رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

عنوان :

بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

 

استاد راهنما :

دكتر علیرضا امیر کبیری

 

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا ربیعی

1394بهار

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق ……………………………………………………. 1

  • مقدمه …………………………………………………………… 2
  • بیان مسئله ……………………………………………………… 3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………. 4
  • اهداف تحقیق …………………………………………………… 5
  • چارچوب نظری تحقیق………………………………………….. 5
  • مدل تحقیق………………………………………………………. 6
  • فرضیه های تحقیق……………………………………………… 6
  • روش انجام تحقیق ……………………………………………… 6

1-9جامعه و نمونه اماری……………………………………….. ……7            

  1-1-10ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………….. …..7

1-11قلمرو تحقیق……………………………………………….. ……8    

1-12تعریف عملیاتی واژه هاو متغیرهای تحقیق……………….. ……8

1-13روش های تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………..11

فصل دوم:ادبیات تحقیق……………………………………………………………….12

بخش اول :مبانی نظری تحقیق………………………………………………..13

2-1سیر تاریخی سرمایه های فکری…………………………………………16

2-1-1جدول سیر تکاملی سرمایه های فکری………………………………16

2-1-2سازه هاومدلهای سرمایه فکری……………………………………..17

2-1-3سرمایه انسانی ………………………………………………………..17

2-1-4سرمایه ساختاری …………………………………………………….25

2-1-5سرمایه ساختاری درونی …………………………………………….29

2-1-6سرمایه ساختاری ارتباطی……………………………………………29

2-1-7طبقه بندی و مدلهای مفهومی سرمایه های فکری ……………….33

2-1-8طبقه بندی روس و همکاران………………………………………..33

2-1-9طبقه بندی استوارت …………………………………………………35

2-1-10طبقه بندی لین………………………………………………………36

2-1-11طبقه بندی بروکینگ……………………………………………….38

2-1-12طبقه بندی بونفور ………………………………………………..39

2-1-13طبقه بندی بونتیس…………………………………………………40

2-1-14طبقه بندی هانس و لاوندال……………………………………….41

2-1-15طبقه بندیادوینسون و مالون………………………………………42

2-1-16الگوی سالیوان……………………………………………………..45

2-2  مروری برادبیات فرهنگ سازمانی……………………………………14

2-2-1مفهوم فرهنگ ………………………………………………………..15

2-2-2تعریف فرهنگ ………………………………………………………..15

2-2-3 ویژگیهای فرهنگ ……………………………………………………15

2-2-4تعریف سازمان………………………………………………………..16

2-2-5مفهوم فرهنگ سازمانی ……………………………………………..16

2-2-6تعریف فرهنگ سازمانی………………………………………………16

2-2-7تاریخچه فرهنگ سازمانی …………………………………………18

2-2-8منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی…………………19

2-2-9اهمیت فرهنگ سازمانی…………………………………………….21

2-2-10ویژگیهای فرهنگ سازمانی………………………………………22

2-2-11عوامل و اجزاءفرهنگ سازمان………………………………….24

2-2-12نقش فرهنگ سازمانی…………………………………………….26

2-2-13-1دسته بندی رابرت کویین ومایکل مک کارت…………………27

2-2-13-2فرهنگ غالب و خرده فرهنگها………………………………..28

2-2-13-3فرهنگ قوی و ضعیف …………………………………………30

2-2-13-4دیدگاه جفری ساین فلد…………………………………………30

2-2-14سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین …………………32

2-2-15الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی ………………………………34

2-2-15-1الگوی پارسونز(AGIL)……………………………………..35

2-2-15-2الگوی ویلیام اوچی ……………………………………………36

2-2-15-3الگوی لیت وین و استرینگر……………………………………39

2-2-15-4الگوی کرت لوین ……………………………………………….40

2-2-15-5الگوی هافستد ……………………………………………………41

2-2-15-6الگوی دنیسون در زمینه فرهنگ سازمانی …………………..44

2-2-15-7کارکردهای فرهنگ سازمانی ………………………………….49

2-2-15-8عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ……………………………..50

 

بخش دوم:پیشینه تحقیق …………………………………………………….63

2-8سابقه تحقیق ها ومطالعات انجام گرفته داخلی ……………………….63

2-9سابقه تحقیق ها و مطالعات انجام گرفته خارجی ……………………..65

       سازمان مورد مطالعه …………………………………………………..67

فصل سوم:روش شناسی تحقیق ……………………………………………..68

3-1روش تحقیق ………………………………………………………………69

3-2جامعه آماری ……………………………………………………………..69

3-3نمونه آماری………………………………………………………………70

3-4ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………70

3-5ساختار پرسشنامه ……………………………………………………….70

      جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش سرمایه فکری………..71

     جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش فرهنگ ………………..71

3-6پایایی و روایی پرسشنامه ………………………………………………72

 3-6-1روایی…………………………………………………………………72

 3-6-2پایایی ………………………………………………………………..73

      جدول نتایج مقدار آلفای کرونباخ ……………………………………..74

3-7روش های تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده………………….75

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………76

             4-1بخش توصیفی …………………………………………………………72

             4-2بخش استنباطی………………………………………………………..80

             4-2-1آزمون فرضیه اصلی………………………………………………80

4-2-2آزمون فرضیات فرعی1…………………………………………………….83

4-2-3آزمون فرضیات فرعی2…………………………………………………….85

4-2-4آزمون فرضیات فرعی3…………………………………………………….87

4-2-5آزمون فرضیات فرعی4…………………………………………………….87

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1نتیجه گیری…………………………………………………………………..115

5-2-1نتیجه گیری فرضیه اصلی …………………………………………………115

5-2-2نتیجه گیری فرضیه فرعی1………………………………………………..116

5-2-3نتیجه گیری فرضیه فرعی2………………………………………………..117

5-2-4نتیجه گیری فرضیه فرعی3………………………………………………..118

5-2-5نتیجه گیری فرضیه فرعی4………………………………………………..118

 

5-3پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی…………………………………………….90

منابع و ماخذ………………………………………………………………………….99

منابع فارسی………………………………………………………………………….130

منابع انگلیسی……………………………………………………………………….131

پیوست………………………………………………………………………………..110                                   

                                            فهرست جدول ها

عنوان                                                                              صفحه

 

3-1جدول(مولفه های سرمایه فکری)………………………………..115

3-2جدول(مولفه های فرهنگ سازمانی)…………………………….116

3-3جدول(آزمون پایایی پرسشنامه سرمایه فکری)………………..134

3-4جدول(آزمون پایایی پرسشنامه فرهنگ)………………………..135

3-5جدول(پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد)………………………137

4-1(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنست)………………140

4-2جدول(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت)…144

4-3جدول(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات)…….145

4-4جدول(آماره های توصیفی متغیرهای سرمایه فکری)…………146

4-5جدول(محاسبه کشیدگی و چولگی داده ها)…………………….146

4-6جدول(نتایج آزمونKSبرای سنجش نرمال بودن داده ها)…..146

4-7جدول(آزمون همبستگی اسپیرمن)……………………………..150

4-8جدول(آزمون فریدمن)……………………………………………151

                4-9جدول(نتیجه آزمون فریدمن در مورد سرمایه فکری)…………151

4-10جدول (نتیجه آزمون فردیمندر مورد فرهنگ سازمانی)…….153

 

چکیده:

امروزه انسان در سازمان یک سرمایه گرانبها محسوب می گردد و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد   می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی  سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد361 نفر از کارکنان  بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اندبعنوان نمونه تحقیق از بین جامعه ی 2000 نفری کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب شهر تهران، مدنظر قرار داده وباکمک مدل های بونتیس در سرمایه فکری ومدل دنیسون در فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی است ، از دو پرسشنامه که روایی آنها به طریق صوری وپایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 828%و834% به اثبات رسیده است،   برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته است وپس از اثبات غیرنرمال بودن داده ها از آزمون اسپیرمن برای بررسی فرضیات استفاده نموده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستحکم بین متغیرهای تحقیق است.شایان ذکر است ازبین ابعاد فرهنگ ، ماموریت بیشترین تاثیر و سازگاری کمترین تاثیر را بر سرمایه فکری دارد.

واژگان کلیدی

سرمایه فکری ،فرهنگ سازمانی، ساختار ، ماموریت ، مشارکت .

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه

بی گمان اندیشه ی انسانها به عنوان سرمایه ای گرانبهاست.ودر جامعه ی سازمانی امروز بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها ، به عنوان وجه تمایز و مزیت رقابتی سازمان های گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می شود. مفهوم فرهنگ سازمانی به‌عنوان عامل مؤثر در بهره‌وری و عملكرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب كاری كه به‌خوبی بین مدیریت و كاركنان گسترش یافته باشد به تحكیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملكرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌گردد.،  وهمچنین  سرعت متناسب را در مواجه با تغییرات به دنبال خواهد داشت.در این میان آگاهی از آموزشهای مناسب و متناسب و ضروری و اجرای آنها  نقش بسیار مهمی در تحقق این وظیفه دارد(قلیچ،1389،11).

سرمایه‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌است. اما از آن‌جایی‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به‌حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌عنوان‌‌ یکی از ارزش‌افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌است(رابینز، 1378 ،34).

امروزه ضرورت توسعه‌ و مدیریت سرمایه‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه کسب و کار تبدیل شده‌و با حركت به سمت اقتصاد دانش‌پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌است. پژوهشگر امیدواراست با این تحقیق بتواند در هدایت سازمان‌های دولتی و خصوصی ایرانی به سوی مدیریت و سنجش سرمایه‌ی فکری، مفید واقع گردد(قلیچ،1389،14)..

در این فصل از تحقیق ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت. سپس فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی) آورده می شود، و در ادامه روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش های جمع‌ آوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان می گردد.

تعداد صفحه : 145

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.