رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان :بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

گرایش:مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه :مدیریت

 

عنوان:

بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان

 

 پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

 دررشته: مدیریت بازرگانی

 

 استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

زمستان 1394

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     شماره صفحه

فصل اول  1

كلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسئله. 3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1 اهداف تحقیق.. 5

1-5 سؤالات تحقیق.. 5

1-6 چارچوب نظری تحقیق. 6

1-7 فرضیه های تحقیق. 8

1-8 متغیرهای تحقیق. 8

1-8-1 متغیر های مستقل: فرسودگی شغلی کارکنان و ابعاد آن. 8

1-8-2 متغیر وابسته: رفتار ضد شهروندی سازمانی. 8

1-9 قلمرو تحقیق. 9

1-10 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-10 -1 تعریف مفهومی متغیرها 9

1-10 -2 تعریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم. 15

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. 15

بخش اول: فرسودگی شغلی. 16

2-1 مقدمه. 16

2-2 اهمیت فرسودگی شغلی. 17

2-3 نشانه های فرسودگی شغلی. 18

2-4 روش های مقابله با فرسودگی‌ شغلی. 22

2-5 استرس و فرسودگی شغلی. 23

2-6 بهداشت روانی محیط کار و فرسودگی شغلی. 24

2-7 عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی. 26

بخش دوم: رفتار ضد شهروندی. 29

2-8 مقدمه. 29

2-9 تعاریف و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی. 29

2-10 ابعاد رفتار های سازمانی. 31

2-11 ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی. 32

2-12 عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی. 33

2-13 انواع رفتار شهروندی در سازمان. 34

2-14 سیاست های تشویق رفتار شهروندی. 35

2-15 رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات.. 35

2-16 رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش… 38

2-17 رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان. 41

2-18 انواع رفتار شهروندی سازمانی. 42

2-19 رفتار ضد شهروندی. 43

بخش سوم: معرفی بانک توسعه تعاون. 48

2-20 اهداف و سیاست های بانک توسعه تعاون. 48

2-21 چارت سازمانی بانک توسعه تعاون. 50

بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 67

فصل سوم. 75

روش‌ اجرای تحقیق. 75

3-1 مقدمه. 76

3-2 روش تحقیق. 76

3-3 جامعه آماری. 78

3-4 تعیین حجم نمونه و نمونه گیری. 78

3-5 روش جمع آوری اطلاعات.. 79

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 80

3-7 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری. 81

3-8 طیف لیکرت.. 81

3-9 روایی یا اعتبار پرسشنامه. 82

3-10 پایایی پرسشنامه. 82

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

فصل چهارم. 85

تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه. 86

4-2 آمار توصیفی. 87

4-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی. 87

4-2-2 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق. 91

4-3 آزمون فرضیه ها 96

4-4 آزمون توزیع نرمال داده ها (نیکویی برازش) 97

4-5 فرضیه ‏های پژوهش… 98

4-5-1 فرضیه اصلی. 98

4-5-2 فرضیات فرعی پژوهش… 99

فصل پنجم. 103

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 103

5-1 مقدمه. 104

5-2 ارتباط مباحث تئوریک با یافته های پژوهش… 104

5-3 یافته های پژوهش… 105

5-4 پیشنهادات تحقیق. 109

5-5 محدودیت های تحقیق. 113

5-6 پیشنهادات جهت استفاده در تحقیقات آتی. 113

منابع و ماخذ. 114

الف) منابع فارسی. 115

ب) منابع انگلیسی. 117

پیوست ها 122

الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی. 124

ب) پرسشنامه رفتار ضد شهروندی: 125

 

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                        شماره صفحه

جدول ( 3-1) جامعه آماری و نمونه ای به تفکیک شهرهای استان همدان.. 79

جدول (3-2) ارتباط سؤالات پرسشنامه با متغیر های تحقیق.. 80

جدول (3-3)امتیاز بندی مقیاس تحقیق.. 81

جدول(3-4)مقادیر آلفای کرونباخ.. 83

جدول (4-1) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 87

جدول (4-2) فراوانی سن پاسخ دهندگان.. 88

جدول (4-2) فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.. 89

جدول (4-4) فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 90

جدول (4-5) آمار توصیفی فرسودگی شغلی.. 91

جدول (4-6) آمار توصیفی خستگی.. 92

جدول (4-7) آمار توصیفی از خود بیگانگی.. 93

جدول (4-8) آمار توصیفی فقدان موفقیت فردی.. 94

جدول (4-9) آمار توصیفی رفتار ضد شهروندی.. 95

جدول (4-10) آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف.. 97

جدول (4-11) ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی.. 98

جدول (4-12) ضریب همبستگی بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی.. 99

جدول (4-13) ضریب همبستگی بین از خود بیگانگی (مسخ شخصیت) و رفتار ضد شهروندی.. 100

جدول (4-14) ضریب همبستگی بین فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی) و رفتار ضد شهروندی.. 101

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                 شماره صفحه

نمودار استوانه ای (4-1) جنسیت پاسخ دهندگان.. 87

نمودار استوانه ای (4-2) سن پاسخ دهندگان.. 88

نمودار استوانه ای (4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان.. 89

نمودار استوانه ای (4-4) سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 90

نمودار (4-5) هیستوگرام فرسودگی شغلی.. 91

نمودار (4-7) هیستوگرام از خود بیگانگی.. 92

نمودار (4-8) هیستوگرام فقدان موفقیت فردی.. 93

نمودار (4-6) هیستوگرام خستگی.. 94

نمودار (4-9) هیستوگرام رفتار ضد شهروندی.. 95

 

 

 

 

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان می باشد. محقق در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل فرسودگی شغلی مزلاچ در سه محور اصلی شامل فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)، از خودبیگانگی (مسخ شخصیت) و خستگی (تحلیل عاطفی)، به فرضیه سازی و بحث و بررسی در رابطه با دو متغیر فرسودگی شغلی کارکنان و رفتار ضد شهروندی سازمانی پرداخته است و در ادامه از روش توصیفی پیمایشی جهت انجام تحقیق و آزمون فرضیات استفاده کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان برابر 95 نفر بوده و روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر 76 نفر انتخاب گردیده اند.

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته اند که ضریب همبستگی بین خستگی (تحلیل عاطفی) کارکنان و رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان بالاترین میزان ضریب همبستگی بین کلیه فرضیات تحقیق را به اندازه 633/0 به خود اختصاص داده بود. در انتهای تحقیق نیز با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، محقق پیشنهاداتی ارائه کرده است.

 

کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی کارکنان، فقدان موفقیت فردی (پیشرفت شخصی)، از خودبیگانگی (مسخ شخصیت)، خستگی (تحلیل عاطفی) و رفتار ضد شهروندی سازمانی

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

1-1 مقدمه

در دنیای كنونی نیروی انسانی مهمترین عامل رشد و ماندگاری و مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می رود، اما چه نیروی انسانی ای؟ نیروی انسانی تحلیل رفته[1]، فرسوده و ناراضی یا نیروی انسانی شاداب، پرانگیزه و درگیر در كار[2]؟ سازمان های امروزی در جستجوی بهترین ها و پیروزی در نبرد استعدادها از هیچ كوششی فروگذار ننموده، همواره می كوشند تا بهترین، مستعدترین و دانشورترین افراد را جذب خود نموده، از آنان در راستای تحقق اهداف خود بهره جویند. چه بسیارند سازمان هایی كه هزینه های هنگفتی را صرف جذب بهترین ها می كنند، اما با مدیریت ناصحیح، شرایطی را فراهم می نمایندكه تمامی استعدادهای آنان هرز رفته و نابود می گردد. برای اینكه نیروی انسانی در سازمان به سرمایه ای ماندگار، ارزشمند و با پیشینه ارزش آفرینی برای سازمان تبدیل گردد، لازم است شرایطی برای آنان فراهم شود تا بتوانند با امنیت، آرامش و بدون دغدغه خاطر به ایفای نقش های خود در سازمان پرداخته، در راستای اهداف سازمان حد اكثر كوشش و توانایی های خود را به كار گیرند و به اصطلاح دركار درگیر گردند (فورت[3] و همكاران، 2008)

تا دهة ۱۹۸۰ تأكید اغلب سازمان ها بر وفاداری كاركنان بوده، كارفرمایان از كاركنان انتظار وفاداری[4] و ماندگاری در سازمان را داشتند. پس از مدتی گرایش ها به سوی تعهد[5] سوق پیدا كرد. امروزه با پیچیده تر شدن و افزایش رقابت جهانی نیاز به انعطاف و تغییر پذیری در سازمان ها بیش از پیش نمایان شده است. سازمان ها كوچكتر شده اند، قرارداد های موقت میان كارفرمایان و كارمندان زیادتر شده و استخدام مادام العمر رفته رفته معنای خود را از دست داده است. سازمان های امروزی بیشتر به دنبال راه هایی می گردند تا از طریق آن ها كاركنان را به كوشش بیشتر وا دارند یا به اصطلاح به دنبال درگیر كردن كاركنانشان در كار هستند. (ولبورن[6]، 2007)

2-1 بیان مسئله

مسأله فرسودگی شغلی کارکنان موردی که در سال های اخیر منجر به کاهش سطح بازدهی و عملکرد سازمان های کشور شده است. نشانه های فرسودگی شغلی در شاخصهای گوناگون تجلی می یابد: نخست شاخصهای هیجانی که توأم با بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس به دام افتادن در شغل، احساس درماندگی و ناتوانی، احساس مورد تأیید و تشویق قرار نگرفتن، احساس جدایی از دیگران و بیگانگی، احساس بی تفاوتی و ملامت و بیزاری و از دست دادن همدلی نسبت به دیگران است که شاخص های نگرشی مانند بدبینی و بدگمانی نسبت به دیگران، بی اعتمادی نسبت به مدیریت سازمان محل کار خود، گله مند شدن از دیگران را در پی دارد.

از طرف دیگر یكی از معضلات سازمان های امروزی وجود رفتارهایی همچون كم كاری، پرخاشگری، قلدری، لجبازی، ارعاب، وكینه توزی است. این رفتارها هم بر عملكرد سازمانها و هم بر روابط بین شخصی و روحیه همكاری كاركنان تأثیر می گذارند. بروز چنین رفتارهایی به عنوان رفتارهای ضدشهروندی[7]، بر خلاف رفتارهای شهروندی سازمانی[8] كه موجب ارتقاء عملكرد سازمان، اثربخشی سازمان، رضایت و وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و نظایر آن می شوند و. .. به كاهش درآمد و یا خدشه دار شدن اعتبار كاركرد سازمان شود. (بولینو و همکاران، 2002 و یوون و ساه، 2003)[9]

بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی ادبیات موجود در رابطه با فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی سازمانی هستیم و در ادامه به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بین فرسودگی شغلی و رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان رابطه معناداری وجود دارد؟

[1] burnouted

[2] work engaged

[3] Forret

[4] loyalty

[5] commitment

[6] Welbourne

[7] Anti-Citizenship Behaviors

[8] Organizational Citizenship Behavior

[9] Bolino et al.,2002; Yoon and Suh, 2003

تعداد صفحات:143

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.