رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر انواری رستمی

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو منطقی

 

شهریور ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول :(کلیات تحقیق)

1-1.مقدمه: 2

1-2.بیان مساله. 3

1-3.ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4.اهداف تحقیق.. 5

1-5.قلمرو تحقیق.. 5

1-5-1.قلمرو زمانی.. 5

1-5-2.قلمرو مکانی.. 6

1-5-3.جامعه و نمونه آماری.. 6

1-6.فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-1.متغیر های تحقیق.. 7

1-7.روش تحقیق.. 7

1-7-1.روش گردآوری داده ها 7

1-7-2.روش تجزیه و تحلیل داده ها 8

1-8.محدودیت های تحقیق.. 8

1-9.تعریف واژگان کلیدی.. 8

1-10.ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم:(مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق)

2-1.مقدمه: 11

2-2.مدل های پیش بینی بازده سهام. 11

2-3.مبانی نظری متغیر های پژوهش…. 23

2-4.پیشینه پژوهش…. 29

فصل سوم:(روش اجرای تحقیق)

3-1: مقدمه. 37

3-2: فرایند انجام تحقیق: 37

3-3.اهداف تحقیق.. 38

3-4.فرضیه های تحقیق.. 38

3-5.تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق.. 38

3-7. روش گردآوری اطلاعات.. 40

3-8.قلمرو تحقیق.. 40

3-9.جامعه و نمونه آماری.. 41

3-10.متغیر های تحقیق.. 42

3-11. مفاهیم بکارگرفته شده در تحقیق.. 42

3-11-1. ضریب همبستگی پیرسون: 42

3-11-2. نرمال بودن: 43

3-11-3. مانایی متغیر ها: 44

فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل آماری)

4-1.مقدمه. 48

4-2.فرضیات تحقیق.. 48

4-3. تحلیل دموگرافیک نمونه های تحقیق.. 49

4-4) شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق.. 50

4-5) آزمون فرضیات تحقیق.. 53

4-5-2)آزمون مانایی متغیرها 54

4-5-2-1)آزمون مانایی چولگی بازده سهام. 55

4-5-2-2) بررسی مانایی ارزش دفتری به ارزش بازار 56

4-6. تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق.. 57

فصل پنجم:(نتیجه گیری و پیشنهادات)

5-1)مقدمه: 66

5-2)تحلیل بر اساس مبانی نظری، سوال ها وفرضیه های تحقیق.. 66

5-3) محدودیت های تحقیق.. 68

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 69

منابع و مآخذ. 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول :

نمودار4-1)پراکنش متغیر های چولگی و ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سهام. 50

نگاره4-1) آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 51

نگاره 4-2)آمار توصیفی متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار 52

نمودار4-2)نمودار توصیفی ارزش دفتری به ارزش بازار سهام. 52

نگاره 4-4)آمار توصیفی متغیر بازده 53

نمودار4-3)نمودار توصیفی متغیر بازده 53

نگاره4-5)آمار توصیفی متغیر اندازه شرکت… 54

نمودار4-4)نمودار توصیفی متغیر اندازه شرکت… 54

نگاره4-6)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته. 55

نگاره4-7)آزمون مانایی چولگی بازده سهام. 56

نگاره 4-8)آزمون مانایی ارزش دفتری به ارزش بازار 57

نگاره4-9)همبستگی پیرسون بین متغیرهای BM،بازده سهام،اندازه و چولگی سهام. 59

نگاره 4-10)چولگی بازده سهام شرکت ها در پرتفوی هایی با BM متفاوت.. 62

نگاره4-11)همبستگی بین سهام های با ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و چولگی شان.. 62

نگاره 4-12)همبستگی بین سهام های با ارزش دفتری به ارزش بازار متوسط و چولگی شان.. 63

نگاره4-13)همبستگی بین سهام های با ارزش دفتری به ارزش بازار پایین و چولگی شان.. 64

 

 

چکیده :

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تمایل سرمایه­ گذاران بر تکیه به چولگی و تجزیه و تحلیل تفاوت میان نمودار چولگی بازده سهام­های مختلف است که می تواند معیاری برای ترجیحات سرمایه­ گذاری آن­ها باشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه، مشتمل بر 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 است و برای آزمون فرضیه ­ها از نرم افزارهای SPSS و EViews استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همبستگی معکوس و نیمه قوی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام وجود دارد. ضمناً سهام­های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین در مقایسه با سهام­های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، چولگی مثبت بیشتر و یا چولگی منفی کمتری دارند و هرچه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام کمتر می شود، چولگی بازده سهام مثبت­تر می­گردد.

 

واژگان کلیدی: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، چولگی بازده سهام، بورس اوراق  بهادار  تهران

 

                      فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1.مقدمه:

به دلیل آنکه سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است و در همه کشور ها،تحرک و رونق بورس اوراق بهادار یکی از شاخص های سلامت و پویایی اقتصاد شناخته می شود،طی سالیان متمادی،مدل های مختلفی برای ارزیابی ریسک و بازده سهام مطرح شده است و از بین مدل های مختلف،محققان بسیاری به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ توجه کرده اند.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدل های پیش بینی بازده سهام است که برای سال های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را در پیش بینی بازده سهام دارد  و سایر ویژگی های آماری بازده نظیر چولگی و کشیدگی  بر رابطه ریسک و بازده تاثیر ندارند.مطالعات تجربی اولیه فاما و مک بث(فاما و مک بث،1973) اعتبار مدل CAPM را تصدیق نمود.با وجود این هم اکنون جامعیت مدل  CAPM به طور جدی مورد سوال است.شواهد تجربی که توسط بروک (بروک،1995) و فاما و فرنچ(فاما و فرنچ،1992) ارائه گردید،نشان می دهد که بتا به طور کامل تغییرات بازده را تبیین نمی کند.بر این اساس دو متغیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به مثابه متغیرهای بسیار مهم در پیش بینی بازده سهام به کار گرفته شده اند و به قدرت تبیین مدل CAPM افزوده اند.

اگر ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل در ختیار سرمایه گذار وجود داشته باشد ،سرمایه گذار می تواند با بررسی صنایع مختلف و شناخت شرکت های مختلف در بورس به سرمایه گذاری در صنعت و شرکت دلخواه خود ، به هر میزان که مایل باشد بپردازد .در این تحقیق،نسبت ارزش د فتری به ارزش بازار محاسبه می شو د که تواند جهت ارائه ی روش ها و ابزا رهایی برای کمک به ایجا د عملیات سودمند و تداوم آن و یا محدود کردن ضرر و زیان سرمایه گذاران و ترغیب آنان به سرما یه گذاری، در زمان جستجوی فرصت های سودآور و پرتفوی مجموعه اوراق بهادار بهینه با بازدهی بالا، مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف این پژوهش شناسایی و بررسی ارتباط نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بامیانگین بازده سهام و چولگی آن در بورس اوراق بهادار تهران است تا سرمایه گذاران با توجه به تاثیر و ارتباط این عوامل با بازده سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بیشترین عایدی را نصیب آنها نماید.در این زمینه هر اندازه پژوهش های بیشتری انجام گیرد ، دقت معیارهای تعیین شده بیشتر خواهد بود و در نتیجه دقت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد . در صورت بررسی متغیرهای مختلف ، نتایج می تواند رهنمودی برای سرمایه گذاران و تحلیل گران باشد كه به چه متغیرهایی بیشتر توجه كنند و كدام متغیرها دارای ارتباط چندانی نیستند .

تعداد صفحه : 88

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.