روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

درس پروژه کار عملی :

( رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی )

موضوع پروژه :

بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول : کلیات                                  

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5

اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….10

سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..11

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..12

متغیرها پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………13

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………14

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟……………………………………………………………………………………16

تفاوت فناوری اطلاعات ( ICT) و (IT) چیست؟ ……………………………………………………………………..17

نقش ( ICT) چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………18

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………19

اینترنت وسیله برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی…………………………………………………………………………21

عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………22

معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………24

ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش…………………………………………………………………..24

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی……………………………………………………………25

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………25

فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت………………………………………………………………………….26

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی مدارس………………………………………………….27

چه كسانی و چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌گیرند؟ ……………………………………………28

محدودیت های ناشی از توسعه IT در آموزش…………………………………………………………………………28

اهمیت آموزش مهارت عمومی كاربری رایانه برای فرهنگیان……………………………………………………..29

برنامه‌ی ملی توسعه‌ی اطلاعات و ارتباطات در آموزش……………………………………………………………..29

اصول اساسی یادگیری الكترونیكی………………………………………………………………………………………..30

فناوری نوین تدریس…………………………………………………………………………………………………………..31

آموزش مجازی ………………………………………………………………………………………………………………..32

ترسیم یک كلاس درس مجهز به فناوری از دیدگاه محققان……………………………………………………….33

ویژگی ها و امتیازات رایانه…………………………………………………………………………………………………..34

موارد كاربرد رایانه……………………………………………………………………………………………………………..34

اهمیت و نقش فناوری ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………….35

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود‌ کنترلی دانش‌آموزان…………………………………………………39

خصوصیات مدارس در ارتباط با توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………..42

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ………………………………………………………………………………………49

دلیل اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات برای دانش آموزان…………………………………………………….46

دلیل استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس…………………………………………………………….47

قابلیت فناوری ارتباطات و اطلاعات چیست؟ ………………………………………………………………………….48‌

طریقه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس چیست؟ ……………………………………………..49

پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..53

پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………55

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..59

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 59

نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………60

تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..60

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….60

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………60

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………61

روایی………………………………………………………………………………………………………………………………62

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………….62

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..64

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………..67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 73

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………74

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..75

واژگان لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………77

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

چکیده :

هدف عمده این پژوهش بررسی راه های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93 می باشد. پس از مطالعه نظری در مورد موضوع مورد پژوهش و تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه آن ، اندازه گیری پژوهش با توجه به نوع فرضیات و اهداف پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی سود جسته و در این پژوهش ، جامعه آماری شامل كلیه دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی233 نفر، می باشد و نمونه انتخابی 45 نفر مورد پژوهش واقع شده است و همچنین در این پژوهش ، جامعه آماری شامل كلیه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه250 نفر، می باشد که نمونه انتخابی 50 نفر مورد پژوهش واقع شده است .

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و با توجه به نوع فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمده است كه :

– بین مجهز بودن مدارس به رایانه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معنا داری وجود دارد .

– بین دسترسی به شبكه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معناداری وجود دارد

– بین امكانات موجود ICT و میزان استفاده دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از آن رابطه معناداری وجود دارد.

– بین آشنایی دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از ICT و میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.

و در پایان این پژوهش پیشنهادات خاصی ارائه گردیده و محدودیتهای كه در سر راه این پژوهش قرار گرفته بیان گردیده است.

 

مقدمه :

با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش است . این پدیده هرچند از محیطهای نظامی آغاز و به مراكز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید كه عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی كشورها را نیز با توسعه تجارت الكترونیک و ایجاد دولت الكترونیک متأثر ساخت . اینك بیش از یک دهه است كه در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است . با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یكی از مهمترین راهبردهای دست اندركاران آموزش در كشور باشد و به منزلة فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرایند یاددهی – یادگیری استفاده شود. (بهروش، 1387،ص147)

مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات تكیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قراردادن آن برای همگان دركمترین زمان ممكن، با حداقل هزینه، در همه زمانها و مكانهاست. امروزه دستگاه های جدید انتقال اطلاعات نظیر تلفن، تلگراف، دورنگار، ظهور شبكه های رایانه ای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نظیر اینترنت و ابزارهای ذخیره سازی نظیر لوحهای فشرده نوری، از محمل های مهم برای تولید و اشاعه و انتقال اطلاعات هستند . همة ابزارهای ذكر شده كه در گردآوری، سازماندهی، ذخیره، تولید، اشاعه و انتقال اطلاعات از آنها استفاده می شود، فناوری اطلاعات نامیده می شوند. به بیا ن ساده، هر نوع فناوری و هر روش و ابزار كه در تولید و انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، فناوری اطلاعات است. (همان منبع ،ص123)

عطاران و وان لار (2001) معتقدند كه استفاده از این فناوریها برای دانش آموزان فرصتهای یادگیری انفرادی را به این ترتیب ایجاد می كند:

1-كاربرد رایانه به دانش آموزان در تأمین نیازهای اساسی آموزشی كمك می كند. تحقیقات نشان داده است، وقتی كه دانش آموزان از رایانه استفاده می كنند، بهتر یاد می گیرند.

2- رایانه ها همچنین محیط یادگیری مشاركتی پویایی را ایجاد می كنند . به عنوان مثال برنامه های واژه پرداز به دانش آموزان اجازه می دهند كه ناشران ایده ها و اندیشه های خود باشند.

3- اینترنت ملموس ترین كاربرد فناوری در مدارس است كه به دانش آموزان اجازه می دهد، به میزان بسیار وسیعی از اطلاعات دست یابند . آنها می توانند در طول ساعات مدرسه با اینترنت

به عنوان ابزاری قابل دسترس، در حوزه های مورد علاقه خود به پژوهش بپرازند و همین كار سبب پرورش عادت به تفكركردن در آنها می شود. از آنجا كه نهاد آموزش و پرورش یكی از بزرگترین تولید كنندگان اطلاعات و بی تردید مهمترین مصرف كننده و ذخیره كنندة اطلاعات و دانایی محسوب می شود، لذا تولید دانش وكاربرد بهینه آن در فرایند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان می شود و آموزش و پرورش در مهمترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و كارآمد، بیش از گذشته موفق خواهد شد. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و كم هزینه را برای فر اگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می كند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد .

بی شك دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد كه به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اكنون روزانه به تعداد مدارسی كه به اینترنت متصل می گردند، افزوده می شود و طیفی وسیع از مواد درسی و آموزشی به صورت الواح فشرده در اختیار مدارس قرار می گیرد . بنابراین، محققان به بررسی دامنه وسیعی از مسائل، از چگونگی استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و كاربرد آن تا تحولانی كه فناوریهای اطلاعاتی می تواند در برنامه های درسی ایجاد كند، پرداخته اند (برایان ویلیلم ،1999 ،ص 136)

بیل گیتس (رئیس شركت مایكروسافت ) درباره كاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیدگاهی متفاوت دارد؛ وی بیان می دارد: “دانش آموزان می توانند نمرات خود را ببینند یا حتی تكالیف خود را با بهره گرفتن از شبكه ارائه نمایند . دانش آموزان به همان شكلی كه تلفن می كنند، می توانند به دوستان یا خانوادة خود نامة الكترونیكی بفرستند . دانش آموزان فعالان نهایی دانش اند كه كار آنها یادگیری، اكتشاف و پیداكردن روابط غیرمنتظره میان پدیده هاست ” (هدایتی،1383،ص155)

تعداد صفحه : 91

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.