رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

دانشكده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان:

 

 

بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عابدینی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر رنجبر

بهار 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی­(ترازنامه­، صورت حساب سود وزیان­) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 123 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ­ها از رگرسیون چند متغیره(روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با بهره گرفتن از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مساله   …………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 – اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………4

1-4- اهمیت موضوع   ………………………………………………………………………………………………………5

1-5 متغیرهای تحقیق   ………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………7

1-7 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………8

1-8 – جامعه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………….9

1-9- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………9

1-10-روش گردآوری داده ها   ………………………………………………………………………………………..9

1-11-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­ های کلیدی تحقیق …………………………………………… 10

1-12- ساختار کلی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2- مروری بر ادبیات  تحقیق   ……………………………………………………………………………………….14

2-4-پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-1-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران  ………………………………………………………………….39

2-4-2- تحقیقات انجام شده ایران  ……………………………………………………………………………………46

2-5- خلاصه فصل   ……………………………………………………………………………………………………………47

 

فصل سوم :     روش تحقیق

3- 1-  مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………..49

3-2- روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………….49

3-3- جامعه آماری   …………………………………………………………………………………………………… …..50

3-4- نمونه مورد مطالعه وروش نمونه گیری   ………………………………………………………………..50

3-5- قلمروزمانی و مکانی تحقیق  …………………………………………………………………………………..51

3-6- منابع اطلاعاتی و روش جمع آوری اطلاعات   ……………………………………………………….51

3-7 –فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….52

3-8-مدل ومتغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………52

3-8-1-مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………….52

3-8-2-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….53

3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………..56

3-10- خلاصه فصل   ……………………………………………………………………………………………………..70

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………72

4-2- آمار توصیفی   ………………………………………………………………………………………………………73

4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق   ………………………………………………………………….74

4-4- آزمون فرضیه ها  …………………………………………………………………………………………………75

4-4-1- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی1   …………………………………………………..75

4-4-1-1-فرض استقلات خطاها ازیکدیگر  …………………………………………………………………76

4-4-1-2-بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  ………………………76

4-4-1-3-بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق  ………………………………..77

4-4-1-4-بررسی همخطی متغیرهای مستقل  …………………………………………………………..78

4-4-1-5-بررسی نرمال بودن باقی مانده ها   …………………………………………………………….78

4-4-2- یافته های حاصل از آزمون فرضیه   ……………………………………………………………….79

4-4-2-1- فرض استقلات خطاها ازیکدیگر  ……………………………………………………………….80

4-4-2-2- بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  …………………….80

4-4-2-3- بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق  ……………………………….81

4-4-2-4- بررسی همخطی متغیرهای مستقل  ………………………………………………………….82

4-4-3- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی 1    ………………………………………………..82

4-4-4- یافته های حاصل از آزمون فرضیه  اصلی 2    ……………………………………………….84

4-5- خلاصه فصل    ……………………………………………………………………………………………………..84

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 

5-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………86

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش   ………………………………………………………….86

5-3- محدودیت های پژوهش   …………………………………………………………………………………….90

5-4- پیشنهادهای پژوهش   …………………………………………………………………………………………90

5-4-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش   …………………………………………………………90

5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده   …………………………………………………………….91

5-5-خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………………92

 

منابع و مآخذ

الف – منابع فارسی   …………………………………………………………………………………………………….93

ب – منابع انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………94

مقدمه

مدیران توان انجام عملیاتی را دارند که می توانند آنها را در مدیریت جریان وجوه نقد عملیاتی درگیر کنند. جریان وجوه نقد عملیاتی وجوهی است که از فعالیت ای عملیاتی تکراری کسب و کار حاصل می شود(هارتمن و همکارن، 2004).  مجله بیزینس چند مورد از فعالیت هایی را که مربوط به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری است اما تحت عنوان جریان نقد عملیاتی گزارش می شوند را شناسایی کرده است(هنری، 2004). این موارد شامل تغییرات سرمایه در گردش، حساب های دریافتنی اعتباری، تاسیس و استفاده از شرکت های تابعه مالی می باشد. با توجه به اصول پذیرفته شده همه فعالیت های فوق در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش می شود. مدیران ممکن است در این فعالیت ها وارد شوند تا بتوانند جریان های وجوه نقد عملیاتی را مدیریت کنند. دستکاری این معاملات منجر بع جریان های نقد غیر عادی می شود. فروش یک جا و با تخفیف موجودی کالا مثالی از تغییر در سرمایه در گردش است. کاهش سرمایه در گردش به معنی افزایش در جریان وجوه نقد است. از این رو زمانبندی عمدی فعالیت ها که بر حساب های سرمایه در گردش تاثیر می گزارد، می توان جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده را دستکاری کند. هنگامی که شرکت ها زودتر از دوره بازگشت به وجوه نقد نیاز پیدا می کنند، می توان حساب های دریافتنی خود را ب فروش رسانند(هارتمن و همکارن، 1998). در کوتاه مدت انجام این کار شرکت را با افزایش وجوه نقد مواجه می سازد. این فعالیت تامین مالی به عنوان یک فعالیت عملیاتی معمول به شمار نمی رود، اما ممکن است در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش شود. شرکت های تابعه مالی شرکت هایی هستند که حسابهای دریافتنی شرکت های مادر را تامین مالی می کنند. استفاده از شرکت های تابعه مالی می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی مثبتی را در صورت های مالی  تلفیقی ایجاد کنند. این شرکت ها به مشتری های شرکت مادر وام می دهند تا فروش را افزایش داده و در نتیجه جریان نقدی عملیاتی را در صورت های مالی تلفیقی افزایش دهند. این کار باعث می شود جریان وجوه نقد عملیاتی از طریق یک فعالیت تامین مالی افزایش پیدا کند. زمانی که شرکت قصد دارد جریان وجوه نقد عملیاتی را دستکاری کند، صورت های مالی به درستی نمی توانند جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را نشان دهند. لذا دستکاری این فعالیت ها می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی غیر عادی و غیر قابل اتکا را ایجاد کند. بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت جریان وجوه نقد بر میزان بدهی هستیم.

 

 

تعداد صفحه : 133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.