رشته حسابداری

پایان نامه بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه حسابداری

 

عنوان

بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با بهره گرفتن از مدل ARMA

 

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

در رشته حسابداری

 

استاد راهنما

استاد مشاور

نگارش

بهمن 1394

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول، كلیات پژوهش

1 – 1 – مقدمه. 2

1 – 2 – بیان مسئله. 3

1 – 3 – اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5

1-4- فرضیات پژوهش: 6

1 – 5 – روش انجام پژوهش…. 6

1 – 6- قلمرو پژوهش…. 6

1 – 7 – تعریف اصطلاحات و مفاهیم.. 6

1- 7 – 1 – مالیات… 6

1-7-2- مالیات بر ارزش افزوده. 7

1-7-3- پایه مالیاتی… 7

1-7-4- درآمد مالیاتی… 7

فصل دوم، ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه. 9

بخش اول – تاریخچه مالیات… 10

2-2- تعریف مالیات… 10

2-3- تاریخچه پیدایش مالیات در جهان.. 11

2-4- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:. 11

2-5- مالیه ایران پس از مشروطیت:. 13

2-6- بررسی مالیات… 14

2 – 7 – نحوه تأسیس‌ ‌و ساختار كلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی كشور. 15

2 – 8 – وظایف نظام مالیاتی كشور. 15

2 – 9 – پایه‌های مالیات در ایران.. 18

2 – 9 – 1 – مالیات‌های مستقیم.. 18

2 – 9 – 2 – مالیات‌های غیرمستقیم.. 19

2-10- انواع مالیات غیرمستقیم پیش از تصویب قانون تجمیع عوارض ‌ ‌ 19

2 – 11 – انواع مالیات از لحاظ منبع.. 19

2 – 12 – نرخ های مالیاتی و مالیات در مكاتب اقتصادی.. 20

2 – 13 – اصول مالیاتی از نظر كلاسیك‏ها 21

2 – 14 – اصول مالیاتی از دید كینزین‌ها 22

2 – 15 – نگرش‌های جدید به اصول مالیاتی… 23

2 – 15 – 1 – اصل تشخیص محل خرج.. 23

2 – 15 – 2 – اصل سهولت تمكین داوطلبانه مالیاتی… 24

2 – 15 – 3 – اصل مشاركت… 24

بخش دوم : مالیات بر ارزش افزوده. 25

2-16- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده: 25

2-17- خصوصیات و ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده در رسیدن به اهداف: 27

بخش سوم: سرمایه گذاری.. 28

2-18- تعریف سرمایه گذاری.. 28

2-19- انواع سرمایه گذاران.. 28

2-20- موقعیت جغرافیایی استان همدان.. 31

2-21- جمعیت استان همدان.. 32

2 – 22 – نیروی انسانی و اشتغال.. 34

2 – 23 – ضریب جینی… 35

2 – 24 – نرخ تورم در استان همدان.. 37

2 – 25 – اقتصاد استان همدان.. 38

2 – 26 –  بررسی وضعیت صعنت و معدن استان همدان.. 43

2 – 27 –  علت جذب سرمایه گذاری در استان.. 44

2 -27 – 1 – وجود ذخایر معدنی… 44

2 – 27 – 2 – وجود شهرك‌ها و نواحی صنعتی در استان جهت استقرار واحدهای صنعتی   46

2 – 28 – بررسی وضعیت كشاورزی استان همدان.. 47

2 – 29 – بررسی روند درآمد سرانه. 49

2-30- روند درآمد های مالیاتی استان همدان.. 53

2-31-  بررسی نسبت مالیاتی استان همدان به تولید ناخالص داخلی استان.. 55

2-32- مطالعات انجام شده در  داخل كشور. 57

2-33- مطالعات انجام شده در خارج از كشور. 63

فصل سوم، روش پژوهش

3-1- مقدمه. 66

3 – 2 – روش پژوهش… 66

3 – 3 –  فرضیه پژوهش… 67

3 – 4 – جامعه آماری و نمونه گیری.. 68

3-5-  روش های آماری.. 68

3-5-1- تخمین ظرفیت مالیاتی.. 68

3-5-2- آزمون های فروض كلاسیک مدل.. 71

3-6- همبستگی… 71

3-6-1- ضریب تعیین.. 72

3-6-2- ضریب همبستگی… 72

3-7- آزمون دیكی فولر تعمیم یافته. 72

3-8-  پیش بینی درآمدهای مالیاتی و برآورد الگوی ARMA… 73

3 – 9 – آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها 75

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها

4– 1 – مقدمه. 78

4 –2 – توصیف داده ها 78

4 – 3 – تحلیل آزمون های فروض كلاسیک مدل.. 79

4-3-1- تحلیل آزمون دیكی فولر تعمیم یافته. 79

4-3-2- تخمین ظرفیت مالیاتی استان.. 79

4-3-3-آزمون میانگین صفر پسماند.. 80

4-3-4- بررسی همسانی یا ناهمسانی واریانس…. 80

4-4- تحلیل تخمین ظرفیت مالیاتی استان.. 80

4-5- برآورد ظرفیت مالیاتی… 81

4 – 6 – تحلیل مدل ARMA… 83

4-7- نتایج پژوهش…. 84

4-7-1- پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان تا سال 1400. 84

4-7-2- تحلیل پیش بینی مدل.. 88

4-8- جمع بندی.. 89

فصل پنجم، نتیجه گیری و منابع

نتیجه گیری و منابع.. 90

5-1- مقدمه. 91

5-2- اصلی ترین قابلیت‌های توسعه استان.. 91

5-3- پیشنهادات برخاسته از پژوهش…. 92

5-4- پیشنهادات جهت مطالعات آتی… 95

منابع.. 96

پیوستها 100

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 2 – 1 : ضریب جینی و سهم 40و 10 ،20 درصد ثروتمندترین جمعیت به 40و 10 ،20 درصد فقیرترین 92- 1388 36

جدول 2 – 2 – وضعیت شهركهای صنعتی استان 46

جدول 2 – 3 – وضعیت نواحی صنعتی استان.. 47

جدول 2 – 4 – تركیب منابع درآمدی خانوار روستایی 50

جدول 2 – 5 – تركیب منابع درآمدی خانوار شهری 51

جدول 2 – 6 – تركیب منابع درآمدی خانوار روستایی و شهری در استان.. 52

جدول 2 – 7 – درآمدهای مالیاتی استان.. 53

جدول 2 – 8 – ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان و كشور در سال 1388 (ارقام به میلیون ریال) 55

جدول 2-9 – سهم درآمدهای مالیاتی استان در سال 1389. 56

جدول 4-1- میانگین درآمد مالیاتی؛ ظرفیت مالیاتی و كوشش مالیاتی استان- میلیون ریال.. 79

جدول 4 – 2 – آزمون دیكی فولر تعمیم  یافته در تفاضل مرتبه اول 81

جدول 4 – 3 – برآورد مدل درآمد مالیات بر مصرف… 83

جدول 4 – 4 – برآورد مدل درآمد مالیات بر ثروت… 83

جدول 4 – 5 – برآورد مدل درآمد مالیات بر شرکتها 83

جدول 4 – 6 – برآورد مدل درآمد مالیات بر درآمد.. 83

جدول 4 – 7 – مقادیر واقعی و پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی به تفكیک منبع مالیاتی – ارقام به میلیون ریال 85

جدول 4 – 8 – مقدار واقعی سال 1380 و 1390 و پیش بینی  درآمدهای مالیاتی در سال 1400 استان به تفكیک منبع مالیاتی-ارقام میلیون ریال 89

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 2 – 1 – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی سال 1391 50

نمودار 2 – 2 – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی سال 1392  50

نمودار 2 – 3 – سهم منابع درآمدی خانوار شهری سال 1391 51

نمودار 2 – 4 – سهم منابع درآمدی خانوار شهری سال 1392 52

نمودار 2 – 5 – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی و  شهری در استان.. 53

نمودار 2 – 6 – سهم منابع مالیاتی از درآمد مالیاتی سال 1388 در استان.. 54

نمودار 2 – 7 – سهم منابع مالیاتی از درآمد مالیاتی سال 1392 در استان.. 54

نمودار 3 – 1 – رابطه سه گانه هدف، روش، ابزار. 56

نمودار 3 – 2 – روش های  پیش بینی… 73

 

 

نقشه تقسیمات استان همدان؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور

 

 

 

 

جدول تعریف علائم اختصاری

 متغیر علامت اختصاری
درآمد مالیاتی كل TT
درآمد مالیات بر درآمد TR
درآمد مالیات بر شركتها TS
درآمد مالیات بر مصرف TC
درآمد مالیات بر ثروت TW
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان DI
ارزش افزوده بخش خدمات استان DS
ارزش افزوده بخش كشاورزی استان GI
سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان TI
درآمد سرانه خانوار دراستان PI

 

 

چكیده

رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد.یكی از اساسی ترین مشكلات نظام مالیاتی كشور، فقدانِ پیش بینی های علمی درآمدهای مالیاتی است(امینی؛1387). در استان همدان نیز این مشكل به چشم می خورد و فقدان علمی پیش بینی ها و برآورد توان مالیاتی استان موجب  شده تا پیش بینی ها بر اساس عادت سنواتی صورت بگیرد. لذا كوشش شده است درآمدهای مالیاتی  استان همدان  تا سال 1400 پیش بینی گردد. برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی، از مدل سریهای زمانی ARMA  استفاده شده است و برای  برآورد ظرفیت مالیاتی و محاسبه میزان كوشش مالیاتی استان از روش OLS  استفاده شده است. ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، خدمات، سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهمترین عوامل مؤثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان درنظر گرفته شده اند. بر اساس نتایج تحقیق درصد كوشش مالیاتی استان 38 درصد محاسبه شده است. همچنین بر اساس مدلهای ARMA میزان درآمد مالیاتی استان در سال 1400 رقم  2925743 میلیون ریال پیش بینی شده است كه حدود 1.2 برابر درآمد مالیاتی سال 1392 استان می باشد.

واژگان كلیدی: مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پایه مالیاتی، درآمد مالیاتی
 

فصل اول

كلیات پژوهش

 

1 – 1 – مقدمه

مالیاتها به عنوان معمول ترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانهای اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیاتها در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولیهای درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با بهره گرفتن از این ابزار  می توان بسیاری از آشفتگی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود. در اقتصاد ایران نیز یكی از اجزای بسیار مهم بودجه دولت درآمدهای مالیاتی كشور می باشد. اطلاع از میزان درآمدهای  مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت وصول آنها، دولت  را درانجام برنامه ریزیهای دقیق مالی كمك كرده و میزان مشاركت مردم را در تأمین مالی هزینه های عمومی دولت مشخص می كند. در این میان سؤال اساسی مورد نظر دولتمردان و سیاستگزاران این است كه با همین شرایط اقتصادی و قانونی موجود و با فرض ثابت بودن كارایی و تلاش مالیاتی و با توجه به عملكرد سالهای گذشته؛ چه میزان مالیات برای سالهای آینده قابل وصول  می باشد. یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای اقتصادی؛ پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصادی است. در حقیقت مدل اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی آنها مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود متغیرها موفق باشد باید قادر به پیش بینی درستی از آینده باشد. (برگرفته از كتاب مبانی اقتصادسنجی؛ترجمه ابریشمی). برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در سطح یک کشور یا استان می تواند  اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور یا استان مورد بررسی را در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود  و تلاش مالیاتی دست اندرکاران را خواهد سنجید. در بررسی های به عمل آمده در مورد ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت مالیاتی بالقوه و مالیات وصولی بالفعل وجود دارد. در سطح استانهای کشور نیز پژوهشات نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی می باشد (مهرگان،1383). در این پژوهش به دنبال بررسی میزان ظرفیت مالیاتی بالقوه و برآورد درصد کوشش مالیاتی در استان همدان هستیم. به همین دلیل با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات سال 1385 به بعد و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی به  تخمین مدل پرداخته شده است. از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش خدمات، میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان در نظر گرفته شده است. جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان نیز با بهره گرفتن از روش ARMA و اطلاعات سال 1385 تا 1393 پرداخته شده است. با توجه به کم بودن تعداد سال نمونه ای ؛ پیش بینی برون                 نمونه ای حداکثر تا ده سال (تا سال1400) پیش بینی شده اند.

1 – 2 – بیان مسئله

رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها؛ اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد. بر اساس شاخص نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نشان دهنده این واقعیت است که رتبه ایران از بین 46 کشور مورد بررسی طی دوره (2000-2006) در جایگاه 44 قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر 6.5 درصد می باشد در حالی که میانگین کشورها طی دوره 2000 تا 2006 برابر 18 درصد بوده است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانه ای خود نزدیک شده است (برگرفته از گزارش بانك جهانی)

در سند چشم انداز بیست ساله ایران در افق سال 1404  ه.ش) یكی از الزامات،تبدیل درآمدهای نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع است (بند 42 سند). بدنبال قطع اتكای هزینه های جاری به درآمدهای نفتی ، دولت مكلف گردیده تا بخش عمده ای از این هزینه ها را از محل درآمدهای مالیاتی تا مین(بند 51 ) وبا استفاده و استقرار نظامهای مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده»، نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید. (بند 50). (وزارت امور اقتصاد و دارایی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران» 1381.

بنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در برنامه ریزی هرچه دقیقتر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاری نماید.

تعداد صفحات:124

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.