رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :تحول

عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد “MA

 

رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش: تحول

 

عنوان:

بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهدی باقری

 

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول ( کلیات پژوهش )

1-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 فرضیه ‏های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 تعاریف واژگان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-1 تعریف مفهومی واژه ها 6

1-6-2 تعریف عملیاتی واژه ها 8

1-7 قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم ( ادبیات نظری و پیشینه پژوهش )

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2 بررسی نظریه های پیرامون مدیریت تحول گرا……………………………………………………………………………………………..12

2-1-1 مفهوم و تعاریف مدیریت.. 12

2-1-2 سیر تحول تاریخی مدیریت.. 13

2-1-2-1 دیدگاه کلاسیک مدیریت.. 13

2-1-2-2 دیدگاه نئوکلاسیک (جنبش روابط انسانی) 16

2-1-2-3 رویکردهای نوین.. 18

2-1-3 وظایف مدیریت.. 20

2-1-4 تعاریف و مفاهیم مدیریت تحول گرا 20

2-1-5 ابعاد مدیریت تحول گرا 22

2-1-6 توسعه مدیریت تحول گرا 24

2-1-7 اجزای مدیریت تحول گرا 26

2-2- بررسی نظریه های پیرامون رضایت کارکنان………………………………………………………………………………………………30

2-2-1- مفهوم وتعاریف رضایت کارکنان. 30

2-2-2 انواع رضایت شغلی.. 31

2-2-3 تفاوت رضایت شغلی و انگیزش… 32

2-2-4 رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی.. 33

2-2-5 عوامل مؤثر در رضایت شغلی.. 34

2-2-6 افزایش رضایت شغلی.. 36

2-2-7 مفهوم رضایت شغلی در سازمان. 38

2-2-8 نظریه‌ها پیرامون رضایت شغلی.. 40

2-2-9 عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان. 41

2-2-10-نقش ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی.. 47

2-2-11 نقش بهداشت روان در رضایت شغلی.. 48

2-2-12 نقش رضایتمندی و انگیزه در توسعـه کشورها 49

2-3-مروری بر پژوهشات گذشته……………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-3-1پژوهشات داخلی.. 50

2-3-2 پژوهشات خارجی.. 52

2-4 مدل مفهومی.. 55

2-5 فرضیات پژوهش… 55

فصل سوم( روش پژوهش )

3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-2روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-4تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 59

3-5روش و ابزار جمع آوری داده ها: 60

3-5-1مطالعات کتابخانه ای: 60

3-5-2 پرسشنامه. 60

3-6 روایی آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

3-7 پایایی آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-8 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-9روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها )

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2-1- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دموگرافی پاسخ دهندگان. 70

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 72

4-3-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها 73

4-3-2- آزمون فرضیه ها 74

4-3-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 74

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 76

4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم. 77

4-3-2-5- آزمون فرضیه اصلی.. 82

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات )

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-3 بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

5-4 پیشنهادات براساس یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 91

5-5 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 92

5-6 پیشنهاداتی برای پژوهشات آتی…………………………………………………………………………………………………………………. 93

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

 

فهرست جدول ها

 عنوان                                                                                                                               صفحه

2-1. جدول: پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………….54

3-1.جدول: پایایی گویه های مدیریت تحول گرا…………………………………………………………………….62

3-2 .جدول: محاسبه پایایی برای متغیر رضایت شغلی کارکنان…………………………………………………………………….65

3-3. جدول: ضرایب آلفای کرونباخ به تفکیک هر متغیر…………………………………………………………………………….66

4-1.جدول: ویژگی های دموگرافی نمونه آماری………………………………………………………………….70

4-2.جدول: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر مستقل…………………………………………………………….73

4-3.جدول: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………73

4-4.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………..75

4-5.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….76

4-6.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….77

4-7جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین……………………………………………..79

4-8.جدول: تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………….80

4-9.جدول: ضرایب رگرسیونی و مقادیر ویژه……………………………………………………………..81

4-10.جدول: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین………………………………83

4-11.جدول: تحلیل واریانس رگرسیون………………………………………………………………………..…………….85

4-12.جدول: ضرایب رگرسیونی و مقادیر ویژه………………………………………………………………………..85

5-1.جدول: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های پژوهش……………………………………………………89

فهرست نمودارها

         عنوان                                                                                                                         صفحه

4-1.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت…………………………………………71

4-2.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ گروه سنی………………………………………71

4-3.نمودار: توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات………………………………………72

4-4.نمودار: نمودار توزیع نرمال خطا‌ها………………………………………………………………….80

4-5.نمودار: نمودار توزیع نرمال خطا‌ها………………………………………………………………….84

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                        صفحه

2-1 شکل: مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………… 55

چکیده

امروزه مدیریت سازمان از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. زیرا عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادی وجود دارد که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. این پژوهش، سبک مدیریت تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت سازمان معرفی نموده و نقش آن را در بهبود رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار داده است.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه بوده؛ که شامل 40 نفر می­باشد. لذا جهت انتخاب نمونه مناسب از روش سرشماری استفاده شده است. در این مطالعه، از آزمون­های توصیفی، کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون‌ همبستگی پیرسون با اطمینان 95 درصد به طور کامل فرضیات پژوهش را مورد تأیید قرار داده است. در این بررسی‌ها مدیریت تحول گرا و ابعادش (متغیرهای مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر و انگیزش فکری کارکنان) رابطه مثبت و معنی‌داری با رضایت شغلی کارکنان دارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت تحول گرا، مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر، انگیزش فکری کارکنان، رضایت شغلی کارکنان.

 

فصل اول

“کلیات پژوهش”

1-1 مقدمه

مدیران اثربخش، اساسی ترین و نایاب ترین منابع هر سازمان هستند. شکست هر سازمان را در زمینه دستیابی به بهره ­وری بهینه می­توان تا حدودی مربوط به مدیریت و رهبری غیر کارآمد آن سازمان دانست (مقیمی و همکاران، 1389). مدیران در سازمان­ها تلاش می­نمایند با ایجاد رضایت شغلی در کارکنان میزان اثربخشی سازمان خود را بهبود بخشند. رضایت کارکنان عاملی است برای کار بهتر کارکنان که می ­تواند میزان بهره ­وری سازمان را افزایش دهد.

در این فصل شمایی کلی از پژوهش ارائه شده است به این صورت که ابتدا به تشریح بیان مساله پرداخته شده و سپس چهارچوب مفهومی پژوهش ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش مبحث دیگری است که در این فصل به بیان آن پرداخته شده است و در ادامه اهداف محقق از انجام پژوهش در خصوص موضوع پژوهش و فرضیات آورده شده است. در پایان نیز به تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان و متغیرهای پژوهش پرداخته شده است.

1-2 بیان مساله

مدیریت علم و هنر اداره سازمان است. فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد. در چند سال اخیر شیوه جدید مدیریت تحول گرا طرفداران زیادی میان مدیران پیدا نموده و مدیران در سازمان­ های خود سعی در استفاده از این سبک دارند. مدیریت تحول گرا زمانی شکل می­گیرد که رهبر علائق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهی و پذیرش برای ماموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش برای منافع گروه برانگیزاند‌ (استون و دیگران،2003).

مدیر تحول گرا علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود برمی انگیزد، تا کارشان را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند. چنین مدیری همکاران و پیروان را تحریک می­ کند که فراسوی منافع خودشان به منافعی توجه کنند که به گروه بهره برساند (جوگیلو،2010). مدیر تحول‌گرا، به دنبال انگیزه های بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای بالاتر آنان است. مدیران تحول گرا، رابطه انگیزشی متقابلی را برقرار می کنند که پیروان را به رهبران تبدیل می کند. بنابراین مدیریت تحول گرا، تعاملی و دوسویه است (مک فارلان و همکاران، 2003). مهمترین ویژگی­ها و ابعاد یک مدیر تحول­ گرا مدیریت کاریزماتیک، انگیزش فکری (هوشی) و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼی می­باشد (اﺳﺘﻮن ودﻳﮕﺮان، 2004).

سبک مدیریت تحول­ گرا مرکب از رفتارهایی است که ویژگی­های رفتاری مشترکی همچون تقویت کار تیمی، بهبود مهارت­ های زیردستان و حمایت از افراد در جهت دستیابی به اهداف را مورد توجه قرار می دهد. این ویژگی­ها برای سازمان بسیار ارزشمند است چرا که می ­تواند منجر به رضایت شغلی بالاتر و افزایش بهره ­وری در سازمان شود (جوگیلو،2010).

از طرفی رضایت شغلی کارکنان نیز از مطاب با اهمیت برای مدیران است. کارکنان راضی نسبت به سایر کارکنان تلاش بیشتری داشته و عامل مهمی در افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می­باشند. رضایت شغلی به درجه ای که افراد شغل شان را دوست دارند اشاره می کند (لوند[1]، 2003). رضایت شغلی ترکیبی از احساسات افراد است که با اجزای مختلفی همچون ماهیت کار، سطح حقوق و پرداخت­ها، فرصت­های ارتقا و رضایت از همکاران نشان داده می­ شود. رضایت شغلی نوعی واکنش به یک شغل خاص یا موضوعی مرتبط با یک شغل است که می ­تواند منجر به ایجاد تعهد در کارکنان گردد و بهره ­وری سازمان را افزایش دهد (گونلو و همکاران[2]، 2010).

رضایت شغلی با بهره ­وری، تعهد سازمانی و غیبت از کار و ترک کار رابطه دارد. کارکنان با رضایت بیشتر به طور معمول تلاش بیشتری در تحقق اهداف سازمان دارند و همواره به سازمان تعهد داشته و از عضویت در سازمان خوشحال هستند (ابدولا و همکاران[3]، 2011). رضایت شغلی کارکنان سبب می­ شود کارکنان در انجام وظایف محموله کوتاهی نکنند و مسئولیت کار خود را بپذیرند. ایجاد باور قوی نسبت به اهداف و ارزش­های سازمان و تمایل به تلاش بیشتر از نتایجی است که رضایت کارکنان به همراه دارد (گونلا و همکاران، 2010). با توجه به مطالب گفته شده در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت شغلی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در سال 1393       می باشد.

تعداد صفحه : 114

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.