتر و زودتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری را در فرایندهای کاری خود نشان دهند(علوی، 1385).

امروز دیگر سازمان های بزرگ و پیچیده‌ای كه دهه‌ های قبل بوجود آمده بودند كار ساز نیستند و حكم دایناسورهایی را دارند كه توان تطبیق خود با محیط را نداشتند و محكوم به فنا شدند. سازمان های بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامون بویژه با توجه به مسایل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز كنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به دست آورند. یكی از مهمترین این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه كردن یادگیری سازمان است.(خلیلی عراقی، 1382)

موفق‌ترین سازمانها، چنانچه دچار فقر یادگیری شوند، اگرچه به حیات خود ادامه می دهند، اما هرگز تمامی قابلیت‌های خود را به فعلیت در نمی‌آورند. یعنی یادگیری سازمانی برای سازمانها كلید اصلی دستیابی به پایداری محسوب شده و تنها مزیت پایدار آنها به حساب می‌آید.(لشكر بلوكی،1382).

یادگیری سازمانی ، شامل یادگیری فردی و گروهی است كه تغییری در تفكر سازمان برای یادگیری ایجاد می‌كنند. و در این جهت سازمانها قابلیت تفكر منتقدانه و خلاق را توسعه می‌دهند و خود را با تغییرات محیطی همسو، و نسبت به تغییرات محیطی در سریعترین زمان ممكن پاسخ مناسب می‌دهند، در این زمینه همیشه از رقبا یک گام جلوتر هستند. و در نهایت سازمانی به عنوان سازمان یادگیرنده بوجود می‌آورند.

این پژوهش شامل پنج فصل به شرح زیر می‌باشد.

فصل اول- كلیات پژوهش: مقدمه و سازماندهی، بیان مسأله ،هدف پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش ، سؤالهای پژوهش، متغیرهای پژوهش ، واژگان تخصصی ، قلمرو پژوهش.

فصل دوم- شامل پیشینه پژوهش، نظریات مختلف درباره یادگیری سازمانی ، راهكارهای ارتقاء آن و سازمان های یادگیرنده و چارچوب مفهومی پژوهش.

فصل سوم- شامل روش پژوهش، روش های آماری و نحوه جمع آوری اطلاعات است

فصل چهارم- شامل یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آنهاست.

فصل پنجم- شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات است.

بیان مسأله:

در یک دنیای نامطمئن ، جایی كه همه ما به  یقین می‌دانیم كه هیچ چیز مطمئن نیست، ما به سازمان هایی نیازداریم كه به طور مستمر خودشان را از نو بسازند، خود را از نو كشف كنند و به خودشان مجدداً نیرو بخشند اینها سازمان های یادگیرنده‌اند ، یعنی سازمان هایی كه عادت به یادگیری دارند. بدون این عادت یادگیری، آنها تصویرآینده را به خواب هم نخواهند دید، چه رسد به آنكه امیدی به اداره كردن این تصویر ایده‌ال داشته باشند.(هندی، 1378)

بیش از نیمی از جمعیت ما جوان و آماده كار است كه تعداد زیادی مشغول به تحصیل یا فارغ‌التحصیل از دانشگاه ها می‌باشند و برخی از آنان از بهترین دانشگاه های دنیا فارغ‌التحصیل شده‌اند و به ازاء هر صد هزار نفر، 2000 دانشجو داریم و یک سوم جمعیت مشغول به تحصیل قبل از دانشگاه می‌باشند.

در طی 20 سال گذشته 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بر روی صنایع مدرن و مدرنیته كردن صنایع صورت گرفته است. این در حالی است كه مساحت ایران 000/648/1 كیلومتر مربع و تراكم جمعیت 36 نفر در هر كیلومتر می‌باشد. علاوه بر این 9/8 درصد ذخایر نفتی و 20% منابع گاز دنیا در اختیار كشور ماست باتوجه به مورد مذكور جای سوال است كه چرا رشد تولید خالص داخلی ما پائین است و صادرات غیرنفتی كشور به سختی از 6/4 میلیارد دلار فراتر می‌رود و وابستگی شدید به صادرات نفت خام داریم. جواب این است كه سازمانها در كشور ما دچار فقر یادگیری می‌باشند و یادگیری برای سازمان های امروزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و همچنین برای پیاده‌سازی مدیریت دانش نیاز به سازمان های یادگیر و ارتقای یادگیری داریم. (رحمان سرشت، 1382، ص4).

عدم توجه به محیط ، ساختار نامناسب و فرهنگ ضعیف سازمانی می‌توانند، به عنوان موانع یادگیری سازمانی باشند. اما سازمانها باتوجه به پدیده جهانی شدن و تغییرات تكنولوژی – سازمانی ناچار به افزایش سطح یادگیری سازمانی می‌باشند به افزایشی كه منجر به پدید آمدن سازمان یادگیرنده می‌شود.

تعداد صفحه : 127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.