روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  ساری

 

پایان نامه­ جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته­ مدیریت آموزشی

عنـوان:

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

استاد راهنما:

دکتر فرشیده ضامنی

استاد مشاور:

دکتر ترانه عنایتی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..3

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ..6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..8

فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..8

تعریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………. ..9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

تقسیم بندی سرمایه ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

تعاریف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بودریو……………………………………………………………………………………………………….. 17

سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن………………………………………………………………………………………………………. 19

سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام…………………………………………………………………………………………………….. 20

سرمایه اجتماعی از دیدگاه نان لین……………………………………………………………………………………………………………. 22

سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما…………………………………………………………………………………………….. 23

سرمایه اجتماعی از نظر بانک جهانی………………………………………………………………………………………………………… 25

بررسی نظریه های پیرامون سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………. 25

عوامل ساخت سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 25

عوامل نهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

عوامل خودجوش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

عوامل بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

عوامل طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

عناصر و مولفه های سرمایه ی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….. 27

اعتماد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

انسجام اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

مفهوم لغوی مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

مفهوم معنایی مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………… 31

مدل هایی برای سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 34

مدل کمی سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

مدل کیفی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. 35

مزایای سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

خطرات ناشی از بکار گیری سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 37

معرفی مدل های مجتلف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)……………………………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (1998)…………………………………………………………………….. 38

مدل سرمایه اجتماعی پاکسون (1999)……………………………………………………………………………………………………… 39

مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن……………………………………………………………………………………………. 40

مدل سرمایه اجتماعی استون (2001)……………………………………………………………………………………………………….. 40

مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)…………………………………………………………………………………………………….. 41

مدل  های دیگر سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 41

سلامت روان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

مفهوم سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

چهار دیدگاه بهنجاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت سالم بودن ………………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت کمال مطلوب……………………………………………………………………………………………………………… 44

بهنجاری به صورت متوسط………………………………………………………………………………………………………………………. 45

بهنجاری به صورت فرایند……………………………………………………………………………………………………………………….. 45

ابعاد سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

بعد جسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

بعد روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

بعد معنوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

بعد اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

اضطراب و افسردگی به عنوان مهم ترین مؤلفه های بهداشت روانی…………………………………………………………….. 49

بهداشت روانی و استرس…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

راهبرد های تأمین بهداشت روانی در اسلام……………………………………………………………………………………………….. 51

تحکیم مبتنی خانواده و ارتقاء فرهنگ آن…………………………………………………………………………………………………… 51

بهسازی محیط………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بهبود شیوه های تعلیم وتربیت………………………………………………………………………………………………………………….. 51

پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

نقش عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………….. 53

داشتن هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

عزت نفس……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………… 55

انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

دانش آموزان و دانشجویان دارای انگیزش…………………………………………………………………………………………………. 60

شناخت انگیزش انسان……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

نظریه انتظار معلم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

الگوهای انگیزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

پیشینه  داخلی و خارجی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 67

پژوهش های انجام شده  در داخل کشور…………………………………………………………………………………………………… 67

پژوهش های انجام شده در خارج کشور …………………………………………………………………………………………………… 71

جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

روش­ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 78

روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 78

روایی ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 79

پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 80

روش­های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………………………. 83

جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

محل سکونت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

محل سکونت دائم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

دانشکده  مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

معدل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

بخش دوم : تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 91

فرضیه1: میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است……………91

فرضیه2: میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر ازحد متوسط است………………….92

فرضیه3: میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است…………93

فرضیه4: بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

فرضیه5: بین مؤلفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………..94

فرضیه 6: مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهم متفاوتی دارند……94

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادها

خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

یافته­ های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

یافته ای استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. .99

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .102

محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. .103

محدویت های تحت کنترل پژوهشگر………………………………………………………………………………………………………… 103

محدویت های خارج ازکنترل پژوهشگر…………………………………………………………………………………………………….. 104

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .104

پیشنهاد های مبتنی بر یافته ای پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 104

پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………… 107

پیشنهادهایی برای پژوهشگران دیگر…………………………………………………………………………………………………………. 108

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .109

ضمائم و پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

 

جدول (2-1): جدول پاکستون برای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 39

جدول (3-1): فراوانی جامعه و نمونه بر اساس جنسیت……………………………………………………………………………. 78

جدول (3-2): ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………… 80

جدول (4-1): توزیع پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………………………….. 83

جدول (4-2): توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی……………………………………………………………………….. 84

جدول (4-3): توزیع پاسخگویان بر حسب تاهل……………………………………………………………………………………… 85

جدول (4-4):  توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت………………………………………………………………………… 86

جدول (4-5):  توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………. 87

جدول (4-6):  توزیع پاسخگویان بر حسب محل زندگی دائمی………………………………………………………………… 88

جدول (4-7):  توزیع پاسخگویان بر حسب دانشکده مربوطه…………………………………………………………………… 89

جدول (4-8): توزیع پاسخگویان بر حسب معدل…………………………………………………………………………………….. 90

جدول (4-9): آزمون تی………………………………………………………………………………………………………………………… 91

جدول (4-10):  آزمون تی…………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول (4-11):  جدول استاندارد سلامت روان………………………………………………………………………………………… 92

جدول (4-12):  آزمون تی…………………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول (4-13): تحلیل آماری فرضیه چهارم پژوهش……………………………………………………………………………….. 93

جدول (4-14): تحلیل آماری فرضیه پنجم پژوهش…………………………………………………………………………………. 94

جدول (4-15):  خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………… 94

جدول (4-16):  جدول آنالیز واریانس…………………………………………………………………………………………………….. 94

جدول (4-17):  خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………… 95

جدول (4-18): جدول آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………………… 95

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 

نمودار (4-1): آزمودنی ها به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………………. 83

نمودار (4-2): آزمودنی ها به تفکیک مقطع تحصیلی……………………………………………………………………………….. 84

نمودار (4-3):  آزمودنی ها به تفکیک تاهل…………………………………………………………………………………………….. 85

نمودار (4-4):  آزمودنی ها به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………… 86

نمودار (4-5): آزمودنی ها به تفکیک سن……………………………………………………………………………………………….. 87

نمودار (4-6):  آزمودنی ها به تفکیک محل زندگی دائمی………………………………………………………………………… 88

نمودار (4-7):  آزمودنی ها به تفکیک دانشکده مربوطه…………………………………………………………………………… 89

نمودار (4-8): میانگین معدل دانشجویان………………………………………………………………………………………………… 90

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت  تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از شاخه ی توسعه ای و از لحاظ ماهیت و روش،جزء پژوهش های توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران بوده که در سال 1393 مشغول به تحصیل بوده اند  و بر اساس آمار ثبت شده تعداد آنها برابر با 4711 نفر بوده است. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده است که بر طبقه جدول با توجه به تعداد جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با 355 نفر تعیین شده است. برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش  نمونه گیری  تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت  استفاده شده است.روش گردآوری داده ها شامل: کتابخانه ای و میدانی بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد بوده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998) و پرسشنامه سلامت روانی(28GHQ). برای آزمون فرضیه های پژوهش وداده های حاصل از پرسشنامه ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss  و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حد پایین تر از متوسط است. میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حد بالاتر از متوسط است. همچنین مولفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود ندارد و بین مولفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود نداشته است. مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهمی ندارند.

 

فصل اول

کلیـات پژوهش

 

مقدمه

دانشگاه ها سازمان هایی هستند که هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را جذب می کند و طی زمان معینی توانمندی های علمی این اشخاص را پرورش می دهند و در توسعه ی اجتماعی و منابع انسانی وتربیت افراد كاردان نقش عمده ای دارند. این دانشجویان بیش از نیمی از منابع انسانی مؤثر در توسعه جوامع بشری را تشکیل می دهند و از آنجا که نسل جوان و نوجوان به عنوان سرمایه های انسانی هر جامعه ای نقش بارزی در توسعه پایدار آن جامعه دارند، در بین آنها دانشجویان به لحاظ برخورداری از توانمندی فنی و تخصصی در کنار پویایی جوانی و انرژی فراوان، قادرند تأثیر تعیین کننده ای بر آینده جامعه داشته باشند، زیرا در هر جامعه ای پویاترین گروه های آن را قشر های تحصیل کرده جوان و دانشجویان در حال تحصیل تشکیل می دهند؛ و سلامت این قشر تا حد زیادی لازمه سلامت بسیاری از آحاد جامعه را در بر دارد و ازآنجا که جامعه بدون داشتن افرادی سالم نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، لذا برخورداری اعضای جامعه خصوصاً دانشجویان به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام آموزشی که در ارتباط با دیگران در محیط های مختلف نقش مهمی را بازی می کنند، می توان از نقش پدیده سلامت روانی و میزان ارتباطی که این پدیده با مؤلفه های سرمایه اجتماعی در جامعه دارد و زمینه را برای تبادلات اجتماعی، فرهنگی و عاطفی به صورت کافی فراهم می کند، به صورت مستمر و برنامه ریزی شده بهره برد. یكی از مشكلات شایع نظام آموزشی در بسیاری از كشورهای جهان، پدیده ی اُفت تحصیلی است كه زیان های علمی، فرهنگی و اقتصادی زیادی متوجه دولت ها و خانواده ها می كند. تلاش برای شناسایی عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی و ارائه ی راهبردها و انجام اقداماتی در جهت كاهش خسارات ناشی از اُفت تحصیلی، مستلزم تحقیقات بسیار در این زمینه است( تهرانی، 1391).

نظر به موارد مذکور و با عنایت به اینکه مهم ترین چالش ها درافت تحصیلی می تواند ناشی از سلامت روان و عدم سرمایه اجتماعی مناسب باشد و این موضوع هم بیشتر دارای صبغه ای اجتماعی است، در این پژوهش سعی می شود رابطه میان سرمایه اجتماعی و سلامت روان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی شده و نقش هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی  و سلامت روان را در ارتباط با پیشرفت تحصیلی بیان گردد.

 

 

بیان مسئله

امروزه همگام با پیشرفت پزشکی و توسعه خدمات بهداشت و درمانی در جوامع ، الگوهای ابتلا به بیماری به سمت بیماری های غیرواگیر تغییر جهت داده است . در این میان نرخ صعودی ابتلا به اختلالات روانی و هزینه هایی که این اختلالات بر جوامع تحمیل می کند توجه متخصصان بهداشت عمومی و ارتقای سلامت را جلب کرده است . از سوی دیگر از آنجا که سلامت روانی با ظرفیت و توانایی افراد برای شکل دادن روابط هماهنگ با دیگران و کمک سازنده به تحول در محیط اجتماعی و فیزیکی مرتبط است ، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز که نیازمند مشارکت فعالانه ی نیروی انسانی سالم است با سلامت روانی منابع انسانی که ارتباط پیدا می کند . دوران دانشجویی دوره ای مهیج و پر چالشی برای دانشجویان است، در طول این دوره كلیه دانشجویان به دلیل رویایی با عوامل استرس زای بیشتر و لزوم سازگاری مناسب باید از سلامت روانی و خود اتكایی بیشتری بر خوردار باشند تا بتوانند به توفیق بیشتری در تحصیل و در نهایت حرفه خود دست یابند. چالش های دوران دانشجویی می تواند منابعی از اضطراب را برای آنها فراهم آورده و سلامت آنها را به خطر اندازد و باعث افت تحصیلی گردد. ( بهرامی، 1389 ).

سلامت جسمی و روانی دانشجویان به عنوان قشر آینده ساز کشور که در آینده ای نه چندان دور بخش قابل ملاحظه ای از نیروی فعال کشور را در بخش های مختلف تشکیل خواهند داد از اهمیت به سزایی برخوردار است و از همین رو بررسی کم و کیف آن و عوامل تعیین کننده آن شایان توجه است . از طرف دیگر دانشجویان به دلیل مواجه با مسایلی همچون ورود به محیط جدید ، مشکلات اقتصادی ، دوری از خانواده ، ناسازگاری با اطرافیان (به ویژه در خوابگاه) تعارضات فرهنگی ، حجم زیاد دروس ، رقابت و چشم انداز آینده شغلی مبهم ، مستعد آسیب پذیری سلامت روانی هستند(تهرانی، 1391).

پیشرفت تحصیلی دانشجویان از موضوعات مهمی است كه تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یكی از این عوامل، متغیر سرمایه اجتماعی بین گروهی هست. به مثابه ی مفهومی سرمایه اجتماعی كه با زمینه ی اجتماعی ارتباط دارد، به عنوان مؤلفه های جدید، علاوه بر مؤلفه های پیشین نظیر عوامل فردی، زیست محیطی و ژنتیكی توجه متخصصان را در سطوح  ملی و بین المللی جلب كرده است( نوغانی و رضوی زاده ، 1392 ).

سرمایه ی اجتماعی در روابط میان افراد تجسم می یابد وموقعی به وجود می آید كه روابط میان افراد به
شیوه ای دگرگون شود كه كنش را تسهیل، كند. به اعتقاد (پانتام، 2000)  سرمایه ی اجتماعی سه بعد دارد:

1-شبكه ها، كه همان روابط اجتماعی و تعاملات افراد با هم است و به عنوان جزء اساسی سرمایه ی اجتماعی محسوب می شود2- هنجار همیاری ، كه ملاك سرمایه ی اجتماعی است3- اعتماد ، كه از عناصر ضروری برای تقویت همكاری است و حاصل پیش بینی پذیری رفتار دیگران است كه اعتماد شخصی واعتماد تعمیم یافته را در برمی گیرد.

دانشجویانی كه از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار هستند نسبت به دانشجویانی كه سرمایه اجتماعی پایین تر داشتند، علاقه بیشتری به ادامه تحصیل نشان می دهند(مارتین[2]، 2009). متغیرهای سرمایه اجتماعی، دوستان و معلم تأثیر معنادار بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارند(هوانگ[3]، 2008 ).

تربیت نیروهای كارآمد از وظایف اصلی دانشگاه ها است و افزایش سطح علمی و كارایی كشور وابسته به این قشر آینده ساز می باشد. در این راستا، كمك به پیشبرد وضعیت تحصیلی و جلوگیری از افت و ترك تحصیل در دانشجویان لازم است. دانشجویانی كه دچار افت تحصیلی می شوند، مستعد گرایش به رفتارهای منفی بوده و خساراتی را به خود و جامعه وارد می كنند(رضایی و همکاران ، 1385).

شواهد نشان می دهد بهداشت روان بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مؤثر است. و میزان خلاقیت و توانایی تحصیلی فراگیران را افزایش می دهد (دادخواه وهمکاران ،1389). هم چنین افزایش سلامت روانی، موجب پیشرفت تحصیلی می گردد.(ابوالقاسمی و همکاران ،1389 ).

لازم به ذکر است که مرور تحقیقات انجام شده در زمینه سلامت روانی در پایگاه های اطلاعاتی کشور نشان می دهد در تحقیقاتی که در نشریات علمی – پژوهشی روان شناسی توسط روان شناسان انجام شده رابطه سلامت روانی با متغیر های روان شناختی بررسی شده و متغیرهایی که صبغه اجتماعی داشته باشند به عنوان عامل تعیین کننده سلامت روانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در بین رشته های دانشگاهی ، بهداشتی ودرمانی از رشته های پراسترسی است . زیرا دانشجویان این رشته ها علاوه بر استرس محیط آموزشی در معرض استرس های محیط بالینی نیز قرارمی گیرند. به نظر می رسد میزان زیاد استرس یكی از عواملی است كه باعث افت تحصیلی و بروز اختلالات جسمی و روحی در این گروه می گردد. با توجه به مطالب مطرح شده، این پژوهش برای پاسخ به این سوال شکل گرفته است که سرمایه اجتماعی وسلامت روان چه رابطه ای با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی مازندران دارند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهای است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. پیشرفت تحصیلی موضوعی است که در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است، هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد اختصاص یافته است.، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی،دانشگاه و برنامه های آموزشی . بخش اعظم این پیشرفت بواسطه برنامه ریزی صحیح و علمی صورت پذیرفته است،اما با تمام این پیشرفت ها، افت تحصیلی و زیان های ناشی از آن با ابعاد گسترده اش باعث نگرانی همه كشورهای دنیا شده و در این بین كشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مشكلات مضاعفی را تحمل می كنند.

موضوع جلوگیری از افت تحصیلی یا کوشش در جهت پیشرفت تحصیلی بالنفسه از اهمیت ویژه یی برخوردار است و همواره مورد توجه تمامی مسؤلان نظام آموزشی قرار گرفته است و سعی و تلاش دارد بتواند با بسیج نیروهای کارآمد سطح علمی و فرهنگی افراد را ارتقاء داده و مراکز و مؤسسات صنعتی، علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و توانمند بهره مند سازد. در نظام آموزشی ما بودجه های قابل توجهی به امر تعلیم و تربیت اختصاص داده شده و بر همین اصل هم هزینه های فراوانی در این راستا صرف گردیده و خواهد شد. لذا توجه به این امر مهم ضرورت دارد تا بتوان جلوی یکی از آفت های بارز و آشکار نظام آموزشی را که همانا افت تحصیلی است، گرفت.

تجهیز دانشجویان به سلامت جسم وروان باعث ایمنی آنها در برابر مشکلات می شود و آنان به راحتی می توانند با شرایط متغیر زندگی و رو به تکامل فناوری، با شیوه هایی که خانواده و جامعه آنان را مثبت می داند، انطباق یابند و نقشی مفید در جامعه داشته باشند.  بنابراین افزایش سلامت روانی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود. همچنین با حصول نتایج این پژوهش می توان حساسیت و نگرانی مسؤلان را در قبال سلامت روانی جوانان بیشتر کرد و سازمان ها و ارگان های ذیربط می توانند گام های مؤثری در جهت حفظ و ارتقای سلامت روان که در نهایت منجر به عملکرد بهتر فرد در جامعه می شود، بردارند و به مداخلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناسب دست زنند، تا در سایه سلامت جسم و روح ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی کاهش یافته و روابط در لوای تصحیح شیوه های رفتاری بهبودیابد.

لذا  بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان  که می تواند در پیشرفت تحصیلی آنهاتاثیر بسزایی داشته با شد از اهمیت خاصی برخوردار است این امر به دست اندر كاران آموزش عالی كمك می كند تا با بسط و توسعه شبكه های اجتماعی، مراكز و كلینیک های خدماتی مشاوره، روان درمان و مددكاری و ارائه ی بیشتر خدمات رفاهی و بهداشتی و مهارت های زندگی از شیوع ناراحتی های روانی – اجتماعی كه گاه حتی گریبان گیر باهوش ترین و خلاق ترین دانشجویان می شود جلوگیری كنند. بر همین اساس برنامه ریزان جوامع توسعه یافته تلاش می كنند كه میزان سلامت روانی افراد جامعه ی خود را ارتقاء بخشند و یكی از راه های ارتقاء سلامت روانی شناخت عواملی است كه در افزایش این بعد از سلامتی تأثیرگذار است .برای انجام برنامه ریزی صحیح و جامع لازم است پژوهش هایی در زمینه شناخت میزان سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان و همچنین شناخت عوامل تأثیر گذار بر آن انجام پذیرد. بنابراین شناخت عوامل مرتبط با سلامت جسم و روان دانشجویان می تواند دست اندركاران امر تعلیم و تربیت را در هدایت بر نامه های آموزشی و پرورشی كمك كند و آنان را به امور جوانان كشور آگاه ترگرداند . لذا با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نقش سلامت روان در تضمین كارآمدی و پویایی افراد در زمان تحصیل و پیشگیری از افت تحصیلی،  انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت  تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران می باشد.

اهداف فرعی

 1. تعیین وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
 2. تعیین وضعیت سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
 3. تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
 4. تبیین رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی(شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
 5. تبیین رابطه مؤلفه های سلامت روان(جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
 6. تعیین سهم هریک ازمولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

 

فرضیه های پژوهش

 1. میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
 2. میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
 3. میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
 4. بین مولفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 5. بین مولفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
 6. مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهم متفاوتی دارند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 128

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.